Feng Shui Nedir?


Feng shui, 'Rüzgâr ve Su' demektir. Temel anlamı çevreyle uyum içinde yaşamaktır. Eski Çin inanışına göre dünyada denge ve düzen vardır ve bazı etkinliklerle bireyler iyi şansı kendilerine çekebilirler. Doğanın rüzgârları ve sularıyla uyum içinde yaşarsak, bolluk ve iyi şans sahibi oluruz. Çevreyle uyum içinde yaşamak Batı'da henüz yeni bir kavram sayılabilir ama Doğu'da binlerce yıldır uygulanagelmektedir.

Feng shui'nin kökenleri eski çağlara dayanır, beş bin yıl önce Hsialı Wu (İ.Ö. 2953,2838) bir kaplumbağa bulmuş ve kabuğunda kusursuz 'sihirli kare'nin varlığını keşfetmiştir. Bu keşiften I Ching, Çin astrolojisi, numeroloji, dokuz yıldız Ki ve feng shui doğmuştur. (Hsialı Wu'nun öyküsünde, Richard Webster'in Talisman Magic adlı yapılında kaplumbağa kabuğu ve değişik kehanet sistemlerinden söz edilir (Llewellyn Pub., 1995).)

1933 - 1936 yılları arasında Walter Schofield, Hong Kong'da yüzden fazla tarihöncesine ait ören yeri keşfetmiştir. Lantau Adası üzerindeki Tung Wan'da, Bronz Çağı'na ait bir mezarlıkta, başları güneye yöneltilmiş altı ölü bulmuştur. Güney feng shui açısından her zaman önemli bir yön olduğundan, bu keşif feng shui'nin tarih öncesi dönemlerde de uygulandığının kanıtı olabilir.

Üç bin yıl önce hükümet binalarının ve sarayların feng shui kuramlarına göre inşa edildiğine ait kanıtlar da vardır. Canton kenti bu dönemlerde feng shui kuramları esas alınarak inşa edilmiştir. Bugün hâlâ Chu Chiang Irmağı'nın deltasına kurulu, denizden doksan mil uzakta, yumuşak eğimli tepelerle çevrili, etkileyici bir kenttir.

Pekin'in kuzeyinde kenti soğuktan koruyan tepeler vardır. Havanın açık olduğu günlerde Yasak Kent'ten Batı Tepeleri izlenebilir. Feng shui'nin başka bir gereği de suyun evin arkasından ziyade ön tarafında olmasıdır. Yasak Kent'in önünden akan Altın Irmak bu prensibin uygulandığını kanıtlar.

Marco Polo, imparatorun, sarayının kuzey duvarına bir mil civarında çevresi olan geniş ve yüksek bir tümsek inşa ettirdiğini kaydetmiştir. Bu tümsek Siyah Kaplumbağa anlamına gelir ve sarayın feng shui'sini iyileştirir.

Feng shui'nin temel kuramları Han Hanedanlığı zamanında yazılmıştır (İ.Ö. 25), ama ilk kuramlarının Song Hanedanlığı'na (l.Ö. 960) kadar dayandığı gözlemlenir.

Sistemde küçük değişiklikler yapılmışsa da feng shui'nin temel düşünce yapısı Tang Hanedanlığı zamanında, Yang Yun Sang'ın İmparator Hi Tsang için (l.Ö. 888) yazdığı bir dizi kitaptan beri hiç değişmemiştir. Yang Yun Sang bu kitaplarında ağırlıklı olarak ejderhalardan söz eder. Bugün bile Çin'de ejderhalar en saygıdeğer göksel yaratıklardır.

"Çin simgeciliğinde ejderhalar en önemli göksel hayvanlardır. Bahar ve yeniden doğumla da tanımlanırlar. Bizim bakış açımızdan önemli olan feng shui'nin en önemli elementlerinden biri olan suyla ilişkileridir. Su aynı zamanda parayla ilintilidir. Bir ejderha nesnesi, süsü örneğin sahibini çok çalışmaya, başarılı ve varlıklı olmaya teşvik eder."

Feng shui simgeselliğinde yeşil ejderhalar ve beyaz kaplanlar tepelerin ve dağların altlarında yatarlar. Y. S. Sang'ın yazdığı feng shui kuramları bugün Form Ekolü adıyla anılır ve feng shui'nin en önemli kategorilerinden birisidir. Form ekolü genel olarak arazinin biçimlendirilmesi ve kenar çizgileriyle ilintilidir.

Bir yüz yıl sonra, Wang Chi ve Sung Hanedanlığı'ndan başka bilim adamları (İ.Ö. 969 - 1126), feng shui hakkındaki tüm eski metinleri okuyarak bu metinler üzerine kapsamlı yorumlar yazdılar. Bugünkü feng shui işte bu bilim adamlarının araştırma ve yorumlarına temellenir.

Bu bilim adamları insanların bireysel enerjisinin arazinin göksel enerjisiyle uyum içinde olması gerektiğini düşünmeye başladılar. Sonuç olarak Çin astrolojisinin görüşlerini kullanan farklı bir feng shui okulu oluşmaya başladı. Pa-kua simgesi, Lo Shu sihirli karesi, Luo-pan pusulası gibi araçlar, bireyler için en elverişli mekân ve yönleri belirlemede kullanılmaya başlandı. Bu sisteme de Pusula Ekolü adı verilir.

Feng shui her zaman yaşamın en önemli alanlarından biri olarak kabul edildi. Eski bir Çin deyişi başarılı bir yaşamın beş ana kuramını şöyle açıklar: "Önce kader, sonra şans gelir. Üçüncü olarak feng shui'yi insan sevgisi ve eğitim izler."

Kaderimizi belirleyen burcumuzdur, yaşamımızın ana çizgilerini çizer. Güçlü ve zayıf yönlerimizi ortaya koyar. Güçlü yönlerimizi yararlı kılmalı ve zayıf yönlerimizi de güçlendirmeye çalışmalıyız elbette.

Şans, tanımlaması zor bir sözcüktür. Çinliler öbür dört kavramın üzerinde çalışarak şansımızı açabileceğimize inanırlar. Şans bir zihin durumudur aslında. Geleceğe korkuyla değil de, katılımcı olarak, ümitle bakarsak, başımıza iyi şeylerin gelmesini umarsak, olaylar genellikle istediğimiz biçimde gelişir.

Üçüncü kuram feng shui'dir. Bunu kullanarak dünyayla ve içindeki her şeyle uyum içinde yaşayabiliriz. Bu biçimde yaşamak şans da dahil, yaşamımızı her anlamda iyiye götürür.

Dördüncü kuram insan sevgisidir. Hem eski Çin felsefesi hem de dini metinler hiçbir ödül beklemeksizin vermemizi öğütler. İnsanın kendi 'ben'ini hesaba katmadan vermesi kendi özel tatminini getirir ve yaşam kalitemizi iyileştirir.

Son olarak eğitim gelir. Hepimiz elimizden geldiğince ileri gitmeliyiz. Eğitim yaşam boyu süren bir çalışmadır; mümkün olduğu kadar dünyada olup bitenlerle bağımızı koparmamalıyız.

