İzmir Ekonomi Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Resimleri

Genel Bilgiler

İzmir Ekonomi Üniversitesi, T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda "İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı" tarafından kurulan Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, katılımcı, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite 2001 yılında öğretime başlamış olup, hem İzmir hem de Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesidir.

Üniversitede, Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nde Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde; Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Matematik ve Psikoloji bölümlerinde; Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde Moda Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İletişim Tasarımı ve Mimarlık bölümlerinde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Ekonomi, İşletme, Lojistik Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası Ticaret ve Finansman, bölümlerinde ve ABD - SUNY New Paltz ile müşterek “İşletme Uluslararası Ortak Lisans Programı" ile SUNY - Cortland ile müşterek "Ekonomi Uluslararası Ortak Lisans Programı"nda, İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Medya İletişim bölümlerinde; Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Mütercim Tercümanlık (İngilizce) bölümünde lisans öğretimi verilmektedir.

Lisansüstü öğretim verilen Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Avrupa Çalışmaları, Finans Ekonomisi, İşletme (MBA), Lojistik Yönetimi ile Tasarım Çalışmaları programlarında tezli ve tezsiz yüksek lisans öğretimi verilmektedir. Ayrıca İşletme anabilim dalında doktora öğretimi de devam etmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsünde ise Finansal Matematik, Uygulamalı İstatistik ve Bilişim Teknolojileri programlarında yüksek lisans eğitimi verilmektedir.


Tarihçe

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odasının girişimi ile İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 4633 sayılı kanunla, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak 14 Nisan 2001 tarihinde kurulmuştur.

2001-2002 akademik yılında lisans kademesine öğrenci alarak öğretime açılan Üniversite, 4 Mart 2002 tarihinden itibaren yüksek lisans programlarını da açarak faaliyetlerini lisansüstü seviyede de sürdürmeye başlamıştır. Kuruluş kanununda 3 fakülte, 4 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü bulunan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 24.3.2002 tarihinde “Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM)” kurulmuştur.

03.02.2003 tarihinde “İzmir İktisat Kongresi Araştırma Merkezi” kurularak üniversitemize bir araştırma birimi daha kazandırılmıştır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın onayı ile 28.03.2003 tarihinde “Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.

Kuruluş kanununda belirtilern fakülte ve yüksekokullara ek olarak 17 Nisan 2003 tarihli ve 25082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/5442 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Bilgisayar Bilimleri Fakültesi” ile ”Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi” kurulmuştur.


Fakülteler:

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
:: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
:: Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümü
:: Yazılım Mühendisliği Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi
:: Matematik Bölümü
:: Psikoloji Bölümü
:: Mütercim Tercümanlık Bölümü

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
:: Endüstriyel Tasarım Bölümü
:: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
:: İletişim Tasarım Bölümü
:: Mimarlık Bölümü
:: Moda Tasarım Bölümü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
:: Ekonomi Bölümü
:: Ekonomi Uluslararası Ortak Lisans Programı (SUNY)
:: İşletme Bölümü
:: İşletme Uluslararası Ortak Lisans Program (SUNY)
:: Lojistik Yönetimi Bölümü
:: Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü
:: Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü


İletişim Fakültesi
:: Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
:: Medya ve İletişim Bölümü


Enstitüler:

Sosyal Bilimler Enstitüsü
:: İşletme Doktora Programı
:: Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
:: Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
:: İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programı (MBA)
:: Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
:: Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı


Fen Bilimleri Enstitüsü
:: Finansal Matematik Yüksek Lisans Programı
:: Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans Programı
:: Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı


Yüksekokullar:

Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulu:

İEU Meslek Yüksekokulu


Araştırma Merkezleri:


EKOSEM (Sürekli Eğitim Merkezi)
EKOSEM'in amacı genellikle üniversitemizin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, akademik programlar dışında sürekli olarak verilecek eğitim programları ve sosyal etkinlikler düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

EKOSEM amaçları doğrultusunda, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlar, paket programlar önerir, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenler ve koordinasyonunu sağlar.

EKOAB (Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi)
EKOAB’nin amacı, Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda ekonomik, siyasal, hukuksal ve diğer alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

EKOTAM (Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi)
Tasarım Araştırma ve Uygulama merkezinin amacı, tasarım bilgisi, kuramı, tarihi, felsefesi, eğitimi ve uygulaması alanlarında araştırmalar yapmak, birikim oluşturmak, bilgi üretmek, yaymak ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır. Merkez, bu amaçlar doğrultusunda tasarım kuramı, tarihi, eğitimi ve uygulaması alanlarında araştırmalar yapma, birikim oluşturma, bilgi üretme ve yayma; belli sorunların çözümüne yönelik tasarım projeleri oluşturma ve bunların üretilip hayata geçirilmesini sağlama; değişik sektörlerden, gerçek ve tüzel kişilerden gelecek talepler doğrultusunda ücret karşılığında tasarım projeleri üretmek, uygulanmasını sağlama ve denetleme; kuramı, uygulama ile yaşama geçirirken eğitim ve endüstri arasında bütünleştirici bir rol oynama; tasarım danışmanlığı üstlenerek sektöre hizmet etme; Türkiye’de tasarımın gelişmesine katkıda bulunma ve bu doğrultuda yapılacak, tasarım konseyi, tasarım müzesi gibi girişimleri destekleme; tasarım konusunda seminer, kongre, konferans, bilimsel toplantı düzenleme, radyo ve TV programları hazırlama, yayınlar yapma ve bunlarla ilgili gerekli komiteleri oluşturma; bu alanda çalışacak; alt birimler, çalışma grupları, topluluklar ve benzeri yapılar, platformlar oluşturma faaliyetlerini yürütür.


EKOGİRİŞİM (Yaratıcı Girişimcilik Araştırma Ve Uygulama Merkezi)
Merkezin amacı; girişimcilik alanında, akademik çalışma ve uygulama arasında ilişki kuracak disiplinler arası ve yenilik odaklı araştırmalar yapmak ve bu konulardaki eğitim programlarını desteklemektir.

Merkezin çalışma alanını; amaçları çerçevesinde yapılacak akademik araştırmaların yanında, iş dünyasına, özellikle de küçük ölçekli ve aile işletmelerine yönelik projeler ile işletme eğitimini geliştirme amaçlı araştırmalar yapmak oluşturur.

EKOKENT (Bölgesel Kalkınma, Kent ve Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi)
Merkezin amacı; ulusal kalkınma ajansları ve uluslararası kuruluşlar ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere kentsel, bölgesel kalkınma ve çevre konularında bilimsel araştırmalar yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek ve bu alanlarda araştırma ve uygulama projeleri planlamak ve yürütmektir. Ayrıca Kent, bölgesel kalkınma ve çevre konularında dokümantasyon, veri bankası ve izleme birimleri geliştirme çalışmalarını yürütmek, bu alanlarda Üniversitede yapılan akademik çalışmaları desteklemek ve katkıda bulunmak diğer amaçlar arasında sayılabilir.

İKAM ( İzmir İktisat Kongresi Araştırma Merkezi)
Merkezin amacı;İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen esaslar arasında yer alan "Tüccar grubunun" iktisadi esaslarına ilişkin, "...iktisat eğitimin geliştirilmesi ve iktisat eğitimi veren okulların, ticaret odaları ve ticari heyetler murahhaslarından oluşan komisyonlar tarafında idare edilmesi..." ilkeleri doğrultusunda kurulmuş olan İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstererek, İzmir İktisat Kongresi'nde saptanmış olan misyona sahip çıkmak; İzmir İktisat Kongresi'nde yer alan görüş, bilgi ve belgeler üzerinde çalışmalar yapmak ve bu misyona uygun olarak Türkiye Ekonomisinin gelişme stratejileri, öncelikleri ve sektörel hedefleri konusunda araştırma, seminer, kongre, bilimsel toplantı ve yayınlar yapmaktır.

EKOLİDER (Liderlik Ve Yönetişim Merkezi)
Merkezin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi misyon ve vizyonunda öngörülen esaslar çerçevesinde iş, ekonomi ve siyaset dünyasına yön verecek “Geleceği yönetecek liderleri yetiştirmek“ üzere güçlü liderlik, doğru karar verme, iyi yönetişim ve etik değerleri öne çıkartan ve bu konularda toplumu bilinçlendiren özgün çalışmalar yapmaktır.

Merkez, amaçları kapsamında iyi yönetişim ve etik değerler konusunda uygulamalı eğitim programları, konferans ve seminerler düzenlemek, çalışma alanı ile ilgili konularda stratejik danışmanlık hizmeti sunmak ve elde edilen deneyimleri lisans ve lisansüstü seviyedeki eğitim programlarıyla bütünleştirecek çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.


Kampus Yerleşimi:

Üniversitemizin kampusu, İzmir-Balçova'da Teleferik mevkiinde bulunmaktadır. Kampusun şehir merkezinde yer alması dolayısıyla ulaşım çok kolaydır.

Kampus alanındaki 3 ayrı blokta yer alan binalarda her türlü görsel, işitsel cihazlar ve internet bağlantılarının bulunduğu çeşitli kapasitede derslikler bulunmaktadır. Yine aynı binalarda genel amaçlı Bilgisayar Laboratuvarları, CAD Laboratuvarı, Mikroişlemci Laboratuvarı, Bilgisayar Ağları, İletişimi ve Güvenliği Laboratuvarı, Grafik Tasarım Laboratuvarı, Çizim Stüdyosu, Fotoğraf Stüdyosu ve Dikim Atölyesi olarak kullanımda olan çeşitli atölye ve laboratuvarlar mevcuttur. TV ve Radyo stüdyolarının ise iki yıldır Yurt Binası -2. katta hizmete girmiştir.

Kampus alanı içinde çeşitli aktivitelerin yapılabileceği spor alanları, dans salonları, futbol ve basketbol sahaları vardır. Yine bu alanda , öğrencilerin yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, Firuz Catering ve Bio-Derm/ Derm- Cafe’ye ait yemekhane ve kafeteryalar bulunmaktadır.

Varolan binalardaki diğer alanlar, çeşitli kapasitede konferans salonları, kütüphane, mutfak, kantin ve yurtlar olarak listelenebilir.


Sağlık ve Rehberlik Hizmetleri:

Üniversitemiz bünyesinde sürekli olarak bir hekim ve hemşire görevli bulunmaktadır. Ayrıca görevli psikologlar tarafından öğrencilerimizin zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak üzere rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğrenciler sağlık sorunlarıyla ilgili olarak acil haller dışında öncelikle üniversite doktoruna başvururlar.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri, tam-zamanlı danışman psikologlar tarafından sağlanmaktadır. Bu psikologlar gelişimsel, önleyici ve tedavi edici hizmetini tüm sene boyunca, haftaiçi hergün 9.00 - 17.00 saatları arasında sunar.

Rehberlik Hizmetlerinin amacı, öğrencilerin zihinsel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimlerini sağlamak, mesleki potensiyellerini zenginleştirme ve gerçekleştirme konusunda onlara yardımcı olmak, ve bunların yanında günlük stres ve problemlerle başa çıkabilme yeteneklerinin gelişmesine yardım etmektir.


Kültür Merkezi:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu ile Açık Hava Gösteri Merkezi, başta Balçova İlçesi olmak üzere, İzmir’in kültürel, sanatsal yaşamına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Üniversitemiz öğrencilerinin yanı sıra çevredeki sanatseverlerle kültürel, sanatsal etkinliklerin paylaşımı hedeflenmektedir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde amaç, sadece bilgi transfer etmek olmamıştır. İEÜ’de verilen çağdaş bilgiler yanında, aynı zamanda, öğrencilerin kültürel ve sanatsal açıdan da başarıyla eğitildiği ortam oluşturulmaktadır.

Seyircilerin farklı tercihleri göz önünde bulundurularak sanatla buluşmasını hedefleyen etkinlikler programa alınmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış sanatçılara ev sahipliği yapılarak, nitelikli organizasyonların yer aldığı kampüs içinde iki sanat noktası oluşturulmuştur.


• Konferans Salonu Teknik Özellikleri

İEÜ Konferans Salonu Teknik Özellikleri
Sahne ölçüleri: 16x6 m.
Sahne yüksekliği: 80 cm.
Seyirci kapasitesi: 500
Kulis: 1 adet
Projeksiyon: 4 adet
Kamera: 2 adet

• Konferans Salonunda Yapılan Faaliyetlerimizden bazıları

- Kanal D- Abbas Güçlü “Genç Bakış”- AB ve Türkiye Gündemi- 22.12.2004
- Agora Latin Caz Dörtlüsü- 30.01.2006
- Acun Firarda- 11.05.2006
- CNN Türk- Mehmet Ali Birand- Manşet Programı- 23.03.2004
- Atatürk’ün Ölümünün 69. Yıldönümü Anma Töreni - Atatürk Döneminde ve Ünümüzde Dış Politika Sorunlarımız” konulu paneli – 12.11.2007
- İngiltere Veliaht Prensi, Prens Charles’ın Üniversitemizi Ziyareti – 27.11.2007
- NTV- Eko Dialog Programı- 2.12.2003
- ATV- Ali Kırca- Siyaset Meydanı Canlı Yayını- 19.03.2004

• İEÜ Açık Hava Gösteri Merkezi Teknik Özellikleri

İEÜ Açık Hava Gösteri Merkezi Teknik Özellikleri
Genel alan: 2.500 metrekare
Sahne ölçüleri: 11x24 m. 230 metrekare alanda
Sahne üstü kapalı, çelik konstrüksüyon ile örtülü
Sahne yüksekliği: 8 m.
Orkestra piti: 53 metrekare
Seyirci kapasitesi: 1.600
Kulis: 2 adet 19 metrekarelik
4 adet tek kişilik
Makyaj odası: 1 adet 24 metrekarelik
Tuvalet: 2 adet
Ofis: 1 adet 20 metrekarelik
Toplantı odası: 1 adet 20 metrekarelik
Genel tuvalet: 2 adet seyirci için (engelli tuvaleti)

• İEÜ Açık Hava Gösteri Merkezinde Yapılan Faaliyetler ve Fotoğrafları

- Anadolu Ateşi- Dans Gösterisi- 25.05.2007
- Ekonomiden Kalbe, Kalpten Dansa- İEÜ Halk Dansları Kulübü- 09.06.2007
- 2006 – 2007 Akademik Yıl Mezuniyet Töreni – 28.06.2007


Kütüphane:

Kütüphanemiz 2002 yılı içinde Üniversitemizin kuruluşuna paralel olarak akademik personelin, öğrencilerin ve araştırmacıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve araştırma hayatına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

2004 yılında British Council Kütüphanesi ile birleşerek üniversite dışından gelecek kullanıcılara da fiziki ve fiili olarak çağdaş İngiltere’nin ve İngiliz dili ve öğretiminin yansıması için İngilizce kütüphane hizmetlerinin verilmesi üzerine yeniden yapılanmıştır.

Kütüphanemizde 196 adet internet erişim portu, 23 adet internete bağlı bilgisayar ve 2 adet katalog tarama terminali bulunmaktadır.

Kütüphane koleksiyonunda kitap, süreli yayın, multi media CD-ROM, DVD, müzik CD’si, videokaset, ses kaseti ve online veritabanları bulunmakta ve otomasyon sistemi olarak "Yordam2001 Kütüphane ve Bilgi-Belge Hizmetleri Otomasyon Sistemi" kullanılmaktadır. Sistemimizin bir parçası olarak online katalog, kullanıcıya internet üzerinden tarama yapma olanağı sunmaktadır. Kütüphanemizde, aynı konulardaki yayınları bir araya getirmeyi amaçlayan ve akademik kurumların en çok tercih ettiği "Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi” kullanılmaktadır.

Kütüphanemizde kullanıcı hizmetleri olarak ödünç verme, referans ve kütüphanelerarası ödünç alma (ILL) hizmetleri verilmektedir. Kütüphanemizin web sitesinden erişilebilinen elektronik kütüphane hizmetleri; kullanıcılara ilgilendikleri konulardaki yayınlara, makalelere veritabanlarına ulaşabilme olanağı sağlamaktadır.


Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1506
favori
like
share
MiSS-FENER Tarih: 02.06.2008 01:05


[/center]