Ticaret Hukuku açıköğretim fakültesi ders notları

Ticaret Hukuku
Menşe ve mahreç işaretleri ticaret unvanıdır.
Ticaret siciline tescilin ve ilanın üçüncü kişilerin
sübjektif iyiniyetini kaldırmasıtescilin olumlu
etkisinin sonucudur.
Ticari defter tutmak zorunda olanlar: Anonim
şirket, ticari işletme işleten dernek, kollektif şirket,
limited şirket. Esnaf ise ticari defter tutmak zorunda
değildir.
Karar defterini tüzel kişi tacirler tutar.
Haksız rekabetin unsurları: Aldatıcıdavranışın
varlığı, Rekabet hakkının kötüye kullanılması,
İktisadi rekabetin varlığı, Aldatıcıdavranıştan başka
surette iyiniyet kurallarına aykırılık.
Ticari işletmenin devri iyiniyetli üçüncü şahıslara ve
alacaklılara karşıtescil ve ilandan itibaren hüküm
ifade eder.
Komisyoncunun borç ve yükümleri: Özen gösterme
ve talimata uyma, Hesap verme, Müvekkilin
çıkarlarınıkoruma, İhbar etme
Cari hesapta iki süreyi birbirinden ayırt etmek
gerekir. Bunlardan biri hesap devresidir. Diğeri ise
anlaşma süresidir.
Ortak sayısının üst sınırıkanunla sınırlandırılan
ortaklık tipi Limited ortaklıktır.
Kollektif ortaklıklarda itiraz hakkıyönetim hakkına


sahip ortaklara aittir.
Kollektif ortaklıkta, sermaye borcunu ifa etmeyen
ortaktan tazminat talep edilebilmesi için ortağa ihtar
yapılmışolmasıaranır.
Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerine her
toplantıgünü için ödenen ücrete huzur hakkıdenir.
Anonim ortaklıkta, denetçiler ortaklığın ciddi
tehlikelerle karşılaştığınıgösteren belirtiler
olduğunda genel kurulu olağanüstü toplantıya
çağırabilirler.
Komanditer ortağın olağanüstü denetleme hakkına
ilişkin doğru ifadeler: Önemli sebeplerin varlığı
halinde kullanılır. Ancak somut bir işiçin kullanılır.
Kullanılabilmesi için dava açılmasıgerekir. Sürekli
nitelikte değildir.
Türk hukukuna göre çıkartılmasımümkün olan
tahviller: Primli, İkramiyeli, Teminatlı, Pay senediyle
değiştirilebilir tahvil.
Kollektif ortaklıklarda , ortaklığıtemsil etme
yetkisinin sınırlandırılmasının iyiniyet sahibi kişilere
karşıgeçerli olmasıiçin sınırlandırma ticaret siciline
tescil ve ilan edilmeli.
Kollektif ortaklığın rızai temsilcileri: Ticari
mümessiller, Ticari işler tellalı, Komisyoncular,
Ticari vekiller
Nama yazılıtahviller alacağın temliki hükümlerine
göre devredilebilir.


Emre yazılıödeme vaadine Poliçe ile ilgili hükümler
uygulanır.
Bir limited ortaklığın ortak sayısının yirmiden fazla
olmasıhalinde genel kurul toplantılarında anonim
ortaklığa ait kurallar uygulanır.
Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek
poliçelerde ibraz süresi 1 yıldır.
Limited ortaklıklarda, ortaklık sözleşmesinde aksine
bir hüküm yoksa, müdür sıfatına kanunen ortakların
tümü sahip olur.
Çekte sorumlulardan birisinin kendisine karşı
sorumlu olanlara karşıaçacağıdavanın zamanaşımı
süresi, çeki ödediği tarihten itibaren 6 aydır.
Mükerrer sigortanın amacısigortacılara güveni
arttırmak.
Kıymetli evrakın özellikleri: Kıymetli evrakın
içerdiği hakkın başkasına devredilebilmesi. Kıymetli
evrak tiplerinin kanunda sınırlayıcıolarak sayılmış
olması. Soyutluk ilkesinin yürürlükte olması. Hakla
senet arasında kuvvetli bir bağın var olması.
Hayat sigortalarında lehtarın özelliği akde taraf
olmamasıdır.
Sigortanın yararları: Milli kaynaklarıkoruması,
Tasarruf sağlaması, Güvenlik sağlaması, Kapital
sağlaması.
Makbuz senedi bir emtia senedidir.


Maliki olduğu bir deniz gemisini deniz ticaretinde
kullanan kişiye donatan denir.
Makbuz senedine, makbuz senediyle birlikte Varant
devredilirse beyaz ciro yapılabilir.
Sigortacının iç teşkilatında yer alan servisler:
Muhasebe, Hukuk, Reasürans, Hasar
Müşterek avarya paylaşmasınıtespit eden belgeye
dispeç denir.
Sigortacı, sigorta ettirenin haklarına riziko
gerçekleşince halef olur.
Sigorta hukukuna ilişkin başlıca kanunlar:
Kooperatifler kanunu, Mükerrer Sigorta İnhisarı
Hakkında Kanun, Trafik kanunu, Türk Ticaret
kanunu.
Derneklerin malıolan gemiler yönetim kurulunu
oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı
olmasıkoşuluyla Türk gemisi sayılırlar.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1047
favori
like
share