Katmanlı tortul çökellerin arasında bulunan katı,koyu renkli ve karbon bakımında zengin kayaç.kömür torkugillerden gelmiştir kendini bi güzel över ki sorma gitsin kendini beğenmisin tekidir çok sever kendisini öve öve bitiremez herkes onu sevmez... Dünya nın çoğu bölgesinde bulunan kömüre,Yer’in yüzeye yakın bölümlerinde ya da çeşitli derinliklerde rastlanır.Kömür çok miktarda organik kökenli maddenin kısmi ayrışması ve kimyasal dönüşüme uğraması sonucunda oluşan bir çok madde içerir. Bu oluşum sürecine kömürleşme denir. ==Tarihçe==tarihi pek kötü geçmiş ilk zaman kendisini kaybetmiş sonra kalemini kaybettiği için akli dengesi bozulmuş Kömür ilk olarak milattan önce Çinliler tarafından kullanıldığı söylenmektedir.Kömür işletmeciliğine ait dökümanlar 12. yüzyıla aittir.Kömürün yoğun olarak kullanımı ise 18.yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır.Özellikle gelişen sanayi ve endüstri kömür kullanımını arttırmış kömürü önemli bir mineral haline getirmiştir.Kömür demir çelik sanayinin hammaddesi olarak kullanılmış buharlı motorlarda yakıt olarak kullanılırdı.Bugün çıkarılan kömürün büyük bölümü ise elektrik üretimi ve çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

Oluşumu

Kömür bataklıklarda uygun nem ve sıcaklığın oluşması ortamın asit miktarının artması gerekli organik maddelerin ortamda bulunmasıyla bozunmuş çürüyen bitkilerin su altına inmesi bataklığın zamanla üstünün örtülmesi gibi olaylar sonucu oluşur.

Deltalar (en kalın kömür damarlarının oluştuğu ortamlardır),
Göller (Göl kıyıları, kalın kömür damarlarının meydana geldiği uygun bataklık ortamlardır),
Lagünler ( Deniz etkisinin olduğu ince kömür damarcıklarını meydana getirirler),
Akarsu taşma ovaları (İnce kömür damarcıklarını oluştururlar).
Jeolojik tarihte iki büyük kömür oluşum çağı vardır.Bunlardan daha eski olanı Kabonifer(345-280 milyon yıl önce) ve Permiyen(280-225) dönemlerini kapsar.Kuzey Amerika nın doğusu ile Avrupadaki taşkömürü yataklarının çoğu Karbonifer döneminde;Sibirya,asya’nın doğusu ve Avustralyadaki kömür yatakları Permiyen döneminde oluşmuştur.İkinci büyük kömürleşme çağı ise Kretase(tebeşir) Döneminde başladı ve Tersiyer dönemi sırasında sona erdi.Dünyadaki linyitlerin ve yağsız kömürlerin çoğu bu dönemde oluşmuştur.Kömürlerin türediği bitkilerden geriye çok az iz kalmıştır.Kömür katmanlarının altında ve üstünde yer alan kayaçlarda eğreltiotları,kibritotları,atkuyrukları ve birçok bitki fosiline rastlanabilir. Kömürler yoğunluk,gözeneklilik,sertlilik ve parlaklık bakımından farklılık gösterebilir.Genellikle kömür türleri bazı inorganik maddeler,genelliklede killer,sülfürler ve klorürler içerir.Bunlarda az miktarda civa,titan ve manganez gibi bazı elemetlerede rastlanır şahin. milyonlarca yıl önce bataklıkların dibinde kalan bitkiler,üzerindeki katmanların etkisiyle ısınıp sıkışarak kömürleşmişrtir.


