Din nedir - Çeşitleri nelerdir - İslam Dininin Özellikleri nelerdir - İslam dininin gayesi nedir - İslam Dininin İçinde Yer Alan Ana konular nelerdir - İnanç - İbadet ve Ahlak ile ilgili bilgilerDİNİN TANIMI - Din ,akıl sahibi insanların kendi istekleri ile seçtikleri onları dünya ve ahirette mutluluğa ulaştıran ilahi emir ve tavsiyelerdir.

Dinler Temelde İkiye Ayrılır

A)İlahi Dinler:

İlahi Dinin Tanımı:Allah’ın gönderdiği dinlere ilahi din denir.

1-Aslı Değiştirilmiş Dinler : Yahudilik ve Hıristiyanlık dinleri

2-Aslı Değiştirilmemiş Din :İslam diniB) Beşeri Dinler:

Beşeri Dinin Tanımı: İnsanların ortaya koyduğu dinlere denir.

1-İlkel Dinler :Örnekleri:Ga ,Maori Dinka

2-Milli Dinler :Konfiçyanizm(Çin)Taoizm (Çin)Hinduizm (Hindistan) Zerdüştlik( İran) Budizm (Hindistan, Çin ve Japonya )İslam Dininin Özellikleri

1-Son ilahi dindir

2-Evrensel dindir

3- Hükümleri bütün insanlığın ihtiyaçlarına cevap verecek şekildedir.

4-İçin de akla ve ilme aykırı hiçbir konu yoktur

5- Kitabı Kur’anıkerim hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir

6-İslam dininde insanlar gücünün yetmeyeceği görevlerle sorumlu değildir.İslam dininin gayesi :

1-Kendisine inanan ve inanmayan bütün insanların dünya mutluluğunu sağlamak

2-Kendisine inanan insanların ahiret mutluluklarını sağlamak.İslam Dininin İçinde Yer Alan Ana konular

A) İnanç B) İbadet C) AhlakİMAN:Allah’ın varlığına ve birliğine Hz. Muhammed’in Onun peygamberi olduğuna ,Allah’ın gönderdiği İslam dinin hak ve gerçek olduğuna İnanmaya iman denir.

İmanın Dile Getiriliş Şekilleri

Kelime –i Tevhit (La ilahe illallah Muhammederrasulullah) Anlamı:Allah’tan başka İlah yoktur Muhammed Onun elçisidir.

Kelime-i Şahadet (Eşhedü enla İlahe İllallah ve eşhedü enne Muhamden abduhu ve Rasuluh)Anlamı: Ben tanıklık ederim ki Allah’tan başka İlah yoktur ve ben yine tanıklık ederim ki Muhammed O.nun kulu ve elçisidirA) İnanç Konuları (İmanın şartları):Allah’a, meleklere,kitaplara,peygamberlere,ahirete,kaza ve kadere iman1-Allah’a iman

A)Allah’ın Sıfatları

1-Allah’ın Zati Sıfatları (Sadece Allah’a ait sıfatlar)

a) Vucut (Allah’ın Var olması demektir.)

b)Kıdem (Allah’ın varlığının bir başlangıcının olmamaması)Beka (Allah’ın sonunun olmaması

d) Vahdaniyet (Allah’ın bir ve tek olması

e)Muhalefetünlilhavadis(Allah sonradan yaratılanlara benzememesi

f)Kıyam-ı binefsihi (Varlığı kendinden olan )B) Allah ‘ın subuti sıfatları(Allah’la birlikte diğer varlşıklarda da sınırlı şekilde var olan sıfatlardır Allah’ta sonsuz ve sınırsızdır.)

a)Hayat (Allah’ın diri olması)

b)İlim (Allah’ın her şeyi bilmesi)

c) İrade (Allah’ın dilemesi)

d)Kudret(Allah’ın her şeye gücünün yetmesi)

e)Semi (Allah’ın her şeyi işitmesi

f)Basar(Allah her şeyi görmesi

g)Kelam (Allah’ın Konuşması)

h)Tekvin (Allah’ın yaratması)B)Allah’ın İsimleri( Allah’ın bir çok isimleri vardır.Hadisi şerifte 99 Olarak belirtilmiştir.Örnekler:Essamedü,Elkerimü ,Errahıymü Elkayyumu Errazigu Eşşafiu ….

