İzleme Soruları-1

1. Klinik psikologun, davranış bozukluğunu gidermek için yaptığı uygulama, daha çok psikolojinin hangi amacını gerçekleştirir?

a) Davranışı tanımlama
b) Davranışı anlama ve açıklama
c) Davranışı önceden kestirme
d) Davranışı etkileme
e) Davranışı kontrol etme

2. Davranışsal yaklaşıma göre aşağıdaki olaylardan hangisi psikolojinin inceleme alanı içinde değildir?

a) Cemal’in yemek yememesi
b) Uğur’un ders çalışması
c) Alev’in ağlaması
d) Burcu’nun tiyatroya gitmeyi planlaması
e) İsmail’in uyuması

3. Bir işletmede, psikologun eleman seçiminde çalışması psikolojinin hangi uygulama alanı ile ilgilidir?

a) Adalet Psikolojisi
b) Klinik Psikolojisi
c) Endüstriyel Psikoloji
d) Okul Psikolojisi
e) Psikometrik Psikoloji

4. Aşağıdaki korelasyon kat sayılarından hangisinin ilişki düzeyi daha yüksektir?

a) –0,85
b) –0,30
c) 0,80
d) –0,13
e) –0,03
5. “İnsan toplumsal bir varlıktır”. Bu durumda psikolojinin, insanın toplum içindeki davranışlarını incelerken yararlandığı bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hukuk
b) Tarih
c) Ekonomi
d) Antropoloji
e) Sosyoloji6. Psikolojinin alt dallarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Gelişim psikolojisinin konusu, çocukluk döneminde meydana gelen fiziksel ve psikolojik değişikliklerdir.
b) Deneysel psikolojide davranışın temel ilke ve kurallarının belirlenmesine çalışılır.
c) Endüstri psikolojisi, iş ve endüstri ortamlarında gözlenen davranışın örüntüleriyle ilgilidir.
d) Psikometrik psikoloji, davranışın ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile uğraşır.
e) Sosyal psikologlar, insan davranışlarının sosyal ortamdan nasıl etkilendiğini araştırır.


7. Psikolojide bilgi nasıl elde edilir?

a) Tecrübeler yoluyla
b) Sezgisel yollarla
c) Olaylar üzerinde düşünerek ve fikir yürüterek
d) Olayları gözleyerek ve ölçerek
e) Beyin fırtınası yoluyla8. Belirli davranışları veya bu davranışla ilgili özellikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gözlem
b) Mülakat
c) Testler
d) Anket
e) Vak’a incelemesi

9. 19.yüzyılda fizik, kimya gibi fen bilimlerindeki gelişmeler o kadar önemli boyutlara ulaşmıştır ki bundan etkilenen bazı bilim adamları, insan davranışları üzerinde de deneysel çalışmaların yapılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu amaçla atılan ilk adım 1879 yılında W.Wunt’un ilk psikoloji labaratuvarını kurmasıdır. Böylece psikoloji, bir pozitif bilim haline gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin amaçları arasında yer almaz?

a) Davranışlar arasındaki neden-sonuç ilişkisini incelemek
b) Davranış bozukluklarının teşhis ve tedavi sürecine yardım etmek
c) Bireylerin sorunlarına bilimsel yolla çözümler bulmak
d) Kalıtım, çevre gibi etkenlerin davranış üzerindeki etkilerini araştırmak
e) Bütün insanlar için ortak ideal insan davranışlarını belirlemek10. Psikoloji, insan davranışlarının altında yatan temel nedenleri araştıran bir bilimdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi psikolojinin temel amaçlarından birisi olamaz?

a) İnsanların kendi davranışlarına daha nesnel bakmasını sağlamak
b) İnsanların birbirleriyle daha uyumlu ilişkiler kurmasına yardımcı olmak
c) İnsanlara yaşamın anlamını ve amacını kavratmak
d) İnsan davranışlarının nedenlerini bilimsel olarak açıklamak
e) İnsan davranışları hakkında öngörüde bulunmamızı sağlamak11. Psikoloji insan davranışını araştırır. Sözgelimi insan nasıl düşünmektedir? Çevresine nasıl uyum sağlamaktadır? Uyumsuzluğun nedenleri nelerdir? İnsanlar arasında zeka ve kişilik bakımından ne gibi farklılıklar vardır? İşte psikoloji, bu gibi psikolojik olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışır.
Bu parçaya dayanarak psikoloji için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

a) Psikoloji insan davranışlarının nedenlerini araştırır
b) Psikolojik olaylar arasındaki bağıntıyı bulmaya çalışır
c) Kalıtımın ve çevrenin insan davranışlarına etkilerini inceler
d) Ruhun metafizik bir olgu olarak davranışlardaki rolünü araştırır
e) Bireysel farklılıkları incelemeyi amaçlar


12. Aşağıdakilerden hangisi psikoloji ile sosyolojinin ortaklaşa inceledikleri konulardan değildir?

a) Kitle iletişim araçlarının bireyler üzerindeki etkisi
b) Nüfus patlamasının toplumsal değişme üzerindeki etkisi
c) Bireyin içinde bulunduğu gruplarla etkileşimi
d) Toplumsal değerlerin bireylerin çevreye uyumu üzerindeki etkisi
e) Aile kurumundaki değişmelerin çocukların toplumsallaşması üzerindeki etkileri13. Elli yıl önce, davranışçılık okulunun heyecanlı günlerinde “davranış” sözcüğü sadece görülebilen veya işitilebilen beden hareketleri olarak yorumlanıyordu. Yakın zamanlarda ise davranışın yorumu, kişinin yaptığı ve herhangi bir yolla ölçülebilen her şeyi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Sonuç olarak davranış, hisleri, tutumları ve zihinsel süreçleri de kapsamaktadır.
Parçaya göre “davranış” kavramının en doğru tanımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
a) Davranış, sadece gözle görülebilen hareketlerdir
b) Davranış, zihinsel süreçleri içine alır
c) Davranış, doğrudan ya da dolaylı olarak ölçülebilen tüm etkinliklerdir
d) davranış, organizmanın duygusal yaşantısıdır
e) Davranış, sadece işitilebilir olanları kapsar
14. Bir insana verilebilecek en korkunç ceza, onun varlığını kabul etmemektir. Örneğin, üyelerini tanımadığı bir toplumda yaşamak zorunda kalan birey; o toplumun hiçbir üyesi tarafından farkedilmiyor. Bu kişi bir yere gittiğinde hiç kimse kafasını kaldırıp bakmıyor, cevap vermiyor, yaptığı işe aldırmıyor. Bu durumda olmak en acımasız bedensel işkencelerden bile daha kötüdür.
Burada vurgulanan konu, psikolojinin aşağıdaki alanlarından daha çok hangisiyle ilgilidir?
a) Danışmanlık psikolojisi
b) Eğitim psikolojisi
c) Sosyal psikoloji
d) Klinik psikoloji
e) Deneysel psikoloji

15. İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, toplumda çeşitli işleri en iyi yapacak insanları seçmek, işçinin çalışma gücünün yükseltilmesi, verimliliğin artırılması ve çeşitli işletmelerde var olan ruh sağlığına aykırı koşulların düzeltilmesi gibi konular, psikolojinin hangi alt dalı tarafından araştırılır?
a) Gelişim psikolojisi
b) Endüstri psikolojisi
c) Eğitim psikolojisi
d) Psikometrik psikoloji
e) Sosyal psikoloji16. Gençliğinde disiplin ve otoriter tavırlardan hoşlanmayan bir birey, yetişkinlik döneminde otoriter bir davranış kalıbı benimsemiştir. Görülüyor ki her yaş döneminde davranışlarımızın niteliği değişmektedir.
Verilen örnek aşağıdaki psikoloji alt dallarından hangisinin konusu içerisine girer?
a) Deneysel psikoloji
b) Klinik psikoloji
c) Eğitim psikolojisi
d) danışmanlık psikolojisi
e) Gelişim psikolojisi
17. Gelişme süreci, döllenme ile başlayıp yaşam boyu devam eden değişme ve hareket örüntüsünü içerir. Gelişmeye başladığı yaş normları oluşturulur. Değişik yaş dönemlerine ilişkin davranış beklentileri, sözü edilen yaş normlarına göre belirlenir. Örneğin çocuk yürümeyi yaşıtlarıyla aynı yaşta mı, yoksa daha önce ya da daha sonra mı öğreniyor? Anladığı sözcük sayısı yaşıtlarıyla aynı mı? Zeka testlerinde aldığı puan yaş normuna uyuyor mu gibi sorular, sözü edilen normlar dikkate alınarak yanıtlanır.
Parçaya dayanılarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
a) Her gelişme organizmada değişmeyi beraberinde getirmeyebilir.
b) Organizmanın gelişiminde düzenlilik söz konusudur
c) organizmanın gelişimi yaşam boyu devam eden bir süreçtir
d) Organizmanın yaşam süresi bir bütün olarak ele alınmalıdır
e) her organizmanın gelişim düzeyi aynı hızda değildir

18. Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi psikolojinin inceleme alanı içerisinde yer almaz?
a) Toplumsal yaşamda insanı suça yönelten bireysel nedenler
b) Zekanın öğrenme üzerindeki etkisi
c) Toplumsal kurumlarının tarihsel gelişimi
d) İnsan ve hayvan davranışları arasında benzerlikler
e) Psiko-motor davranışların nasıl geliştiği

19. Aşağıdakilerden hangisi psikolojiyi doğrudan ilgilendiren bir konu değildir?
a) Bireyin yaş değişmelerine bağlı olarak davranışlardan ortaya çıkan değişmeler
b) İç salgı bezlerinin çalışma sistemi
c) Koşullanma ile öğrenme arasındaki ilişki
d) Uyarıcıların organizmaya etkileri
e) Bireyin zeka bölümü ile kavrama yeteneği arasındaki ilişki20. Dikkat, algı, bellek, öğrenme gibi konularda neden-sonuç ilişkilerinin kurulması ve buna bağlı olarak insan davranışlarının temel ilkelerinin açıklanması, psikolojinin en çok hangi dalını ilgilendirir?
a) Sosyal psikoloji
b) Eğitim psikolojisi
c) Klinik psikolojisi
d) Deneysel psikoloji
e) Endüstri psikolojisiCEVAPLAR

1- D
2- D
3- C
4- A
5- E
6- A
7- D
8- C
9- E
10-C
11-D
12-B
13-C
14–C
15-B
16-E
17-A
18–C
19-B
20-D

Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 25946
favori
like
share
burakkurtdisi Tarih: 08.04.2010 19:25
tşekürler
lowe_this_game. Tarih: 04.01.2010 14:38
CK TŞK SINAV İÇİN YARDIMCI OLDUN YHA
ydal59 Tarih: 26.11.2009 03:17
4. soruda c seçeneği - olmazsa doğru cevap a değil c olur.
çünkü korelasyonda + değer eksiden büyüktür ve bağıntı fazlalığını ifade eder.
Bluewiki Tarih: 21.10.2008 09:51
saol kardeş çokm işime yaradı
tekici Tarih: 02.05.2008 22:30
saolbe kardes sınav için baya yardımcı oldun