Genel İşletme açıköğretim fakültesi ders notları

GENEL İŞLETME
"Gün ışığıve yağmur suyu" Serbest mallar
(ekonomik olmayan mallar) grubuna girer.
İşletmelerin geleneksel iki temel amacıKar elde
etmek(kar sağlama) ve topluma hizmettir.
İşletmeler işlevlerine göre gruplandırıldığında,
Muhasebe ve Ar-Ge , Destekleyici işlev arasında yer
alır.
Yapılabilirlik (ön proje) projesi araştırmaları
(fizibilite) arasında yer alanlar: Ekonomik, Teknik,
Finansal , Yasal, Örgütsel araştırma içinde yer alır.
Birbirinin aynıolan mallarıüreten ve pazarlayan
işletmelerin birleşmesine yatay birleşme denir.
Ana etik sorunların ortaya çıktığıalanlar: Çıkar
çatışmaları, içtenlik ve doğruluktan sapma, iletişim,
örgütsel ilşkiler
Çıktı(üretilen mal ve hizmetler) / Girdi (işgücü,
sermaye,doğal kaynaklar) = verimlilik (prodüktivite)
Gıda maddeleri gibi bir kez kullanıldığında tüketilen
mallar Dayanıksız mallar grubuna girer.
İşletmenin iç çevre unsurları: Sermaye sahipleri,
yöneticiler, personel, örgüt kültürü
İşletmelerin Türk hukuk sistemindeki
gruplandırılmasıgözönüne alındığında limited
şirket , sermaye şirketleri grubuna girer.


Kuruluşkarar sürecinde, arsa, makina,araç ve
gerecin satın alınmasıProjenin uygulanması
aşamasında gerçekleştirilir.
Kuruluşkarar sürecinde, projenin somutlaştırılması
ve ayrıntıların belirlenmesini içeren aşama Yatırım
aşamasıdır.
İşletmelerin aynıüretim dalında faaliyet boyutlarını
genişletmesine Yatay büyüme denir.
İşletmeler kendi iç kaynaklarıyeterli olmadığı
zaman , dışkaynaklardan yararlanma yoluna
giderler. Dışbüyüme genellikle Birleşme şeklinde
olur.
Etik açısından yerinde olmayan davranışbiçimleri
gözönüne alındığında "harcamalarda sahtecilik
yapma" , Denetim dışıdavranışbiçimi içinde ele
alınır.
Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde
gerçekleştirilmesini sağlayan temel kurallara Etik
denir.
Bölüm müdürleri ve müdür yardımcıları, orta
yönetim basamağında yer alır.
Bir organizasyon yapısıiçinde çalışan insan
unsurunu anlamak, yeteneklerden yararlanmak,
motivasyon gibi konular üzerinde duran yönetim
teorisi Neo-Klasik Yönetim Teorisi (Davranışsal) dır.
Bir politikayıuygulamak için ayrıntılıolarak
yapılmasıgereken işleri belirten plan türüne


Genyöntem denir.
Çift faktör teorisine göre İşbaşarma , tanıma,
sorumluluk, gelişme, ilerleme "güdüleyici etmenler"
dir.
İnsan kaynaklarıyönetimini etkileyen iç çevre
unsurları: İşgüvencesi, işgören beklentileri, biçimsel
gruplar, çalışma ortamı
İnsan kaynaklarıyöneticisinin diğer bölümlerdeki
insan kaynaklarıyönetimi işlevlerinin
uygulanabilmesi için kullandığıyetki " İşlevsel yetki"
dir.
İşanalizleri ve iştanımlarıinsan kaynaklarıyönetimi
işlevlerinin Planlama işlevi içinde yer alır.
İşletmelerin kuruluşundaki yatırım kararı
aşamaları: Yatırım düşüncesi, Yapılabilirlik
araştırmaları, Kesin proje, Projenin uygulanması
Aynısektördeki iki işletmenin tüketici aleyhine
olarak, karlarınıartırmak için birleşmelerine Kartel
denir.
Ana etik sorunların ortaya çıktığıalanlar: Çıkar
çatışmaları, İçtenlik ve doğruluktan sapma, İletişim,
Örgütsel ilişkiler
Etkinliğin ve verimliliğinin artırılmasıiçin hangi
ilkelere uyulmasıgerektiğini araştıran yönetim
teorisi Klasik Yönetim Teorisidir.
İnsan kaynaklarıyönetimini etkileyen iç çevre
unsurları: Bireysel nitelikler, İşnitelikleri,


Bireylerarasıilişkiler, Örgütsel özellikler
İnsan kaynaklarıyönetimini etkileyen dışçevre
unsurları: Dışkaynaklar, Rakipler, Yasalar
İşanalizlerinin kullanım alanları: İnsan kaynakları
planlaması, İşe yerleştirme yükseltme, Eğitime
alınacak personelin belirlenmesi, Adil bir ücret
sisteminin oluşturulması
Pazar bilgisi toplama işlemi pazarlama sisteminin
Kolaylaştırıcıfonksiyon içinde yer almaktadır.
İşletmenin pazarlama sisteminin sağladığıek yarar
ve hizmetler bütününe Zenginleştirilmişürün denir.
Bir kurumun malları, hizmetleri ve genellikle de
kurum hakkında topluma iletiler sunulmasına
Halkla İlişkiler denir.
Ürüne dayalısüreç tasarımı: Tüm üretim işlem ve
aşamalarıyalnızca bir üretim bölümünde
gruplandırılır.
Üretim süreci belirli bir rota izleyecek şekilde
organize edilir.
Ürüne dayalısüreçte farklıüretim biçimleri
uygulanabilir.
Üretim sürecinde ürün geri dönmeksizin doğrusal bir
yönde ilerler.
İşletmelerin dahili ağına İnternet protokollerinin ve
www yaklaşımının uygulanmasına İntranet denir.
Ortakların, sağladıklarıfonlar karşılığında işletme
varlıklarıüzerindeki hak sahipliği Öz kaynaklardır.


Varlıkların paraya dönüştürülme yeteneğine Likidite
denir.
Organize olmamışpiyasaların özellikleri: Tezgah
üzeri piyasa olarak da adlandırılması, Piyasa
işlemlerinin açık olmaması, Yatırımcıların
risklerinin daha yüksek olması, Yerel ve menkul
kıymetleri fazla bilinmeyen kurumlar için önemli
işlev görebilmesi
Üretim sisteminin temel öğeleri: Girdiler, Dönüşüm
süreci, Çıktılar, Geribildirim
Üretim öğeleri: Emek(İşgücü), Girişimci,Sermaye
(Kapital), Teknoloji
İşletmenin iç çevre unsurları: Sermaye sahipleri,
Yöneticiler, Personel, Örgüt kültürü
Kuruluşkarar sürecinde, arsa, makine, araç ve
gerecin satın alınmasıProjenin uygulanması
aşamasında gerçekleştirilir.
Aynıürünün değişik özelliklerle piyasaya
sürülmesine Ürün farklılaştırmasıdenir.
Etik açısından yerinde olmayan davranışbiçimleri
göz önüne alındığında; "yetersiz çalışanlara göz
yumma" Görevde hatalıdavranma davranışbiçimi
içinde ele alınır.
Yöneticinin, çalışma hayatındaki bireylerle ilişki
kurma becerisini ifade eden yetenek Beşeri ilişkiler
yeteneğidir.
Bir politikayıuygulamak için ayrıntılıolarak


yapılmasıgereken işleri belirten plan türüne
Genyöntem denir.
İşdışıeğitimin üstün yanları: Öğrenmenin belli bir
disiplin altında gerçekleşmesi, Eğitimin uzmanlar
tarafından verilmesi, Teorik bilgileri öğretmenin
kolay olması, Personelin öğrenme isteğini artırması
Tüm pazar içindeki farklıgrupların ortak satın alma
davranışlarıve gereksinimler doğrultusunda
homojen (benzer) gruplara ayrıştırılmasına Pazar
bölümleme denir.
Fiyatlamada işletme içi faktörler: Maliyetler,
Pazarlama karması, Pazarlama amaçları
Fiyatlamada işletme dışıfaktörler: Pazarın yapısı,
Rekabet, Diğer çevresel faktörler(Ekonomi, aracılar,
yasalar)
Örgütsel imajın , düşüncelerin ve politik konuların
sunumuna yönelik reklam türüne Kurumsal reklam
denir.
Demir-Çelik fabrikalarıörneğinde olduğu gibi çok
büyük hacimli üretimi gerçekleştiren, bütünüyle
sermaye yoğun üretim sistemlerine Sürekli üretim
sistemi denir.
Süreç tasarımınıetkileyen faktörler: Ürün talebi,
Otomasyon düzeyi, Ürün kalitesi, Üretim esnekliği,
Tüketici ile ilişki düzeyi
Bütünleşik bilgi sisteminin özellikleri: Ortak bir bilgi
akışıolması, Kapsamlıbir planlama sonucu ortaya


çıkması, Çeşitli alt sistemlerden oluşması, Merkezi
bir veri tabanına dayanması
Finansal işlemlerin, bütün işletmelerde hep aynıadla
kaydına yarayan kavram Hesap kavramıdır.
Sermaye bütçelemesinin konusu Ekonomik ömrü bir
yıldan uzun olan sabit varlıklarla ilgili kararlardır.
Para piyasasının özelliklerinden biri Fon
alışverişinde kullanılan araçların ticari senetler
olmasıdır.
Bir işletmenin mallarının ve isminin yabancıbir
ülkede üretilmesine izin veren anlaşmaya Lisans
anlaşmasıdenir.
Mal veya hizmet üretimi için üretim öğelerinin bir
araya getirilmesini sağlayan kişiye Girişimci denir.
Gıda maddeleri gibi bir kez kullanıldığında tüketilen
mallar dayanıksız mallar grubuna girer.
İşletmenin iki temel amacı: Kar sağlama, Topluma
hizmet
İşletmeler işlevlerine göre gruplandırıldığında,
Muhasebe ve Ar-Ge Destekleyici işlevler arasında yer
alır?
İşletmelerin Türk hukuk sistemindeki
gruplandırılmasıgöz önüne alındığında; limited
şirket Sermaye şirketleri grubuna dahildir.
Yatırım kararıaşamaları: Yatırım düşüncesi,
Yapılabilirlik araştırmaları, Kesin proje, Projenin


uygulanması
Yapılabilirlik projesi araştırmaları: Ekonomik
araştırma, Teknik araştırma, Finansal araştırma,
Yasal araştırma, Örgütsel araştırma
Kuruluşyeri seçiminde dikkate alınmasıgereken
etkenler:Ulaştırma olanakları, Pazara
yakınlık,Enerji olanakları, İklim koşulları
İşletmenin mevcut faaliyetlerini genişletme yoluyla
gerçekleştirdiği büyümeye İç büyüme denir.
Aynısektördeki iki işletmenin tüketici aleyhine
olarak, karlarınıartırmak için birleşmelerine Kartel
denir.
İşletmeler kendi iç kaynaklarıyeterli olmadığı
zaman, dışkaynaklardan yararlanma yoluna
giderler. Dışbüyüme genellikle Birleşme şeklinde
olur.
Etik açısından yerinde olmayan davranışbiçimleri
göz önüne alındığında; "harcamalarda sahtecilik
yapma" Denetim Dışıdavranışbiçimi içinde yer alır.
Etik açısından yerinde olmayan davranışbiçimleri
göz önüne alındığında; "yetersiz çalışanlara göz
yumma" Görevde HatalıDavranma türü davranış
biçimi içinde ele alınır.
Etik açısından yerinde olmayan davranışbiçimleri
göz önüne alındığında; "sağlığa aykırımal üretme"
Görevi bilinçli olarak sürekli kötüye kullanma türü
davranışbiçimi içinde ele alınır.


Kısım şefleri ve ustabaşılar işletmede İlk basamak
yönetim basamağında yer alır.
Yöneticinin, çalışma hayatındaki bireylerle ilişki
kurma becerisini ifade eden yetenek Beşeri ilişkiler
yeteneğidir.
İşletmeleri dışçevreyle karşılıklıetkileşimi olan açık
bir sistem olarak kabul eden yönetim yaklaşımı
Modern Yönetim Yaklaşımıdır.
Stratejik planlarda saptanan amaçlara nasıl
ulaşılacağınıbelirleyen planlara Eylemsel planlar
denir.
"Bir grup ya da bir bölümden bir kişinin sorumlu
olması" Yönetim birliği örgütleme ilkesinin
gereğidir.
Çift faktör teorisine göre "güdüleyici etmenlerden
biri İşbaşarmadır.
İnsan kaynaklarıyönetiminin gelişim süreci göz
önüne alındığında "sendikalaşma" 1930-1940 ta ilk
kez gündeme gelmiştir.
İnsan kaynaklarıyöneticisinin diğer bölümlerdeki
insan kaynaklarıyönetimi işlevlerini uygulayabilmesi
için kullandığıyetki İşlevsel yetkiye örnektir.
Personel bulma, seçme ve yerleştirme insan
kaynaklarıyönetimi işlevlerinin Kadrolama içinde
yer alır.
Geçmişyıllardaki bazıgöstergelere göre gelecekteki
işgücü talebinin saptanmasına İndeks hesabıdenir.


İşdışıeğitimin üstün yanları: Öğrenmenin belli bir
disiplin altında gerçekleşmesi, Eğitimin uzmanlar
tarafından verilmesi, Teorik bilgileri öğretmenin
kolay olması, Personelin öğrenme isteğini artırması
1900'lü yılların başında H.Ford'un otomobil
satışllarınıarttırmak için üretimi verimli kılma ve
seri üretim yaparak maliyetleri düşürme çabaları
Üretim anlayışıpazarlama anlayışının sonucudur.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2733
favori
like
share
orkan Tarih: 03.04.2008 12:21
tesekkür edrim cok güzel olmus
hayrullahkara Tarih: 03.04.2008 00:06
saolasın allah seni bağışlıya ..