Muhasebe BiLgi Sistemi açıköğretim fakültesi ders notları

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ
Ulaşılmasıistenen ortak amaca uygun olarak,
girdileri kabul ederek çıktılar üreten ve birbirleriyle
ilişkili bileşenlerden oluşan süreç Sistem'dir.
Geri bildirimin amacısistemin ürettiği çıktıda sapma
olmasıdurumunda girdi ve işlem eylemleri üzerinde
gerekli düzeltmelerin yapılmasıdır.
Bilgisayarla bilgi işlemenin özellikleri:
Veri girişleri optik karakter okuyucu yardımıyla
yapılır.
Saklama işlemi manyetik ortamlarda gerçekleştirilir.
Bilgi işleme faaliyetleri insan beyni veya hesap
makineleri yardımıyla gerçekleştirilir.
Kontrol işlemleri bilgisayar programlarıyardımıyla
gerçekleştirilir.
Bellek birimi mali karakterli işlemleri insan aracılığı
olmaksızın özdevimli olarak yürütebilen birimdir.
Bir imalat işletmesinin malzeme hareketlerinin
izlenmesine yönelik olarak hazırlanan program
Uygulama yazılımıyazılım grubu içinde yer alır.
İşletmenin, programcının üst düzey programlama
diliyle yazmışolduğu muhasebe programını
bilgisayar sisteminin anlayabileceği amaç programa
dönüştürmesi işlemine Derleme denir.
İşletme malzeme hareketlerinin izlenmesi amacıyla
bir veri tabanıoluşturmak istemektedir. Bu veri
tabanında her bir malzemenin kodu, adı, giren, çıkan
ve kalan miktarlarına ilişkin bilgiler yer alacaktır.


Bu veri tabanındaki her bir malzemenin adıveri
öğelerinden Kayıt ile ifade edilir.
Bir işletmede personel ücret bilgileri ile personel
kimlik bilgilerinin izlenmesine yönelik bir yazılım
geliştirilmektedir. Bu amaçla personel ve ücret
kütüğü oluşturulacaktır. Çalışanların sosyal güvenlik
numarasıher iki kütük içinde kayıt anahtarıolarak
benimsenmiştir. Böyle bir veri yapısıListe Yapısıdır.
Mali karakterli bir bilginin bilgisayarın bir çevre
donanımından ya da bir saklama aygıtından elde
edilme süreci Erişim'dir.
Bilgi işleme sistemi seçiminde dikkate alınması
gereken konular: Mevcut bilgi işleme sistemlerinin
neler olduğu, Bilgi işleme sistemlerinin yerine
getirebileceği işlevlerin neler olduğu, Bilgi işleme
sistemlerinin güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğu,
Bilgi işleme sistemlerinin donanım ve yazılım yapıları
Genel Müdürlüğü Antakya'da bulunan işletmenin
İzmir ve Adana'da iki şubesi bulunmaktadır.
İşletmenin genel müdürlüğü ile şubeleri arasında
terminal bağlantısıbulunmamaktadır. Ancak
işletmenin muhasebe işlemleri Antakya'da
yürütülmektedir. Bu işletme için uygun bilgi işleme
sistemi Yığın işleme sistemidir.
Çevrimiçi gerçek zamanlıbilgi işleme sistemi:
Bilgi işlemedeki zaman yitirme ve iletişsorununa bir
çözümdür.
Üst yönetimin bilgiye hızla ulaşmasısağlanır.
Çıktılara ulaşmak yığın işleme sistemine göre çok


daha kolaydır.
Veriler oluştuklarıanda ve yerde işlenirler.
Muhasebe bilgi sisteminin alt sistemleri: Finansal
Muhasebe, Sorumluluk Muhasebesi, Ücret ve
İşçilikler, Satışlar-Alacaklar
Verinin bilgiye dönüştürülmesi için yapılması
gereken bilgi işlem faaliyetleri: Hesaplama,
Kaydetme, Özetleme, Sınıflandırma
Muhasebe fişlerinin kullanım yararları: Aynı
nitelikteki işlemlerin topluca kaydedilmesi,
Kayıtların kontrolünün kolaylaşması, Yanlışkayıt
olasılığının azaltılması, Kayıtların düzenli olması
Alt bilgi sistemleri arasında karşılıklıbilgi alışverişi
vardır.
Muhasebe bilgi sistemi alt bilgi sistemlerinden
oluşur.
Alt bilgi sistemleri kendi aralarında etkileşime
sahiptir.
Alt bilgi sistemleri haberleşme kanallarıaracılığıyla
bütünleşir.
Muhasebe bilgi sisteminin amaçları: Yönetimin
varlıklar üzerindeki yönetim sorumluluğunu yerine
getirmek, Geleceğe ilişkin işletme faaliyetlerini
planlamak, İşletme faaliyetlerinin kontrolünü
yapmak, İşletme yönetimi için temel bilgileri
üretmek.
İşletme, müşterisinden yeni bir siparişalmıştır.
Siparişin doğruluğu ve gerçekliği onaylandıktan
sonra satışmemurunun satışişlemi ile ilgili olarak


