Öncelikle Şanlıurfa için hizmet etmiş ve ebediyete göçmüş olan ünlü simalarımızdan Şair Nabi, Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU, M.Hulusi KILIÇARSLAN, Suud Kemal YETKİN, Bedri ALPAY, Hüseyin PEYDA, Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN, Halil Refet TANIŞIK, Bekir YILDIZ, M.Akif İNAN, Mahmut Yaşar UĞUR, Mustafa DİŞLİ gibi, var olan daha nice büyüklerimizi bir kere daha anıyor, kendilerine Allah'tan Rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekanları Cennet olsun.

* * * Yıllar önce Şanlıurfa'mızın adını Türkiye ve dünyaya en iyi şekilde tanıtmaya, duyurmaya çalışan ve çalışmakta olan isimlerden Edebiyat, Sanat, Kültür, Tıb, Siyaset, Spor vs dallarında tesbit edebildiklerimizden bazıları;

* Nabi (Şair) 1642 yılında Şanlıurfa'da doğan Yusuf Nâbi'nin Dîvan, Hayriyye, Tercüme-i Hadis-i Erbanin, Hayr'âbâd, Surname, Fatihnâme-i Kâmaniçe, Tuhfel-ül Harameyn, Zeyl-i Siyer-i Veysi gibi ölümsüz eserleri vardır. "Atrab-ül-asar" isimli eserde Şeyhülislâm Mehmet Esat Efendi, Nâbi'nin müzik alanında da üstad olduğunu, güzel sesi ve "Seyid Nuh" müstear adıyla şahane eserler bestelediğini belirtmektedir.
Nâbi 12 Nisan 1712'de İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Üsküdar Karacahmet mezarlığındadır.


* Hayat Bin Kays El Harrani (İslam Alimi) Harrân'da yetişen evliyânın büyüklerinden, âriflerin ileri gelenlerinden. Nesebi; Hayât bin Kays bin Kahhâl bin Sultan el-Ensârî el-Harrânî'dir. Urfa'ya bağlı Harrân kazasında doğup yetiştiği için "Harrânî" nisbeti ve "Şeyh-ül-Kıdve" lakabı ile meşhûr oldu. Doğum târihi hakkında, kaynaklarda bir bilgiye rastlanamamıştır. Ömrünün 50 senesine yakınını Harrân'da geçirmiş büyük bir velîdir. İnsanlar ve bâzı sultanlar, onu ziyâret edip duâsını alırlar, onunla berâber olmakla bereketlenirlerdi. Yüksek hâllerin ve kerâmetlerin sâhibi olup, ehliyeti, ihlâsı, iffeti yanında, dînine çok bağlı bir zât idi. Cömertliğiyle meşhûrdur.

1185 (H.581) yılında orada vefât etti. Harrân'ın dışına defnedildi. Kabri, ziyâretçilere açıktır. Hayât bin Kays hazretleri büyük himmet sâhibi olup, yüksek makamlara kavuşmuştu. Keşf ve kerâmetleri, açık ve meydanda bir zât idi. Allahü Teâlâ'ya yakınlık derecesi bakımından yüksek bir mevkide bulunuyordu. Hakîkat ilimlerinde derin bilgisi vardı.

Sayısız kerâmetleri yanında, hikmetlerle dolu, yüksek hakîkatleri açıklayan sözleri çoktur. İlimde ve tarîkatta o kadar yükselmişti ki, himmet ve tasarrufları "Yed-i Beyzâ"ya benzetilirdi.

* Arabizade Behçet (GÖRGÜN) Efendi (Hatta) 1893'te Urfa'da doğdu. 13-14 yaşlarında hat sanatını öğrenmeye başladı. Hüsn-ü Hat'ın her çeşidinden icazet almış ve icazet vermiştir. I. Dünya savaşında askere gider. Medine'de 5 buçuk yıl askerlik yaptığı sırada Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in makamına Şair Nabi'nin;
"Sakın terk-i edebten Kuy-ı mahbub-ı Hüdadır bu,
Nazargah-ı ilahidir makam-ı Mustafa'dır bu"
dizeleriyle başlayan ünlü kasidesi başta olmak üzere çeşitli yazılar yazar. Bu yazılarından dolayı Fahri Paşa tarafından fıkra yazıcılığına alınır ve terhis olduğunda Urfa'ya götürmek üzere kendisine Peygamberimizin Sakal-ı Şerif'i hediye edilir. (Sakal-ı Şerif, her Ramazan ayında Circis Peygamber adı ile bilinen Peygamberler yada Çarhoğlu Camiinde Urfalıların ziyaretine açılır) Nesih, sülüs, divani ve rik'a gibi yazı çeşitlerini ustalıkla kullanmıştır. En çok Celi sülüs ve celi ta'lik tür yazılarında eserler vermiştir.

* Suruçlu Aziz YAKUP (Şair) 451'de Suruç'ta doğdu. Süryanilerin en güçlü şairi olarak bilinir. 12'lik vezinle yazılmış 760 kasidesinin olduğu söylenir. Parşömen üzerine yazılmış 400 kadar şiiri günümüze kadar ulaşmıştır.

* Antakya'lı Aziz İshak (Şair-Papaz) Urfa'da doğmuş ancak Antakya'da yaşadığı için bu isimle tanınmıştır. Roma İmparatoru Zenon döneminde yaşamıştır. Urfa Kilisesinde Papazlık yaparken Patrik 2. Petrus Karsar döneminde Antakya'ya yerleşmiş ve 460 yılında orda vefat etmiştir. Ünlü bir Süryani şairidir. Ciltler dolusu çalışmaları mevcuttur.

* Urfalı Aziz İshak (Şair) 522'de Urfa'da doğdu. Urfa'daki Ortadoks Kilisesine mensup olarak yaşamını sürdürdü. İlim konulu şiirleri mevcuttur.

* Sabit Bin KURRA (Mütercim-Yazar) 821 yılında Harran'da doğdu. Arapça, Süryanice ve Grekçe bilir. Matematik, Tıp, Mantık, Felsefe ve Müzik üzerine telif-yorum-özet gibi birçok eseri mevcuttur. 150 Arapça, 15 Süryanice, 50'den fazla çeviri eserleri bulunmaktadır.

* Sinan Bin Sabit (Doktor- Mütercim - Yazar) Sabit Bin Kurra'nın oğludur. Yunanca ve Süryanice tercümeler yapmıştır. Tıp, Astronomi, Geometri ve Edebiyat dallarında Sabiilerin inancı ve Süryani Hükümdarı konusunda değerli eserler yazmıştır. 943'te Bağdat'ta vefat etmiştir.

* Sabit Bin Sinan, Bin Sabit, Bin Kurra ( Doktor - Yazar) Sabit Bin Kurra'nın torunudur. Tıp ve Tarih konularında değerli eserleri mevcuttur. Tarih kitabında yaşadığı dönemin önemli olaylarından bahsetmiştir. 973'te öldüğü söylenir.

* Ebu İshak ( Edip-Şair ) Harran'da doğmuş, asıl adı Ebu İshak İbrahim Bin Hilal es-Sabii'dir. Devrin en büyük ediplerindendir. 925 yılında Harran'da doğmuştur. Yazı, belağat ve şiirleriyle tanınmıştır. Matematik, Mühendislik ve Hey'et ilimleriyle tanınmış bir alimdir.

* Abdülkadir Ruhavi El Harrani (Alim ve Şair) Hicri 6. yılın ortalarında Harran'da doğmuştur. Usul,Hilaf, Arapça, Nesir ve Nazımda engin bilgiye sahiptir. Çok mütevazi, cömert, nazik ve hoş sohbet bir alim ve şairdir. Miladi 1320'de Şam'da vefat etmiş ve Kasyon dağı eteklerine gömülmüştür.

* Harranlı El Mu'addil (Hukuçu-Şair-Yazar) Harran'da doğmuştur ve asıl adı Ebu Abdullah Muhammed Bin Abdullah Bin El Abbas Harrani El Mu'addil'dir. Hukuk bilgisi yanında güzel şiirler yazmıştır. Ravzatel Üdeba isimli edebiyat kitabı vardır. 1165 yılında vefat etmiştir.

* Ebü'l Fazl Bin Ebi'l Hucr Takiyuddin Hamid Bin Mahmut El Harrani El Zahid (Müderris-Hatip-Şair) 1119'da Harran'da doğmuştur. Müderris, hatip ve şair Harran Şeyhi olarak tanınmıştır. Tefsir üzerine çalışmıştır. 1 Mayıs 1175'te 56 yaşında iken Harran'da vefat etmiştir.

* Ebü'l Sena Hammad Bin Hibbetullah El Harrani (Şair-Yazar) 1117'de Harran'da doğmuştur. Oldukça güzel şiirler yazmıştır. Harran Tarihi ve Benim İsmim Hammad kitaplarıyla şiir divanı yazmıştır. 1202'de 85 yaşında vefat etmiştir.

* Necmüddin Ebu Muhammed Abdülmun'im Bin Ali Hibbetullah El Harrani (Şair-Yazar) Harran'da doğdu Bağdat'a yerleşti. Hadis, Hambeli fıkhı ve hilafiyyat okudu. Çok değerli şiirler ve eserler telif etti. Alim, fıkıhçı ve şair olarak tanındı.

* Ebü'l Fazl Yusuf Bin Fazlullah El Sekkakini El Harrani(Edip-Zahid-Şair) Harran'da doğmuştur. Nahiv, lügat, sarf ve kıraat ilimlerinde şehrin imamı olarak bilinir. Evini ve kitaplarının Dar'ül Hadis'e vakfetmiştir. 1244 yılından sonra vefat ettiği sanılıyor.

* Ebü'l Ferec Abdullatif Bin Abdulmunim El Harrin El Hambeli (Hadis ve Fıkıh Alimi-Yazar) 1182'de Harran'da doğmuştur. 1273'te 91 yaşında Kahire'de vefat etmiştir.

* Abdullatif Bin Ebi'l Ferec Bin Muhammed Bin El Kubbeyti (Hadis ve Fıkıh Alimi-Yazar) 1159'da Harran'da doğdu. Abdülkadir-i Geylani'nin talebelerindendir. 1243'te 84 yaşında Bağdat'ta vefat etmiştir.

* Ümmül Hayr (Edebiyatçı-Şair) Asıl adı Selma Bin Muhammed Bin Muhammed İbn El Cezeri El Harrani'dir. 831 yılında Harran'a bağlı köylerden birinde doğup yaşadığı bilinmektedir. Harranlı kadın alimler arasında ismine rastlanan tek kadın şair ve edebiyatçıdır. Arapça ve Farsça şiirler yazmıştır. Yetenekli bir kraatçı, güçlü bir hafız ve iyi bir edebiyatçıdır.

* Şeyh Ramazan Şani (Şair) 1631'de Urfa'da doğdu. Osmanlı döneminde adı bilen ilk şairdir. Tasavvufi içerikli şiirler ve ilahiler yazmıştır. 1693'te vafat etmiştir.

* Abdi (Şair) 1857'de Urfa'da doğdu. Okuma-yazmayı mahalle mektebinde öğrendi. 1870'de Dabbakhane Medresesine devam etti. 1872'de Rüşdiye'ye kaydolarak buradan mezun oldu. Memuriyet hayatına ilk olarak Urfa Tahrirat katibi olarak başladı. Bu sıralarda şiir yazmağa başladı. Aynı dairede Müsevvidlik, Hakkari Tahrirat Müdürlüğü, Harran Tahrirat Müdür Vekilliği, Maraş İdare Meclisi Baş Katipliği görevinde bulundu ve 1911 yılında emekliye ayrıldı. 1887'de Hacca gitmiştir. 1893-94 yıllarında Halep Vilayet Gazetesi yöneticiliği yapmış. 1941 yılında evlat acısı, yalnızlık, hastalık içersinde Urfa'da vefat etmiştir. 193 adet şiiri mevcuttur.

* Hikmet (Şair) Asıl adı Ahmet'tir. 1832'de Urfa'da doğdu. Tefsir ve çeşitli ilimler üzerine çalışmıştır. Suruç köylerinde Mültezimlik yapmıştır. Urfa'da Nabi'den sonra gelen en büyük şairlerdendir. 1878'de Urfa'da vefat etmiş ve Harran kapı mezarlığına defnedilmiştir.

* Şair Şevket (Şair) 1861'de Urfa'da doğdu. Asıl adı Mehmet'tir. Vaktini şiir ve sohbetlerle geçirmiştir. Kendine has şiir dili geliştirmiştir. 300 civarında şiiri olduğu bilinen şairin günümüze ulaşan 170 şiiri mevcuttur. 1917 yılında Dergah'ta vefat etmiştir.

* Sakıp Efendi (Şair) 1800 yılında Birecik'te doğmuştur. Asıl adı Emin'dir. Urfa Şer'iyye Mahkemesinde görev yapmıştır. 1854'te Hacca gittikten sonra Şelh ünvanını almıştır. Aşk ve tasavvuf konularında şiirler yazmıştır. 1873'te Birecik'te misafirliğe gittiği oğlunun evinde vefat etmiş, Urfa'da Sakıbiye medresesine defnedilmiştir.

* Hadi (Durak) (Doktor-Şair) 1893 yılında Urfa'da doğmuştur. İlk ve orta okulu Urfa'da, liseyi İstanbul Erkek Lisesinde okudu. Askeri Tıbbiyeye girdi ve mezun olduktan sonra Almanya'ya beceri kazanmak, araştırma yapmak üzere hazırlanırken çıkan I.Dünya Savaşında gönüllü olarak orduya katıldı. 1 Temmuz 1916'da 23 yaşında şehid oldu. Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca bilir. Şiir ve makalelerinin bir bölümü İstanbul gazetelerinde yayınlanmıştır.

* Ayan Zade Namık EKREN (Şair) 1878'de Birecik'te doğdu. Hicri 1324'te İnklap adlı şiir kitabını İstanbul'da yayınladı. 1917 yılında Kerkük'te öldü.

M.Hulusi Kılıçarslan
* Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU (Eğitimci-Şair-Yazar) 1902 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk öğrenimini Urfa'da orta öğrenimini İstanbul'da ve yüksek öğrenimini de Ankara Ünv. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Klasik Şark Dilleri Bölümünde tamamladı. İngilizce, Arapça, Farsça, Fransızca bilir. 16 yaşında şiir yazmaya başladı. Yüksek İslam Enst. Ve İlahiyat Fakültelerinde İslam dini Tasavvuf ve Edebiyat öğretmenlik yaptı. 1965'te ABD hükümetinin davetlisi olarak gittiği ABD'de mesleki incelemelerde bulundu. 1968'de emekli olan yazar, 14 Nisan 1978'de İstanbul'da vefat etti.

* M.Hulusi KILIÇARSLAN (Şair-Yazar) 1907'de Urfa'da doğdu. Vatan ve millet konularını içeren şiirler yazmıştır. Urfa Kurtuluş Destanı şiirini yazdı. Arapça ve Farsça bilen şair sağlığında şiirlerini yayınlatmamıştır. 6 Haziran 1990 tarihinde Ankara'da vefat etti.


* Suud Kemal YETKİN (Sanat Tarihçisi-Yazar) 1903 yılında Urfa'da doğdu. İlk tahsilini İstanbul Numune-i Tatbikat Mektebinde, orta öğrenimini Galatasaray Lisesinde yapmıştır. 1925 yılında Fransa Sarbon Üniversitesinde Felsefe eğitimi gördü. Çeşitli liselerde ve öğretmen okullarında öğretmenlik yaptı. 1934'te Ankara Ünv. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde çalıştı. 1939'da Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel müdürlüğü görevinde bulundu. Aynı yıl Urfa Milletvekili seçildi. 1959-1963 yılları arasında İlahiyat Fakültesi İslam Sanatları Öğretim Üyeliği ve Ankara Ünv. Rektörlüğü yaptı. 1921 yılında "Suud Saffet" adıyla yayınladığı şiiriyle edebiyata girdi. 1980 yılında vefat etti. Mezarı İstanbul'dadır.

Bedri Alpay
* Bedri ALPAY (Şair-Yazar) 16 Mayıs 1905'te Urfa'da doğdu. Okumayı mahalle mektebinde Müslüm Hafız ve İsmail Efendiden öğrendi.
O dönemde henüz açılmış olan Numune Mektebini bitirdi. 18 yaşında Bidayet Mahkemesi Zabıt Katibi oldu. 2 yıl sonra Belediye muhasipliğine geçti. Urfa Şairleri-1 önemli eserlerindendir. 1987 yılında vefat etti.

* Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN (Hocaların hocası) 1913 senesinin 1 Eylül'ünde Urfa Siverek'te doğdu. İlk tahsilini doğduğu yerde, orta öğrenimini İzmir'de, üniversiteyi İstanbul'da bitirdi. İlk şiiri Servet-i Fünun Mecmuası'nda 1931 yılında yayınlandı. İlk kitabı 1934 yılında "Güneşin Doğduğu Yurt" adıyla yayınlandı. İhsan Orhun'la beraber Gençlik Gazetesi'ni kurdu ve idare etti. 1939'da Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünü birincilikle bitirerek Samsun Lisesi'ne atandı. 1947'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı şubesinde Eski Türk Edebiyatı Kürsüsü'ne doktor asistan olarak atandı. "Fuzuli Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti" adlı eseriyle Türkiye'nin üçüncü edebiyat doktoru unvanını aldı.


Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN
1948'de ilmî araştırmalar için Fransa'ya gitti. 1950'de Hocaları Hazırlama ve Olgunlaştırma Yüksek Okulu'ndan ve Paris'teki Sorbon Üniversitesinden diploma aldı. Fransızca, Arapça, Farsça ve İngilizce biliyor. Doçentlik tezi "İslam Edebiyatında Kırk Hadis." Yeşilay, Türkiye Muallimler Birliği, Edebiyat Fakültesi Mezunları Derneği ve Türkiye Pakistan Kültür Cemiyeti başkanlıklarını yaptı. Karahan'ın 4 bine yakın makalesi yayınlandı.Üniversitede "Mukayeseli Edebiyat" dersi okuttu, Halk Edebiyatı Kürsüsü'nü kurdu. 30 civarında ödülü bulunan hocanın 40'ın üzerinde eseri yayınlandı. "Hafız" ve "Cinnah" hakkında eserleri bulunan Abdülkadir Karahan'ın en önemli eserlerinden biri de "Türk Kültürü ve Edebiyatı"dır.
Hocaların Hocası olarak sayıldı, sevildi, tanındı. Türk ve İslam Edebiyatı Hocası-Eserleri ve anlatımları ile Urfa adını dünyaya taşıdı. O, yalnız divan edebiyatı alanında büyük otorite değil, halk ve tekke edebiyatı, tarih, Osmanlı tarihi, hadis ve diğer İslami ilimler, İran edebiyatı gibi pek çok alanda söz sahibi bir hocaydı. "Hoca hem ilmi, hem edebiyat, hem de fikir hayatımızda önemli bir simaydı. Çok sayıda eseriyle, binlerce makalesiyle, Klasik Türk Edebiyatı sahasına ve hatta İslami bilgiler sahasına hizmet etmiş bir şahsiyetti. Yetiştirdiği binlerce öğrenci ve öğretmen ile Türk fikir hayatının mimarlarından biri sayılırdı)

Hüseyin PEYDA
* Hüseyin PEYDA (Oyuncu-Yapımcı-Yönetmen) 1922'de Urfa'da doğdu. Asıl adı Hüseyin Örmen'dir. İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Felsefe bölümünde bir süre okuduktan sonra Türkoğlu adlı bir dergi çıkardı. Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra sinemada karar kıldı. Kendi adına 3 film şirketi kurdu. 1950 yılında yönetmenliğini, senaristliğini, prodüktörlüğünü ve baş rol oyunculuğunu kendisinin yaptığı "Söyleyin anama ağlamasın" filmiyle sinemaya başladı. 14. Antalya Film Festivalinde Kara Çarşaflı Gelin filmindeki rolü ile en başarılı yardımcı erkek oyuncu seçildi. 1990 yılında İstanbul'da öldü.

Halil GÜLÜM
* Halil GÜLÜM (Şair) 1931 yılında Urfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Urfa'da yaptı. Bir süre İstanbul Ünv. Edebiyat Fakültesinde okudu. Çeşitli dergilerde şiirleri yayınlandı. SSK'de çalışıp emekli olduktan sonra yerleştiği İstanbul'da 1993 yılında vefat etti.

* Mehmet AKAN (Oyuncu-Yönetmen-Yazar) 1939'da Birecik'te doğdu. İlk ve orta okulu Birecik'te, Liseyi Haydar Paşa Lisesinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi son sınıfından ayrıldı. 1959 yılında çeşitli amatör tiyatro guruplarında oynadı. 1982 yılında sahnelenen "Hikayeyi Mahmut Bedreddin" oyunuyla o yıl Ulvi Uraz en iyi yönetmen, Ankara Sanat Kurumu en iyi yönetmen, İsmet Küntay en ili yazar ödülünü kazandı. Televizyon dizisi Bizimkiler'de canlandırdığı Sabri Bey tiplemesiyle Türkiye'ye kendini sevdirdi.

* Halil Refet TANIŞIK (Şair-Yazar) 1916'da Urfa'da doğdu. Birleşen Gönüller isimli şiir kitabı olan şair, 1986 yılında İzmir'de öldü.

* Tekin SÖNMEZ (Şair-Yazar) 1936 yılında Urfa'da doğdu. Kars Lisesi orta bölümünü dışardan sınavlara girerek bitirdi. İlk şiirleri 1961-1963 yıllarında Yelpaze ve Çağrı dergilerinde yayınlandı. 1971'de Nadas, 1972'de Yansıma, 1978'de sanat ve toplum dergilerini çıkardı. 1970-71 yılında TRT Sanat Ödülleri Yarışmasında tek şiir başarı ödülünü aldı.

* Kenan HARUN (Şair) 1925 yılında Siverek ilçesinde doğdu. Dört yol ağzı isimli şiir kitabı yayınlandı.

* Bekir YILDIZ (Hikayeci-Yazar) 1933 yılında Urfa'da doğdu. Çocukluğu Van, Kastamonu, Nizip, Urfa ve Adana'da geçti. İlkokuldan sonra Adana Sanat Enstitüsüne girdi. Mersin ve İstanbul Sanat Enstitülerinde eğitimini tamamladı. 1954'te İstanbul Matbaacılık okulunu bitirdi. Dizgi operatörlüğü yaptı ve 1962 yılında işçi olarak Almanya'ya gitti. Dönüşte Asya matbaasını kurdu. İlk öyküsü 1951'de Tomurcuk Çocuk adıyla bir dergide yayınlandı. 1966'da Almanya'da yaşadıklarını "Türkler Almanya'da" adı ile romanlaştırdı. Urfa'yı konu alan hikayeler yazdı. 1968-69'da May Edebiyat Ödülünü "Kara vagon", 1970-71'de Said Faik Hikaye ödülünü "Kaçakçı Şahan" ile aldı. Hikayelerinden bir kısmı filmlere konu oldu ve yurt dışında ödüller aldı. 1998 yılının Ağustos ayında kalp krizi sonucu vefat etti.
M.Akif İNAN
* M.Akif İNAN (Edebiyatçı öğretmen-Sendikacı-Araştırmacı-Yazar-Şair) 12 Temmuz 1940'da Urfa'da doğdu. İlk ve Orta okulu Urfa'da, liseyi Maraş'ta bitirdi. Dil tarih Coğrafya Fak. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Urfa'da lise 2. sınıfta iken Derya adlı fikir sanat dergisini çıkardı. 1961-64 üniversite yıllarında Hilal dergisi ve yayın evini yönetti. 1969'de edebiyat, 1976'da Mavera dergisinin kurucuları arasında yer aldı. 1977'den itibaren Milli Gazete ve Yeni Devir gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 1964-69 yıllarında Türk Ocakları Merkez Müdürü, 1969-72 yıllarında bir sendikada eğitim uzmanı olarak çalıştı. Liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1992 yılında kurulan Eğitimciler Birliği Sendikasının ve ardında da Memur sendikaları Konfederasyonunun Genel başkanlığını yaptı. 6 Ocak 2000 yılında Şanlıurfa'da vefat etti.

* Mehmet Emin Ertan (Edebiyatçı-Tiyatro Yazarı) 1946 yılında Urfa'da doğdu. İlk öğrenimini Urfa'da, orta öğrenimini Konya ve Erzurum'da tamamladı. İstanbul Ünv. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ile Yüksek İslam Enbtitüsünü bitirdi. Şanlıurfa ve Sakarya'da öğretmenlik yaptı. İstanbul Teknik Ünv. Ve Sakarya Üniversitesinde Türk Dili Okutmanı olarak çalıştı. 1989'da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek lisansını, 1995'te Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimini tamamladı. Halen Sakarya Ünv. Öğretim Görevlisi. Dergilerde folklorik ve tiyatro türü yazıları yayınlanan yazarın Hz.İbrahim ve Nemrut ve Urfa'nın Kurtuluş Destanı isimli 2 piyes kitabı bulunuyor.

Nurettin YARDIMCI
* Nurettin YARDIMCI (Vakıflar Genel Müdürü) 1944 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve liseyi Şanlıurfa'da tamamladı. 1968'de Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünü bitirdi. 1982'de doktorasını aynı üniversitede yaptı. 1970-73 yıllarında Alanya Müzesi Asistanı, 1973-75 Bodrum Müzesi Müdürü, 1975-77 KKTC Turizm Bakanlığı Eski Eserler Dairesi Müdürü, 1877-78 Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı, 1978-79 Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Daire Başkan V., 1979-80 Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, 1980 Kültür Bakanlığı Müşaviri, 1980-88 Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, 1988-89 Kültür ve Turizm bakanlığı Müşaviri, 1989-91 Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü(şbk), 1991-97 Kültür Bakanlığı Müşaviri, 1997-99 Başbakanlık Başbakan Müşaviri ve Tanıtma Fonu Kurulu Temsilcisi, 1999 yılından beri Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü olarak görevini sürdürüyor.

Şanlıurfa Harran antik kentinde Arkeolojik Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Heyet başkanı olarak halen bu görevi sürdüren Yardımcı, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür Komisyonu Üyesi, ICOM Milletlerarası Müzeler konseyi Türkiye Milli Komitesi Başkanı ve ICOMOS Milletlerarası Anıtlar ve Siteler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Başkanı, Anıtlar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Japonya, Amerika, İtalya, Hollanda ve İstanbul'da "Uygarlıklar Ülkesi Türkiye - Muhteşem Süleyman - Türkiye Anadolu Uygarlıkları Hazineleri" sergilerinin organizasyonluğunu üstlendi. KKTC'den ve Türkiye Cumhurbaşkanlığından takdirname, 1988'de İtalya Cumhurbaşkanı ile Belçika Kralı II. Leopold Devlet Nişanı, 1987'de Alman Arkeoloji Enstitüleri Muhabir Üyeliği ve Nişanı ile İngiltere York Üniversitesinden sertifika ile ödüllendirildi. Nurettin Yardımcı, evli 2 çocuk babası.

* Mahmut KAPLAN 1953'te Suruç ilçesi Ziyaret köyünde zdoğdu. 1973'te Gaziantep Lisesini bitirdikten sonra girdiği Hacattepe Üniversitesi Türkoloji bölümünden 1978'de mezun oldu. Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptı. Ank. Ünv. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Halen Van 100, Yıl Ünv. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Şiirlerinde dini ögeler ağır basan şairin yazıları ve şiirleri bir çok gazete ve dergilerde yayınlanmıştır.

* Ali Fuat BİLKAN ( Edebiyatçı-Yazar) 1963'te Bozova ilçesinde doğdu. İlk ve Orta tahsilini Bozova'da, Liseyi Urfa'da okudu. 1985'te Samsun 19 Mayıs Ünv. Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 1993'te Yüksek Lisansını Gazi Ünv. Sosyal Bilimler Enst., Doktorasını 1996'da aynı Enstitüde yaptı. Nabi Divanı üzerine Doktora tezi hazırladı. 1985-87 yıllarında ODTÜ Türk Dili Okutmanı, 1988-96 yılları arasında Gazi Ünv. Eğitim Fak. Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Doçent oldu ve halen Fatih Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Müdürüdür. Üniversite yıllarında yazmaya başladığı şiirleri ve yazıları çeşitli dergilerde yayınlandı.

* Hurşit İLBEYİ (Romancı-Senaryo Yazarı) 1963 yılında Ceylanpınar ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu Ceylanpınar, liseyi Ceyhan'da okudu. 1990 yıllarından sonra yazdıkları çeşitli dergilerde yayınlandı. Sinema ve Tiyatro üzerine bir çok eleştiriler yazdı ve birçok röportajlar yaptı. 1990 yılında Atlas Gösterisinin Radyofonik Senaryo Yarışmasında 1. Mansiyon ödülünü aldı. Berzah isimli romanında aynı adla uyarladığı senaryosuyla Esra Filmin 1994 Senaryo Yarışmasında da 1. Mansiyon Ödülünü aldı. Sam Amcanın Kulübesi (Radyo Tiyatrosu), Umut Ekmekle Büyür (Roman-1993), Berzah(1995), Irmaklar Denize Akar(1995),Yitik Ülkenin İnsanları(1996), Cevher(1997 TV dizisi senaryosu) eserleri mevcuttur.

* Mustafa DİŞLİ (Oyuncu-Hatip) 1926'da Urfa'da doğdu. Turan İlkokulunu bitirdikten sonra Adana Öğretmen Okuluna ve daha sonra Urfa Lisesine devam etti. Sanata ilgisi orta okul yıllarında başladı. Urfa'da öğretmen olarak görev yapan Şair-Yazar Halide Nusret Zorlutuna ve Edebiyatçı Mehmet Naci Ecer gibi hocaların rahle-i tedrisatından geçti. İyi bir hatip ve sinema-tiyatro oyuncusudur. Urfa'nın sorunlarını Urfa ağzı ilme yazdığı şiirleriyle dile getirmiştir. 30'dan fazla filmde de rol alan Dişli'nin yazdığı oyunlar sahnelendi. Hatipliği ve hazzır cevaplılığı ile ünlendi ve her platformda Urfa'yı savundu. Urfa'ya lise açılmasında, Fırat nehrinin Harran'a akıtılmasında yazdığı şiirler ve yaptığı konuşmalar her Urfalı'nın hafızasında yer almıştır. Şiirlerini Dumanlı Dağlar adıyla kitaplaştırmıştır. 1987'de Urfa'da vefat etti.

* Zübeyir YETİK (Fikir Adamı-Yazar) 1941'de Siverek ilçesinde doğdu. İlkokulu Ceylanpınar'da, orta okulu Siverek'te, liseyi Urfa'da okudu. Bir süre Ankara Hukuk Fakültesine devam etti. 1977'de Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. 1990'da İstanbul Ünv. İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü İş İdaresi programını bitirdi. Şiir yazmaya 1958'de bir yerel gazete için yazmakla başladı. 1961-65 yıllarında İzmir, 1965-66 yıllarında Ankara'da çeşitli gazetelerde çalıştı, yazılar yazdı. Urfa'da öğretmenlik yaptı. Türk Ocağı Urfa Şubesi, Urfa İlim ve Fikir Yayma Cemiyeti, Harran Ünv. Kurma Cemiyeti'ni kurdu ve yönetiminde bulundu. Öğretmenler Sendikasını faaliyete geçirdi ve başkanlığını yaptı. 1968'den sonra belediyecilik, bankacılık ve serbest muhasebecilik yaptı. 1974'te Milli Gazetenin Genel Yayın Müdürü oldu ve 1. sayfa yazarlığını üstlendi. 1976'da köşe yazarlığına geçti. Halen İstanbul İSKİ Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini sürdürüyor. Birçok şiir kitapları ve makaleleri mevcuttur.

* Aydın HATİPOĞLU (Şair-Yazar) 1940'ta Urfa'da doğdu. Orta öğrenimini Haydarpaşa Lisesinde tamamladı. 1958 yılında ilk şiirleri dergilerde yayınlanmaya başlandı. Birçok dergi ve gazetelerde şiirler ve şiirler üzerine araştırma yazıları yazdı. 1967'de 2 arkadaşı ile Yeni Gerçek Dergisini yayınladı.

* Aysel ÖZAKIN (Yazar) 1942 yılında Urfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de yaptı. 1963'te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca bölümünü bitirdi. İstanbul Eğitim Enstitüsünde öğretmenlik yaptı. 1977'de tayini Çanakkale'ye çıkınca öğretmenliği bırakarak yazarlığa başladı ve çevriler yaptı. 1979'da İstanbul Devlet Konservatuarı öğretmenliğine atandı. 1980'de Almanya'ya gitti. Dönmeyince görevine son verildi. 1974 yılında bir derginin açtığı yarışmada "En başarılı öykücü" seçildi. Alnında Mavi Kuşlar adlı romanı ile de Madaralı Roman Ödülünü kazandı.

* Ragıp KARCI (Şair-Yazar) 1945'te Siverek'te doğdu. İlk ve orta tahsilini Siverek'te tamamladı. Erzincan Askeri Liseyi bitirdi. Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesinde Farsça eğitimini tamamladı. Çeşitli memuriyette bulunduktan sonra TRT'ye geçti ve 1997'de emekli oldu. Şiir, hikaye ve çevrileri Edebiyat ve Gelişme dergilerinde yayınlandı. Yazarlar Birliğinin hazırladığı Kültür ve Sanat Yıllıklarının hazırlanışına katkıda bulundu.

* Günel ALTINTAŞ (Şair-Yayıncı) 1937'de Suruç'ta doğdu. Orta öğrenimini Haydar Paşa Lisesinde tamamladı. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. Basın İlan Kurumu Erzurum şubesinde bir süre çalıştıktan sonra Genel Müdürlüğün İstanbul teşkilatında görevlendirildi. İlk şiiri 1960'ta Varlık dergisinde yayınlandı. Deneme ve eleştiri yazıları yazdı. Seçme Kitaplar Yayın Evini kurdu. 1963'te Bakırköy Halk Evi şiir yarışmasında ve 1965'te Cumhuriyet Gazetesinin yazı yarışmasında 1. oldu.

* M.Nuri EMİNLER (Romancı) 1961'de Birecik'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Birecik'te, yüksek öğrenimini İstanbul Ünv. Fen Edebiyat Fakültesinde tamamladı. 1982'de mezun oldu. Köprü dergisinin editörlüğünü yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde çalıştı ve yazılar yazdı.

