selam arkadaslar ....

S1k1_t1r1lm1_ dijital video (CDV), uydu vas1tas1yla dorudan doruya evlere (DTH) TV programlar1n1n da1t1m1 konusunda dünyay1 sarsan devrimin ard1ndaki itici güçtür. CDV televizyon i_aretleri, al1nan resim ve sesin kalitesinde hissedilir derecede bir bozulmaya neden olmaks1z1n gereken iletim band geni_liini önemli ölçüde azaltan bir formatta iletilirler. CDV teknolojisinin ortaya ç1kmas1, TV servis salay1c1lar1n1n i_letim maliyetlerinde büyük tasarruf yap1lmas1na da neden olmaktad1r. Bunun sonucunda ise, haberler, spor yay1nlar1, filmler, izleme ba_1na ücretlendirme (PPV) yay1nlar1, eitim programlar1 ve herhangi bir potansiyel izleyici grubunun küçük bir parças1n1n gereksinimlerini hedefleyen dar kapsaml1 yay1nlar1 da içeren uydu üzerinden yeni DTH TV servislerinin say1s1nda küresel bir patlama gözlenmektedir.

Ki_isel bilgisayarlar, büyük dosyalar1 saklamak için gerekli olan veri kay1t saklama kapasitesini azaltmak için uzun zamandan beri çe_itli say1sal s1k1_t1rma teknikleri kullanmaktad1rlar. Son on y1ll1k zaman içinde, küresel telefon endüstrisi de ayn1 zamanda, band geni_liini ve bunu sonucunda da dar-bandl1 telefon devrelerinin kurulmas1 için gereken maliyeti azaltmak için çe_itli s1k1_t1rma teknikleri kullanmaktad1r. Haberle_me mühendisleri, 1990'lar1n ba_1nda, video gibi geni_-bandl1 ileti_im i_aretlerini s1k1_t1rabilecek yksek kapasiteli çok geni_ ölçekli tümle_tirilmi_ (VLSI) devreler ve karma_1k yaz1l1m programlar1 geli_tirmeye ba_lam1_lard1r.

Analogdan Dijital Televizyona Geçi_:

Geleneksel bir PAL veya s~caM video i_areti, bir tek görüntü veya çerçeve ba_1na 625 sat1r içermektedir. Saniyede 25 çerçevelik bir h1zda, alan '1' in çift numaral1 sat1rlar1 ve alan '2' nin ise tek numaral1 sat1rlar1 göstermek üzere, her bir çerçeve 312½'ar sat1r içeren iki iç içe geçmi_ alana sahiptir. Bu iki alan1n iç içe geçmi_ taramas1 öylesine h1zl1d1r ki; insan gözü herhangi bir çerçeve içindeki bu iki alan1 sadece bir tek bütün görüntü veya çerçeve olarak alg1lamaktad1r.
Bir tek geleneksel analog PAL veya s~caM video çerçevesi, 174,000'den fazla resim eleman1 veya pixel'den olu_maktad1r. Video görüntüsünün h1z1n1n saniyede 25 çerçeve olduu gözönüne al1n1rsa, TV ekran1na her saniyede 4 milyondan fazla pixel iletilmektedir. Dijital TV iletim sistemleri, ses ve görsel bilgileri, bilgisayar devrelerinin 'var' veya 'yok' lojik durumlar1na kar_1 dü_en bir veya s1f1r bit dizileri haline dönü_türürler. Bir renkli video i_aretini dijitale dönü_türmek için, parlakl1k eleman1 ba_1na 8 bit ve renk eleman1 ba_1na da 24 bit olmak üzere, pixel ba_1na en çok 32 bit gerekmektedir. Bu durumda, 4 milyon pixel için 128 Mbit/s'lik bir iletim h1z1 gerekecektir.

128 Mbit/s'lik bir dijital TV i_areti ise, uydu transponder'inin kapasitesini tamamiyle doldurabilir! Ayn1 transponderi bir çok dijital TV i_aretinin payla_mas1n1 salamak için ise, bu TV servisleri taraf1ndan kullan1lan bit say1s1n1 azaltmak amac1yla, bir tür i_aret s1k1_t1rma tekniinin kullan1lmas1 gerekmektedir.

Hareketli Resimler Uzmanlar1 Grubu (MPEG):

1988 y1l1nda International Telecommunication Union'a bal1 Uluslararas1 Standartlar Örgütü (ISO), video, film, grafik ve metinsel materyallerin s1k1_t1r1lm1_ olarak sunulmas1 için uluslararas1 olarak tan1nan bir dünya standard1 üzerinde bir görü_ birlii olu_turmak amac1yla, Hareketli Resimler Uzmanlar1 Grubu (MPEG)'nu kurmu_tur. Bu komitenin amac1, karma_1k i_levlerin çounu al1c1dan ziyade vericiye yükleyen daha basit, ekonomik ve esnek bir standart geli_tirmekti. MPEG komitesinin kurulu_ görü_melerinde, tüm dünya çap1nda 50'den çok kurulu_ ve hükümet örgütlerinden gelen temsilciler katk1da bulunmu_lard1r.

1991 y1l1nda, video harici multimedya kaynaklar1n1n s1k1_t1r1lm1_ dijital sunumunu ele almak amac1yla MPEG-1 standard1 ortaya at1lm1_t1r. Ancak, baz1 üreticiler k1sa zamanda, video materyalinin öncelikle iç içe geçmi_ orijinal formattan sürekli taramal1 formata dönü_türülmesi ko_ulu ile, MPEG-1'in video i_aretlerinin iletimine uyarlanabileceini ke_fetmi_leridir. MPEG komitesi, MPEG-2 olarak bilinen iç içe geçmi_ taramal1 uygulamalar için özel bir standart geli_tirirken; bir kaç TV programc1s1 da uydu vas1tas1yla iletim için MPEG-1 kullanmay1 tercih etmi_tir. MPEG komitesi, MPEG-2 için kriterlerini ise 1994'de belirlemi_tir.

MPEG S1k1_t1rma Teknikleri:

MPEG s1k1_t1rma i_lemi dört temel teknik yard1m1yla yap1l1r: ön-i_leme, zaman kestirimi, hareket kompanzasyonu ve kuantalama kodlamas1. Ön-i_leme, video i_aretinden, kodlanmas1 zor, ama insan1n görsel alg1lamas1 üzerinde önemsiz olan görsel bilgi elemanlar1n1 filtreleyerek atar. Hareket kompanzasyonu, video dizilerinin genel olarak zamanda yüksek korelasyonlu olmalar1ndan yararlanmaktad1r: herhangi bir dizideki her bir çerçeve, önceki ve izleyen çerçevelerle benzerlik göstermektedir.
S1k1_t1r1lm1_ dijital video kodlay1c1s1, makro-bloklar olarak adland1r1lan her bir çerçeve içindeki alt bölümleri tarayarak, hangilerinin bir çerveden dierine pozisyon dei_tirdiini belirler. Kodlay1c1, ayn1 zamanda, kestirimci makro-bloklar1 ve bunlar1n konum ve hareket dorultular1n1 da belirlemektedir. Al1c1ya, yaln1zca her bir kestirimci blok ve _u andaki etkilenen blok aras1ndaki, hareket kompanzasyon kal1nt1s1 ad1 verilen oldukça küçük bir fark iletilir. Al1c1/kod çözücü ise, bir çerçeveden dierine dei_meyen bilgileri ay1r1c1 belleinde saklar ve bunlar1 bo_luklar1 doldurmak amac1yla kullan1r.
Ayr1k Kosinüs Dönü_ümü (DCT) olarak adland1r1lan bir matematiksel algoritma, uzaysal domenden gelen çerçeveler aras1ndaki kal1nt1 farklar1n1 frekans domeninde daha h1zl1 olarak iletilebilecek e_deer bir katsay1lar serisi halinde yeniden düzenler. Kuantalama kodlamas1 da, bu katsay1 kümelerini daha da s1k1_t1r1lm1_ simgeleyici say1lar haline dönü_türür. Kodlay1c1 ise, her bir katsay1lar kümesine en iyi uyan kod kelimesini seçmek üzere olas1 simgesel numaralar1 içeren bir dahili liste veya kod kitab1na bakarak karar verir. Kuantala kodlamas1, ayn1 zamanda, tüm katsay1 deerlerini belirli s1n1rlar dahilinde, ayn1 deere yuvarlamaktad1r. Bu, orijinal i_arete göre yakla_1k bir sonuç vermesine ramen, bir çok izleme uygulamalar1 için orijinale göre kabul edilebilir yak1nl1ktad1r.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1150
favori
like
share
darkone666 Tarih: 05.05.2005 14:23
verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim
lostmaze Tarih: 30.08.2004 22:11
Ellerine sağlık arkadaşım.
TEOMAN Tarih: 30.08.2004 18:52
Eline saglik
H@lis Tarih: 27.07.2004 22:16
akillideli Tarih: 24.03.2004 14:19
:razi: