Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz açıköğretim fakültesi ders notları

MUHASEBE DENETİMİ VE MALİ ANALİZ

İktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden
saptanmışölçütlere uygunluk derecesini araştırmak
ve sonuçlarıilgi duyanlara bildirmek amacıyla,
tarafsız kanıt toplayan ve bu kanıtlarıdeğerlendiren
sistematik sürece denetim denir.
Muhasebe bölümü, geçerli finansal bilgileri karar
alıcılara yarayacak biçimde düzenleyerek sunar.
Finansal karar alıcıların kararlarında mali tablolara
güvenebilmeleri için gereken en önemli faktör
bağımsız uzmanlar tarafından hazırlanmışbir
denetim raporunun olmasıdır.
Yeterli ve kaliteli denetim kanıtlarının toplanması
amacıyla izlenen yollara denetim işlemleri
(yordamları) denir.
Denetçinin toplayacağıdenetim kanıtlarının
miktarınıbelirleyen etmenler:
Denetlenen müşterinin durumu, İncelenen hesabın
niteliği, İç kontrol sistemlerinin etkinliği, Denetçinin
yargısı
Denetçinin tarafsız ve dürüst davranmalarını
öngören standarda Bağımsız davranma denir.
Maddi doğruluğu saptamaya yönelik denetim
işlemleri uygulanmak suretiyle araştırılacaklar:
Alacaklara ilişkin değerlemenin uygun olarak
yapıldığının saptanması, Büyük defter nakillerinin


doğruluğunun saptanması, Önemli muhasebe
politikalarının açıklanmışolduğunun araştırılması,
Stokların fiziki olarak var olduklarının saptanması
Raporlama standartlarına göre, denetçinin
bildireceği görüştürleri: Görüşbildirmekten
kaçınma, Olumlu görüşbildirme, Olumsuz görüş
bildirme, Şartlıgörüşbildirme
Bağımsız dışdenetimin aşamaları: Denetim
raporunun düzenlenmesi, Denetim faaliyetlerinin
planlanması, Denetim programının yürütülmesi
Denetim sürecinin kapsamı: Müşteri seçimi ve işin
alınması, Müşteri işletmeyi tanıma amacıyla
faaliyetlerle ilgili bilgi toplama, İşgücü ve zaman
planlaması, İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi.
Denetim faaliyetlerinin son aşamasıBulguların
raporlanmasıdır.
Denetçinin gözetim işlevi: Tamamlanan işin gözden
geçirilmesi, Denetim ekibinin üyeleri arasında görüş
farklılıklarının çözümlenmesi, Önemli sorunlar
hakkında devamlıbilgi elde edilmesi, Yardımcıların
yönlendirilmesi ve eğitilmesi
Hakkında özel olarak bilgi sorulmuşfinansal
konularda bilgi sahibi üçüncü kişilerin denetçiye
doğrudan doğruya verdikleri yazılıcevaplara
Doğrulamalar (Teyitler) denir.
Muhasebe kayıt ortamından elde edilen kanıtlar:
Yevmiye defteri, Büyük defter, Yardımcıdefterler,
Muhasebe el kitabı


İşletmede kıymet hareketi doğuran her olayın ayrı
olarak ele alınıp, kayıtlara doğru olarak geçirilip
geçirilmediğinin, değerlemenin doğru olarak yapılıp
yapılmadığının ve kapanışhesaplarına uygun bir
biçimde yansıtılıp yansıtılmadığının karşılaştırılması
suretiyle tek tek incelenmesine Doğrudan denetim
denir.
Denetim çalışma kağıtlarının sağladığıyararlar:
Genel kabul görmüşdenetim standartlarına uyumu
belirlemek, Uygulanan denetim işlemlerini ve varılan
sonuçlarıbelgelemek, Denetim raporunun
hazırlanmasına yardımcıolmak, Aynıişletmenin
gelecek dönemlerdeki denetimlerinde yol gösterici
olmak.
Bilgi sahibi sorumlu bir kişinin belirli bir olay,
durum, hesap veya işlem hakkında imzalayarak
verdiği yazılıifadeye Yazılıbildirim denir.
İç denetim bölümü, tarafsızlığınıve bağımsızlığını
sağlamak için Yönetim kuruluna karşısorumlu
olmalıdır.
İç kontrol sistemi ortamınıetkileyen işletme içi
etmenler: Yönetimin önderliği, Organizasyon yapısı,
Personel, İç denetim
Nakit denetiminin temel amacıNakit tutarının genel
kabul görmüşmuhasebe ilkelerine uygun olarak
kaydedildiğini ve nakdin kontrol altında olduğunu
belirlemek
Alacaklarla ilgili olarak muhasebe bölümünün
sorumluluğunda yer alanlar: Müşteri hesaplarıile


ilgili olarak aylık hesap özetlerinin hazırlanması,
Satışyevmiyesinin tutulması, Alacaklar yardımcı
hesaplarının tutulması, Alacakların kayıtlardan
silinmesi ve müşteri hesaplarına alacak kaydı
Tahsilata ilişkin iç kontrol kapsamında yer alanlar:
Aylık müşteri hesap özetlerinin çıkarılması, Bankada
bulunan nakitler üzerindeki muhasebe kontrolü,
Aylık banka mutabakatlarının hazırlanması, Kredili
satışlardan tahsilat üzerindeki muhasebe kontrolü
Stoklara ilişkin etkin bir iç kontrol sisteminin gereği
olarak yapılacak işlemler:
Satın alma isteğinin, üretim ya da stok kontrol
bölümünden gelmesi
Satın alma yetkisinin satın alma bölümüne ait olması
Her satın alma işlemi için ayrıbir satın alma emri
hazırlanması
Satın alma bölümünün talep edilen kalitedeki malları
en düşük fiyatla almaktan sorumlu olması
Stoklar içinde yer alanlar: Yarımamuller, Konsinye
verilen mallar, İlk madde ve malzeme, Ticari mallar
Fiziki inceleme tekniği stokların denetiminde yaygın
olarak kullanılır.
Maddi duran varlıklara yapılan ilavelere ilişkin
denetim işlemleri:
Satınalma işleminin işletme politikasına uygun
olarak onaylanıp onaylanmadığının araştırılması
Varlığın işletmeye girdiğini kanıtlayan belgenin
incelenmesi
Varlıklara yüklenen, taşıma, montaj vb. giderlerin


doğrulanması
Önemli tutarlardaki alımlarda varlığın fiziki olarak
incelenmesi
Maddi duran varlıklar grubunda yer alanlar:
Demirbaşlar, İşletmenin faaliyetlerinde kullanmak
üzere kendi inşa ettiği binalar, Taşıtlar, Arsa ve
araziler Maddi duran varlıkların denetimine başlamadan
önce denetçinin yapacağıilk işlem İç kontrol
sisteminin gözden geçirilmesi
Uzun vadeli borçların denetiminde yapılanlar:
Borç sözleşmelerinin tüm koşullarına uyulup
uyulmadığını araştırmak
Tahakkuk eden faizlerin doğruluğunu araştırmak
Borç tutarlarının doğruluğunu araştırmak
Borçların finansal tablolarda tam ve açıkça yer alıp
almadığını incelemek Esas sermayeden ödenmemiş sermaye indirildiğinde
ödenmiş sermaye elde edilir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4532
favori
like
share
bekdaş Tarih: 26.05.2009 22:57
ccccc