Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyete bağlı olarak sürekli, olağan, itibari ve özel servet vergilerinin bir çeşididir. Motorlu Taşıtlar Vergisi isminden de anlaşılacağı üzere motorlu kara, deniz, ve hava taşıtlarından alınan spesifik matrahlı bir vergidir.
Bu vergi konusu itibariyle bir ruhsat vergisidir. Çünkü, taşıtın mülkiyeti ile birlikte taşıtın trafik şube veya bürolarına, sivil havacılık genel müdürlüğüne ve liman veya belediye siciline kayıt edilmesi ile trafiğe çıkış izni alınmaktadır.

Verginin Mevzuu
Madde 1 : Bu Kanunun 5. ve 6. maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;
a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,
b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopterler,
c) Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları,

Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.

Kanunun birinci maddesine göre otomobil, kaptıkaçtı, panelvan, karavan, arazi taşıtları, taksi, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici, ve benzerleri, lastik tekerlekli traktörler, motosikletler, yük-yolcu motosikletleri gibi karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube ve bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler gibi liman ya da belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları ile uçak ve helikopter gibi Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş bulunan uçak ve helikopterler MTV’ne tabidir.

Tanımlar
Madde 2 : Bu Kanunda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir:

1- Motorlu Taşıt: Karada, havada, deniz, göl ve nehirlerde insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.

2- Otomobil: Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en çok sekiz (8) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

3- Motosiklet : İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.

4- Minibüs : Yapısı itibariyle sürücüsü dahil dokuz ile onbeş (9-15) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

5- Otobüs : Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en az onaltı (16) oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir.

6- Kaptıkaçtı : Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok yedi (7) yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde dört tekerleği bulanan, şekil ve yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır. (Carry-all, Travel-all, Jeep-Station ve benzerleri bu sınıfa dahildir)

7- Arazi Taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

8- Panelvan : Azami toplam ağırlığı 3.500 KG’yi geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

9- Motorlu Karavan (Kamp Taşıtı) : Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uygun techizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.

10- Kamyonet : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

11- Kamyon : İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

12- Çekici (TIR) : Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır. (Dorse: Motorlu taşıt olmadığından MTV’ne tabi değildir)

13- Yat, Kotra ve her türlü motorlu tekneler : Spor ve gezinti amacıyla özel olarak kullanılan ve her boyda içten ve dıştan takma motorla hareket eden tekneler ile motorlu, yelkenli teknelerdir. Motorlu yelkenli tekneler, Türkiye Yelken Federasyonuna kayıtlı olup, Federasyondan yelken numarası almış, motorları olan yelkenli teknelerdir.

14- Motor gücü : Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunan ve Kanunlarda (BG) olarak ifade olunan devamlı beygir gücüdür.

15- Motor Silindir Hacmi : Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili mevzuatları gereğince cm3 cinsinden ifade olunan motor hacmidir.

16- Azami Toplam Ağırlık : Taşıtların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır. ( Taşıt ağırlığı + İstiap haddi)

17- Azami kalkış ağırlığı : Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı olan kiloğram cinsinden ağırlığıdır.

18- Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibariyle tespit edilir.

19- Kayıt ve Tescil : Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye veya liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini ifade eder.

Bu verginin uygulamasıyla ilgili diğer terimler Karayolları Trafik Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Türk Gümrük Tarife Cetveline göre tespit olunur.

Mükellef
Madde 3 : Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava araçları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Görüldüğü gibi yasaya göre verginin mükellefi adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilen gerçek ve tüzel kişilerdir. Ancak, adına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilen bir kişinin ölümü halinde vergi durur. Motorlu taşıtlar yeni varis adına kayıt ve tescil edilince varisler vergi mükellefi olur.