Not:Allah’ın isim ve sıfatları bize Allah’ı tanımaktadır.2-Meleklere İman

Meleklerim özellikleri:Nurdan yaratılmışlardır,cinsiyetleri yoktur Yemezler içmezler mutlak itaat için yaratılmıştır

Bazı Melekler Ve Görevleri

1-Cebrail ( Vahiy meleğidir)

2-Mikail (tabiat olaylarının İdaresi ile görevli melektir)

3-İsrafil(Kıyametin kopması yeniden dirilişle görevli melek

4-Azrail (Ömrü sona eren insanların canını alan melek)

5-Kiramen Katibin (İnsanların yapmış oldukları iyilikleri ve kötülüleri yazan iki melek

6-Munker ve Nekir ( Mezarda İnsanlara soracak iki melek)

7-Rıdvan (Cennet meleklerinin başkanı)

8- Malik (Cehennem meleklerinin başkanıdır3- Kitaplara İman(Allah’ın İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderdiği buyruklara ilahi kitap denir.) Gönderilen sahifeler ve Kitaplar

Sahifeler Ve Peygamberleri

10 Sahife Adem (A.S)‘a,50 Sahife Şit (A.S)’a

30 Sahife İdris (A.s)’a , 10 Sahife İbrahim(A.S)’a verildi.Kitaplar Ve Peygamberleri

Tevrat Hz. Musa (a.s)’a

Zebur Hz Davut (a.s)’a

İnci Hz. İsa (a.s)’a

Kur’anıkerim Muhammed (a.s)’aKitaplarla İlgili Bilgiler

Tevrat :Yahudilerin kitabıdır Eski Ahit olarak da ifade edilir Yazılı ve sözlü olarak ikiye ayrılır .Yazılı olanına Tanah denir Üç bölümden oluşur .

Tora (Tevrat) Neviim ve Ketuvim Sözlü olanına Talmut denir. Tevrat Kitabın tamamını ifade için kullanılır. Aslı değiştirilmiş birçok insan sözü eklenmiştir.

Zebur da Yahudilerin kitabıdır.

İncil :Yeni Ahit ‘de denir. Aslı değiştirilmiştir. Yüzlerce İncil arasından dört tanesi geçerli sayılmıştır. Bunlar ,Matta ,Markos,Luka, Yuhanna dır.

Kuranıkerim: Aslı değiştirilmemiş tek kitaptır.Kur’an 610)- 632 (M) yılları arasında indirilmiştir. Hz. Muhammed (S.AV.) tarafından yazdırılarak ve de ezberletilerek koruma altına alınmıştır.Kur’an da yer alan cümle ve cümle guruplarına ayet denir. Ayetlerin oluşturduğu her bir bölüme sure denir. Kur’an da tekrarlarla birlikte 6666 ayet,114 sure vardır.Kur’an 600 sayfadır.4-Peygamberlere İman

Peygamber:Allah’ın kendi dinini öğretmek için insanların arasında seçtiği belirli sıfatları taşıyan insanlara peygamber denir.

Peygamberlerin Sıfatları - Doğruluk ,güvenirlik,günahsızlık,zekilik,bildirmek(tebliğ)

Kur’un da Adı Geçen Peygamberler: Adem,İdris,Nuh, Hud,Salih;Lut,İbrahim,İsmail,İshak,Yahya,Yusuf,Şuayb,Harun,Musa, Davut ;Süleyman Eyyup Zülkifl,Yunus,İlyas,Elyasa,Zekeriyya,Yahya,İsa, Muhammed (A.S)

Peygamberlerin peygamberliklerini ispat için Allah’ın dilemesiyle ortaya koydukları olağanüstü olaylara mucize denir.5-Ahirete İman:

Ahiret:Bu dünyanın sona ermesin sora var olacak hayata ahiret denir.Ahiretle ilgili Kavramlar:

Kıyametin kopması:Mika il meleğinin sura üflemesiyle bu dünyanın sona ermesi yeni bir hayatı başlaması.

Haşir: Mikail meleğinin ikinci kez sura üflemesiyle insanların dirilmesi

Mahşer Yeri :Ahirette insanları toplanacağı yer.

Mizan :İnsanların dünyada yaptıklarının değerlendirilmesi (sevap ve günahlarının tartılması)

Sırat :Ahirette geç ilecek yol

Cennet Dünyada inanıp yaralı işler yapanların gideceği yer.