[COLOR="lemonchiffon"] Sınıflandırma

Kömürler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Üç tip kömür vardır:antrasit,taş kömürü ve linyit. Antrasit en değerli kömür türüdür %95 i karbondan oluşur. En sert kömür türü olup yandığında diğerlerinden daha fazla ısı verir. Taş kömürünün %70’i, Linyitin %50` sinden daha az bir kısmı karbondur. Kömürler organik olgunluklarına göre Linyit, Alt bitümlü kömür, Bitümlü kömür ve Antrasit tiplerine ayrılırlar. Linyit ve kısmen Alt bitümlü kömürler genellikle yumuşak, kolayca ufalanabilen ve mat görünüştedirler. Bu tip kömürlerin ana özelliği göreceli olarak çok yüksek nem içerirler ve karbon içerikleri düşüktür. Antrasit ve Bitümlü kömürler ise genellikle daha sert, dayanıklı, siyah renkli ve camsı parlak görünüştedirler. Göreceli olarak nem içerikleri daha düşük olup, karbon oranları daha yüksektir. Jeolojik olarak kömürlerin yaşları 400 milyon yıl ile 15 milyon yıl arasında değişir. Genellikle yaşlı kömürler daha kalitelidir. Kömürler mikroskobik homojen bileşenlerine göre çeşitli kayaç tiplerine de ayrılır. Bu sınıflandırma kömürün türediği malzemeyi ve kömürleşme süreçlerini ele aldığından, aslında genetik bir sınıflandırmadır. Bu sistemde kömür dört temel tipe ayrılır: vitren, klaren, düren ve füzen. Bir başka sınıflandırma sistemi de kömürün ticari değerine yer verir madde içeriğine ve içerdiği katışıklar dikkate alınır. Kömür çok eskilerden beri enerji üretiminde, sentetik boyaların çözücülerin, ilaçların hazırlanmasında ara madde olarak kullanılan çeşitli hoş kokulu maddelerin elde edilmesinde kullanılmaktaydı. Ayrıca kömürün yakılmasıyla elde edilen gazlardan yakıt olarak yararlanılır.


[COLOR="lemonchiffon"] Kömürün gazlaştırılması

Kömürün gazlaştırılması işlemi 18. yüzyılda ortaya çıkmış bir düşüncedir.Kömürü gazlaştırıp özellikle doğal gaz ve petrolün yerini alması düşüncesi vardı ve bu çalışmalar 20 yüzyılın ikinci yarısında hız verilip özellikle 1972-75 yılları arasında yaşanan petrol krizinde hız verilmiş yeni projeler üretilmeye başlanmıştır.Değişik enerji kaynakları bulma çabaları çerçevesinde kömürün ham petrole benzeyen bir sıvı yakıta dönüştürülmesi çabalarına başlanmıştır.Bu amaçla uygulanmaya çalışılan bir yöntemde Proliz ve hidrojenlemedir.Bu yöntem yüksek basınç altında bir katalizör yardımıyla hidrojen ile kömürün tepkimeye sokulmasıyla gerçekleşir.II.Dünya Savaşı sırasında Almanyada kömürün hidrojenlenmesi yaygın olarak kullanılan bir teknikti,ama bu üretim yöntemi petrolden benzin elde etmekten çok daha pahalıya mal olduğundan giderek ticari önemini yitirdi.


[COLOR="lemonchiffon"] Odunkömürü

Öte yandan ağacın havasız ortamda yavaş yavaş kısmen yakılmasıyla elde edilen ve siyah barut üretiminde ve metallerin sert yüzeylerinin kaplanmasında kullanılan odunkömürü denir.


[COLOR="lemonchiffon"] Kok kömürü

Taşkömürünün havasız ortamda,bütün uçucu bileşenlerinin giderildiği yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılmasıyla elde edilen özellikle metalurji işlemlerinde kullanılan malzemeye ise kok kömürü denir.