depoya göndereceği belge SatışEmri'dir.
Satışişlemlerini bilgisayarlıbir ortamda izleyen
işletme, mallarıambalajladıktan sonra müşteriye
teslim etmiştir. Bu aşamada nakliye birimi
tarafından düzenlecek belge Sevk İrsaliyesidir.
Gelir döngüsünün kaynak belgeleri: Müşteri Sipariş
Belgesi, Fatura, Sevk İrsaliyesi, SatışEmri
İşletme müşterisinden aldığıbir siparişi henüz
müşterisine teslim etmemişve fatura
düzenlememiştir. İşletme bu siparişleri Açık Satış
Emirleri Kütüğünde izlemelidir.
Gelir döngüsü kapsamında ele alınanlar: Gelir
işlemlerini işletmenin finansal tablolarında
göstermek, Müşteriden avans alınması, Müşteri
siparişlerinin kontrol edilmesi, Müşterinin kredi
durumunun kontrol edilmesi
Harcama döngüsünü başlatan belge Satınalma
İsteğidir.
Üretim departmanından satınalma isteği gelen "A"
cinsi malzeme için satın alma departmanıuygun
satıcıyıseçmişve satın alma emrini düzenlemiştir.
Satın alma departmanıtarafından düzenlenen satın
alma emri Satıcıya, Üretim departmanına, Teslim
alma departmanına, Borç hesaplarıdepartmanına
gönderilir.
İşletme gereksinim duyduğu mallarla ilgili satıcı
seçiminde gereksinim duyduğu verileri Satıcı
Referans Kütüğünden (Satıcılar ana kütüğü) sağlar.


Teslim alınan mallarla ilgili olarak satıcıya ödeme
yapılacaktır. Ödemenin yapılabilmesi için bu işlemle
ilgili olarak yapılmasıgereken kontroller:Satın
almanın onaylanmışolduğu, Malların tam olarak
teslim alındığı, Fatura üzerindeki birim fiyatların
satın alma emriyle uygun olduğu, Faturadaki
malların istenen siparişlere uygun olduğu
İşletme gereksinim duyduğu mallarla ilgili olarak
satın alma emri düzenlemiştir. Satın alma emrinin
düzenlenmesi ile ilgili olarak kullanılacak kütükler:
Stoklar Ana Kütüğü-SatıcıAna Kütüğü-Açık Alış
Emirleri Kütüğü
Üretim döngüsünün kaynak belgeleri: İşlemler
Listesi, Malzeme İstek Fişi, Satın Alma İstek Fişi,
Ürün Ağaçları
Bir üretim işletmesinde üretimine başlanan
siparişlere ilişkin miktar ve hangi aşamada
olduklarına ilşkin bilgileri içeren kütük Açık Üretim
Emirleri Kütüğüdür.
"A" Üretim İşletmesi özel bir siparişalmıştır.
Siparişin alınmasından sonra üretim planlama
sorumlusu siparişe ilişkin verilerin girişini yapmış
ancak henüz üretim başlamamıştır. Bu amaçla Ürün
AğacıKütüğü-İşlemler Kütüğü nün günlenmesi
gereklidir.
İşlemler listesi mamul üretimi için gerekli işlemlerin
sırasal olarak belirtildiği belgedir.
Üretim planlamasıile ilgili olarak kullanılan
belgeler: Malzeme gereksinim raporu, Gözden