Cehennem: Dünyada Allah’a inan mayanlarlrın sürekli ,inanıp fakat çeşitli günahı olanların kısa süreli kalacağı ceza görecekleri yer.

Kabir Hayatı:Öldükten sonra kıyametin kopmasına kadar kalınacak yer.6-Kadere ve kazaya iman

Kader:Allah’ın başlangıçtan sonsuza kadar olacak olayları önceden bilip takdir edip tain etmesine Kader denir.

Kaza: Programında yer alan her olayın ,zamanı geldiğinde gerçekleşmesine kaza denir.Not: İnsan iyi kötü bütün işlerini kendisi diler Allah da yaratır. İnsan yaptıklarından sorumludur. İnsanın yapmış olduğu birtakım kötülükleri doğrudan kadere bağlaması sorumluluk kabul etmemesi İslam'ın kader anlayışı ile bağdaşmaz.İnanç Bakımından İnsanlar:inanç bakımından insanlar dörde ayrılır.

1-Mümin: Allah’ın varlığına birliğine, Hz.Muhammed (A.s.) ın Allah ‘ın peygamberi olduğuna inanan insanlara mü’min denir.

2-Kafir Allah’ın varlığına birliğine, Hz.Muhammed (A.s.) ın Allah ‘ın peygamberi olduğuna inanmayan insanlara kafir denir.

3-Münafık: Allah’ın varlığına birliğine, Hz.Muhammed (A.s.) ın Allah ‘ın peygamberi olduğuna kalbi ile inanmadığı halde dili

ile inandım deyip insanları kandıran kişilere münafık denir.

4-Müşrik:Allah’a ortak koşan insanlara müşrik denir.Dini Bazı Kavramlar:

Farz: Dince kesin olarak yapılması istenen iş davranışlardır.Beş vakit namaz kılmak, Ramazan orucu tutmak,zekat vermek ve hacca gitmek.Yapılmasında sevap,terk edilmesinde günah vardır.

Vacip: Dince yapılması gerekli olan , fakat farz kadar kesin olmayan iş ve davranışlar.Vitir namazı kılmak bayram namazı kılmak. Yapılmasında sevap,terk edilmesinde günah vardır.Ancak farzdaki kadar değil.

Sünnet: Peygamber efendimizin yaptığı Müslümanlardan da yapmasını istediği iş ve davranışlardır. Sünnet namazlarını kılmak,selam vermek ve dişleri fırçalamak vb.

Yapılmasında sevap vardır.Terk edilmesinde günah yoktur.Ancak İslam bilginlerince hiçbir özür yokken terk edilmesi uygun görülmemiştir.

Günah: Dince suç sayılan iş ve davranışlardır.Yalan söylemek farzları terk etmek vs.

Sevap: Dince mükafat ödül sayılan iş ve davranışlardır.Farzları ve sünnetleri yerine getirmek gibi .

Helal: Dince yasaklanmamış iş ve davranışlardır.

Haram: Dince yasaklanmış iş ve davranışlardır.B) İBADET(Genel Anlamda,) Allah’ın razı olabileceği bütün işlere ibadet denir.

Özel Anlamda İbadet (farz İbadet)Allah’ın insanlardan belirli zamanlarda ,bazen de belili mekanlarda belirli şartlar yerine getirilerek yapmasını istediği bazı hususlara ibadet denir.İslam da İbadetler:

NAMAZ:Akılı ergen Müslüman kişilerin belirli şartları yerine getirerek yaptığı ibadete namaz denir.Namazdan önce Yapılması Gerekenler(Hazırlık şartları)

1-Boy abdesti ,Namaz Abdesti ,teyemmüm.

2-Temizlik

3-Örtünmek

4-Kıbleye dönmek

5-Vakti beklemek

6-Niyet etmek

Not:Boy abdesti:belirli durumlardan sonra alınır. kadıların hayız(ay hali), Nifas(Loğusalık) hallerinden, kadın ve erkelerin de cünüplük hallerinden sonra alınır.Boyabdestinin Alınışı: (Farzları)

a) Üç kere ağza bolca su verilir.

b) Üç kere bolca burna su vermek

c) Bütün vücudu hiç kuru yer kalmaksızın yıkanır.Namazabdestinin Alınışı

a)Niyet etmek (sün )

b)Eüzübesmele çekmek (sünnet)

c) Üç kere ağza su vermek (s)

d)Üç kere burna su vermek (s)

e)Yüzü yıkamak (farz)

f)Kolları dirseklerle beraber yıkamak(farz)

h)Başı mesh etmek (farz)

g)Kulağı ve enseyi mesh etmek s.)

i)Ayakları topuklarla birlikte yıkamak(farz)Teyemmüm:Suyun bulunmadığı veya bulunup da ,kullanma imkanının olmadığı durumlarda boyabdesti ve namaz abdesti yerine geçen abdestir.