* M.Faruk BAYRAK (Matbaacı-Yayıncı) 1964 yılında Şanlıurfa'da doğdu. 1980 yılında Şanlıurfa Lisesi'ni bitirdikten sonra 1982 yılında İstanbul'a geldi ve yayın dünyasıyla tanıştı. İstanbul'a yerleşmesinin en büyük etkeni, doğup büyüdüğü şehrin sinai ve ticari dünyasının çok kısır olmasıydı. Sırasıyla Bayrak Matbaacılık (1985), Bayrak Grafik (1987), Evrim Basım Yayım Dağıtım (1987) ile Alfa Basım Yayım Dağıtım'ı (1990) kurdu. Halen yayın dünyasının içinde Alfa Yayın Grubu'na bağlı olan Alfa Yayınları, Everest Yayınları, Alfa Gelişim Yayınları, Artemis Yayınları, Alfa Aktüel Kitabevleri ve Melisa Matbaacılığın yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

* M.Yasin KÜÇÜKOĞLU (Şair-Yazar) Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. Hacettepe Ünv. İşletmecilik bölümü, Erzurum Atatürk Ünv. Edebiyat Fakültesi Türk dili Edebiyatı bölümünde okudu. 1991'de DPT'de uzman olarak çalıştı. Öykü, makale ve şiirleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınladı. Halen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında çalışmaktadır.

* İ.Hekim TAŞKIRAN (Eğitimci-Yazar) 1966'da Urfa'da doğdu. İlköğrenimini Şanlıurfa'da orta öğrenimini Aydın, İzmir ve Adana'da tamamladı. Yüzüncü Yıl Ünv. Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. Şiir ve yazı yazmaya orta öğretim yıllarında başladı. Lise yıllarında MEB açtığı şiir yarışmasında 2. oldu. Yerel radyo ve televizyonlarda yöneticilik yaptı. 1988'te "Adana Köprübaşı, otur Güneşe karşı" başlıklı araştırma-inceleme röportajı gazetede yayınlandı. Yayınlanmaya hazır şiirleri bulunmaktadır.

M.Atilla MARAŞ
* M.Atilla MARAŞ (Şair-Yazar) 1949'da Urfa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Urfa'da tamamladı. 1971'de Atatürk Ünv. Ziraat Fakültesini bitirdi. Tarım Öğretmenliği, İşletme ve Proje Mühendisliği, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Urfa Bölge Müdür Yrd. ve Müdürlüğü ile Mersin, skişehir ve Balıkkesir TZDK Bölge Müdürlüğü yaptı. TZDK Genel müdürlüğünde Müşavir olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Yazı hayatına lise yıllarında başladı. 1965'te ilk şiir bir mahalli gazetede yayınlandı. 3 arkadaşıyla Urfa'da Balıklıgöl dergisini çıkardı. 1967'de yazdığı Aney şiiriyle tanındı. 1981'de Şehrayin adlı şiir kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliğince "Yılın Şairi" seçildi. 1989'da Yugoslavya'da "Struga Şiir Akşamları"nda ve 1990'da "Dünya Şiir Okuma Şenliği"nde Türkiye'yi temsil etti. 1991'de merkezi Hindistan'ın Madras kentinde bulunan "Uluslar arası Şairler Akademisi" tarafından "Uluslar arası Seçkin Şair" ödülü ile ödüllendirildi. Kendisine 1992'de merkezi ABD'nin Kaliforniya kentinde bulunan "Dünya Kültür Sanat Akademisi" tarafından "Fahri Edebiyat Doktoru" payesi verildi. Çok sayıda şiir ve araştırma yazıları ile kitapları mevcuttur.

Cihat KÜRKÇÜOĞLU
* Cihat KÜRKÇÜOĞLU (Sanat Tarihçi-Araştırmacı Yazar) 1948 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa'da, Yüksek öğrenimini 1973'te İstanbul Ünv. Edebiyat Fak. Sanat

Tarihi Bölümünde tamamladı. 1974-1979 yılları arasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığında memur, 1979-1985 yılları arasında Şanlıurfa Müzesinde Asistan, 1985-87 yılları arasında Şanlıurfa Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde Müdür ve 1987-1993 yılları arasında Dicle Üniversitesi Şanlıurfa Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1993'te Dicle Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık ABD'da yüksek lisansını tamamladı. 1998'de Selçuk Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Sanat Tarihi ABD'da doktora eğitimini tamamladı. 1999 yılında Harran Ünv. Fen Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Kadrosuna atandı. Urfa konulu fotoğraf ve slayt arşivi bulunmaktadır. 1991 yılında Şanlıurfa Kültür ve Sanat Ödülünü aldı. Şimdiye kadar Şanlıurfa konulu 14 kitabı yayınlanmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 'nin Şanlıurfa'ya getireceği ekonomik gelişme dolayısıyla oluşacak nüfus baskısının, mimari eserlerden el sanatlarına kadar çeşitli sosyal ve kültürel değerleri zamanla ortadan kaldıracağı endişesini taşıdığından, bu değerleri kitap ve makaleler halinde yayınlamaya, fotoğraflarla tesbit ve arşivlemeye, katıldığı ulusal-uluslar arası sempozyum, kongre, panel, seminer ve konferanslarda anlatmaya, sinevizyon, slayt gösterileri ve çeşitli kentlerde açtığı fotoğraf sergileri ile tanıtmaya uğraşmaktadır. Urfa'nın eski görünümlerini konu alan yaklaşık 700 adetlik siyah-beyaz fotoğraf kolleksiyonu ve son 30 yılın Urfa'sını konu alan kendi çektiği 20 bin adetlik renkli fotoğraf arşivi bulunmaktadır. Peygamberler Şehri Şanlıurfa (Türkçe-İngilizce), Ruha'dan Urfa'ya (1780-1980), Guide To Urfa And Harran(Mehmet Oymak ile birlikte), Şanlıurfa Su Mimarisi, Şanlıurfa Camileri, Şanlıurfa'da Canlanan tarih, Tarih ve Tarım Şehri Harran, The Mysterios Citiy Of History: Harran, Birecik, Urfalı Hattat Behçet Arabi, Müze Şehir ve Peygamberler Şehri Şanlıurfa, Harran, Yolların Buluştuğu Kent, Şanlıurfa Land Of Faith-İnançlar Diyarı Şanlıurfa isimli kitapları yayınlanmış olup birçok kitapların yazı kurulunda da yer almıştır. Çok sayıda sempozyşum, kongre-Panel ve Seminer bildirileride bulunan Cihat Kürkçüoğlu 1991 yılında ŞURKAV Kültür ve Sanat ödülüne layık görüldü. Künkçüoğlu, evli 3 çocuk babası.

* Fikret ERGİN (Ağaç Oymacısı) 1053 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta, lise ve yüksek öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. 1961'den itibaren babasının yanında ağaç oymacılığı ile uğraştı. Yaptığı ağaç oyma işleriyle onlarca karma sergiye katıldı. Kültür Bakanlığı ve ŞURKAV tarafından kültür-sanata katkılarından dolayı ödüllendirildi. Türkiye Esnaf Odaları Birliğince Yılın Ağaç Oymacısı seçildi. 1977 yılında öğretmenliğe başladı. 25 yıldan beri ilkokul sınıf öğretmenliği ile ağaç oymacılığı sanatını birlikte sürdürüyor.

Necmettin CEVHERİ
* Necmettin CEVHERİ (DYP Şanlıurfa Milletvekili) 1930'da Şanlıurfa'da doğdu, İlk, orta ve liseyi Urfa'da tamamladı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Fransızca bilir. Siyasetin dışında Serbest Avukat ve Çiftçilikle uğraşır. II, III, IV, V, XIX, XX nci Dönem Şanlıurfa Milletvekili - Turizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Köy işleri, Devlet Eski Bakanı, Başbakan eski Yardımcısı-Siyasetin en eski, tecrübeli, saygın, eskimeyen ağır topu. Urfa'ya ve Türkiye siyasetine damgasını vurmuş, saygın, dürüst, sevilen bölgenin ve ülkenin tanınmış simalarından - Evli, 2 Çocuklu.

* Cenap GÜLPINAR (ANAP Şanlıurfa Milletvekili) 1943'te Siverek ilçesinde doğdu. İlk, orta ve liseyi Siverek-Şanlıurfa'da okudu. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Fransızca bilir. Siyasetin dışında Serbest Avukatlık ve Çiftçilikle uğraşır. XVIII, XIX, XX nci Dönem Şanlıurfa Milletvekili - Devlet Eski Bakanı, Parti MKYK üyesi. Saygın kişiliği, ağırbaşlılığı, dürüstlüğü ile tanınan ve sevilen, bölgenin tanınmış simalarından. Evli 4 çocuklu.

Opr. Dr. Murat AKÇAR
* Opr. Dr. Murat AKÇAR (Kalp Cerrahı) Şanlıurfa'nın tıp alanında tanınmış simalarından. Halen İstanbul Siyami Ersek Kalp-Damar ve Göğüs Hastalıkları Hastahanesinde Baş Hekim Yardımcılığı görevini yürütüyor. Bu güne kadar binlerce kalp hastasını başarılı ameliyatlar gerçekleştirerek sağlığına kavuşturmuştur. Her yıl Haziran ve Temmuz aylarında Şanlıurfa'ya gelerek Harran ilçesine bağlı çeşitli köylerde seyyar sağlık çadırı kurarak kalp hastası hemşehrilerini ücretsiz muayene ve tedavi eder. Şanlıurfalı hemşehrileri kendisini İstanbul'da da bularak tedavi olurlar. Yurt dışında ve Türkiye'de Şanlıurfa'mızın adını en iyi şekilde duyuran Opr.Dr. Akçar, kalp-damar hastalıklarında uzman kişiliğiyle ülkemizin de tanınmış cerrahlarındandır.

Nihat KÜRKÇÜOĞLU
* Nihat KÜRKÇÜOĞLU (Ressam) 1946 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Şanlıurfa'da tamamladı. 1967- 1976 yılları arasında ilkokul öğretmeni olarak hizmet verdikten sonra 1976 yılında Şanlıurfa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'ne fotoğrafçı olarak geçti. 1982 yılında Şanlıurfa Valisi Erdoğan Cebeci'nin himayesinde kendisine Vilayet Binasında kurulan atölyede Urfa tabloları yapmağa başladı. Vali Alparslan Karacan, T. Ziyaeddin Akbulut zamanında da çalışmaların devam ettirdi.
Şanlıurfa'nın tarihi mimari değerlerini, sokaklarını, el sanatlarını, çarşılarını ve insan tiplerini kısacası Şanlıurfa kültürünü klasik bir üslûpla çalıştığı tablolarına yansıtan ve bu değerleri tablolarında yaşattı.
1997 yılında emekliye ayrıldı ve bu tarihten itibaren kendi atölyesinde çalışmaya başladı. 20 yıla yakın süredir aralıksız çalışarak ürettiği 200 adetin üzerinde yağlıboya tabloyu Şanlıurfa'ya kazandırmış ve bunlardan bir kısmını Şanlıurfa Valiliği'ne armağan etmiştir.
Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır'da çeşitli defalar kişisel sergiler açtı ve karma sergilere katıldı. Sergilerinde sanat çevrelerinde olumlu eleştiriler almıştır. Tanınmış ressamlarımızdan Şefik Bursalı, Kürkçüoğlu'nun 15 Haziran 1987 tarihinde açılan Ankara sergisini gezerken görüşlerini "Bu tablolar beni şaşırttı. Kendimi dünya müzelerinde hissediyorum" cümleleriyle dile getirmiştir. Nihat Kürkçüoğlu'ndan Akademiden hangi dönem mezun olduğunu soran, O'nun lise mezunu, çekirdekten yetişme bir ressam olduğunu öğrenen Şefik Bursalı'nın şaşkınlığı büsbütün artmıştır.
İki tablosu Kültür Bakanlığı Koleksiyonu'na alınan Nihat Kürkçüoğlu'nun bir çok tablosu, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel olmak üzere çeşitli kademelerdeki Devlet büyüklerine Şanlıurfa Valiliği'nce armağan edilmiştir. Ayrıca sanatçının bir çok koleksiyonerde tabloları bulunmaktadır.
Nihat Kürkçüoğlu, 1987 yılında Şanlıurfa Belediyesi'nin "Şair Nabi Sanat Ödülü"ne, 1991 yılında Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı'nın (ŞURKAV) "Kültür ve Sanat Ödülü"ne layık görülmüştür. Nihat Kürkçüoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır.

* Mustafa AYATAÇ(Ressam) 1927'de Şanlıurfa'da doğdu. 13 yaşında resim çalışmalarına başladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümünü bitirdi. 1948'de Şanlıurfa Halk Evinde kişisel sergisini açtı. 1956'da İstanbul Amerikan Kültür Merkezinde gurup sergisine katıldı. 1959'de Türkiye Ressamlar Cemiyeti Geleneksel Sergisi 1.'lik ödülünü aldı. Paris, Amerika, Viyana, Münih'te sergiler açtı. 1995'te İstanbul'da vefat etti.

* Hasan KAÇAR (Ressam) 1940'da Urfa'da doğdu. 1967'de Özel Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 1955 yıllarında amcası ressam Osman GÖRGÜN'den esinlenerek ressamlığa başladı. 2000 yılına kadar 10 sergi açtı. 2002 yılında Bodrum'da öldü.

* Sami BARLAS (Ressam) 1917'de Urfa'da doğdu. 1933 yılında resim yapmaya başladı. Resim öğretmeni, desinatör, gazeteci olarak çalıştı. Portre çalışmaları ile tanındı. Karikatürleri Akbaba dergisinde yayınlandı. 1996'da vefat etti.

* Şefika GÜNEŞ (Ressam) 1937 yılında Urfa'da doğdu. 1987'de resim çalışmalarına başladı. Şanlıurfa'nın okur-yazar olmayan ilk bayan ressamıdır. 6 kişisel sergi açtı, çok sayıda karma sergiye katıldı.

* Hasan RASTGELDİ 1945'te Şanlıurfa'nın tülmen köyünde doğdu. 1970'te Gazi Eğitim Enstitüsü Resim bölümünü bitirdi. Siirt, Urfa öğretmen liselerinde, Buca Eğitim Enstitüsünde görev yaptı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Urfa'da 36 kişisel sergi açtı. Pekçok karma sergiye katıldı. 1997'de Buca Eğitim Enstitüsünden emekli oldu. Halen İzmir'de evinde çalışmalarını sürdürüyor.

* Dr. Burhan VURAL (Ressam-Diş Hekimi) 1938'de Urfa'da doğdu. 1953'te resim çalışmalarına başladı. Urfa, İstanbul ve Ankara'da 1 kişisel sergi açtı, 4 karma sergiye katıldı. Resim ve tezhip çalışmalarını Şanlıurfa'da evindeki atölyesinde sürdürüyor.

* Yaşar YAYLA (Ressam) 1939'da Şanlıurfa'da doğdu. 1967'de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümünü bitirdi. 1978-1986 yılları arasında Türkiye ve Libya'da resim öğretmenliği yaptı. Yurt içi ve dışında birçok sergi açtı ve karma sergilere katıldı. 1944 yılında vefat etti.
Mahmut KARAKAŞ
* Mahmut KARAKAŞ (İlahiyatçı-Araştırmacı-Yazar) 1946 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta tahsilini Şanlıurfa'da, yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. 1971 yılında Şanlıurfa Atatürk Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak göreve başladı. Aynı okulda Müdür Yardımcılığı yaptı. Bu arada Harran dergisinde araştırma yazıları yazdı. 1995 yılı Aralık ayında emekli oldu.
Basılı kitapları: Şanlıurfa kitabeleri , Şair Nabi'nin "Tuhfetü'l Harameyn-Hac Hatıraları''
Müsbet İlimde Müslüman Alimler, Cumhuriyet öncesi Şanlıufa'da Kültür ve Eğitim, Şanlıurfa Evliya ve Alimleri, Şanlıurfa Mezar Taşları, Şanlıurfa ve İlçelerinde Kitabeler, Şair Nabi'nin Hayr-Abad'ının Taranskiribe ve Tanıtılması, Urfa'lı şair (Baba Cem'i) nin ''Karadağ Destanı'' transkiribe ve tanıtılması.

Abuzer AKBIYIK
* Abuzer AKBIYIK (Araştırmacı-Yazar) 1958 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk, orta tahsilini Şanlıurfa'da yaptı. 1978 yılında Afyon Mali Bilimler Fakültesi'nden (eski ismi Afyon Maliye Muhasebe Yüksek Okulu) mezun oldu. 1981 yılından beri Şanlıurfa'da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. Evli dört çocuk babasıdır. "Şanlıurfa'da sanayi tarihi ve sanayileşme" konusunda araştırma çalışmaları vardır. bu konuda çeşitli yerlerde konferanslar vermiştir. Çeşitli gazetelerde sanayileşme, Serbest bölge, Sektörel Dış Ticaret Şirketi, Holding gibi şirket konularında makaleleri yayınlanmıştır. Şanlıurfa Valiliği ve Organize Sanayi Bölgesi tarafından yayınlanan "Şanlıurfa Sanayi Rehberi" ve "Sanayileşen Şanlıurfa" kitapları ve Sanayi bölgesinin tanıtımı ile ilgili broşürleri hazırlamıştır. Profesyonel olarak Müşavirlik ve muhasebecilik faaliyetinin yanında amatör olarak Şanlıurfa folkloru üzerine araştırma çalışmaları yapmaktadır. Şanlıurfa folkloru ile ilgili çalışmalarını kitap halinde yayınlamıştır. Araştırma yazıları ve makaleleri çeşitli dergi ve gazetede yayınlanmıştır. Bu çalışmalarından dolayı Folklor Araştırmaları Kurumu tarafından kendisine "Türk folkloruna hizmet" ödülü, ayrıca ŞURKAV tarafından "Kültür Sanat" ödülü verilmiştir. Folklor' la ilgili birçok bilimsel toplantılara ve televizyon programlarına konuşmacı olarak katılmış, mahalli radyo ve televizyonda programlar yapmıştır.

* Serdar TATLI (Futbol Hakemi) 1966'da Urfa'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Şanlıurfa'da tamamladı. 1988'de babasından hakemlik bayrağını devralarak göreve başladı. 1991'de yan klasman hakemi olarak klasmanlara girdi. 1996-97 sezonunda Türkiye 1. ligi futbol maçlarını yönetmeye başladı. Adil ve tarafsız olarak yönettiği maçlarla kendini kabul ettirdi. Tatlı evli 1'i erkek 2 çocuk babası.

* Kazancı Bedih YOLUK (Müzisyenlerin piri-Udist-Gazelhan) Bedih YOLUK. 1929 yılında Şanlıurfa'nın Hakim Dede mahallesinde dünyaya geldi. Ailenin tek oğlu. 3-4 yaşlarında baba mesleği CÜLHACILIK (dokuma) mesleğine başladı. Aynı yıllarda babasının arkadaşları ile birlikte gezdiği sıra gecelerine birlikte gitmeye başladı. Yine o yıllarda Balıklıgöl-Dergah bölgesinde Mecbebeher denilen, Balıklıgölün suyunun aktığı su yatağı yanındaki bir kahvehanede cümbüş çalan Necim Şıh Amcayı (Attar Necim'in oğlu Şıh Müslüm Görgün) dinlemeye gider ve cümbüş çalmaya merak salır. Babasından kendisine cümbüş almasını ister ve aldırır. O tarihten itibaren cümbüş çalmasını öğrenir. Şanlıurfa'nın ünlü sanatçılarından "Tenekeci Mahmut" olarak bilinen Mahmut Güzelgöz'ün müzik gurubuna katılır. Gurup içinde cümbüş çalmaya başlar ve çalıştığı işinden dolayı da "Kazancı Bedih" ismiyle anılmaya başlanır. Sıra Gecelerinde okuduğu gazelleriyle herkesin gönlünde taht kurdu. 70'inde şöhreti yakaladı ve 1989 yılında hacca gidip geldikten sonra azda olsa müzik aleminden elini-ayağını çeken Kazancı Bedih, bayrağı oğlu Naci Yoluk'a devretti.

İbrahim TATLISES
* İbrahim TATLISES (Türk Halk ve Arabesk Müziği sanatçısı) 1 Ocak 1952 yılında Urfa'da dünyaya geldi. Yedi çocuklu kalabalık ve fakir bir ailenin çocuğuydu. Çocuk yaşlarda çalışmaya başladı, yaşamın ağır yükünü omuzladı. İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yaptı. Adanalı bir sinemacının, inşaatta türkü söyleyen bu muazzam sesi duymasıyla birlikte şöhret yolu açılmış oldu. Önce Adana'da ardından Ankara'da çeşitli gazinolarda sahne aldı. Sesinin güzelliğini dinleyenler vasıtasıyla şöhreti dilden dile yayıldı. Yetmişli yılların ortalarına doğru İstanbul'a geçerek orada sahne almaya başladı. 1977 yılında çıkardığı "Ayağında Kundura" adlı kırk beşlik plakla tüm Türkiye'ye sesini duyurdu. Ardından "Sabuha", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Mumdur" gibi türküleriyle Türkiye'nin gelecekteki müzik hayatında sarsılmaz bir yere sahip oldu. Seksenli yıllarda tüm Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri onunla tanıştı. Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a, Almanya'dan Afganistan'a çok geniş bir coğrafyada, milyonlarca hayran edindi. Kasetleri ve posterleri bazı ülkelerde milyonlarca satarken yurtiçinde ve yurtdışında sayısız ödülün sahibi oldu. Seksenli yıllarda çıkardığı "Allah Allah", "Kara Zindan", "İnsanlar" ve "Fosforlu Cevriyem" gibi albümlerinin satışı milyonları aştı. İbrahim Tatlıses, 1991 yılında müzik sektörünün kurumsallaşmasında ilk adımı atan Raks Müzikle anlaştı. Ve ertesi yıl "Ah Keşkem" adlı albümüyle çıktı hayranlarının karşısına.
"İki Gözüm İki Çeşme" ve "Yar Diline" gibi popüler parçaların yanı sıra kendisine ait eserleri yorumladı. 1993 yılında çıkardığı albüm ise "Mega Aşk" adını taşıdı. Albümde Selami Şahin'e ait "Seni Sevmediğim Yalan", "Akşamdan Akşama", "İçem Diyorum", "Bu Nasıl Güzel"; Yusuf Hayaloğlu'na ait "Dağlarda Kar Olsaydım"; Ali Gencebay'a ait "Çakmak Çakmağa Geldik"; Arif Sağ'a ait "Kötü Kader"; Hasan Kaplan'a ait "Yürüyorum Dikenlerin Üstünde"; Mehmet Arslan'a ait "Ben Ne İnsanlar Gördüm" ve kendisine ait "Mega Aşk", "Sen Sen", "Derya" adlı 13 parça yorumladı. 1994 tarihini taşıyan "Haydi Söyle" albümü hazırlandı. "Haydi Söyle", "Nankör Kedi", "Saza Niye Gelmedin", "Tombul Tombul" gibi parçalar büyük beğeni kazanırken, Tatlıses köklerini de unutmayarak "Maraş Maraş" adlı derlemesini seslendirdiği Kazancı Bedih'i de müzikseverlere tanıtmış oldu. İbrahim Tatlıses, adıyla birlikte anılan ve eski kırk beşlik plaklarda kalan ünlü parçalarını, 1995 yılında "Klasikler" adını taşıyan albümde bir araya getirdi. Günümüz teknolojisinden yararlanılarak alt yapısı hazırlanan albümde, eski parçalarını yeniden seslendirerek hem yeni kuşağın eski Tatlıses'i tanımalarını, hem de hayranlarının piyasada kaydı olmayan bu şarkıları arşivlerine katmalarını sağladı.
"Ben de İsterem" adını taşıyan 1996 tarihli albümüyle yeni bir satış rekoruna imza attı. "Fırat" türküsüyle uzun süre listelerde kaldı. "Allahım Neydi Günahım", "Yakamoz", "Yol Ver Dağlar" gibi popüler parçaları kendisine has üslubuyla yorumlayarak 1996 ve 1997 yılında sayısız ödülün sahibi oldu. Hızını kesmeyerek ertesi yıl "At Gitsin" albümünü piyasaya sürdü. Kayahan'ın "Odalarda Işıksızım", Sezen Aksu'nun "Erkekler" ve Yıldız Tilbe'nin "Anam" adlı parçalarını yorumladı. İbrahim Tatlıses, 1980'li ve 1990'lı yıllar boyunca çevirdiği sinema filmleriyle de çok yönlü bir sanatçı olduğunu kanıtladı. Sinemanın baştan sona her alanında yeteneklerini sergiledi. Talk show programları hazırladı, çeşitli sanatçıların video klip yönetmenliğini yaptı. Tatlıses, bugün, yalnız sanatçı kişiliğiyle değil, yanında çalıştırdığı 2 bin kişiyle ve hâlâ insanlara iş alanları açan başarılı işadamı kimliğiyle de Türkiye'nin sayılı isimleri arasında yer alıyor. Yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, besteci ve yorumcu İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu şirketler grubu; gıda, film, prodüksiyon, turizm, havacılık ve yayıncılık dallarında faaliyetlerini sürdürüyor. Sanatçı, Şanlıurfa'da bulunan eşinden 1 erkek ve 2 kız, sinema sanatçısı Perihan Savaş'tan bir kız ve Derya Tuna'dan ise 1 erkek çocuğuna, oğlundan olan bir de toruna sahiptir.

* Mehmet ÖZBEK (Sanatçı) Türk Halk Müziği ve Bağlama sanatçısı-Müzisyenlerin Hocası olarak Urfa adını Türkiye ve Dünyaya tanıttı.

* Müslüm GÜRSES (Arabesk Sanatçısı) Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde doğdu. Arabesk müziğinin kralı, kendine has tarzı ile büyük-küçük, kadın-erkek, genç-yaşlı herkesin gönlünde taht kurmuş ve Urfa adını müziği ve ağır başlılığı ile Türkiye'ye tanıtmış müzik adamı.

Ahmet KANNECİ
* Ahmet KANNECİ 1957'de Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde doğdu. Müzik alanındaki teori eğitimine Türkiye'nin önde gelen bestecilerinden Turgay ERDENER ile başladı. İstemihan TAVİLOĞLU ve Ali SEVGİ'den armoni ve kontrpuan dersleri aldı. 1977 yılında Julian BYZANTINE ile tanıştıktan sonra çalışmalarını tamamen klasik gitara yoğunlaştırdı. ODTÜ Mimarlık Fakültesi'ni bitirdikten sonra İspanya Hükümeti'nin verdiği bursa hak kazanarak gittiği Alicante Oscar Espla Yüksek Konservatuarında Jose TOMAS'ın sınıfından ve ayrıca Fransa'nın Perpignan kenti Devlet Konservatuarı'ndan "Birincilik Ödülü" ile mezun oldu. Konserini dinleyerek tutkunu olduğu ve 25 yıldır dersler aldığı Alirio DIAZ gibi ünlü bir virtüöz ile birlikte çalma şansına sahip oldu ve olumlu kritiklerini aldı.
Avrupa'daki çalışmalarını tamamlayıp ülkesine döndükten sonra dört ayrı konservatuar ve üniversitede gitar bölümlerini kurdu. 1993 yılında "Fulbright Araştırma Bursu" kazanarak araştırmalarını sürdürmek amacıyla A.B.D.'ne gitti. Kanneci'ye Fulbright Komisyonu tarafından

"Sanatta Ömür Boyu Başarı" ve ODTÜ Senatosu tarafından da "Takdir" ödülleri verilmiştir. Aralarında Museo de Andres Segovia (İspanya), Carnegie Hall, Merkin Hall (ABD), Purcell Room (İngiltere) ve Teatro Colon (Arjantin) gibi salonları da bulunan üç kıtada bir çok konser verdi. Birlikte konser verdiği sanatçılar arasında Ayhan ERMAN (Keman), Jorge CARDOSO (Gitar), Viktor PİKAİZEN (Keman), Selva ERDENER (Soprano), Şefika KUTLUER (Flüt), Ekrem ÖZTAN (Klarinet) gibi önemli isimler vardır. Halen Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı ve Sevda-Cenap AND Müzik Vakfında gitar öğretmenliği yapan Ahmet KANNECİ, çalışmalarını kendisine ithafen yazılan bestelere ve Türk gitarist Savaş ÇEKİRGE ile birlikte başlattıkları araştırmalara yoğunlaştırmıştır. T.ERDENER, F.SAY, J.CARDOSO, F.ORTIZ, E. BAYRAKTAR, H.E.KORKMAZ, İ.TAVİLOĞLU, N.BOSNA, M.A.CHERUBITO, C.PADRO, T.WALKER, M.TOROS, T.SHAHIDI, M.HOSHINO, H.TERASHIMA gibi önemli besteciler KANNECİ'ye ithaf eserler bestelemişlerdir. Urfa adını tüm dünyaya duyuran modern müzisyenlerdendir)

Faruk SARAÇ
* Faruk SARAÇ (Modacı) 14 Mart 1955'te Urfa'da dünyaya geldi. Kendini bildiği andan itibarende amacı insanlara güzellik sunmak oldu. İlk eğitimin Urfa'da Şehit Nüsret İlkokulunda aldı. Liseyi 1973 yılında Urfa'da bitirdi. 1974-1980 Yılları arasında kumaşla ilk kez tanıştı ve kuzeni Ömer Saraç ile birlikte çalışmaya başladı.
1980 yılında bir daha asla geri dönüşü olmayan İstanbul'a geldi. Marmara Üniversitesi İngilizce bölümünü bitirdi. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "Renk imiş her ne varsa alemde" mısralarını yaşam ilkesi edinip başladı çalışmaya...

Renk, Özgünlük, Şıklık ve Özgürlük ilkelerinden yola çıkarak hayatının akışını değiştirdi ve 1981 yılında İstanbul Kadıköy'deki ONUR ÇARŞISI'nda "Butik Faruk" adında ilk mağazasını açtı. 1984 yılında adının bir imza olduğuna karar verdi ve Moda'da Faruk Saraç Dönemini başlattı. Artık büyüme dönemi başlamıştı... Hayallerini yaşam amacı edinince bu dönem içinde 4 mağazasının temelide kendiliğinden atılmış oldu.

1986 Berna Saraç ile evlendi.... Bu evlilikten CEMİLE ve ORHUN adlarında iki çocuğu oldu. Faruk Saraç moda dünyamıza "ilk erkek modacısı" olarak imzasını attı ve sert, katı, siyah, kahve ve laci'den başka renk giymeyen Türk erkeğini kırmızılarla, yeşillerle, mavilerle tanıştırdı kaynaştırdı. Faruk Saraç'a göre moda; "Renktir, Özgürlüktür ve en önemlisi Kişiye özeldir..." Her Faruk Saraç imzasında renk, özgürlük ve özgünlük vazgeçilmezdir.

Bütün kreasyonlarının tasarımını kendisi yapar, kumaş ve malzemelerini seçer ve uygular. Dünyaca ünlü İtalyan firmalarıyla zaman zaman birlikte çalışır, renk seçer, desen üretir. Farık Saraç'ın bir düşü vardır, 90'lı yıllarda; konfeksiyon üretimini ve giderek daha çok ustalaştığı Haute-Couture'ı bir arada yürüteceği bir moda merkezi ister hep. Sonunda 97 yılında İstanbul-Levent'te bu düşünü gerçekleştirir.

Farık Saraç 98'de ilklere imza atan ustalığını hiç kimsenin şimdiye kadar cesaret etmediği hatta aklından bile geçirmediği bir konuda daha gösterir. Ulu önderimiz ATATÜRK'ün, ERİŞİLMEZ ŞIKLIĞINI 453 parça askeri, resmi günlük kıyafetini "bire bir" dikerek, 60. ölüm yıldönümünde "O'nun evinde, DOLMABAHÇE'de SARI ZEYBEK" adlı bir görsel şölenle ölümsüzleştirir. Bu unutulmaz gösteri onlarca kez yerli ve yabancı tv'lerde yayınlanır, yüzlerce haber olur, Türkiye'nin bir çok ilinde tekrarlanır.

Faruk Saraç, 99'un sıcak bir haziran akşamı TOPKAPI SARAYI'ında, TESAVİR-İ AL-İ OSMAN adlı osmanlı padişahlarını portrelerinin, minyatürlerinin sergilendiği bir sergi izler. Bunun üzerine Selçuklu ve 642 yıllık Osmanlı Dönemi'nden günümüze ulaşan bütün kıyafet verilerini inceler. "Payitayt İstanbul'da saray, cami, türbe ve müze gezer, dönemin pamukluları ve ipekli dokumalarını inceler, Hereke fabrikasında atlas kumaşlar dokutur, takı ve sorguçların örneklerini tesbit eder ve başlar çalışmaya... Sonunda ortaya delice bir çalışmayla 700 parçalık 36 padişah, 6 valide sultan, 1 şahzade, 1 çengiye ait "PADİŞAHIN ESVABI" isimli göz kamaştırıcı bir başka görsel şölen çıkar ve yine tarihsel bir mekanda AYA İRİN'de sergilenir.

Siyaset, iş, spor dünyasından birçok kişiyi giydiren Faruk Saraç'ın amaçlarından biri de ilk 3 yıl içinde avrupa ve kuzey afrika'da adını yaygınlaştırmak ve dünya modacılarından biri olmaktır. Faruk Saraç 20 yıla yaklaşan meslek yaşamı boyunca sayısız plaket, ödül ve başarı belgesi alır, ulusal ve yabancı basında binlerce habere konu olur.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 23427
favori
like
share
matiyus Tarih: 29.12.2008 00:12
mrb arkadaşlar bayrak şiiri fon müziği olan varsa zahmet olmassa meilime gönderirseniz sevinirim
mail: xxxxx
hellin Tarih: 19.08.2008 14:11
süper teşekkürler
Kozciftci Tarih: 04.07.2008 22:15
teşekkürler eliniz sağlık
ardardas Tarih: 05.05.2008 20:50
wayy bea kinmler varmış
YaSaM aTeSi Tarih: 02.05.2008 21:16
ferhat göçer de urfalıydı galiba birde ferhat güzel
KADİR BABA Tarih: 25.04.2008 09:06
ÇOK İYİ BİR SİTE
Vedat89 Tarih: 02.02.2008 10:02