geçirilmişüretim çizelgesi, İşlemler listesi, Ürün
ağaçları
İşletmede çalışanlarla ilgili olarak kamu kurum ve
kuruluşlarına verilecek belgeler: İşe GirişBildirgesi,
Muhtasar Beyanname, Dört aylık bildirge, Aylık
bildirge
Bordro ana kütüğünün tamamlayıcısıdurumunda
olan ve çalışanın adresi, becerileri, görevi, eğitim
durumu gibi bilgilerin yer aldığıkütük Personel
Referans Tarih Kütüğüdür.
Bir işletmenin maddi duran varlık (MDV) işleme
sistemi içinde ele alınmasıgereken faaliyetler: MDV
için amortisman payının hesaplanması, MDV'ın
kredili satın alınması, MDV'ın bakım onarımıiçin
yürütülen faaliyetler, MDV'ın satılması
Maddi duran varlık işleme sistemi içinde ele alınması
gereken varlıklar: Demirbaşlar, Arazi ve Arsalar,
Yeraltıve Yerüstü Düzenleri, Binalar
Bilgi işleme süreci içinde yer alanlar: Verilerin
sınıflandırılması, Sonuçların özetlenmesi, Sonuçların
karşılaştırılması, Verilerin derlenmesi
Veri yapılandırılmasında kullanılan yaklaşımlar:
Basit doğrusal yapı, Ağaç yapısı, Liste yapısı, Ağ
yapısı
İşletme üretim faaliyetlerinde kullandığı
malzemelere ilişkin hareketleri bilgisayar ortamında
izlemek istemektedir. İşletmenin bu amaçla satın
alacağıyazılım Uygulama yazılımıkapsamında


değerlendirilir.
Çevrim içi - gerçek zamanlıbilgi işleme sisteminin
özellikleri:
İşlemler oluştuğu anda kütükler günlenir.
Giriş- Çıkışbirimleri ana işlem birimiyle doğrudan
ilişki içindedir.
Veriler oluştuklarıanda ve yerde işlenebilir.
Zaman yitirme ve iletişim sorunlarına bir çözümdür.
Muhasebe bilgi sisteminin öğeleri: Fatura, ücret
bordrosu gibi ilk işlem bilgileri
Yönetime kontrol amaçlısunulan raporlar
Muhasebe biriminde çalışan personel
Yasal defterlerle, stok kartlarıgibi kayıt belgeleri
Siparişi kabul edilen mallar depoda hazırlandıktan
sonra müşteriye sevk irsaliyesi ile birlikte
gönderilmiştir. Günün sonunda faturalama memuru
sevk edilen mallarla ilgili faturalarıdüzenlemek
istemektedir. Faturanın düzenlenmesi aşamasında
yapılan işlemler:
Her bir müşterinin hesabıborçlandırılır.
Satışemirleri satışlar tarih kütüğüne transfer
edilerek kapatılır.
Faturaların çıktısıalınır.
Stoklar kayıtlarda görülen tutarlar kadar azaltılır.
İşletme müşterilerinden yapmışolduğu tahsilatları
her bir fatura için ayrıayrıizlemekte ve dönem
sonlarında müşterilerine tek tek fatura tutarlarınıve
ödemelerin bir dökümünü göndermektedir.
Alacakların izlenmesinde kullanılan bu yöntem
Bakiyenin Devri yöntemidir.


Harcama döngüsü veri kaynakları: Teslim alma
raporu, Alışfaturası, Satın alma istek belgesi, Kasa
tediye fişi
Üretime başlanan siparişile işletmeye tekrar
işlenmek üzere geri dönen mamullere ilişkin
miktarların ve bunların hangi aşamada olduklarının
izlendiği kütük Açık Üretim Emirleri Kütüğüdür.
İşletme personelinin çalışma süreleri zaman
kartlarında izlenmekte ve dönemler itibariyle zaman
kartlarının yığın toplamlarıalınmaktadır. Zaman
kartlarıyığınının bilgisayarlıortama aktarılmasıile
gerçekleşen işlemler:
Personele ilişkin veriler sicil numaralarına göre
sıralanır.
Ücret ödeme çekleri hazırlanır.
Bordro ile ilgili işlemler yasal defterlere kaydedilir.
Bordro dökümü alınır.
Maddi duran varlık ana kütüğü içinde maddi duran
varlığın kodu, cinsi, bulunduğu birim, satıcının adı,
satın alma tarihi, amortisman oranıgibi bilgiler yer
alır.
Ay sonu muhasebe kayıt süreci kapsamında ele
alınacak işlemlerden biri döneme ilişkin sabit
varlıkların amortisman tutarınıyansıtan ayarlama
kayıtlarıdır.
Muhaebe kayıt sistemi tarafından üretilen finansal
raporlar: Bilanço, Alacak analiz raporu, Mizanlar,
Maliyet dağıtım tablosu
Uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsünün


sahip olmasıgereken özellikler:
Envanter kayıtlarının yapılmasına olanak
sağlanmalıdır.
Mali karakterli işlemler için uygun hesap sınıflaması
yapılmalıdır.
Mizan eşitliklerini sağlamasıgerekir.
Finansal tabloların zamanında ve doğru bir şekilde
elde edilmesi sağlanmalıdır.
Veri tabanıgeliştirmede gereksinim duyulan
verilerin ve çeşitli veri kalemleri ile setleri arasındaki
ilişkilerin tümünün toplanmasıyla veri
gereksiniminin tanımlanmasıaşamasıKavramsal
Yapılandırmadır.
Veri tabanıyaklaşımının yararlarından biri
gereksinim duyulan bilgiye hızlıve kolay
ulaşılabilmesidir.
Satışnoktasısistemlerinin özellikleri: Bu sistemler
departmanlımağazalarda, kitapçılarda ve süper
marketlerde kullanılır.
Sistemde ürüne ait veriye bar kodlar aracılığıile
ulaşılır.
Sistemdeki terminaller satışverilerini merkezi ağla
merkezi işlem birimine gönderir.
Yöneticilerin son bir gün veya bir saat içinde yapılan
satışlara ait bilgilere ulaşılmasınısağlar.
Bir üretim işletmesi gereksinim duyduğu malzeme
siparişini satıcıya bilgisayar ortamında iletmekte ve
satın almaktadır. Böyle bir işlem Elektronik Veri
Değişimi Sistemleri ağıkullanılarak yapılabilir.


Bir işletmenin gereksinimlerine ve yapısına yanıt
verecek şekilde ve birden fazla kişi ve birden fazla
uygulama için kullanılabilecek şekilde organize
edilmişbirbiriyle ilgili veriler toplamıVeri
Tabanıdır.
Karar Destek Sistemleri (KDS) :
KDS , yeni geliştirilen bir ürünün pazara sunulup
sunulmamasıile ilgilenir.
KDS, kestirilemeyen veya kısmen kestirilebilen
problemlerle uğraşır.
KDS'ne , bir ya da daha fazla yöneticinin katılımı
gerekir.
KDS, bireylerin entellektüel niteliklerini bilgisayarın
nitelikleri ile birleştirir.
Sistem Analizi:
Sistem Analizinde kantitatif teknikler kadar yargıve
deneyimden de yararlanılır.
İşletmenin karar merkezleri arasındaki bilgi akışının
iyileştirilmesi için yapılan çalışmalardır.
Sistem Analizi problemin tanımlanmasıile başlar.
İşletmede var olan uygulamaların geliştirilmesi için
yapılabilir.
Muhasebe Bilgi Sistemi geliştirme ilkeleri: Uygun
maliyet, Örgüt yapısı, Esnek olma, Raporlama
Sistem geliştirme çalışmasının ilk aşamasıPlanlama
aşamasıdır.
Muhasebe bilgi sistemi tasarımıyapılırken, çıktıların
belirlenmesi aşamasında dikkate alınmasıgerekli
konular:


Çıktıların hangi bilgi gereksinimini karşılayacağı
Çıktıların ne şekilde olacağıve neleri içereceği
Çıktıların kaç suret olacağıve nereye gönderileceği
Çıktıların düzenlenme dönemi
Bir işletmede kullanılan fatura, stok kartları,
malzeme istek fişleri, puantaj kartlarıSistem
Belgeleri kapsamında ele alınır.
Yeni sistemin uygulamaya konulmasıişlemlerinin
yürütülmesindeki yaklaşımlar:
Eski sistemin bölüm bölüm terk edilmesi ve yeni
sistemin bu bölümlere uygulanması
Eski sistemin tamamen iptal edilip yerine yeni
sistemin uygulamaya konması
Eski sistemin kısım kısım terk edilerek yeni sistemin
aynışekilde uygulamaya konması
Yeni sistem tam çalışır duruma gelinceye kadar eski
sistemle birlikte uygulanması
Muhasebe bilgi sisteminin tasarımında kodlama
işlemi yapılırken dikkate alınacak ilkeler:
Kodlama tüm alt sistemler için anlamlıve tutarlı
olmalıdır.
Kodlama değişikliklere cevap verebilecek esneklikte
olmalıdır.
Her kod yalnızca bir unsuru simgelemelidir.
Kodlama sistemi kullanıcılar için anlaşılabilir
olmalıdır.
"Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği" ile şu
konularda düzenleme yapılmıştır: Muhasebenin
temel kavramları, Muhasebe Politikalarının
açıklanması, Mali tablolar ilkeleri, Tekdüzen hesap


