aöf sosyoloji dersleri - toplumsallaşma nedir - sosyoloji nedir - sosyologların çalışma alanları - toplumsal tabakalaşmaDAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

- Çalışma yada iş sosyolojisi anlamına gelen sanayi
sosyolojisinin inceleme alanlarından biri
verimliliktir.
-Bilimsel araştırmanın sahip olmasıgereken
özellikler: Nesnellik,Doğruluk ve tekrar,Basitlik ve
açıklık,Sınırlılık
- Platon'a göre birey, içinde yaşadığıdevletin
karakterini taşır. Politika, Platon'nun en önemli
çalışmasıdır.
- Ziya Gökalp'in görüşlerini benimsediği batılı
düşünür E.Durkheim'dir.
- Babalık kazanılmışbir statüdür.(Statü, bireyin
toplum içindeki pozisyonudur.)
- Avcıve toplayıcıtoplumların özellikleri: Politik
kurumların olmaması, Bireylerin eşit olması,
Kararların grup tartışmalarısonucunda alınması,
Göç olgusunun yoğun olması, Zenginlik mal ve mülk
sahipliğinin yok denecek kadar az olması.
- Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, Zevkleri ve
alışkanlıklarıolan küçük bir grubun sahip olduğu
kültüre yüksek kültür denir.
- İnsanların iletişimlerinin ve kültürü iletmelerinin
kaynağısemboldür.
- Toplumsallaşma bir etkileşim sürecidir.Birey ve
toplum arasında bir bağoluşturur.İnsanca
davranışlarıöğrenme sürecidir.Belirli bir kişilik
kazanma yöntemidir.
- Bilim adamlarına göre yetiştirme yurtlarında yetişen
çocuklarla normal aileler yanında yetişen çocuklar
arsındaki farklılığın en temel nedeni sosyal
iletişimsizliktir.
- Yığın, birbirleriyle bir ilişkide bulunmayan ancak
geçici bir nedenle yer işgal eden iki veya daha çok
sayıdaki insanlardan oluşur.
- Bir öğrenci kulübüne üye öğrenciler yığın değildir.
- Sendikalar, şirketler, bankalar, birlikler ikincil
gruba(resmi grup) örnektir.
-Sosyologların aile ve evlilik biçimlerini incelerken
belirledikleri temel kategoriler: Eşsayısı, grup
ilişkileri, otorite ilişkileri, çiftlerin yerleşimi, soy ve
secere ilişkileridir.
Mutlu bir evliliğin koşulları: Eşi bir birey olarak
sevme, evliliğin kutsal olduğuna inanma, eşi kendine
yakın bir arkadaşolarak görme, yaşanan krizleri
olumlu yaklaşımlara bakma.
- Kast sisteminin dayanağıdindir.
Modern toplumların özellikleri: Düşük dini bağlılık
düzeyi, kentsel yerleşim, küçük aile, düşük bebek
ölüm oranı.
- SOSYOLOJİ
- İnsanların grup içi davranışlarına ilişkin bilimsel
çalışmalar yapan ve bireylerin davranışlarını
etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalı
SOSYOLOJİ'dir.
-Bilim adamının; gerçeğe mümkün olduğu kadar
yaklaşmaya çalışması,bulgularıaslına uygun şekilde
söylemesi, incelediği olaylarıkoşullara uygun şekilde
tanımlaması, bilimsel araştırma ilkelerinden
DOĞRULUK ile ilgilidir.
-Bir toplumda yer alan bireylerin birbirlerini
etkilemelerini, karşılıklıilişkilerini ve bu ilişkileri
nasıl gerçekleştirdiğini inceleyen sosyolojik yaklaşım
ETKİLEŞİMCİLİK yaklaşımıdır.
-Toplumsal yapıyıoluşturan parçalar: Kültür,
Toplumsal sınıf, Statü, Rol, Grup, Kurumlar
-Başarılıbir evliliği sağlayan koşullar: Eşi kişi olarak
sevmek, Eşi yakın bir arkadaşolarak görmek,
Evliliğin kutsal olduğuna inanmak, Eşin düşünce ve
amaçlarına saygılıolmak.
-TALCOT PARSONS yapısal-fonksiyonel yaklaşımın
en önemli temsilcilerinden biridir.
-Kültürün temel özellikleri: Kültürün toplumsal bir
ürün olması. Dil sayesinde aktarılması. Öğrenilerek
kazanılması. Her toplumun kendine özgü olması.
-Saklambaç oynayan arkadaşlar toplumsal bir GRUP
oluşturur.
-Toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan
ödül, kaynak ve imtiyazlara ulaşma çabasına
sosyoloji biliminde TOPLUMSAL TABAKALAŞMA
adıverilir.
-Toplumsal gruba ait özellikler: Sürekliliğe sahip
olması. Üyeler arasında ilişkiler bulunması. Üyelerin
ortak amaçlarının olması. Üyeler arasında etkileşim
olması.
-Toplumsallaşmayıen etkili ve verimli olarak
sağlayan kurum EĞİTİM kurumudur.
-Ana, baba, erkek çocuklarla, evlenmemişkızlar ve
evlenen oğulun eşve çocuklarından oluşan,
otoritenin en yaşlıerkekte olduğu aile biçimi
BİRLEŞİK AİLE biçimidir.
-Çok sayıda küçük, çekirdek ailenin aynıçatıaltında
oturmasıyla oluşan ve akrabalık bağlarının çok
kuvvetli olduğu aile tipi GENİŞailedir.
-Suçu insan varlığının normal bir parçasıolarak
gören ve hatta bu tür davranışların toplumun
düzenliliği açısından olumlu sonuçlarıolduğunu
savunan kuramsal yaklaşım YAPISAL BASKI
KURAMIdır.
-Tabakalaşmanın toplumsal bir zorunluluk olduğunu
öne süren kavram FONKSİYONALİST (Görevselci)
kuramıdır.
-19.yüzyılın başlarında bazıinsanların suça eğilimli
olarak doğduklarınıileri sürerek, sosyal öğrenmenin
sapkın davranışlar üzerinde etkili olduğunu savunan
ve bunların biyolojik olarak dejenere olduğunu
söyleyen kriminolog Cesare LAMBROSU'dur.
-Ekolojinin kanunları: Herşey birbiriyle ilişkilidir.
Hiçbir şey bedava değildir. Doğada hiçbir şey yok
olmaz. Doğa, her şeyi iyi bilir ve iyi yapar.
-TEKNOLOJİK BAĞLILIK kavramı, bilimde her
teknolojinin kendinden önceki teknolojinin yarattığı
sorunlarıçözümlerken, kendisinin de yeni sorunlara
yol açtığınıvurgular. (Alvin Weinberg)
--PSİKOLOJİ
-Psikoloji biliminin temel amaçları: Betimleme,
Açıklama, Kontrol, Yordama
-Gelişim psikologları, öğrenme olmaksızın, kalıtsal
olarak belirlenmişbüyüme örüntüsüne
OLGUNLAŞMA adınıverirler.
-Deneysel psikolojinin önemli iki alt dalı:
Karşılaştırmalıpsikoloji, Fizyolojik Psikoloji.
-Fizyolojik bir ihtiyacın psikolojik sonucuna DÜRTÜ
denir.
-Dikkati belirleyen uyarıcıözellikler: Kontrast,
Hareket, Tekrar, Şiddet ve büyüklük.
-Yaşantılar yoluyla davranışlarda meydana gelen
oldukça uzun süreli değişmelere ÖĞRENME denir.
-Nedeni belli olmayan korkulara KAYGI denir.
-Bir kapıyıaçarken hangi açıdan bakarsak bakalım
dikdörtgen şeklinde görürüz. Bu durum algı
özelliklerinden ŞEKİL DEĞİŞMEZLİĞİ'ne örnektir.
-Yürüme davranışı, bir ayağıbiraz kaldırma, öne
doğru uzatma, bu ayağıyere basma, sonra aynı
hareketleri öteki ayakla yapma gibi küçük
birimlerden oluşur. Bu örnekte olduğu gibi bir
davranışın küçük birimlerine DAVRANIM denir.
-Bir tür uyma davranışıolan benimseme üzerinde
araştırma yaparak, grup normlarının oluşmasını
açıklayan bilim adamıMUZAFFER ŞERİF'tir.
-Analık, Açlık, Cinsellik güdülerinin bilinen bir
fizyolojik temeli vardır.
-İnsan güdülerinin evrensel bir hiyerarşi olduğunu ilk
öne süren bilim adamıMASLOW'dur.
-Dağların puslu havalarda uzaktaymış, güneşli
havalarda ise yakındaymışgibi görünmesi
monoküler ipuçlarından AÇIKLIK ile ilgilidir.
-Bilişsel öğrenme kuramının savunduğu görüşler:
Öğrenme, amaca ulaşabilmek için gerekli yolları
bulma, bir tür problem çözmedir. Öğrenme, bilgi
işleme tarzında meydana gelen değişikliktir.
Öğrenmeyi, uyarıcı-davranım ilişkisi şeklinde küçük
parçalara ayırarak incelemek uygun değildir.
Öğrenmeyi anlayabilmek zihinsel süreçlerin
incelenmesiyle mümkündür.
-Kişiliği tanımlarken dikkate alınan özellikler:
Biriciklik, Tutarlılık, Psikolojik işlevsellik, Süreklilik.
-Psikoanalitik kuramda, bilinç altının kolayca
hatırlanabilir kısmına BİLİNÇ ÖNCESİdenir.
-Bireyin, aile ve yakınlarına herhangi bir bağlılığının
olmaması, suçluluk ve ahlak duygularından yoksun
olması, kendi çıkarlarına göre hareket etmesi,
sebatsız ve sorumsuz olması, SOSYOPATİdavranış
bozukluğuna örnektir.
-Şizofreni türleri: Basit tip, Paranoid tip, Katatonid
tip, Hebefrenik tip.
-Uyma davranışınıbelirleyen bireysel özelliklerden
uyumu olumlu yönde etkileyenler: Bağlanma
ihtiyacının yüksek olması. Kendine güvenin az
olması. Otoriter tutumlara sahip olunması. Grubun
çekici bulunması.
-Kendine yeni araba satın alan birey, diğer marka
arabaların reklamlarına daha az duyarlıolur. Tutum
değiştirme (Cari Hovland) ile ilgili anlatılan durum
BAĞLANMA hedefinin özelliğine örnektir.
-Edimsel koşullama, çağdaşöğrenme
psikologlarından B.F.Skinner tarafından ortaya
atılmıştır.
-BANDURA, gözlem, taklit ve özdeşimin sosyal
öğrenmedeki önemi üzerinde durmuştur.
-Acil yardım gerektiren bir trafik kazasına çok sayıda
insanın tanık olmasının, bireyin kaza geçiren
insanlara yardım etme olasılığınıazaltmasına
TANIK ETKİSİdenir.
-Tutumlarda, bir bilgi kaynağının güvenilir olarak
algılanıp algılanmayacağınıbelirleyen en kritik
faktör NİYET'tir.
-Hedefin özellikleri: Tutumun kuvvet derecesi.
Bağlanma. Kendilik değeri. Zeka.
-Psikolojik testlerde bulunmasıgereken en önemli iki
teknik özellik: Geçerlilik ve güvenirlik.
-Bir testin hatalardan arınık ve istikrarlıolarak ölçme
yapabilme niteliğine GÜVENİRLİK denir.


Toplumsallaşma için TIKLAYINIZ

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4664
favori
like
share
BiR-DOST Tarih: 17.10.2011 00:17
Eline sağlık..
keynes Tarih: 24.11.2008 00:18
eline sağlık
carismadar Tarih: 23.11.2008 21:57
eline saglik
Kamuzares Tarih: 24.09.2008 21:11
teşekurler
ondertonga-06 Tarih: 19.09.2008 16:11
teşekkürler
eeeeeeq Tarih: 14.09.2008 15:08
çok faydalı emeğinize sağlık