Teyemmümün Yapılışı:

1-Niyet etmek

2-Elleri temiz toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurup yüzü mesh etmek

3- Elleri temiz tekrar toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurup kolları mesh etmek2-Temizlik:Namaz kıldığımız yerin ve üzerimizin temiz olması namaza mani bir pisliğin olmaması

3-Örtünmek: Namazda örtülmesi gereken yerleri örtmek.Erkeklerin dizkapağı ile göbek arasının ,kadınların ise el yüz ayak hariç diğer yerlerin örtülmesi gerekir

4-Kıble: Namazda kıbleye dönüp namaz kılmak.

5-Vakit:Kılınacak namazın vaktinin gelmesi

6-Niyet:Kılınacak namaza niyet etmekNamazın İçinde Yapılması Gerekenler (Namazın Kılınış Şartları)

1-Başlangıç tekbiri (namaza "Allahu Ekber" sözüyle başlamak)

2-Namazda gerekli yerlerde ayakta durmak

3-Namazda gerekli yerler de Kur’an ‘dan bir bölüm okumak

4-Namazda rukuya gitmek

5-Namazda secdeye gitmek

6-Namazın sonunda oturmakNamazı Bozan Durumlar

Yukarıda anlatılan namazın hazırlık ve kılınış şartlarından biri namazda ortadan kalkarsa namaz bozulur. Namazda gülmek,konuşmak yemek içmek de namazı bozar.Namazda Kolaylık:Yolculukta ve misafirlikte dört rekatlı farz namazlar iki rekat kılınır sünnetler kılınmaya bilinir

Dine göre yolcu ve misafir;90 km veya daha fazla yol gidenler yolcu,kendi asıl oturduğu memleketten başka yerde 15 gün veya daha az kalanlar misafir sayılır.ORUÇ:Tanyerinin ağır masından güneş batıncaya kadar yemeden içmeden ve bazı nefsani arzulardan uzak durmaktır.

Ramazan Orucu:Ramazan ayında bir ay tutulur.Akıllı ergen herhangi bir özrü olmayan Müslümanlara farzdır.

Not:Kimler özürlü sayılır:Hayızlı kadınlar,loğusa kadınlar ve çocuğunu emziren kadınlar yolcular, oruç tuttuğunda ciddi manada sağlığı tehlikeye girenler.Bu özürler ortadan kalktığında oruç tutulmayan günler sayısınca diğer günlerde oruç tutulur. Sağlıkta iyileşme olmaz,sürekli bu durum devam edecekse her bir oruç için bir fidye verilir.(Yani sabahlı akşamlı bir fakiri doyurmak veya doyuracak parayı vermek.)Orucu Bozan Durumlar:Oruçlu olduğunu bilerek yiyip içmek,cinsel ilişki,sigara içmek.Orucun İnsana Kazandırdıkları.

a)Bize verilen nimetlerin kıymetini bilmeyi sağlar

b)İrademizi güçlendir ,haramlardan sakındırır

c)sabırlı olmayı sağlar

d)Fakir insanların halinden anlamayı sağlar. Zenginlerin muhtaçlara yardım etmesini sağlar

e)İnsanı sağlıklı yapar.

f)insana sevap kazandırırZEKAT: Dinen zengin sayılan insanların seneden seneye mallarından 40/1 ni fakirlere vermesine zekat denir. Bütün asli ihtiyaçlarını giderdikten sonra 80gr. altına sahip olanlar dine göre zengin sayılır.

Zekatı Kimler Verir(Zekat Kimlere Farzdır),Akıllı ,ergin ,zengin (Borçlu olmayan) Müslümanlar verir

Not:sahip olunan malların üzerinden bir tam yılın geçmesi gerekir.Zekat Kimlere Verilir

a)Fakirlere b)Yoksulara c)Borçlulara d) Kalpleri Müslümanlığa ısındırılacaklara e)Yolda kalmışlara f)Allah yolunda olanlaraKimler Kimlere Zekat Veremez?

Kişi annesine ,babasına, dedesine, ninesine,çocuklarına,çocuklarının çocuklarına,karı koca birbirlerine zekat veremez.(Çünkü bunlar birbirlerine bakmak zorunda)Zekat Nelerden Verilir.

a)Altından,gümüşten ,paradan40/1

b)Ticaret eşyasından 40/1

c)Büyük baş hayvanlardan 30/1,küçük baş hayvanlardan40/1

d)Toprak ürünlerinden 10/1ila 20/1 oranında alınırZekat Vermenin Yararları

a)Muhtaç insanların İhtiyaçları karşılanmış olunur

b)Zenginle fakir arasında diyalog sağlanır.

c)İnsanı cimrilikten uzaklaştırır cömertleştirir

d)Dilenciliği azaltır.Sadaka:Bir kimsenin Allah rızası için bir kimseye maddi ve manevi yardımda bulunmasıdır.Zekattan farkı belirli bir zamanı ve belirli bir miktarı yoktur.Fıtır Sadakası :Ramazan ayı içinde gücü yeten insanların kendileri ve aile fertleri için fakirlere verdikleri sadakaya fıtır sadakası denir.Miktarını müftülükler belirler (En düşük 3500000 TL2003 yılı için)Sadaka-i Cariye (Sürekli Sadaka)

İnsanın hayatta iken insanlığın yararına yaptığı eserlere denir.Kişiye ölümünden sonrada sevap kazandırır.

Üç şekilde olur.

a)Okul cami,hastane,yol ,köprü vb. yapmak

b)Hayırlı bir evlat yetiştirmek

c)İnsanların istifade edebileceği bir kitap yazmak.HAC:Senenin belirli günlerinde(Kurban bayramının arefesi ve,kurban bayramı günlerinde) özel giysilerle (ihramla) belirli mekanları (Arafat dağını , Kabe’yi ve diğer bazı yerleri) usulüne uygun ziyaret etmektir.Hac Kimlere Farzdır?

Hac; Akıllı ,zengin ,ergin, hür ,sağlığı yerinde olan Müslümanlara farzdır.Haccın Farzları

a)İhrama girmek

b)Arafat da vakfede bulunmak

c)Kabeyi tavaf etmekHac Sözlüğü:

İhrama girmek: Hac için özel elbiseleri giymek, normal zamanlarda helal olan bazı şeyleri kendine haram kılmak.

Tavaf : Hacer’ül esved den başlayarak Kabenin etrafında yedi kez dönmek

Arafat’ta vakfede bulunmak:

Arafe günü güneş batıncaya kadar Arafat dağında bulunmak

Sa’y yapmak :Safa ve merve tepeleri arasında yedi kez gidip gelmek.

Kudum Tavafı: Hacıları kebeyi ilk gördüğünde yapmış oldukları tavafdır.

Veda Tavafı: Hacıların Mekke’den ayrılırken yaptıkları tavafa denir

Müzdeife:Hacıların bayram gecesini geçirdikler,şeytana atacakları taşları topladıkları yerdir.

Mina: Hacıların şeytan taşladıkları ,kurban kestikleri,tıraş olup ihramdan çıktıkları yerdir.

Mescid-i Nebi : Peygamber efendimiz (s.a.v.) ‘in Medine de yaptırmış olduğu ve mübarek kabirlerinin de olduğu mesciddir.Haccın yapılışı :Mikat denilen yerlerden ihrama girilir. Kabe ilk görüldüğünde kudüm tavafı yapılır. Safa ve merve tepeleri arasında say yapılır. Arafe günü Arafat

dağında vakfede bulun ulunur. Gün battıktan sonra Müzdelifeye gidilir.