İstisnalar
Madde 4: Aşağıda yazılı motorlu taşıtlar vergiden müstesnadır.

a) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerle köy tüzelkişiliklerince iktisap edilerek bu daire ve idareler adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar (bu dairelere bağlı olup, ayrı tüzel kişiliği olan işletmeler ile özel kanunlarında malları Devlet malı sayılmış olan kuruluşların taşıtları hariç),

b) Karşılıklı olmak şartıyla, yabancı devletlerin Türkiye’de bulanan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına (Fahri konsoloslar hariç) ve o devletin uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk memurlarına ve merkezi Türkiye’de bulunan uluslararası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruklu memurlarına ve resmi bir görev için yurda gelen delege ve heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait taşıtlar,

c) Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar,

d) 18.6.1999 tarihli ve 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflas idarelerine ait taşıtlar.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili muaflık ve istisna hükümleri, bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Bu Kanunda yer almayan istisna ve muaflıklar hükümsüzdür. Ancak, uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.

Yasal düzenlemeden anlaşılacağı üzere bazı motorlu taşıtlar vergiden istisna edilmiştir.

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ile köy tüzel kişiliklerine ait olan ve bu sayılan daireler adına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar MTV’den istisna edilmiştir.

Örnek: Maliye Bakanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına ait olan ve bu daire adına kayıt ve tescil edilmiş olan resmi plakalı motorlu araçların hepsi MTV’den istisnadır. Bu araçlar için vergi ödenmez.

Örnek : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne ait ve Rektörlük adına kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu araçlar vergiden istisna edilmişken, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait ve bu işletme adına kayıt ve tescil edilmiş araçlar MTV’ye tabidir.

Bir diğer istisna uygulaması da diplomatik istisnadır. Ancak, vergi yasalarında yer alan bütün diplomatik istisnalar gibi MTV yönünden diplomatik istisna da mütekabiliyet (karşılıklılık) ilkesine bağlıdır.

Örnek: Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği adına tescil edilmiş olan ve büyükelçinin makam aracı olarak kullanılan otomobil, bu ülkenin Türk diplomatik kuruluş ve kişilerine benzer bir istisna uygulamasından dolayı MTV’den istisnadır.

Yasayla düzenlenen bir diğer istisna ise sakatlık derecesine bağlı olarak (%90 ve üzeri) malul ve engellilere tanınan istisnadır. Durumu yasadaki şartı taşıyan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı veya tescil edilmiş olan motorlu araçlar MTV’den istisna edilmiştir. Yine malul ve engellilerden bu şartı taşımayanlardan özel düzenekli motorlu araç kullananların kullandıkları bu araçlar MTV’den istisna edilmiştir.

Maddeye en son eklenen istisna ise TSMF’na tanınan istisnadır. Bu istisnanın kapsamı ise temettü geliri hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri bu fona geçen iflas etmiş bankalara ait ve iflas idaresinin elinde olan araçlarla sınırlıdır.

Kanunda yer almayan ancak, 1 sayılı tarifede yer alan istisna ise motor silindir hacmi 100 cc’den küçük motosikletleri kapsamaktadır. Motor silindir hacmi 100 cc’den küçük motosikletler MTV’den istisnadır.

Vergileme Ölçü ve Hadleri
Madde 5 : Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

1 sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 6'sını aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak belirlemeye, bu oranı % 4’e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. ( Bakanlar kurulu bu yetkisini halen %5 olarak kullanmaktadır)

Vergileme Ölçü ve Hadleri
Madde 6 - (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan, motorlu kara taşıtları [1) Minibüs, 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi), 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri), 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) ] (II) sayılı tarifeye göre; özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler (III) sayılı tarifeye, uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Yasanın vergilendirme ölçüsü olarak kabul ettiği ölçü/ölçüler zaman içerisinde bir kaç defa değişmiştir. Mevcut düzenleme ile verginin kapsamına giren araçlar cinsleri, yaşları, ve motor silindir hacimleri, kalkış ağırlığı, beygir gücü dikkate alınarak vergilendirilmektedir.