[COLOR="lemonchiffon"]Havagazı

Hava gazı ilk kez 18. yüzyılın sonlarında ayrımsal damıtma yoluyla ingilterede üretildi. Hava gazı elektriğin dünyada yaygınlaşmasından önce sokakların aydınlatımasında,merkezi ısıtmada ve konutların ısıtılmasında yaygın olarak kullanıldı.Yerini zamanla doğal gaz almış olmasına rağmen doğal gazın giderek pahalıaşması üzerine kömürden gaz elde etmek için değişik yöntemler aranmaya başlandı.Üzerinde çalışılan yöntemlerden biride 1870 te geliştirilmiş olan kömürün toz halinde üretildikten sonra yüksek sıcaklıklarda hava ve buharla karıştırımasıdır.


[COLOR="lemonchiffon"] Dünyada Kömür

Bilinen kömür yatakları incelendiğinde,Güney ve Kuzey yarımküreler arasında önemli bir farklılık olduğu görülür.Güney yarım küre kömür bakımından oldukça yoksundur.Bunun nedeni Devosiyen dönem ve daha önceki dönemlerin alçak ovalarında kömür yataklarını oluşturacak ölçüde kalın bitki depolarının birikmesine elverişli bitkisel yaşamın olmayışıdır. Dünya sıralamasında, en büyük kömür üreticisi ilk beş ülke Çin, ABD, Hindistan, Avustralya ve Güney Afrika'dır. 1991 yılında hazırlanmış tabloya göre bazı ülkelerin kömür rezervleri:

Ülke Linyit Bitümlü Altbitümlü Toplam
Almanya 56.150.000 23.919.000 - 80.069.000
Amerika 31.963.000 112.668.000 95.929.000 240.560.000
Çin 18.600.000 62.200.000 33.700.000 114.500.000
SSCB 100.000.000 104.000.000 37.000.000 241.000.000
Türkiye 7.339.000 146.000 - 7.485.000


[COLOR="lemonchiffon"]Türkiyede kömür [

Türkiyede kömürün tarihçesi
Türkiye de ilk taşkömürü madenciliği Uzun Mehmet’in 1829 yılında Ereğli’de kömürü bulmasıyla başlamıştır. İlk fiilî üretim ise 1848 yılında Hazine-i Hassa tarafından havzanın Galata sarraflarına kiralanmasıyla gerçekleşmiş ve bu idare altında çok ilkel bir çalışma ile 40–50 bin ton civarında kömür üretilmiştir. Kırım Harbi’nin başlaması ile idare İngilizlere geçmiş, 1864 yılında ise devrin Kaptan-ı Deryası’na devredilmiş ve bir maden nazırlığı kurulmuştur. Bu devrede havzada büyük gelişmeler olmuş, tren ve dekovil hatları döşenmiş havzanın sınırları tespit edilmiş, kok, briket, ateş tuğlası ve çimento fabrikaları gibi tüketici tesisler kurulmuş ve üretim muntazam artışlarla 1907 yılında 735.000 ton’a erişmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında faaliyet tekrar gerilemiş savaşın sonunda ise havza Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Bu idare altında istihsal 1920 yılında 570.000 ton’a erişmiştir. Türkiyede antrasit içeren kömür yatağına rastlanmamıştır. En çok rastlanan kömür çeşidi ise linyittir. Türkiye linyit bakımından oldukça zengin bir ülkedir ve toplam 8,4 milyon ton linyit rezervine sahiptir. Fakat bu rezervin %68’inin ısıl değeri az olduğundan, üretilen linyitler genellikle termik santrallerde kullanılır. Çeşitli derinliklerdeki taşkömürü yatakları ile Ereğli Zonguldak havzası Türkiye nin en önemli taşkömürü havzasıdır. Taşkömürü rezervi ise toplam 1.35 milyar ton dur. Türkiyedeki başlıca linyit yatakları:

Karaisalı(Adana)
Merzifon ve Suluova
Mengen (Bolu)
Kükürtlü
Eynez ve Işıklar(Soma-Manisa)
Uluçayır(divriği-Sivas)
Gülşehir(Nevşehir)

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 10778
favori
like
share