Müzdelife de akşam namazıyla yatsı namazı ,yatsı vaktinde birleştirilerek kılınır.Gece burada geçirilir. Güneş doğmadan Mina ya gelinir. Büyük şeytana yedi tane taş atılır. Kurban kesilir.Tıraş olunur. İhramdan çıkılır.Bayramın 1.2.ve 3.günlerinde farz olan ziyaret tavafı yapılır.Bayramın 2. günü yine küçük,orta ,büyük şeytana yedişer taş atılır. Mekke’den ayrılacak hacılar veda tavafı yaparlar. Daha önce Medine’ye gitmeyen hacılar Medine’ye giderler.Burada Peygamberimizin kabrini ziyaret ederler. Mescidinde namaz kılarlar Medine’de ziyaret edilmesi gerekli

yerleri ziyaret ederler. Bu şekilde hac görevini yerine getirmiş olurlar.Umre :Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kabeyi tavaf edip Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yapmaktır.KURBAN İBADETİ

Kurban:İbadet niyeti ile belirli günlerde (Kurban bayramının 1.2.3. günlerinde) belirli hayvanları belirli şartları taşıdığında(büyük baş, iki yaşını bitirmiş ; küçük baş bir yaşını bitirmiş hayvanları) kesmeye kurban denir.

Kurbanı Kesmek Kimlerle Gereklidir

Akıllı ergin,hür,misafir olmayan dince sayılan zengin sayılan(Bnz.zekat böl) Müslümanlara vâciptir.

Kurbanın Eti: Kurbanın eti üçe ayrılır. Bir bölümü fakirlere dağıtılır.Bir bölümü akrabalara ayrılı.Bir bölümü de aile fertleri için ayrılır.İhtiyaç yoksa tamamı dağıtıla bilinir.

Adak Kurbanı:Bir kimsenin her hangi bir sebebden dolayı kurban kesmeye karar vermesidir.örneğin:Sınavı kazarsam kurban keseceğim. gibi sözler Adak kurbanını kesmek kişi üzerine vaciptir.AHLAK :Hiç bir zorlama olmaksızın insanların ortaya koyduğu söz ve davranışlardır.Kelime olarak huy karakter ve meleke anlamlarına gelir. Dilimizde ise ahlak denilince,güzel huy, güzel davranış akla gelir.Güzel Ahlakın Önemini Belirten Hadisler

“Din güzel ahlaktır.” “Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır”, “Amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek amel (iş) yoktur”,” Müminlerin îmanca en olgun olanı, ahlâkI en güzel olanıdır.”İslam Ahlakı

İslam ahlakında adalet, sözünde durma, affetme, alçak gönüllülük, ana-babaya itaat, sevgi, kardeşlik, barış, güvenirlilik, doğruluk, birlik, beraberlik, iyilik, ihsan, iffet, cömertlik, merhamet, hoşgörü, tatlı dilli olma, güler yüzlülük, temiz kalplilik gibi güzel ahlâki özellikler yer almaktadır. Bunun yanında insana ve topluma zarar veren zulüm, haksizlik, riya, haset, gıybet, çirkin sözlülük, asık suratlılık, cimrilik, bencillik, kıskançlık, kibir, kin, kötü zan, israf, bozgunculuk... gibi kötü özelliklerde yasaklanmıştır.Kısaca Hz Muhammed’in hayatı:

Hz.Muhammed(s.a.v) 571 yılında Mekke de doğdu. Doğmadan iki ay önce babası Abdullah Öldü .Annesi Amine Ona Muhammed ismini verdi. Hz Muhammed Arap adetleri gereğince bir sütanneye verildi.Hz. Muhammed( a.s.v.)süt annesi Halime’ nin yanında beş yaşına kadar kaldı. Altı yaşında annesi Amine vefat etti. Hz. Muhammed ( a.s.v.) sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalip’in yanın da kaldı.Dedesi de vefat edince hayatını amcası Ebu Talip’in yanında devam ettirdi.Genç yaşında ticaretle ilgilendi.Yirmi beş yaşında Hz Hatice İle evlendi.Hz Hatice den Kasım,Abdullah,

Zeynep,Rukiye Ümmügülsüm ve Fatıma adlarında çocukları oldu.Mariye adındaki eşinden de İbrahim adında bir çocuğu oldu .Hz Fatıma hariç bütün çocukları Hz.Muhammed’den önce vefat etmişlerdir. Hz. Muhammed( a.s.v.) , 610 yılında Allah tarafından kendisine vahyin verilmesi ile peygamber oldu.Kendisine ilk inanan İnsanlar şunlardır .Eşi Hz.Hatice ,Arkadaşı Hz.Ebu Bekir,Hz.Ali ve Hz.Zeyd Hz.Muhammed Mekkelilerin Müslümanlara baskısı sonucunda Medinelilerin de daveti üzerine 622 yılında Mekke den Medine ye hicret etti. Medine de Medineli Müslümanlarla Mekkeli Müslümanları kardeş ilan etti.Medine de yaşayan Yahudilerle antlaşma yaptı.Medine de Müslümanların sayısı hızla arttı.Mekkeli müşriklerin saldırısı üzerine 624 yılında Bedir,625 yılında Uhud ,627 yılında da Hendek savaşlarını yapmak zorunda kaldı.Mekkeli müşriklerle 628 yılında Hudeybiye barış anlaşması imzaladı Mekkeli müşriklerin Hudeybite barış antlaşması bozması üzerine 630 yılında kalabalık bir orduyla hiç kan dökmeden Mekke yi fet etti.Kendisine yıllar önce bir çok zulüm yapan insanları afetti .Hz Muhammed (s.a.s) in bu tutumundan dolayı birçok insan Müslümanlığı kabul etti. .Hz Muhammed (s.a.s) Mekke nin fethinden sora tekrar Medine ye döndü.Medineli Müslümanları yalnız bırakmadı. Muhammed (s.a.s) 632 yılında Mekke ye gelip hac yaptı .Bu hacca Veda Haccı , Arafat da okuduğu hutbeye de Veda Hutbesi denir. Muhammed (s.a.s) bu hutbede adeta İslam dininin özetini yapıp Müslümanlara son nasihatlerini yaptı.Sonra tekrar Medine ye döndü .Burada M.632 (8 Haziran ) da Yüce Allah’a

kavuştu.Mübarek ruhunu teslim etti.Halifelik: Z. Peygamber (sav)'den sonra, Onun yerine Müslümanlara, din ve dünya işlerinde başkanlık etmeye halifelik denir.

Dört Büyük Halife: 1-Hz. Ebu Bekir 2-Hz.Ömer 3- Hz.Osman 4-Hz.AliMezhep: Herhangi bir dinde gerek inançla ilgili gerekse amelle(ibadet -hukuk) ilgili konularda farklı düşünce,yorum ve yaşantı biçimlerine Mezhep denir.

İslam dünyasında mezhepler iki grupta ele alınmaktadır.A.Ehli Sünnet Mezhepleri (Sünni Mezhep) Kur’anıkerimi ,Hz. Muhammed’in sahih hadislerini,Hz.Muhammed ile onun arkadaşlarının inanç ve ibadette takip ettikleri yolu kendilerine rehber edinenlere Ehli sünnet denir.a)İnançla ilgili Sünni mezhepler

1.Selefiye

2.Maturidiyye (inanç ta bizim mezhebimizdir.)

3.Eş’ariyeb)Amelle iİlgili Sünni Mezhepler

1.Hanefi mezhebi (Türkiye de büyük çoğunluk bu mezheptendir.)

2.Şafi Mezhebi (Türkiye de Doğu ve Güneydoğu halkının çoğunluğu bu mezheptendir.

3.Maliki Mezhebi

4.Hanbeli MezhebiB. Ehli Bid’ad Mezhepleri:İnanç ilgili konuların yorumunda Hz Muhammed’in sünnetini ve onun arkadaşlarının yolundan sapanlara verilen isimdir.

Ehli Bid’ad Mezheplere Örnekler.

1.Mutezile

2.Şia (İmamiye,Batınıyye,Zeydiyye )

3.Hariciye Vb.Kandil Gecelerimiz

1-Mevlit Kandili: Hz Muhammed (s.a.s)dünyaya geldiği gecedir.

2-Regaip Kandili. Recep ayının ilk Cuma gecesidir Allah’ın rahmetinin ,nimetinin bereketinin ve sevabının çok olduğu bir gecedir.

3-Miraç Kandili (İsra Miraç) Hz Muhammed (s.a.s) Mescid-i Haram dan Mescid-i Aksa’ya geldiği ve buradan da göklere yükseldiği gecedir.

4-Berat Kandili:.Şaban ayının 15.gecesidir.Allah’ın bağışlamasının bol olduğu bir gecedir.

5-Kadir Gecesi:Kur’an Kerimin indirildiği gecedir.Ramazan ayının 27.gecesi olduğu sanılmaktadır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 35342
favori
like
share
prof7780 Tarih: 29.03.2008 00:31
sagol, mevlem cümlemizden razi olsun:3: