İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 108 — İlköğretim Okulu 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencilerine; gelişim özellikleri dışındaki olumsuz davranışlarının özelliğine göre uyarma, kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından biri uygulanır.
Bu yaptırımların uygulanmasındaki amaç caydırıcı olması, toplum düzeninin korunması, öğrencinin yaptığı davranışlarının farkına vararak bu davranışlarının olumlu yönde düzeltilmesini sağlamaktır. Öğrencilerin gelişim dönemleri de dikkate alınarak, bilinçlendirme ile düzeltilebilecek davranışlar için "Uyarma" süreci uygulanır. Uyarma bir süreç olup bu süreç aşağıdaki şekilde işler.

UYARMA:

1) Sözlü uyarma
Öğretmenin öğrenciyle görüşme sürecini oluşturur. Olumsuz davranışın neden yapılmaması gerektiği, öğrenciden beklenen davranışın neler olabileceğini anlaması sağlanmaya çalışılır. Olumsuz davranışların devamı hâlinde kendisine uygulanabilecek yaptırımların neler olabileceği konusunda uyarılır.

2) Öğrenci ile sözleşme imzalama
Öğrencinin sözlü uyarılmasına rağmen olumsuz davranışlarını sürdürmesi hâlinde öğrenci ve öğretmenler arasında bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme sonucunda öğrenci sergilediği olumsuz davranışlarını değiştirmeyi kabul edeceğine ilişkin sözleşmeyi imzalar. (Ek- 10)

3) Veli ile görüşme
Öğretmen, öğrencinin bu olumsuz davranışları sürdürmesi hâlinde veliyi okula davet eder. Okul yöneticilerinden birinin de katılımı ile yapılan görüşmede öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımları veliye bildirir. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulur. Tüm bu aşamalardan sonra öğrencinin olumsuz davranışlarında ısrar etmesi durumunda; öğretmen, yazılı belgelerin bulunduğu dosyayı hazırlayacağı raporla birlikte okul yönetimine verir.

KINAMA
Öğrenciye, yaptırım gerektiren davranışta bulunduğunu ve tekrarından kaçınmasının, okul yönetimince yazılı olarak bildirilmesidir.

OKUL DEĞİŞTİRME
Öğrencinin, bir başka okulda öğrenimini sürdürmek üzere bulunduğu okuldan naklen gönderilmesidir.YAPTIRIM GEREKTİREN DAVRANIŞLAR

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 109 — Yaptırım gerektiren davranışlar aşağıda belirtilmiştir.

UYARMA YAPTIRIMINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR:

1. Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek.
2. Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak.
3. Pansiyonlu/yatılı okullarda öğrenci dolaplarını farklı amaçlarla kullanmak, yönetim tarafından yasaklanmış malzemeleri dolapta bulundurmak, yönetime haber vermeden dolabını bir başkasına devretmek.
4. Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak.
5. Yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek.
6. Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek.
7. Görgü kurallarına uymamak.
8. Pansiyondan, okul kütüphanesinden, lâboratuvarlardan aldığı kitap, araç-gereci ve malzemeyi ilgililere zamanında vermemek veya geri vermemek.

KINAMA YAPTIRIMINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR:

1. Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak.
2. Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek.
3. Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek, kopya çekmek, resmî evrakta değişiklik yapmak.
4. Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak.
5. Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak.
6. Okulda ya da okul dışında sigara içmek.
7. Okulda kavga etmek.
8. Okulun araç-gerecine zarar vermek.
9. Başkasının malını haberi olmadan almak.
10. Öğrencilerin eşya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek.
11. Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak.
12. Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak.
13. Yatılı/ pansiyonlu okullarda gece izinsiz olarak dışarıda kalmak.

OKUL DEĞİŞTİRME YAPTIRIMINI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR:

1. Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak.
2. Sarkıntılık, hakaret, iftira, tehdit ve taciz etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak.
3. Okula yaralayıcı, öldürücü aletler getirmek ve bunları bulundurmak.
4. Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak.
5. Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık hâline getirmek.
6. Okul içinde ve dışında; dernek, siyasî parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere etkin bir şekilde katılmak.
7. Herhangi bir kurum, dernek ve örgüt adına yardım ve para toplamak.
8. Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak.
9. Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline getirmek.
10. Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek.
11. Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak.
12. Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak.
13. Yatılı/pansiyonlu okullarda gece izinsiz olarak dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek.
14. Okul ile ilişiği olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak.
15. Kendi yerine başkalarını sınava katmak, başkasının yerine sınava girmek.
16. Alkol veya bağımlı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, başkalarını kullandırmaya teşvik etmek.
17. Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2072
favori
like
share