planı
Bir işletmenin hesap planıoluşturulurken bilinmesi
gerekli olanlar:
İşletmenin yapısının ve işakışının bilinmesi,
Hesapların yapısının bilinmesi, Muhasebe ilkelerinin
bilinmesi, Yönetim için yararlıraporların
hazırlanmasıiçin gerekli olan hesapların bilinmesi.
Bilgi işlemenin tanımı: Veriyi kullanılabilir ve
anlamlıkılan her türlü eylemdir.
Bilgisayar ile kullanıcısıarasındaki iletişimi sağlayan
birim Girişbirimidir.
Verinin düzenlenip yapılandırılmasıişlemlerinden
sonra bilgiye ulaşmaya olanak sağlayacak
yaklaşımlardan biri Sırasal kütük düzenlemedir.
Yığın işleme sisteminde
Bilgi belirli dönemler itibariyle günlenebilir.
Yöneticiler istedikleri anda güncel bilgiye
ulaşamazlar.
Rutin işlemlerin işlenmesinde kullanılan bir
yaklaşımdır.
Şubeleri arasında doğrudan terminal bağlantısı
olmayan işletmeler için uygundur.
İşletmenin, müşterilerine kredili olarak sattığımallar
karşılığında aldığıçeklerle ilgili olarak güncellenecek
kütük Alacak hesaplarıana kütüğüdür.
İşletme, müşterisinden aldığısiparişi hazırlayarak
adresine göndermiştir. Buna göre, müşteriye
gönderilen mala ilişkin faturanın düzenlenebilmesi


için nakliye departmanından faturalama
departmanına gönderilmesi gereken belgeler : Satış
emri, Sevk irsaliyesi
İşletmenin siparişettiği mallar işletmeye ulaşmış,
mallar kontrol edilmiş, herhangi bir hata veya
noksanlık olmadığıbelirlenmişve mallar teslim alma
raporu ile birlikte depoya gönderilmiştir. Bu
aşamadan sonra depo görevlisinin yapacağıişlem
Stok miktarınıarttırarak stoklar ana kütüğünü
günlemek
Üretim döngüsünde çevrimiçi bilgi işleme sistemi
kullanılmasının yararları:
Mamul bazında çalışılan sürenin hesaplanması
amacıyla kullanılan belge kullanımınıortadan
kaldırması
İşlem gerçekleştiğinde veri girişi yapılacağından
hatalarıönemli ölçüde azaltması
İşletmenin fazla stokla çalışmasınıönlemesi
Üretim çizelgelerindeki değişiklikleri kolaylıkla
gerçekleştirebilmesi
İşletmeye, müşterisi tarafından özel bir sipariş
verilmiştir. İşletme bu siparişin üretimini ilk kez
gerçekleştirebileceği için ilgili siparişi tasarım
bölümüne iletmiştir. Buna göre mamul tasarımıile
ilgili olarak günlenmesi gereken kütükler : Ürün
ağacıkütüğü-İşlemler kütüğü
Bir üretim işletmesinde işçilerin işe başlama ve işi
bitirme süreleri zaman kartlarıdüzenleme
departmanıtarafından belirlenmektedir. Buna göre,
belirlenen süreler esas alınarak çalışanlara ödenecek


tutarlar ile kesintilerin gösterildiği belge Ücret
bordrosu
Maddi duran varlık işleme sistemi tarafından
üretilen raporlar: Hurda değeri raporu, Edinim
raporu, Kullanımda olan maddi duran varlık
raporu, Amortisman giderleri listesi
Uygun bir kaydetme ve raporlama döngüsünün
sahip olmasıgereken özellikler:
İşlemleri uygun hesaplarda sınıflandırabilmesi
İşletmenin mali karakterli işlemlerini hızlıve tam
olarak kaydedebilmesi
Mizan eşitliklerini sağlaması
Dönem sonu işlemlerinin yapılabilmesine olanak
sağlaması
Kaydetme döngüsünün çıktıları: Günlük defter,
Mizanlar
Veri tabanıyaklaşımının özellikleri:
Verinin ilgili uygulama programlarından bağımsız
olarak ele alınması
Veri kalemlerinin sisteme sadece bir kez girilmesi
İşletmedeki tüm bölümlerin aynıveri tabanını
kullanabilmesi
Veri girişi yapılmasıyla tüm veri setlerinin aynıanda
günlenebilmesi
İşletme muhasebe uygulamalarıiçin veri tabanı
sistemi oluşturmak istemektedir. Bu amaçla
yapılacak işler için ele alınacak aşamalar: 1-
Kavramsal yapılandırma aşaması2-Mantıksal
düzenleme aşaması3-Fiziksel düzenleme aşaması4-


Uygulamaya koyma aşaması
Verinin gereksinim duyan taraflara iletilmesinde
kullanılan iletişim ağının donanım unsurları:
Modem, Merkezi işlem birimi, Terminal, İletişim
kontrol birimi
A bankasımüşterisi, Y bankasımüşterisi satıcının
hesabına havale yaptırmak amacıyla A bankasına
başvurmuştur. A bankasımüşteriden havale tutarını
kabul ederek Y bankasına havale etmiştir. Çevrimiçi
terminallerin kullanıldığıbu iki banka arasındaki
iletişim ağyapısı: Elektronik fon transfer sistemleri
Uzman sistemler: Karar verme hızınıarttırır.
Problemleri veri sağlamak yerine cevaplar
sağlayarak çözer. Uzmanların bilgilerinin gelecek
dönemlere de aktarılmasınısağlar. Bir bilgisayar
yazılımıdır.
Karar destek sistemleri kapsamında ele alınabilecek
problemlerden biri İşletmenin yeni bir ürünün
pazara sunulup sunulmayacağının belirlenmesi
Değişiklikler karşısında yeni düzenleme
gerektirmeksizin, yeni gereksinimlere yalnızca yeni
bir takım eklerle cevap verebilen Muhasebe Bilgi
Sistemi Geliştirme İlkesi : Esnek olma ilkesi
Bir işletme üretim hatları, ambarlar ve muhasebe
departmanıarasında fiziksel akışile bilgi akışında
karşılaşılan problemlerin çözümlenmesi amacıyla
yapılan çalışmalar bütününe Sistem Analizi denir.
Muhasebe bilgi sistemi geliştirme çalışmaları


yapılırken çıktıların elde edilmesi için yanıtlanması
gereken sorular:
Çıktıların hangi bilgi gereksinimini karşılayacağı
Çıktıların hangi bilgileri içereceği
Çıktıların kaç suret olacağı
Çıktılarda yer alacak bilgilerin hangi ayrıntıda
olacağı
İşletmede muhasebe bilgi sistemi geliştirme
çalışmalarıkapsamında girdi-işleme-çıktıile ilgili
bilgi akışıve bunu gerçekleştirecek personel,
donanım ve haberleşme araçlarıbelirlenmiştir. Bu
çalışmalar Sistem öğelerinin belirlenmesi aşaması
kapsamında değerlendirilir.
Muhasebe bilgi sisteminin kurulmasının veya mevcut
sistemde iyileştirme yapılmasının nedenleri:
Bilgisayar teknolojisinde değişiklikler
İşletmede yapısal değişiklik yapılması
İşletmecilik uygulamalarındaki yeni gelişmeler
İşletmenin büyümesi
Uygulama aşamasına gelmişmuhasebe bilgi sistemi
geliştirme çalışmalarında yapılanlar:
Sistemin başarılıolup olmadığının belirlenmesi
Sistem belgelerinin ve donanımın sağlanması
Geliştirilen sistemin denenmesi
İlgili personelin yetiştirilmesi
Veri veya bilgilerin sistematik olarak düzenlenmesi
işlemine Kodlama denir.
Muhasebe bilgi sisteminin etkinliğinin arttırabilmesi
için dosyaların düzenlenmesinde göz önünde


bulundurulmasıgereken ilkeler:
Veri veya bilgileri konularına ayrılarak dosyalama
Veri veya bilgileri güvenlik içinde saklama olanağı
yaratma
Veri veya bilgileri ilgililerin kullanabileceği gibi
düzenleme
Veri veya bilgilere kolaylıkla erişilebilecek şekilde
düzenleme
Genel muhasebe ile maliyet muhasebesinin bir arada
yürütüldüğü ve gider yerleri ile gider taşıyıcıları
hesaplarınıiçeren hesap planıBirci sistem (monist)
ile ifade edilir.
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile
belirlenen muhasebe usul ve esaslarına uymak
zorunda olanlar: Kooperatifler, Kollektif şirketler,
Anonim şirketler, Adi ortaklıklar

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2877
favori
like
share