1- Dramatik(ritmik)sanatları yazınız.
2- Kurmaca metne bir örnek veriniz.
3- Olay çevresinde gelişen edebi metinler kaça ayrılı? Adlarını yazınız.
4- Sanatlar kaça ayrılır? Adlarını yazınız.
5- Bir edebi eserin değişik bilim dallarından faydalanması edebî esere bilimsel bir eser niteliği kazandırır mı?Yazınız.
6- Aşağıdaki (…………..) işaretiyle gösterilen yerlere uygun kelimeleri yazınız.

- Bir duygunun.tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılığa ……………………..adı verilir.
- Seslerin oluşumunu ve özelliklerini inceleyen bilim dalına………………….denir.
- Biçim, anlatım ve noktalama özelliklerinin bir araya gelmesiyle oluşan yazı bütününe……………….adı verilir.
- Doğal dili kişiye özgü duyarlıkla kullandığı için edebi metnin dili …………….bir dildir.
- Resmin malzemesi fırça, boya; edebiyatın malzemesi ise ………………. dir.

7-
Emrah der ki düştüm dile Yunus der ki gör takdirin işleri
Bülbül figan eder güle Dökülmüştür kirpikleri kaşları
Güzel sevmek bir sarp kale Başları ucunda hece taşları
Ya alınır ya alınmaz Ne söylerler, ne bir haber verirler.
Yukarıdaki dörtlüğün;
a) Ölçüsünü bulunuz.
b) Nazım birimini yazınız.
c) Uyak düzenini yazınız.
d) Kafiye ve rediflerini bulunuz.
e) Yukarıdaki iki dörtlüğü dönemlerinin zihniyeti açısından yorumlayınız.

8- Yedinci sorudaki dörtlükleri karşılaştırdığınızda aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış olur?
a) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
b) Ait oldukları şiirlerin son dörtlükleridir.
c) Kafiye düzenleri aynıdır.
d) Aynı zihniyeti yansıtırlar.
e) Mahlas kullanılmıştır.

9- Aşağıdakilerin hangisi edebi metin olabilir?
a) Ayvacık’ın nüfus yapısını anlatan metin
b) Trafik kazasını anlatan bir haber metni
c) Yemek tarifi metni
d) Deney anlatan bir metin
e) Vatan sevgisini konu alan bir metin.

10- Gerçekliği ele alış bakımından aşağıdakilerin hangisi farklıdır?
a) dilekçe b) hikaye c) makale d) deneme e) gazete haberi

11- Heykeltıraş-mermer arasındaki ilişki aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde vardır?
a) oyuncu-sahne b) besteci- konser c) opera-soprano d) yazar- dil e) ressam-sergi salonu

NOT: 2,5,8,9,10,11 sorular 5 puan; 1,3,4,6.sorular 10 puan; 7.soru 30 puandır. Başarılar.


ALAÇAM ÇPL 2006- 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM LİSE 1. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2.YAZILI SORULARIDIR.
SORULAR
1.-Dil tarihçileri, Türkçenin tarihi geçmişini VIII.yy’a kadar götürebilmektedirler.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Türkçenin ilk yazılı ürünleri bu yüzyılda verilmiştir.
B. Türkler yerleşik hayata bu yüzyılda geçmiştir.
C. Türkler islamiyeti bu yüzyılda kabul etmiştir.
D. Türkiye Cumhuriyeti bu yüzyılda kurulmuştur.
E. Latin alfabesi bu yüzyılda kabul edilmiştir.

2. Türkçenin tarihi gelişimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. IX. yy’da yerleşik hayata geçmesiyle, Türkçeye yerleşik hayatla ilgili terimler girmiştir.
B. İslamiyetin kabulü ile Türkçeye çok sayıda Arapça-Farsça sözcük girmiştir.
C. Cumhuriyetin ilanından sora latin alfabesi kabul edilmiştir.
D. XIX. yy’dan sonra Türkçe Batılı dillerin etkisinde kalmıştır.
E. Osmanlı Devleti döneminde Öz Türkçe kullanılmıştır.

3.Ünlü filozof Konfücyüs şöyle yakarırmış()”Tanrım ()bana kitap dolu bir ev() çiçek dolu bir bahçe ver()”
yukarıdaki cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere aşagıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla konmalıdır?
A) (,),(:),(,),(…) B)(:),(,),(,),(!) C)(,),(:),(;),(!) D)(:),(;),(…),(.) E)(;),(!),(…),(.)

4- Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
A. Yapraklar solmuş hazan gelmeden.
B. Bulutlar ağır ağır yırtılıyor.
C. Yaşamın bir parçası daha koptu.
D. Yaşamının bir parçası daha koptu.
E. Bir telaşla ardına bakıyorsun.

5- “Ömrümce mutluluğun peşinde koştum”, diyordu.
Cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A. Ünsüz yumuşaması
B. Ünsüz benzeşmesi
C. Ünlü düşmesi
D. Ulama
E. Ünlü daralması

6.- Edebiyat dergilerinde yayımlanan “ eylül yazıla”rını bir kez daha okudum. Evimizin penceresinden sokağa küçük parka bakıyorum. Çiçeklerin arasında bir kuş geziniyor.
Parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. I. Büyük ünlü uyumuna uymaz.
B. II. Büyük ünlü uyumuna uymaz.
C. III. Küçük ünlü uyumuna uyar.
D. IV’te yumuşama olmuştur.
E. V’te yumuşama olmamıştır.

7- Türk Sinemasının emektarlarından Cahit Irgat, biyografisini soran bir gazeteciye şu özeti yapmıştı: “Ekmeğimi göz yaşıma bandım bandım da yedim.”
Bu parçada büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?
A. 5 B. 2 C . 4 D. 3 E. 6

8- Haydi Abbas vakit tamam
Akşam diyorum işte oldu akşam
Cahit Sıtkı’nın yukarıdaki dizelerinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?
A. 4 B. 5 C. 1 D. 3 E. 2

9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, ünsüz yumuşamasına örnek olamaz?
A. Kavşağı dönünce bizim evi göreceksin.
B. Senin gülüşün ırağı yakın eder.
C. İnsanların mutluluğu için çalışıyorum.
D. Havada türkü sesi var, kulağını aç dinle.
E. Yaşlı adam eğilip gitmiş.

10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük kullanılmamıştır?
A. Düzmece cevaplarla başarılı olamazsın.
B. Kulaklarımda tarihin sesi uğulduyor.
C. Öyküsünün tek boyutlu olmadığını anlamadım.
D. Sahibinin çoktan tek ettiği bir evde konakladık.
E. Mumların alevinden kalıcı gülümsemeler yükseldi.

11- I. Yıkık değirmende öğütülen buğday
II. Neyi soruyor bu boş yağ küpleri
III. Hades’i ayağa kaldıran kulaklarımız
IV. Nerde kız kardeşimiz ozanımız
V. Söyleneceklerle uzar boyumuz
Bu dizelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uyduğu halde küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır?
A. I B. II C. III D. IV E. V
12- "İnsanlar arasında iletişimi sağlayan, bilinmeyen zamanlarda ortaya çıkmış bir işaretler sistemi, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, seslerden çok yönlü sosyal bir kurumdur."
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?
A. Şive B. Lehçe C. Dil
D. Güneş dil kuramı E. Ünlem kuramı 13- Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?
A. Kendine özgü kuralları olması
B. Doğal bir iletişim aracı olması
C. Sosyal bir kurum olması
D. İşaretler sistemi olması
E. Oluşum tarihinin belli olması
14- Dil, insanların doğadaki sesleri taklidi yoluyla ortaya çıkmıştır. Görüşünü savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A. İş kuramı B.Yansıma kuramı C.Ünlem kuramı D.Güneş Dil kuramı E. Nesne kuramı

15- Dünyadaki dillerin; kelimelerin, eklerin ve bu eklerin kuruluş ve işleyişleri gibi gösterdikleri benzerliklere göre sınıflandırılmasıdır.
Yukarıda tanımı yapılan aşağıdakilerden hangisidir?
A.Yapılarına Göre Diller B.Bağlantılı Diller
C. Ural- Altay dil Ailesi D. Köken Bakımından E.Çekimli Diller

16- Dil, insanların topluca yaşamaya başladıkları tarih öncesi dönemlerde birbirleri ile anlaşma gereği duymaları sonucu doğmuştur. ”İnsan konuşma yeteneği ile doğar fakat dil doğuştan bilinmez. Çocuk içinde yaşadığı toplumun dilini, ana dilini, uzun bir çıraklık devresi süresince öğrenir. Aslında her dil bir insan topluluğu arasında bin yıllar boyu gelişerek meydana gelmiş bir sosyal kurumdur.”
Bu paragraftaki açıklamalar dilin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
A. İşaretler sistemi olma
B. Canlı bir varlık olma
C. Ulusal bir kurum oıma
D. Toplumsal bir kurum olma
E. Gizli anlaşmalar sistemi olma
17 Türkçe hem yapı bakımından hem de kaynak (köken) bakı¬mından aşağıdaki gruplandırmaların hangisi içerisinde yer almaktadır?
A) Yalınlayan diller i Hint - Avru¬pa
B) Bükümlü diller i Hami - Sami
C) Tek heceli dilleri i Çin - Tibet
D) Bantu dilleri i Kafkas dilleri
E) Eklemeli diller i Ural - Altay

18- Aşağıdaki dillerden hangisi kaynak bakımından Türkçeye yakındır?
A. Yunanca B. Fransızca C. Moğolca D. Hintçe E. Keltçe

19.Aşagıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A)Zonguldak’a giderken Karabük’den geçecek miyiz?
B)O tobüs Adana’dan saat kaçta hareker edecek?
C)İzmit’ten Ankara’ya kaç saatte geldiniz?
D)Kars’tan İstanbul’a otobüsle mi döneceksiniz?
E)İstanbul’u gece hiç uçaktan seytertiniz mi?

“Deli gönül abdal olmuş,
Gezer Elif Elif diye.”

20.Yukarıdaki şiirde kaç tane ulama vardır?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

21 “ Annem patik örüyordu sen giyesin diye,
Sen henüz doğmamıştın.”
Yukarıdaki dizelerde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç tane kelime vardır?
A. 6 B. 5 C. 3 D. 4 E. 2

22- Aşağıdakilerin hangisine, ünlü ile başlayan bir ek gelirse, ünlü düşmesi olmaz
A. akıl B. zayıf C. Fikir D. Oğul E. burun

23- “b” ünsüzü, kendinden önceki “n” ünsüzünü “m”ye çevirir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir kelime vardır?
A. Onbaşı rütbesi takmış koluna
B. Pembe dizileri seyretmeyi seviyor.
C.Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya.
D.Saklambaç oynayacakmış çocuklar.
E.Dolambaçlı yollardan geçmişler.

24- Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük kullanılmıştır?
A. Bazen yırtık yelkenli bir sandala çarparak
B. Gitgide coşuyor bak deniz sarhoşları
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
C. Köpükten omuzları birbirine dayanmış
D. Bazen ufkun kıpkızıl şarabına taparak
E. Yosunlu kayaların o yeşil gözlerinde

25-Aşağıdakilerin hangisinde ulama yoktur?
A. Artık uzak ve anılaşmış güneşli yaz
B. Yaz ortasında hayal ettiğimiz Boğaz
C. Masmavi, göz kapaklarımın arkasındadır
D. Yaprakların doğayı örten pasındadır
E. Sakin bir öğle sonrası uykuda
ADI SOYADI:
SINIFI :
NO :

ALDIĞI NOT

ADI: 08/01/2007
SOYADI:
NO:


2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ALİ FUAT BAŞGİL ANADOLU LİSESİ 9/B SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 3.YAZILI
-SORULAR-
1) Aşağıdaki şiir parçalarını inceleyerek aralarındaki benzerlikleri maddeler halinde yazınız.(10 p)
“Gelen aynı Sümmani’nin başına, “Karac’oğlan söyler sözün başarır,
Sen de kavrulmuşsun aşk ataşına, Aşkın deryasını boydan aşırır,
Sevda temrinine mermer taşına, Seni her mecliste hacil düşürür,
Sen de benim gibi vurabildin mi?” Kötülerle konup göçücü olma.”
Sümmani Karacaoğlan
2) “Dest busi arzusiyle ger ölürsem dostlar
Kuze eylen toprağım sunun anınla yâre su” bu şiir hangi geleneğe aittir? Niçin? (10 puan)
3) “Duymuştum anahtarın bir kez,
Yalnız bir kez döndüğünü kapıda
Her birimiz kendi zindanında, anahtarı düşünürüz.
Düşününce anahtarı, kabullenir herkes zindanını.” S.ELİOT

“Tarihi Yedikule Zindanları’nın kapıları ziyaretçilere açıldı”
Yukarıdaki şiir parçası ile cümleyi gerçekliği ele alışları bakımından karşılaştırınız. (10 p)
4) “Denize bakan evler gibiydim seninle” (İlhan BERK) Bu dizede şair gerçekliği nasıl değiştir-miştir? Açıklayınız.(10 puan)
5) “Kavuşmak bir gün toprağa,
Bir bahar cümbüşü olmak,
Dört mevsimde ayrı ayrı
Tabiatın düşü olmak” Y.ZİYA ORTAÇ
Yukarıdaki dörtlükten hareketle şiirin temasını yazınız.(10 puan)
7) Gazel nazım şekli hakkında bilgi veriniz.(10 puan)
8) “dize, beyit, kıta” terimlerini tanımlayınız. (10 puan)
9) “İçimde kor donar buzlar tutuşur
Yağan ateş midir kar mıdır bilmem” Beyitte geçen edebi sanatı belirtiniz. Belirttiğiniz edebi sa-natı açıklayınız. (10 puan)
10) Şiirde ahengi sağlayan unsurlar nelerdir? Belirtiniz. (10 puan)

BAŞARILAR DİLERİM

-CEVAPLAR-Adı soyadı: .6.2006
Numarası :
Sınıfı : 9-
ALİ FUAT BAŞGİL LİSESİ 2005–2006 ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARIDIR. A

Kalem ile deler cehlin dağını,
Aydınlığa bir yol açar öğretmen
Kapatır öfkenin, kinin çağını,
Gönüllere sevgi saçar öğretmen.
Odur yarınların gerçek güvenci,
Okutur çocuğu, eğitir genci,
Pilot olduğunda küçük öğrenci,
Yükselir göklere uçar öğretmen.

1-Yukarıdaki şiirin temasını yazınız.(10 p)
2- Yukarıdaki şiirin zihniyetini altı çizili kelimelerden istifade ederek yazınız. (20 p)

Hiç çekilmez nasihatin bayatı,
Kulağının arkasına at gitsin.
Çok çalışıp zehir etme hayatı,
Ömür boyu sırt üstüne yat gitsin.

Çalışırken elin oğlu, gelini,
İşe, güce sürme sakın elini,
Haram ile kazan dünya malını,
Çalıp çırpıp sermayeni tut gitsin. (Nasihat-Rasim Köroğlu
3-Nasihat şiirinin türü nedir? Bu türün özellikleri hakkında neler söylersiniz? (10 p)
4- Nasihat şiirinin kafiye örgüsü ile birinci dörtlüğünün kafiye çeşidini belirtiniz. (10 p)
5- Ümidimiz bu: Ölürsek de biz, yaşar mutlak
Vatan sizinle şu zindan karanlığından uzak
Bu dizelerde "istiare"den başka hangi söz sanatı var¬dır? Sebebiyle birlikte açıklayınız. (10 p)
6-“Bir dostum anlattı:
Tanıdığı bir aile ile bir vapur gezisi yapıyorlar. Ailenin küçük yavrusuna bir sürpriz yapmak için önceden alıp cebine koyduğu çikolatalardan bir paket çıkarıyor, kağıtlarını da buruşturup denize fırlatıyor. Çocuk çikolatadan ziyade son hareketin şaşkınlığı ile bağırıyor.
-A!... Denizi kirleteceksiniz, baksanıza, karşıda kağıt sepeti var, neden oraya atmıyorsunuz.
Çocuk hayrette, dostum utanmış durumdadır. Bir gün yetkili bir idare amiri ile beraber Tophane rıhtımına çıkmıştık. Motorumuzun pervanesi karpuz kabuklarını renkli kağıt fırıldaklar gibi havada döndürüyordu. Rıhtımın köşeli bir yerindeydik. Pislikten denizin bir kısmı görünmüyordu. İlgili memuru çağırdı ve niçin bunları temizlemediğini sordu.”
Yukarıdaki metnin teması üzerine düşüncelerinizi yazınız. (20 p)
7-Bildiğiniz ilk Türk hikayecilerinden beş tanesinin ismini yazınız. (10 p)
Bülbül ne ötersin Çukurova’da
Eşin şahin kapmış, kendin burada
Kendim gurbet elde, gönlüm sılada
Ötme garip bülbül, gönül şen değil
8-Bu şiirle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (10 p)
A)Redif vardır.
B)Hece ölçüsü kullanılmıştır.
C)Zengin uyak vardır.
D)Sıla özlemi konu edilmiştir.
E)Nazım birimi dörtlüktür. BAŞARILAR …
C E V A P L A R
ALAÇAM ÇPL 2006- 2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM LİSE 1. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2.YAZILI SORULARIDIR.
SORULAR
1- "İnsanlar arasında iletişimi sağlayan, bilinmeyen zamanlarda ortaya çıkmış bir işaretler sistemi, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, seslerden çok yönlü sosyal bir kurumdur."
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?
A. Şive B. Lehçe C. Dil
D. Güneş dil kuramı E. Ünlem kuramı

2- Aşağıdakilerden hangisi dilin özelliklerinden biri değildir?
A. Kendine özgü kuralları olması
B. Doğal bir iletişim aracı olması
C. Sosyal bir kurum olması
D. İşaretler sistemi olması
E. Oluşum tarihinin belli olması

3- Dil, insanların doğadaki sesleri taklidi yoluyla ortaya çıkmıştır. Görüşünü savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
A. İş kuramı B.Yansıma kuramı C.Ünlem kuramı
D. Güneş Dil kuramı E. Nesne kuramı

4- Dünyadaki dillerin; kelimelerin, eklerin ve bu eklerin kuruluş ve işleyişleri gibi gösterdikleri benzerliklere göre sınıflandırılmasıdır.
Yukarıda tanımı yapılan aşağıdakilerden hangisidir?
A.Yapılarına Göre Diller B.Bağlantılı Diller
C. Ural- Altay dil Ailesi D. Köken Bakımından Diller
E.Çekimli Diller

5- Dil, insanların topluca yaşamaya başladıkları tarih öncesi dönemlerde birbirleri ile anlaşma gereği duymaları sonucu doğmuştur. ”İnsan konuşma yeteneği ile doğar fakat dil doğuştan bilinmez. Çocuk içinde yaşadığı toplumun dilini, ana dilini, uzun bir çıraklık devresi süresince öğrenir. Aslında her dil bir insan topluluğu arasında bin yıllar boyu gelişerek meydana gelmiş bir sosyal kurumdur.”
Bu paragraftaki açıklamalar dilin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
A. İşaretler sistemi olma
B. Canlı bir varlık olma
C. Ulusal bir kurum olma
D. Toplumsal bir kurum olma
E. Gizli anlaşmalar sistemi olma
6- Türkçe hem yapı bakımından hem de kaynak (köken) bakı¬mından aşağıdaki gruplandırmaların hangisi içerisinde yer almaktadır?
A) Yalınlayan diller i Hint - Avru¬pa
B) Bükümlü diller i Hami - Sami
C) Tek heceli dilleri i Çin - Tibet
D) Bantu dilleri i Kafkas dilleri
E) Eklemeli diller i Ural - Altay


7- Aşağıdaki dillerden hangisi kaynak bakımından Türkçeye yakındır?
A. Yunanca B. Fransızca C. Moğolca D. Hintçe E. Keltçe

8-Dil tarihçileri, Türkçenin tarihi geçmişini VIII.yy’a kadar götürebilmektedirler.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Türkçenin ilk yazılı ürünleri bu yüzyılda verilmiştir.
B. Türkler yerleşik hayata bu yüzyılda geçmiştir.
C. Türkler islamiyeti bu yüzyılda kabul etmiştir.
D. Türkiye Cumhuriyeti bu yüzyılda kurulmuştur.
E. Latin alfabesi bu yüzyılda kabul edilmiştir.

9- Türkçenin tarihi gelişimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. IX. yy’da yerleşik hayata geçmesiyle, Türkçeye yerleşik hayatla ilgili terimler girmiştir.
B. İslamiyetin kabulü ile Türkçeye çok sayıda Arapça-Farsça sözcük girmiştir.
C. Cumhuriyetin ilanından sora latin alfabesi kabul edilmiştir.
D. XIX. yy’dan sonra Türkçe Batılı dillerin etkisinde kalmıştır.
E. Osmanlı Devleti döneminde Öz Türkçe kullanılmıştır.

10- “Geceleyin bir ses böler uykumu,
İçim ürpermeyle dolar: nerdesin?
Arıyorum yıllar var ki ben onu,
Âşıkıyım beni çağıran bu sesin.”
Yukarıdaki şiirin duraklamaları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A. (//), (/),(//),(/),(//) B. (/),(//),(//),(/),(//)
C. (//),(//),(/),(//),(/) D. (/),(//),(/),(/),(//)
E. (/),(/),(//),(/),(//)

11- “Deli gönül abdal olmuş,
Gezer Elif Elif diye.”
Yukarıdaki şiirde kaç tane ulama vardır?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

12- “ Annem patik örüyordu sen giyesin diye,
Sen henüz doğmamıştın.”
Yukarıdaki dizelerde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç tane kelime vardır?
A. 6 B. 5 C. 3 D. 4 E. 2

13- Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?
A. Yapraklar solmuş hazan gelmeden.
B. Bulutlar ağır ağır yırtılıyor.
C. Yaşamın bir parçası daha koptu.
D. Yaşamının bir parçası daha koptu.
E. Bir telaşla ardına bakıyorsun.

14- “Ömrümce mutluluğun peşinde koştum”, diyordu.
Cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A. Ünsüz yumuşaması
B. Ünsüz benzeşmesi
C. Ünlü düşmesi
D. Ulama
E. Ünlü daralması

15- Aşağıdakilerin hangisine, ünlü ile başlayan bir ek gelirse, ünlü düşmesi olmaz?
A. akıl B. zayıf C. Fikir D. Oğul E. burun16- “b” ünsüzü, kendinden önceki “n” ünsüzünü “m”ye çevirir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir kelime vardır?
A. Onbaşı rütbesi takmış koluna
B. Pembe dizileri seyretmeyi seviyor.
C. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya.
D. Saklambaç oynayacakmış çocuklar.
E. Dolambaçlı yollardan geçmişler.

17- Edebiyat dergilerinde yayımlanan “ eylül yazıla”rı
I II
nı bir kez daha okudum. Evimizin penceresinden sokağa,
III IV
küçük parka bakıyorum. Çiçeklerin arasında bir kuş geziniyor.
V
Parçadaki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. I. Büyük ünlü uyumuna uymaz.
B. II. Büyük ünlü uyumuna uymaz.
C. III. Küçük ünlü uyumuna uyar.
D. IV’te yumuşama olmuştur.
E. V’te yumuşama olmamıştır.

18- Türk Sinemasının emektarlarından Cahit Irgat, biyografisini soran bir gazeteciye şu özeti yapmıştı: “Ekmeğimi göz yaşıma bandım bandım da yedim.”
Bu parçada büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?
A. 5 B. 2 C . 4 D. 3 E. 6

19- Haydi Abbas vakit tamam
Akşam diyorum işte oldu akşam
Cahit Sıtkı’nın yukarıdaki dizelerinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?
A. 4 B. 5 C. 1 D. 3 E. 2

20- Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, ünsüz yumuşamasına örnek olamaz?
A. Kavşağı dönünce bizim evi göreceksin.
B. Senin gülüşün ırağı yakın eder.
C. İnsanların mutluluğu için çalışıyorum.
D. Havada türkü sesi var, kulağını aç dinle.
E. Yaşlı adam eğilip gitmiş.

21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük kullanılmamıştır?
A. Düzmece cevaplarla başarılı olamazsın.
B. Kulaklarımda tarihin sesi uğulduyor.
C. Öyküsünün tek boyutlu olmadığını anlamadım.
D. Sahibinin çoktan tek ettiği bir evde konakladık.
E. Mumların alevinden kalıcı gülümsemeler yükseldi.

22- I. Yıkık değirmende öğütülen buğday
II. Neyi soruyor bu boş yağ küpleri
III. Hades’i ayağa kaldıran kulaklarımız
IV. Nerde kız kardeşimiz ozanımız
V. Söyleneceklerle uzar boyumuz
Bu dizelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uyduğu halde küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük kullanılmıştır?
A. I B. II C. III D. IV E. V

23- “Hayat sürüyor
Sinemalar oynuyor
Gazeteler çıkıyor
Televizyonda komikler güldürüyordu insanları!”
Dizelerdeki kelimelerin ses yapılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. “-yor” eki almış kelimelerimiz küçük ünlü uyumuna uymaz.
B. “Sinema, gazete” kelimeleri büyük ünlü uyumuna uymaz.
C. “İnsan” kelimesi küçük ünlü uyumuna uyar.
D. “televizyon” kelimesi hem büyük ünlü, hem de küçük ünlü uyumuna uymaz.
E. “Komik” kelimesi, büyük ünlü uyumuna uymaz, küçük ünlü uyumuna uyar.

24- Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük kullanılmıştır?
A. Bazen yırtık yelkenli bir sandala çarparak
B. Gitgide coşuyor bak deniz sarhoşları
C. Köpükten omuzları birbirine dayanmış
D. Bazen ufkun kıpkızıl şarabına taparak
E. Yosunlu kayaların o yeşil gözlerinde

25-Aşağıdakilerin hangisinde ulama yoktur?
A. Artık uzak ve anılaşmış güneşli yaz
B. Yaz ortasında hayal ettiğimiz Boğaz
C. Masmavi, göz kapaklarımın arkasındadır
D. Yaprakların doğayı örten pasındadır
E. Sakin bir öğle sonrası uykuda

A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ADI SOYADI:
SINIFI :
NO :

ALDIĞI NOT:

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9865
favori
like
share
AniLcs Tarih: 29.07.2008 23:42
paylaşım için tşkler