Bazı metinler beşinci kuram olarak eğitim değil de çaba sözcüğünü kullanır. Elbette bir şeylerin olması için çaba harcamamız gerekir. Yaşamda herhangi bir başarı kazanmak için aslolan, sıkı çalışmadır.Feng Shui Sözlüğü


CHEN - I Ching'deki altmış dört altıgeni oluşturan sekiz trigramdan biridir, düz bir yang çizgisinin üzerinde yer alan iki kesikli yin çizgisiyle temsil edilir. Karar almayı simgeler, ayrıca sağlık ve aile işlerini de yönetir.

CH'İ - Saf enerji, yaşayan her varlığın içindeki evrensel yaşam gücüdür. Feng shui'de ejderhanın soluğu olarak kabul edilir. Ch'i enerjisi bu enerjinin varlığıyla çevrili biçimde yaşayacak kadar talihli olan insanlara şans ve mutluluk getirir. Ch'i hareket edecek özgürlüğe sahip olmalıdır; yoksa durgunlaşır ve iyi şans dağılır gider. Rüzgârlı mekânlarda Ch'i kolayca dağılacağından rüzgâr alan bölgeler feng shui açısından elverişli yerler değildir.

CHİEN - Sekiz trigramdan biridir ve üç düz yang çizgisiyle temsil edilir. Hareket, enerji ve dayanıklılık simgesidir. Kılavuzları ve öbür gerekli insanları temsil eder.

PUSULA EKOLÜ - Feng shui'de iki ana ekol vardır. Form Ekolü ve Pusula Ekolü. Pusula Ekolü pa-kua'yı, I Ching'in sekiz trigramını ve Çin astrolojisini kullanarak hesaplamalarını yapar. Konuya Form Ekolü'nden daha teknik bir yaklaşımı vardır. Bugün feng shui uygulayıcıları bu iki ekolün ilkelerini bir arada kullanırlar.

DOĞUM DÖNGÜSÜ - Çin astrolojisinin beş elementi üç farklı döngü yaratırlar. Doğum döngüsü olumlu ve üretken döngü olup her element kendinden sonra gelenin yaratılmasına katkıda bulunur. Döngü şöyledir: ateş, toprak, metal, su, ahşap. Sonra yeniden ateşle başlar. Ateş toprağı üretir. Toprak metali, metal sıvılaşarak suyu simgeler. Su ahşabı besler ve sonunda ahşap yanarak ateşi üretir.

YOK OLUŞ DÖNGÜSÜ - Çin astrolojisinin beş elementi her birinin kendinden sonra gelen elementi bastırıp yok ettiği bir yıkım döngüsü oluştururlar. Bu düzenlemeye göre ateş metali eritir. Metal ahşabı yok eder. Ahşap toprağın gücünü soğurur ve toprak da suyun önünü keser. Su ateşi söndürür.

İNDİRGENME DÖNGÜSÜ - Çin astrolojisinin beş elementi Yok Oluş Döngüsü'nün kötü sonuçlarına çare olabilecek bir döngü biçiminde düzenlenebilirler. İndirgenme Döngüsü'nde ateş ahşabı yakar. Ahşap suyu emer. Su metali paslandırır. Metal de topraktan gelir. Son olarak da toprak ateşi söndürür. İndirgenme döngüsü bu elementlerin güçlerini indirgemekte kullanılır. Birisi çok fazla ateşse örneğin biraz toprak ekleyerek bu potansiyel olarak olumsuz elementin etkileri indirgenebilir.

EJDERHA - Çin'deki en dikkat çeken mitolojik hayvandır. Feng shui üzerindeki etkisinin ölçüsü yoktur ve konu hakkında tüm eski metinlerde sözü geçer. Yang Yun Sang 9. yüzyılda yazdığı bir üçlemede ejderhanın nasıl kullanılacağından ayrıntılarıyla söz etmiştir. Feng shui'de uygun olan ve olmayan alanlar ejderha simgesi kullanılarak açıklanır. Form ekolünün açıklamalarına göre, ejderhanın bulunduğu her yerde bir de beyaz kaplan olmalıdır. Ejderhalar tepelerde ve dağlarda bulunur ve arazi, bitki örtüsü, havanın yumuşaklığı incelenerek keşfedilir. Ejderhalar düz arazilerde ya da dik tepelerde bulunmaz.

DOĞUNUN DÖRT EVİ - Pa-kua'nın sekiz kenarından türemiştir. Dört doğu evi varsa dört de batı evi vardır. Doğu evleri Li, K'an, Chen, ve Sun'dur. Evinizin güneye bakan bir arka kapısı varsa bir Li evi demektir ve elementi de ateştir. Dört Doğu Evi'ni şöyle özetleyebiliriz:FENG SHUİ - Sözcük anlamı 'rüzgâr ve su'dur. Yerküreyle uyum içinde yaşama sanatı ve pratiği anlamına gelir. Feng shui inanışına göre yaşamak ve çalışmak için doğru yeri seçerseniz yaşamınız neşe ve bollukla dolar. Yerkürenin rüzgârları ve sularıyla uyum içinde yaşamak kendimize mutlu, olumlu yaşamlar yaratmak anlamına gelir. Feng shui'nin binyıllar öncesine dayanan bir tarihi vardır. Genel olarak yalnızca Doğu'da uygulanmış, Batı'da batıl inanç muamelesi görmüştür. 20. yüzyılda dünyada yayılmıştır ve şu anda tarihinde en popüler olduğu dönemi yaşamaktadır.

BEŞ ELEMENT - Feng shui'de Çin astrolojisinin beş elementini kullanırız: ateş, toprak, su, metal ve ahşap. Her elementin kendi enerjisi farklıdır ve bir arada kullanılmaları feng shui açısından önemlidir. Bu farklı elementler ya Doğum Döngüsü'ndeki gibi uyum içindedirler ya da öbür elementlerle çatışırlar.

UÇAN YILDIZ - Uçan Yıldız sistemi, feng shui sistematiği içinde bir yapı inşa etmek için verili bir dönem aralığında uygun olan ya da olmayan zamanları belirlemeye yarar. Böylece önümüzdeki zaman parçacığının trendlerini belirleyerek uygun davranış biçimine karar verebiliriz.

FORM EKOLÜ - Feng shui'de iki belli başlı ekol vardır: Pusula Ekolü ve Form Ekolü. Form Ekolü farklı alanlara bakarak Ch'i enerjisinin miktarını ve kalitesini belirlemeye temellenmiş çalışmalar yapar. İyi bir arazide hem yeşil ejderha hem de beyaz kaplan olmalıdır. Bunun sonucu olarak bu ekolde önemli olan, tepelerin, dağların akarsı ve ırmakların biçimi ve yönüdür.

LUO-PAN - Feng shui'nin Pusula Ekolü uygulamalarında yönleri belirlemek için kullanılır. Feng shui'de kullanılan bilgilen içeren halkaların çevrelediği bir pusuladır. Her şey kare bir taban üzerine yerleştirilmiştir. Kare tabanın kenarı bina duvarıyla bir hizaya getirilerek pusula'dan doğru yönler belirlenir.

I CHİNG - l Ching 'Değişimler Kitabı' anlamına gelir ve Hsialı Wu tarafından kaleme alınmış ya da derlenmiş Çin'in en eski kitabı olup, İ.Ö. 3322 yılında yazılmıştır. Çin kültürü ve uygarlığı üzerinde derin etkileri vardır. Tarih boyunca bilim adamları, imparator ve generaller önemli bir karar vermeden önce bu kitaba başvurmuşlardır. Chin Shih-Huang tüm kitapların yakılması emrini verdiğinde (İ.Ö. 215) bir tek I Ching'i istisna tutmuştur. Çünkü bu kitabın kılavuzluğu olmadan o ve danışmanları ülkeyi yönetemezlerdi.

I Ching, altıgenler olarak bilinen altmış dört simgeden oluşan bir kehanet kitabıdır. Her altıgen kesikli ya da düz altı çizgiden oluşur. Demek ki tam altmış dört olası kombinasyonun varlığından söz edilebilir. Altıgenler biri ötekinin üstünde duran ikişer trigramdan oluşur; hem meditasyon hem de kehanet için kullanılırlar.

K'AN - Sekiz trigramdan biri olup iki kesikli yin çizgisi arasındaki bir düz yang çizgisiyle temsil edilir. Sırları ve el sanatlarını simgeler. Kariyer ve fırsatları yönlendirir.

KEN - Sekiz trigramdan biridir, iki kesikli yin çizgisi üzerindeki bir düz yang çizgisiyle temsil edilir. Evin çalışma ve öğrenme alanlarına hükmeder.

K'UN - Sekiz trigramdan biri olup üç kesikli yin çizgisiyle temsil edilir. Alıcı olmayı ve kendini adamayı simgeler. Evliliği yönlendirir.

LAO TZU - Lao Tzu İ.Ö. 600 yılı civarında yaşamıştır ve Taoizm'in kurucusudur. Adının anlamı 'Yaşlı Çocuk'tur. Bu ad kendisine kır saçlı doğduğuna inanıldığı için verilmiştir. Ana felsefesi şeyleri kendi doğal akışları içinde bırakmak gerektiğini söyler, çünkü her şey aslında kendiliğinden olur.

U - Sekiz trigramdan biridir. Kesikli bir yin çizgisi iki düz yang çizgisinin arasında uzanır. Güzellik, ateş ve ışık simgesidir. Ünü temsil eder.

LO SHU - - Bkz. Sihirli kare.

SİHİRLİ KARE - Sihirli kare bir dizi rakamdan oluşmuştur. Bu rakamlar sihirli karenin içinde yer alan ızgara biçiminde karelere yerleştirilmiş olup, yatay, dikey ve çapraz toplandıklarında aynı sayı bulunur. Sihirli kare Çin'de, Hsialı Wu bu kareyi bir kaplumbağa kabuğunun sırtında keşfettiğinden beri ünlüdür. Bu keşif I Ching, Çin astrolojisi, Ki, Kigaku, Çin nümerolojisi ve feng shui'nin temelini oluşturur. Feng shui'de kullanılan pa-kua, binlerce yıl önce keşfedilmiş bu sihirli karenin aynısını kullanarak sekiz trigramın yönünü belirler.

PA-KUA - Pa-kua Çin kültürünün son derece güçlü bir simgesidir, koruyucu bir simge olarak Çin evlerinin çoğunun kapısında asılıdır. Sekizgendir, ortasında genellikle bir ayna ya da yin-yang simgesi bulunur. Çevresinde l Ching'in sekiz trigramı yer alır.

Pa-kua pusulanın sekiz yönünü gösterir, trigramlar da beş elementle bağlantılıdır. Pa-kua kullanılarak bir kişi için evin en uygun olan ve en elverişsiz alanları belirlenir.

ÇÖZÜMLEMELER - Çözümlemeler sharların ya da beş elementin dengesizliğinin yarattığı kötü etkilen azaltmakta ya da yok etmekte kullanılan yöntemlerdir. Örneğin bir çit, zehirli oka engel olan bir çözümleme olabilir.

SHARLAR - Genellikle 'zehirli oklar' olarak da bilinirler, şanssızlık ve talihsizlik getiren negatif enerjilerdir. Düz hatlar boyunca yolculuk ederler ve pek çok biçimde yaratılabilirler. Örneğin T biçimli bir kavşakta yer alan bir eve doğru gelen düz yol bir shardır. Komşu evin iki duvarının sizin evin yönünü gösteren keskin bir köşe oluşturması da bir shardır.

SUN - Sekiz trigramdan kesikli bir yin çizgisinin üzerinde yer alan iki yang çizgisiyle temsil edilenidir. Karakter gücünü temsil eder. Zenginlik ve bolluğu yönetir.

TUİ - Sekiz trigramdan biridir. İki düz yang çizgisinin üzerinde yer alan kesikli bir yin çizgisiyle temsil edilir. Ruhsal olaylarla ilgilidir, çocukları yönetir.

KAPLUMBAĞA - Kaplumbağalar her zaman uzun yaşam ve mutluluk simgesi olagelmişlerdir. Antik Çinliler tanrıların kaplumbağa ve deniz kaplumbağalarının kabuklarının içinde yaşadıklarına inanırlardı. Hsialı Wu sulama kanallarında çalışırken Sarı Irmak'tan dev gibi bir kaplumbağa çıktığını görünce bunun bir uğur olduğuna inandı. Daha sonra kaplumbağanın kabuğunun üzerindeki üçe üç sihirli kareyi keşfetti bu da feng shui bilimi ve sanatının temelini oluşturdu.

TRİGRAMLAR - Sekiz adet trigram bir kesik ve kesiksiz çizginin üçlü gruplanmış biçimde olası tüm kombinasyonlarından oluşur. Düz çizgilere yang çizgileri denir ve eril enerjiyi temsil ederler. Kesikli çizgiler yin'dir ve dişi enerjiyi temsil ederler. I Ching'deki altıgenler üst üste yerleştirilmiş ikişer trigramdan oluşur. Trigramlar ta Hsialı Wu zamanına dayanırlar ve evrenin tüm bilgeliğini içerdiklerine inanılır. Güney Kore'nin ulusal bayrağında sekiz trigramın tümü de yer alır; bu trigramların hâlâ Wu'nun zamanındaki kadar önemli olduklarının bir göstergesidir.

BATININ DÖRT EVİ - Pa-kua'nın sekiz kenarının gösterdiği dört yönden türemiştir. Batının Dört Evi gibi doğunun da dört evi vardır. Batı evleri: Chien, K'un, Ken ve Tui'dir. Evinizin kapısı batıya bakıyorsa, bu bir Tui evinde yaşadığınız anlamına gelir ve ana elementi metaldir. Batının Dört Evi şöyle özetlenebilir:HSİALI WU - İmparator Hsialı Wu (Fu His olarak da bilinir) Çin'in ilk yöneticisidir ve 4800 yıl önce yaşadığına inanılır. Bu zamanın ilk efsanevi imparatorudur. Kimse gerçekten yaşayıp yaşamadığını bilmiyor ancak kaplumbağa kabuğundaki sihirli kare de dahil pek çok keşif ona atfedilmiştir. Dolayısıyla feng shui'nin, I Ching'in, Çin astrolojisi ve nümerolojisinin ve bunlardan türeyen tüm sistemlerin babası gözüyle bakılır.

YİN VE YANG - Taoist felsefede zıtları temsil ederler. Örneğin siyah yin ve beyaz yang'dır. Kuzey yin, güney yang'dır. Gece yin, gündüz yang'dır. Bu sisteme göre her şey ya dişi ya da erildir. Yin dişi, yang erildir. Kavram bir dağın iki yüzünden türemiştir. Dağın yin yüzü gölgeli, kuzey yanı yang da güneşli güney yanıdır. Dünyaya bu ikili bakış feng shui'de önemli bir rol oynar.


Beş Element


Çinlilere göre dünyadaki her şey beş elementin bir parçasıdır: ateş, toprak, ahşap, su ya da metal. Bu elementler yaptığımız her şeyi etkiler. Ch'i enerjisinin kendisini gösterdiği beş farklı yol vardır.

Burçlarımızda beş element de bulunur. Her elementin miktarı bizim kişiliğimizi ve yaşamdaki başarımızı belirler. Burçlarımızdaki beş elementi dengeleyerek, üzerlerimizdeki etkisini açıklamak için son derece yetenekli bir astrolog gerektiğini unutmayalım.

Ahşap

Ahşap, yaratıcı ve yenilikçidir. Haritamızda bu elementten fazlaca varsa, bir biçimde mutlaka yaratıcıyızdır. Ahşap katlanabilir ve eğilebilir, söğüt gibi; ya da güçlü ve serttir, meşe gibi. Sosyaldir ve toplum bilinci gelişmiştir.

Ayrıca renklerden yeşili, mevsimlerden ilkbaharı ve yönlerden doğuyu temsil eder. Doğum ve çocukluk demektir. Pekin'deki Yasak Kent'in doğu bölümündeki binalar genç prense ev sahipliği yaptığı için yeşil kiremitlerle kaplıdır.

Ateş

Ateş, enerji ve heyecan verir, ama aynı zamanda tehlike işaretidir de. Çok fazla ateş olduğu zaman yıkıcı olabilir. Ateş ısıtır ve neşelendirir, ama yakar ve yok edebilir de. Ateş doğal liderin elementidir. Ateş kırmızı, yaz, güney demektir. Ateş ergenlikten önceki büyüme yıllarıdır.

Toprak

Toprak, denge verir, aynı zamanda mesken ve yasal işler anlamına gelir. Toprak sabırlı, adil, onurlu, yöntemlidir. Ancak zorlayıcı ve fazla isteyen de olabilir. Sarı renk, merkez ve ilk gençlik yıllarıdır.

Metal

Metal (sık sık altın da kullanılır), hasat, iş ve başarıdır. Burada sözü edilen başarı, genellikle maddi başarıdır. Olumsuz yanında sert ve yıkıcı olabilen kılıç ya da bıçak vardır. Rengi genellikle beyazdır ama altın sarısı da kullanılır. Sonbahar ve batı demektir. Olgunluk yıllarını temsil eder. Pekin'deki sarayda imparatoriçenin daireleri batı kanadındadır ve beyaza boyalıdır.

Su

Su, yolculuk, iletişim ve öğrenme demektir. Edebiyat, sanat ve basın yayınla ilişkilidir. Yumuşak (tatlı bir yağmur) ya da şiddetli (tayfun) olabilir. Su tüm canlıları besler, kayaların en sertini bile zamanla öğütür. Siyah, kuş ve kuzey demektir. Yaşlılık dönemidir.

ELEMENTLERİN DÖNGÜSÜ


Şekil 1D: Beş Elementin Üretim Döngüsü (Doğum Döngüsü olarak bilinir).

Beş elementten her birinin arasında üç döngüsel ilişki vardır. Bunlardan biri Üretim Döngüsü ya da doğum döngüsü olarak bilinir (Şekil 1D). "Üretim döngüsü çok eskidir ve İmparator Huang Ti (İ.Ö. 2266) tarafından yaratıldığı söylenir. Aynı imparator tarımı, tuğlayı, müzik aletlerini ve Çin felsefesinin çoğunu da yaratmıştır. Çinliler tarafından halkların babası olarak nitelenir."

En tepesinden başlarsak ve saat yönünde ilerlersek, ateşin toprak (kül) ürettiğini görürüz. Ateş zayıfladıkça, toprak güçlenir. Toprak da metal (mineraller) yaratır ve metal güçlendikçe, toprak zayıflar. Metal doğal olarak suya dönüşür.

Sonuç olarak metal zayıfladıkça su güçlenir. Aynı biçimde su ahşaba yürür (ağaçlar ve bitkiler). Burada da ahşap güçlenir ve su zayıflar. Son olarak ahşabı yakar, ateş yaratırız; ahşap zayıflamış ve ateş güçlenmiş olur. Bu Erken Gök ya da Fu Hsi'nin (ya da Wu Hsia) Düzenlemesi olarak da bilinir.

Ayrıca bir Yok Oluş Döngüsü vardır (Şekil l E); bu döngü hangi elementin ötekini ele geçirdiğini gösterir. Örneğin ateş metale baskındır çünkü sıcak metali eritir. Bu, olumsuz bir durumdur ve dengesizlik yaratır. Metal ahşabı yok eder. Ahşap toprağı yok eder ve toprak suyu ele geçirir. Son olarak da su ateşi söndürür. Bu ikinci Gök ya da King Wen Düzenlemesi olarak bilinir.

"King Wen İ.Ö. 1150'lerde yaşamış, ve I Ching sekizgenlerine ilk kez anlam vermiştir. Politik nedenlerle hapse atıldığı için yazdıklarına dikkat etmiş, düşmanlarının öfkesini üzerine çekmemek için özellikle karanlık ve anlaşılması zor bir biçemle yazmıştır."


Şekil 1E: Beş Elementin yok Oluş Döngüsü

Son olarak da bir indirgenme Döngüsü vardır (Şekil 1F). Bu döngü yok oluş döngüsünün yarattığı dengesizlikleri düzeltmede kullanılır. Yok oluş döngüsünden metalin ahşaba üstün geldiğini ya da onu yok ettiğini biliyoruz. İndirgenme döngüsünde metal ile ahşap arasına su konursa, potansiyel yıkıcı etkileri nötralize eder.

Aynı biçimde, ateş metale baskındır, demek ki indirgenme döngüsünde aralarında toprak olmalıdır, çünkü toprak ateşi bertaraf edeceği için baskın etkileri azaltır.


Şekil 1F: Beş Elementin İndirgenme Döngüsü

Doğum döngüsünü izlemek zorlukların barış içinde çözümlenmesine olanak verir. Yok oluş döngüsünü izlemekse tam tersi bir etki yapar ve her zaman sorun yaratır. İndirgenme döngüsü yok oluş döngüsünün etkilerini azaltır.

Sizin kişisel elementiniz doğum yılınızla belirlenir. İkinci en önemli elementiyse doğum zamanınız belirler. Bunu belirlemek için "Tablolar" bölümümüzdeki "Elementler ve İşaretler" ve "Saate Göre Elementler" tablolarına bakabilirsiniz.

Örneğin ben, öğleden sonra 16:50'de doğdum. Benim doğum saatime göre elementim su. 1946 yılında doğdum, bir ateş yılı. Su ve ateş birbirini yok eder, çünkü su ateşi söndürür. Ben bu kötü etkiye karşı ahşap kullanabilirim çünkü indirgenme döngüsünde ahşap, ateşle su arasındadır.

Kişinin doğum yılı ve doğum saatine göre elementi aynıysa sorunlar çıkabilir. Bu durum kişinin çıkarlarının aksine işleyen bir enerji fazlasına neden olabilir. Böyle bir durum varsa kişinin doğum ayı ve gününe göre çok daha derin bir araştırma yapmak gerekebilir.

Asyalıların çoğu çocuklarına ad koyarken beş elementten birini kullanarak onların yaşamına başka bir boyut katmak isterler. Örneğin çocuk ateş yılında doğmuşsa, aileler ahşap ile ilgili bir ad koyarlar çünkü ateşi yaratan ahşaptır.

Feng shui'ye göre evinizin içini size en fazla yarar sağlayacak biçimde düzenlemek istediğimiz için kişisel elementinizle çevreniz arasında uyum sağlamaya çalışırız. Örneğin ben bir ateş yılına doğdum, demek ki pek çok ahşaba, yeşil nesneye, örneğin bitkiye ihtiyacım var. Çünkü ahşap ateşi yaratır. Aynı biçimde siyahtan ve fazla sudan kaçınmam gerekir çünkü su ateşi yok eder.

Bir evde birden fazla kişi yaşadığı zaman bu durum karmaşıklaşır. Bu durumda ortak kullanılan mekânlarda evin reisinin elementini kullanmak gerekir; ancak yatak odaları ya da kişilerin kendi odalarında kendi elementlerine yer verilir.

Son olarak feng shui ile barışa, zenginliğe, mutluluğa ve tatmine ulaşmak istiyorsak çok miktarda Ch'i enerjisi olan, iyi bir yin yang dengesine sahip; kendi kişisel elementimizle uyumlu bir denge kurabilmiş bir mekân yaratmalıyız.

Ch'i


Eski bilim adamlarına göre evrende orijinal olarak tek bir soyut enerji, Ch'i vardı (doğanın soluğu). Bu genellikle ejderhanın göksel soluğu anlamına da gelirdi. Ch'i her yerde dolaşan görünmez bir enerjidir ama belli yerlerde toplanır, buraların feng shui'si iyidir.

Ch'i mutluluk, uzun yaşam ve bolluk getirir. Çinliler Ch'i'nin yeni bir yaşama ana rahmine düşüş ânında girdiğine inanırlar. Ch'i yaşayan her şeyin içindeki yaşam gücüdür ve bir şey kusursuz bir biçimde yapıldığı anda Ch'i'de kusursuzluk noktasına ulaşır. Harika bir portreyi bitiren ya da iyi bir yumruk savuran boksör Ch'i yaratırlar.

Tam tersine, birisi kendini hasta ya da uyuşuk hissediyorsa, Ch'i enerjisinde eksiklik vardır. Aktif ve sağlıklı olabilmek için yararlı Ch'i'ye ihtiyacımız vardır. Her zaman heyecan dolu ve yeni projelere açık olan biri aynı zamanda Ch'i ile de doludur.

Böyle anlarda Ch'i bedenimizden yukarı doğru akarak başımızın çevresinde bir hale etkisi meydana getirir. Bu hale kişinin canlılığına ve sağlığına bağlı olarak büyür ya da küçülür. Ch'i meditasyon, başkalarıyla iyi ilişkiler, sağlıklı bir yaşam biçimi ve iyi feng shui ile artırılabilir.

Feng shui'ye göre Ch'i'nin biriktiği ya da oluştuğu yerler mutlu, başarılı ve bolluk içinde yaşamlar için idealdir. Güçlü rüzgârlar Ch'i'yi kolayca dağıtabilir. Bu nedenle rüzgârlı alanlar feng shui açısından iyi değildir. Ancak Ch'i suya da bağlı olduğunda iyi Ch'i sulak alanlarda birikir. Bu nedenle Hong Konglular limanlarına zenginliklerinin kaynağı olarak bakarlar. Limanın çıkışı o kadar küçüktür ki, zenginliği içeride tutar. (Bugün insanlar limandaki iade işlemlerinin Ch'i seviyesini olumsuz etkileyeceğinden ve koloninin zenginliğini azaltacağından çekinmekteler.)

Ancak tüm sular iyi değildir. Sular çok hızlı aktıkları zaman zenginliği alıp götürürler. Düz bir hat boyunca aktıklarında yine Ch'i enerjisini götürürler. İdeal akışlı su yavaş ve hafifçe girdaplı olmalıdır.

Ch'i enerjisinin doğduğu ya da biriktiği ya da almaşık olarak yeni Ch'ilerin oluştuğu yerleri seçmek önemlidir. Bu tür mekânlar her zaman iyidir. Yavaş hareket eden sularla ve yuvarlak tepelerle çevrili, rüzgârları dağıtan bir mekân idealdir.

Feng shui mitolojisinde, Ch'i ilk kez hareket ettiğinde yang'ı (eril kuram) yarattı; durduğunda ise yin (dişi kuram) yaratıldı. Eril ve dişi yaratıldıktan sonra tüm evren yaratıldı. Yin ve yang kuramlarının da feng shui açısından yaşamsal önemi vardır.

Feng shui için önemi olan öbür öğeler kaplumbağa kabuğundaki sekiz trigramlar ve beş element; ateş, toprak, ahşap, su ve metaldir.

Luo-Pan


Çinliler pusulanın mucitleridir ve görülen odur ki, pusulayı iki kez icat etmişlerdir.

Efsaneye göre, İmparator Shih Huang Ti, Prens Ch'ih'e karşı İ.Ö. 206 yıllarında savaşmıştır. Prensin büyücüleri sihirli bir sis yaratmış ve imparator da prensin kendisine yaklaşan ordusunu görememiştir.

Ancak imparatorun ordusunda birden içinde insana benzer bir varlığın bulunduğu bir atlı araba belirmiştir. Arabanın sürücüsü kolunu uzatarak her zaman güney yönünü göstermektedir. Güney, prensin ordularının yaklaştığı yöndür; böylelikle imparator sihirli atlı arabayı izleyerek zafere ulaşır. Efsaneye göre sihirli atlı araba manyetiktir.

Bu öyküde de pek çok öyküde olduğu gibi zor bir anda büyülü ya da ilahi bir gücün yardıma koşmasından söz edilir. Ancak birkaç yıl önce Çin'de yapılan bir arkeolojik kazı sırasında üç yüz kadar eski pusula bulunmuştur, demek ki o zamanlar pusula biliniyordu. Bulunan bu pusulalar Sinan pusulaları olarak adlandırılır.

İki parçadan oluşurlar. Taban on iki santimetre karelik metal bir parçadır. Ortasında on iki santim çapında, sekiz trigramın çevrelediği bir daire vardır. İkinci parça beş santim uzunluğunda bir metal kaşıktır. Kaşığın ağzı metal plakanın ortasındaki dairenin merkezine yerleştirilmiştir. Kaşık manyetik okluğu için ucu güneyi, ağzı kuzeyi gösterir. Çin pusulaları kuzeyi değil, güneyi gösterir, çünkü güney daha iyi yaşanacak bir yön olarak kabul edilir.

Sinan pusulası, Batı Han Hanedanlığı zamanında (İ.Ö. 206 -İ.S. 24) kullanılmıştır. Pusula gibi gerekli bir aletin daha sonra bin yıl kadar unutulması gerçekten de tuhaftır. Muhtemelen Sinan pusulası, pusulayı gizli tutup, kendi özel amaçları için kullanan bir Taoist tarikatın katıdır. l.S. 12. yüzyıla kadar pusulanın kullanımına ilişkin bir belge yoktur. 12. yüzyılda pusula artık iyi bilinmekte, Avrupa ve Arabistan'da da kullanılmaktaydı.

Feng shui Pusula Ekolü de bu zamanda kurulmuştur. Luo-pan, Çin yerbilimcilerinin kullandığı pusula olup, üzerindeki şekil örümcek ağını andırır. Luo, ağ gibi, pan da tabak anlamına gelir. 'Ağ gibi tabak' iyi bir tanımlamadır. Çünkü Luo-pan az çok bir örümcek ağı görünümündedir.

Biçim olarak genellikle karedir ve fazlasıyla karmaşık görünür. Kare taban örümcek ağının çapraz kolları gibi görünen kırmızı çizgilerle bölmelere ayrılmıştır. Tam ortada bir pusula, çevresinde de jeoloji ve astronomi hakkında önemli bilgiler içeren halkalar vardır. Halkaların sayısı luo-pan'ın karmaşıklığına göre değişir. Bazı basit modellerde yalnızca altı halka vardır, bazı karmaşık modellerdeyse otuz altı. Benim kullandığım ortada bir model ve on üç halkası var. Bu halkalara Tseng adı verilir; öykü ya da katman anlamlarına gelen bir sözcüktür.

Ortadaki pusulaya 'Gök Havuzu' denir. Bunun nedeni ilk pusulalarda iğnenin bir su damlası üzerinde yüzmesi olabilir. Pusulanın iğnesi güneyi gösterir. İnce bir çizgi iğnenin bulunduğu daireyi ikiye böler, bu bir kılavuz çizgidir.

Bunun çevresindeki ilk dairede sekiz yönü gösteren sekiz trigram bulunur. Trigramlar ilk ya da ikincil Gök Dizisi'ne ait olabilirler. Benim gördüğüm luo-panların çoğunda ikincil Gök Dizisi kullanılmaktaydı. Kimi zaman ilk dairede bu sekiz trigrama bağlı olan Lo-Shu sihirli karelerinin sayısı da vardır. İkinci halkadaysa beş element ve Çin astrolojisinden On Göksel Kök görülür. Bu halkanın çevresinde yirmi dört nokta bulunur ve yine Çin astrolojisinden on iki adet yere ait dalı gösterir.

Bu noktadan itibaren luo-pan'ın karmaşıklığına bağlı olarak çeşitli halkalar başlar. Sekizinci halka son derece gerekli bir halka olup, size bir evi, tapmağı ya da mezarı nereye inşa etmeniz gerektiğini gösterir.

"Genellikle luo-pan'ın üzerindeki yirmi dört mevsimin kendi özel daireleri vardır. Farklı bölümler tipik lirik Çin terminolojisiyle adlandırılır: İlkbahar, ilkbaharın başlangıcı, yağmur suyu, böceklerin göğe yükselişi, ilkbahar ekinoksu, saf parlaklık, tohum üzerindeki yağmur bölümlerine ayrılmıştır. Sonra yaz gelir: yaz başlangıcı, az dolu tohum, kulaktaki tohum, ılık, sıcak. Bunu sonbahar izler: sonbahar başlangıcı, sıcağın sonu, beyaz çiğ, sonbahar ekinoksu, soğuk çiğ, donun inişi. Sonra da kış gelir: kış başlangıcı, az kar, çok kar, az soğuk, çok soğuk..."

Dış dairelerden biri bu daireyi 360 dereceye böler. Bunların bazıları kırmızıdır ve şanslı konumları gösterir. Bazıları siyahtır ve şanssız konumları gösterir; kalanı nötrdür. Deneyimli bir feng shui ustası luo-pan'ından maddi servet edinebilir. Feng shui'ye başlayan kişiler luo-panlarını kullanarak evin oturduğu ve baktığı yönlen belirleyeceklerdir. Sonra da luo-pan'ın üzerindeki farklı halkalara başvurarak, yapının feng shui'sinin düzeltilmesi için neler yapılması gerektiğine karar verebilirler.

Genel olarak luo-panlar Çincedir ama ingilizce olanları da vardır. İyi ve kaliteli bir pusula da yönleri belirlemekte işinizi görür, ancak konuyla gerçekten ilgileniyorsanız önünde sonunda bir luo-pan edinmeniz gerekecektir.

LUO-PAN'I KULLANMAK

Luo-pan her zaman yatay durmalıdır ve doğruluğunu bozacak her türlü davranıştan kaçınılmalıdır. Örneğin asla park edilmiş bir arabanın içinde bırakılmamalıdır.

Luo-pan'ı kullanmak için pusulanın kayıtlarının doğruluğunu etkileyebilecek mücevherlerinizi ve saatinizi çıkartın.

Yapının baktığı yönü belirleyin. Girişin önünde ya da girişte durarak luo-pan'ı bilek yüksekliğinde tutun. Demir bir kolon ya da park etmiş bir araba gibi metalik şeylerin uzağında olduğunuzdan emin olun. İğne durana kadar bekleyin. İğne, iğneyi tutan Gök Havuzu'nu kesen çizgiyle düz bir çizgiye gelene dek pusulayı çevirin.

Bu konumda örümcek ağını andıran dik çizgi evin baktığı ve oturduğu yönü göstermektedir. Kırmızı çizgilerin altındaki işaretlere bakarak pek çok ek bilgi elde edebilirsiniz. Örneğin feng shui uygulayıcısı, evin oturduğu konumun trigramıyla ev sahibinin trigramının uyumlu olup olmadığını kolayca belirleyebilir.

Farklı pozisyonlarda üç kez daha bu işlemi yineleyerek sonuçtan emin olun. Bu pozisyonlardan biri ilk veriyi kaydettiğiniz noktanın üç metre kadar ötesinde, öbür ikisi de orijinal verinin iki yanında olabilir.

Luo-pan'ı kullanmanın başka bir yolu da bir kenarını evin ön duvarıyla hizalamaktır. Bu biçimde elde edilen veri de farklı yerlerden alınan verilerle doğrulanmalıdır, çünkü duvar düz olmayabilir. Bu genellikle yin evlerinin (mezarlar) konumunu kontrol etmekte kullanılan bir yöntemdir. Luo-pan'ın bir yüzü mezarın baktığı yönle temas halindedir, sonra yukarıda anlatılan yöntem uygulanır.

Pa-Kua

Pa-kua pusulanın sekiz köşesini belirleyen sekizgen bir simgedir. Çin pusulasına göre güney her zaman tepededir. Bunun sonucu olarak da kuzey en altta, doğu solda ve batı sağdadır. I Ching'in sekiz trigramı bu sekiz yöne göre yerleştirilir. Trigramların pa-kua'ya güç ve enerji verdikleri söylenir.

Trigramların iki farklı bileşimi vardır: İlk Gök Dizisi (Hsien Tien); ikincil Gök Dizisi (Hu Tien). İlk Gök Dizisi Hsialı Wu tarafından tasarımlandırılmış olup evrenin idealist, kusursuz bir resmini çizer. İkincil Gök Dizisi, İ.Ö. 1143 yılında Chou Hanedanlığı'nın kurucusu Wenli Duke tarafından tasarlanmıştır, trigramların daha pratik bir yerleşimidir; bu nedenle de toprağın Ch'i'sini düzenlemede feng shui'nin daha fazla başvurduğu bir araçtır.

İkincil Gök Dizisi, Hsialı Wu tarafından kaplumbağanın kabuğunda keşfedilen Lo Shu diyagramından türetilmiştir. Üçe üçlük bir kusursuz sihirli karedir; dik, yatay, dikey, her yöne sayıların toplamı on beş eder. Yin, yani tek sayılı trigramlar ortalarında beş rakamıyla ana yönlerde bulunurlar. Yang ise çift rakamlı trigramlarla ara yönlerde durur.

Feng shui uyarınca, Lo Shu sihirli karesi ikincil Göksel Dizi'yi kullanarak eve yerleştirilir ve ailenin her üyesi için en iyi mekânı belirlemede kullanılır. Ayrıca her odayı yerleştirmek için insanların barış ve uyum içinde yaşayacağı köşeleri de gösterir. Bu feng shui sistemi Pusula Ekolü'nün bir parçası olup, Uçan Yıldız olarak bilinir.

Sekiz Trigram


Çinliler I Ching'in sekiz trigramının yaşamın sırrını temsil ettiğine inanırlar. Sekiz trigramın yaratıcısı Hsialı Wu olup, Ssu Hsiang diye bilinen ve yin-yangın tüm olası kombinasyonlarını temsil eden dört simgeden türemiştir (Şekil 1B).

Bir şeklin alt bölümü simgenin yin mi yang mı olduğunu gösterir. Bu dört simge fazladan bir çizgi eklenerek iki katına çıkarılmış, ve sekiz trigramı oluşturmuştur (Şekil l C). Bu trigramlar da yine sayıca ikiye katlanarak l Ching'in altmış dört sekizgenini oluşturmuşlardır. Biz feng shui'de yalnızca on altı trigram kullanırız, sekizgenlere gereksinme duymayız.


Şekil 1B: Ssu Hsiang

I Ching yani 'Değişimler Kitabı', Çin'in en eski kitabı olup, büyük bir olasılıkla dünyanın da en eski kitabıdır. Wu Jing, yani beş eski Çin klasiğindan çok daha önemlidir. Çin düşüncesini, felsefesini ve kültürünü derinden etkiler. İnsanların değişimleri anlaması ve değişimlerle başa çıkabilmesi, başarılı, tatminkâr yaşamlar sürdürebilmesi amacıyla yazılmıştır. Evreni bir bütün olarak tanımlar; bu bütünün içindeki her şey hareket etmekte, değişmektedir. İnsanların doğanın sonsuz döngülerine ve ritmine uyum sağlamasını amaçlar.

Tüm evren hareket eder ve değişir. Yaşam doğumdan ölüme değişimlerin birbirini izlemesidir. I Ching yaşamın her evresindeki insanlara değerli bilgiler sunar. Hem Taoizm hem de Konfüçyusçuluk, felsefelerinde ve çıkış noktalarında I Ching'den esinlenirler.

Neyse ki I Ching imparator Chin Shih-Huang'ın İ.Ö. 215'teki Büyük Kitap Yangını'ndan kurtulmuştur. Bu yangından kurtulan tek Konfüçyus metnidir." (15. Çin Hanedanlığı'nın ilk imparatoru Chin Shih-Huang'dır, ülkeyi birleştirmek için pek çok önlem almıştır. En önemlisi tek bir dil kullanımını desteklemesidir.

Ayrıca halkın cahil kalması için her türlü eğitim imkânını yok etmiştir. Zamanın bilim adamları canlı canlı gömülmüş ve yapıtları yok edilmiştir. I Ching bu kıyımdan kurtulmuştur çünkü Chin ve danışmanlarının bu kitaba ihtiyacı olmuştur. (İmparator Çin Seddi'yle bilinir. Aydan görülebilen tek insan yapımı yapıdır))


Şekil 1C: Pa-kua'nın Sekiz Trigram'ı


Shar Çözümlemeleri

Çözümlemeler genellikle son derece basittir. Bir yoldan eve gelen shar'ı engellemek için bir çit kurmak ya da ağaç dikmek yeterlidir. Shar bir kez görüş alanından çıktı mı, artık zarar veremez. Çitin üzerine pa-kua koymak, bir ayna asmak da shar'ı uzaklaştırır. Bir kapıyı bloke etmek ya da bir hat üzerinde üç kapı olmasına engel olmak, daha karmaşık çözümlemelerdir.

Bazı arkadaşlarım uzun süredir şanssızlık çekiyorlardı. Onları ziyarete gittiğim zaman evlerindeki değişikliğe inanmakta güçlük çektim. Durumları zorlaştıkça yaşadıkları yere daha az özen gösterir olmuşlardı. Sonuç olarak ön bahçedeki otlar evin boyunu aşmıştı ve evleri yoldan görünmüyordu. Bu durum yararlı Ch'i'yi engelliyor ve eve girememesine neden oluyordu. Otları kesmelerini söylediğimde deli olduğumu düşündüler ama şansları otları keser kesmez düzelmeye başladı.

Pratik olarak pek çok çözümleme vardır. Parlak ışıklar son derece yararlıdır. Evdeki karanlık noktalan ortadan kaldırarak, odalarda hoş bir parlaklık yaratırlar. Evinizin iyiye gitmesini istediğiniz alanları açısından özellikle yararlıdırlar. Evinizin girişi sıcak ve konuksever görünmelidir ve parlak ışıklar bunu sağlar.

Evinizin üzerine pa-kua'yı koyarak belirlediğiniz kader bölgenizin iyileşmesini isteyebilirsiniz örneğin. Bu bölgedeki ışık miktarım artırmak son derece faydalı olacaktır. Işıklar odaların biçimlerinin meydana getirdiği düzensizlikleri de dengeler. Biçimsiz bir yere koyacağınız bir ışıkla, biçimsizliğin yarattığı negatif etkiden kaçınabilirsiniz.

Her türlü ışık iyidir ama kristal lambalar özellikle işe yarar. Kristal ışığı farklı yönlere yansıttığı için yararlı Ch'i'yi çoğaltır. Kristal mekâna uygun değilse, elementinizle uyumlu parlak renkli bir örtü, gölgelik de kullanabilirsiniz.

Her türlü kristal nesne iyidir, kristal vazolar, kâğıt ağırlıkları, taşlar, süsler, hepsi Ch'i yaratır. Kristaller prizmalar gibi güneş ışınlarını kırarak rengârenk gökkuşakları oluştururlar. Bu o kadar çok şans getirir ve iyi Ch'i yaratır ki, pek çok Çinli güneş ışınlarını yansıtabileceği mekânlara kristal süsler asarlar. Kristal, bir hat üzerinde sıralanan üç kapının yarattığı negatif etkiyi de ortadan kaldırır. Kapılardan birinin üzerine kristal asmanız yeterlidir.

Aynalar potansiyel sharların yönünü saptırmakta işe yararlar. Saptırma sorunu olan her noktada çekinmeden kullanabilirsiniz. Yolun karşısındaki evin çatısının köşesi, düz bir yol, su oluğu, sizin evinizle ters açı yapan bir ev, nerede bir sharı saptırmanız gerekirse, çekinmeden ayna kullanın. Yatağınız bir nedenle kapıya bakmıyorsa, bir aynayla odaya giren insanları görebilirsiniz. Aynı biçimde aşçı mutfağa giren kişileri görebilecek bir konumda çalışmalıdır. Stratejik olarak yerleştirilmiş bir ayna bunu sağlar.

Aynalar çok karanlık mekânlarda ışığı yansıtmak için de kullanılırlar. Bu, bu mekânlara Ch'i çeker. Ayrıca dışarısının çekici görüntüsünü evin içine yansıtırlar. Bu özellikle evin dışında yuvarlak hatlı kır manzarası, bir ırmak ya da göl varsa, son derece yararlıdır.

Ayna her boyutta olabilir, ama genel anlamda söylemek gerekirse, ne kadar büyükse, o kadar iyidir. Yerden tavana kadar olan aynalar insanların başının ya da ayaklarının görüntüsünü kesmedikleri için tercih edilmelidir. Pa-kua aynaları bu duruma ayrıcalık teşkil eder, çünkü bu aynalar çevrelerindeki trigramlardan güç alırlar.

Pa-kua aynaları yang aynaları olarak da bilinir. Yang etkendir, demek ki pa-kua aynası evi etken olarak negatif enerjiden korur. Sıradan aynalar yin aynalarıdır, edilgendirler, iyi Ch'i'yi çekerler.

Ancak ayna sıralarına dikkat edin, yansıtmayı bozarak ve saptırarak negatif Ch'i yaratabilirler.

Evinizde çok fazla ayna bulundurmayın, yemek odasında yemek miktarını çoğaltarak zenginlik ve bolluk etkisi yaratırlar. Küçük odaların büyük görünmesini, şekilsiz odaların düzgün görünmesini sağlarlar.

Japon balığı gibi canlı hayvanlar da Sharları yok etmekte ve yararlı Ch'i üretmekte işe yararlar. Su zenginlik simgesidir. Kanton lehçesinde Sui sözcüğü hem zenginlik hem de para anlamlarına gelir. Asyalı işadamlarının ofislerinde suyla ilgili resimler vardır çünkü bu resimler zenginliğin içeri akmasını simgeler. Su içinde yaşayan hayvanlar da aynı etkiyi yaratır. Doğuda çok fazla akvaryum vardır. Bu, su manzarasına sahip olmayan insanlar için zenginlik simgesidir.

Mümkün olan her yerde dokuz tane Japon balığı bulundurun. Sekizi para ve maddi başarıyı simgeleyen sarı renkte, biri de korumayı simgeleyen siyah renkte olsun (güvenli olmayan bir yerde yaşıyorsanız, sekiz siyah, bir kırmızı balık bulundurun. Siyah sizi korur, kırmızı varlığınızı ve şansınızı artırır).

İnanışa göre balıklar eve giren şanssızlığı çeker ve emerler. Bir balık ölürse, özellikle siyah bir balık, bir şanssızlığa engel oldu demektir.

Ünlü bir Çin öyküsü nehir yukarı yüzen sazanlar hakkındadır. Sazanlar 'Altın Kapı'ya vardıkları zaman atlar ve göksel ejderhalara dönüşürler. Bu resmi sınavları geçmek ve imparator için çalışmaya başlayarak başarılı bir kariyer sahibi olmakla ilişkilendirilir. Demek ki balık sınav ve kariyer konularında başarıyı da simgeler.

"Mandarinler zamanında insanlar bürokraside terfi etmek için resmi sınavlardan geçerdi. Resmi terimi hâlâ Çin astrolojisinde kullanılır. Kader, Mühür, Servet, İmkân ile birlikte, sınavda ve sosyal yaşamda başarı anlamına gelen beş güçten biridir."

Kaplumbağa her zaman şans simgesidir, çünkü sihirli kare (Lo Shu) Hsialı Wu tarafından bir kaplumbağanın kabuğunda keşfedilmiştir; kaplumbağalar bilgelik, denge ve uzun yaşam simgesidirler.

Malezya'da Penang Adası'na Ters Dönmüş Kaplumbağa Adası' dedikleri de olur çünkü ada sırtüstü yatan bir kaplumbağayı andırır. Biçiminin vaat ettiği uzun yaşam nedeniyle emeklilerin tercih ettiği bir yerdir, ama bunun bir nedeni de yaşlı insanların son yıllarım böyle hoş bir yerde geçirmek istemeleridir.

Japon balığı ve kaplumbağa süsleri de benzer biçimlerde işe yarar, bu hayvanlar ayrıca pek çok evde beslenir.

Yarasalar feng shui için alışılmadık hayvanlardır. Çok sık kullanılmazlar ve anlamları pek bilinmez. Feng shui açısından son derece akıllı ve ters durdukları için dünyayı farklı bir açıdan gören hayvanlar olarak kabul edilirler.

Kelebekler yeni ölmüş insanların ruhlarını taşırlar. Neşe, mutluluk ve uzun yaşamı simgelerler.

Turna kuşu saflık, dürüstlük ve adalet simgesidir. Uzun yaşamı da simgeler. Eski Çin'de, hâkimlerin ve savcıların odalarında turna kuşu tabloları ve süsleri vardır, çünkü adaletle ilişkilidir.

Anka kuşu Çin tablolarında çok kullanılır. Yanıp küllerinden yemden doğan bu kuş, yeniden doğuşu simgeler. Barış, uyum ve kendini kurban etme simgesidir.

Vahşi hayvan tabloları sık sık evi korumak için kullanılır. Bunlar genellikle kartal türü avcı kuşlardır. Bu tür tablolar dış kapının dışında bulunmalıdır, içeride olurlarsa, ev sakinlerinin aleyhine dönebilirler. Dışarıda oldukları zaman evi tehlikelerden koruduklarına inanılır.

Aslan, kaplan ve ayı bibloları evin içinde, simgesel koruyucu uğurlar olarak durabilirler. Pek çok dükkândan tapınaklardaki taş aslanların replikaları satın alınabilir.

Yaşam ve büyümeyi simgeleyen bitkiler de Ch'i ve harika feng shui yaratırlar. Ancak bitkiler sağlıklı olmalıdır; hasta görünüşlü bitkiler kötü enerji yaratırlar. Bitkileriniz soluyorsa ya da hastaysa, hemen ilgilenmeniz gerekir. Gerekirse yerlerine yeni ve sağlıklı bitkiler koyun. Ölmekte olan bitkiler ölümü simgeler. Sağlıklı bitkilerse yaşamı, büyümeyi ve bolluğu. Binanın içine bolluk ve Ch'i getirecekleri için girişe yerleştirilmeleri özellikle yararlıdır. Ayrıca zehirli okların etkilerini yok etmekte de kullanılırlar. Duvarların ya da mobilyaların keskin köşelerini gözlerden saklarlar. Sütun ve kolonlar kare biçimliyse kötü shar yaratabilir; b

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2275
favori
like
share
FeRDaa Tarih: 14.06.2010 19:10
Güzel bilgiler
By_ergen Tarih: 20.12.2007 11:27
Paylasım İcin Tesekkurler