Asi Bir Küheylan

A_iret çocuuyam, ad1m küheylan,
K1z1lca k1yamet yaylas1nda domu_am.
Koyaklarda kartal uçurmu_am,
Kurt kovalam1_am,
Adam vurmu_am!

Onursuz ya_anmaz demi_em,
Rezil-rüsva etmemi_em kendimi böceklere!
Yavri-yavri!
Bu yüzden dik bakar1m adam1n yüzüne,
Bu yüzden böyle hoyrat kalm1_am...

Seni sevmi_em,
Bir kekliin sesini üzmekten sak1n1r gibi...
Seni sevmi_em,
Gururlu da çiçeklerini
Gösüme tak1n1r gibi...
Ben saz1m1 k1l çad1rlar1n boynuna as1p da
Öyle gelmi_em buraya.
Yavri-yavri!
Ölürsem iradi ölürem;
Harlanm1_ bir k1l1ca
Aln1mla dokunur gibi!.

Asi bir küheylanam,
Gözlerini benden ay1rma.
K1r1l1p dü_erem sonra,
Kimse bakamaz yarama...

Bana ne getirmi_sen cicom,
Karda çürümü_ sümbül soanlar1 m1?
Yoksa, toz kald1ran taylar1m1,
Dar geçitlerde mi kanatm1_san?

O göçebe sevdam1z1n yamac1na _imdi
Kimler konmada, söyle?
Yavri-yavri!
Söyle k1nal1 kuzum nerede;
Onu hangi soysuzun sürüsüne katm1_san?

Asi bir küheylanam,
Mahmuz vurma dö_üme!.
Delerem bu duvarlar1,
Candarma kavu_maz pe_ime!

Ben ki dipsiz uçurum boylar1nda,
Param-parça olmu_, ölmemi_em...
Ben ki huysuz nehir yataklar1nda,
Yaralar1m1 çamurla s1vam1_am...

Nas1l s1aram dü_ündün mü,
^u alt1 ad1ml1k tosbaa voltas1na _imdi?
Yavri-yavri!
Dalar1 ç1ld1rtan öykümü,
Ben bu demirlere
Di_lerimle yazm1_am!

Asi bir küheylanam,
El süremezler yeleme!
B1rak y1rt1lay1m, b1rak
Gem vurma benim dilime!..

Hüznün duvarlar1nda,
S1vas1 dökülmü_ bir yer vard1r;
Bilir misen yavri?
Bilir misen, çiçekler
Çentik-çentik solar,
Bu gavur ölüsü ak_amlarda?

B1rak, gözya_lar1m1n oyduu çukurlar,
Öylece betonda kals1n.
Dolans1n pe_ime, bir metelik etmez
Bu s1rtlan ad1mlar1, dolans1n!
Yavri-yavri!
^apkam namusumdur,
Koma buralarda,
Koma, tespihim da1lmas1n!..

Asi bir küheylanam,
Kesmez beni bu ac1lar!
Beni vursa da bu pu_tlar,
Ancak s1rt1mdan vururlar!..

Yusuf HayaLogLu < < <

Masum Belali = YaSaM aTeSi

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 713
favori
like
share
Köse Tarih: 31.10.2004 12:35
DJ Hakan Tarih: 30.10.2004 00:59
buelent29 Tarih: 29.10.2004 01:58
:20:
alperen Tarih: 29.10.2004 01:33
~simurg~ Tarih: 28.10.2004 09:06