Ancak, MTV özü itibariyle bir servet vergisi olduğu için motorlu araçların değerlerine göre vergilendirilmesi en uygun vergilendirme olacaktır. Başka kriterler benimsenerek yapılan vergilendirmenin adil olmayacağı yönünde eleştiriler bulunmaktadır.

Mükellefiyetin Başlaması
Madde 7 - Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescili ile başlar.

Şu kadarki mükellefiyet;

a) Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından, son altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise, son altı aylık döneminin başından itibaren,

b) Kayıt ve tescilli olup da devir ve temlik sebebiyle kayıt ve tescil yapılan taşıtlarda değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından; son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren,

Nazara alınır.

Genel olarak MTV yönünden mükellefiyet, üzerinden vergi alınacak araçların (Kanuna ekli listelerde yer alan araçlar) ilgili kayıt ve sicil daire ve bürolarına kayıt ve tescil edilmesiyle başlar.

Ancak, verginin iki taksit halinde ödenmesinden dolayı vergiye tabi araçların yılın hangi altı aylık döneminde alındığı/tescil edildiği ayrıca önem taşımaktadır.

Örnek: Vatandaş Ahmet Temir 20.03.2006 tarihinde satın aldığı yeni bir otomobili aynı gün trafik tescil bürosunda, adına kayıt ve tescil ettirmiştir. Satın alınan otomobil MTV Kanunda düzenlenmiş (1) sayılı tarifeye tarife ye göre MTV’ye tabidir. Her ne kadar söz konusu motorlu taşıt mart ayında alınmış ise de vatandaş Ahmet Temir’in mükellefiyeti 01.01.2006 tarihinden itibaren başlayacaktır.
Vatandaş Ahmet Temir, mükellefi olduğu MTV’ni aracın trafik sicile kayıt tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde ( 20.04.2006 tarihine kadar), ikinci taksidi ise temmuz ayı içinde ödeyecektir.

Örnek: Yenilmezler İnş.Ltd.Şti. 13.07.2006 tarihinde istisap ettiği kamyonu aynı gün şirket adına tescil ettirmiş ve şirket aktifine kaydetmiştir. Alınan kamyon MTV ( 2 ) sayılı tarifede yer alan (Ticari nitelikli) bir motorlu araçtır. Kamyon 13.07.2006 tarihinde iktisap edilmiş olmakla birlikte mükellefiyet ikinci altı aylık dönemden (Temmuzdan ) itibaren başlayacak ve verginin yanlızca ikinci taksidi 13.08.2006 tarihine kadar ödenecektir.

Örnek: Vatandaş Cemal Kutlu 05.04.2006 tarihinde başka bir vatandaştan kullanılmış bir otomobil satın almıştır. Vatandaş Cemal Kutlu’nun MTV mükellefiyeti ikinci altı aylık dönemden başlayacak, ilk dönemin mükellefi otomobili satan vatandaş olacak ve vergi onun tarafından ödenecektir. Devir ancak verginin ödenmesi suretiyle yapılır. Bu verginin ödenmeden devir yapılması halinde devri yapan noter, kaydı yapan sicil memuru borçtan müteselsilen sorumlu olacaktır.

Mükellefiyetin Sona Ermesi
Madde 8 - Motorlu taşıtların trafik, liman veya belediye sicili ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, silinme takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise ikinci altı aylık dönemin başından, ikinci altı aylık dönem içinde yapılmışsa takip eden takvim yılı başından itibaren mükellefiyet sona erer.

MTV’ye tabi motorlu araçların kayıt ve tescil edildikleri daire ve bürolarda tutulan kayıtların silinmesi ile mükellefiyet sona ermektedir. Ancak, bu kayıtların hangi altı aylık dönemde silindiği hususu mükellefiyetin sona erdiği tarih açısından önem taşımaktadır.

Örnek: İsmet Kandemir isimli vatandaş sahip olduğu otomobili 12.09.2006 tarihinde bir başka şahsa noter satış sözleşmesiyle devir etmiş ve trafik tescilde tescil ettirmiştir. İsmet Kandemir her ne kadar sahip olduğu otomobili 12.09.2006 tarihinde satmış ise de MTV mükellefiyeti 31.12.2006 tarihinde sona erecektir.

Verginin Tarh, Tebliğ ve Ödenmesi
Madde 9 - Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddeleri gereğince, vergi miktarlarında bir değişiklik olması halinde, bu değişikliğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.

Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır.

Maliye Bakanlığı taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerle sınırlı olmaksızın, motorlu taşıtlar vergisinin tarh tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütecek vergi dairesini tespit etmeye yetkilidir.

Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtlar için vergi taşıtların kayıt ve tescilinin
yapıldığı yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen banka veya özel finans kurumu şubelerine ödenir.

(I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yazılı taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi tahakkuk eder ve ödenir.

Devir ve temlik sebebiyle Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil veya satış nedeniyle malik değişikliğinde vergi, bu değişikliğin yapılmasından önce ödenir.

Kanun metninden anlaşılacağı üzere MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yılın Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Bu şekilde tahakkuk ettirilen vergi iki taksit halinde ocak ve temmuz ayları içinde ödenir.

Şu kadar ki, yıl içinde bu Kanunun 10.ve 11. maddeleri gereğince, vergi miktarında bir değişiklik olması halinde, yani Bakanlar Kurulunca vergi tutarlarında bir değişiklik yapılması veya motorlu aracın bünyesinde ödenecek vergiyi etkileyecek bir tadilat yapılması hallerinde, bu değişikliğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayı içinde yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı aylık dönem içinde yapılmış ise takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.

Örnek: Bakanlar Kurulu 15.05.2006 tarihinde yaptığı bir toplantıda Avrupa Birliği normlarına göre üretilmiş, katalitik konvertör sistemine sahip araçlarda MTV tutarlarını yeniden değerleme oranının %25 kadar azaltma kararı almıştır. Bu karar yasal düzenleme gereğince ikinci altı aylık dönemden geçerli olacaktır.

Bir servet vergisi olması nedeniyle vergi idarece herhangi bir müracaat beklenmeden tahakkuk ettirilir ve tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır.

Verginin ödenmesine ilişkin dikkate değer husus, yeni motorlu araçların ilk iktisabında eğer iktisap tarihi birinci altı aylık dönemde ise ve verginin birinci taksidinin vadesi (31.01....) bu tarihte geçmiş ise tescil tarihinden itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gereğidir.

MTV 01.01.2004 tarihinden itibaren vergi tahsil yetkisi verilmiş bankalara yada özel finansman kurumlarına da ödenebilmektedir. MTV ödenmesi karşılığı bandrol (taşıt pulu) uygulamasına son verilmiştir. Ödeme sadece makbuz makabili yapılır.

Yetki
Madde 10 - Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bakanlar Kurulu;

a) Yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek, % 20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,

b) Kanunda yazılı vergi miktarı ile yeniden değerleme oranı veya (a) bendindeki oran uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan vergi miktarlarını, taşıtların teknik özellikleri ve/veya kullandıkları yakıt türleri veya kullanım amaçları itibariyle ayrı ayrı veya topluca yirmi katına kadar artırmaya, (21.11.2003 tarih ve 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esas sayısı: 2001/36, Karar Sayısı: 2003/3, Karar Günü: 16.1.2003 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir.)

c) EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda tespit edilen bu oranı veya vergi miktarlarını % 50 nispetine kadar indirmeye,

Yetkilidir.

Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın(4) altındaki tutarlar dikkate alınmaz.

Vergiye etki eden değişiklikler
Madde 11 - Yıl içinde taşıtın vergilendirilmesine esas olan model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, azami toplam ağırlığı, motor gücü birimi (BG) ve azamî kalkış ağırlığı gibi unsurlarından herhangi birisinde, verginin artırılması veya azaltılmasını gerektiren bir değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başından itibaren dikkate alınır ve vergi, yeni duruma göre ödenir.

Taşıtların tescil belgesinde yazılı olan model yılında bir yaşında olduğu kabul edilir.

Vergiye Müessir Değişiklikler; yasada yer alan listelerde benimsenen ölçüler (cins, motor hacmi, kalkış ağırlığı, oturma yeri, vb..) değişikliğe müsait araç özellikleridir. Bunlardan herhangi birinde yapılacak bir değişiklik vergilendirmeyi etkileyebilir. Bu tür değişikliklerin hangi altı aylık dönemde olduğu önem taşımaktadır.

Örnek: Ali Kültemir sahip olduğu iki yaşındaki teknenin motorunu 28.05.2006 tarihinde değiştirerek beygir gücünü 45 BG’den 60 BG’ne çıkarmıştır. Bu değişiklik teknenin bir üst dilimde vergilendirmesini gerektiren bir değişiklik olmakla birlikte ikinci altı aylık dönemden başlanarak yeni tutar üzerinden vergi ödenecektir. ( Ayrıca ÖTV yönünden vergi farkı doğuyorsa ÖTV ödenecektir. )

Bildirme ve Sorumluluk
Madde 13 - a) Trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları kayıt ve tescil ettikleri motorlu taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve değişikliğin tespit olunduğu tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetleri yerine getirmeyen trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150'nci maddesinin 1-3 bendinde yazılı olanlar için uygulanan ceza hükmolunur.

b) Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda meydana gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı veya değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.

Bu mecburiyetlere riayet etmeyenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352'nci maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cetvelin (İhtar 2) sırasına göre ceza kesilir.

c) Noterler, (3) trafik, belediye veya liman sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi taşıtların her türlü satış ve devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, bu taşıtlara ait o güne kadar ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecburdurlar

d) Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler, liman ve deniz işletme bölge müdürlükleri, belediyeler veya liman başkanlıkları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fenni muayeneleri yapmadan, denize veya uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak zorundadırlar.

Vergisi ödenmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, denize ve uçuşa elverişli belgesi verilemez.

Yukarıda (c) ve (d) bentlerinde belirtilen zorunluluklara uymadan işlem yapanlar, ödenmeyen veya noksan ödenen vergiler ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarından, mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak, bunlar sorumlu sıfatı ile ödemek mecburiyetinde kaldıkları vergiler dolayısıyla mükelleflere rücu hakkına sahiptirler.

Bildirme ve sorumluluk maddesinde gerek tescil ve kayıt işlemlerini yapan sicil memurlarına ve gerekse mükelleflerin kendilerine mükellefiyeti ve vergilendirmeyi etkileyen hususlarda mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir.

Yine bu maddede kayıt ve tescile memur olanlar ile fenni muayene yapanlara vergi kapsamındaki bir motorlu aracın kayıt ve tescilini veya muayenesini yaparken bunların vadesi geçmiş borçlarının ödenip ödenmediğini kontrol etme ve ödendiğine ilişkin belgeleri tescil işleminden önce isteme ödevi getirilmiştir.

Yasayla getirilen zorunluluklara uymayan memur ve mükelleflere ayrı ayrı cezalar uygulanacağı yine bu maddeyle düzenlenmiştir.

Gider Kaydedilmeme Hali
Madde 14 - Bu Kanuna bağlı (I), (III), ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticarî maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

Yasada yer alan listelerden /tarifelerden (1), (3) ve (4) sayılı tarifelerde yer alan motorlu taşıtların (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) vergileri ile bu vergilere ilişkin cezalar ve gecikme faizleri Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden gider kabul edilmez.
2 no’lu tarife de yer alan araçların [1) Minibüs, 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi), 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri), 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) ] vergileri ise indirim konusu yapılabilecektir.

Madde metninde parantez içinde belirtilen motorlu araçlar ile maddede sayılmayan 2 no’lu tarifede yer alan araçların ortak özelliği ise bunların ticari amaçlarla kullanılan yük ve yolcu taşıyan araçlar olmasıdır. Kanun koyucu bu anlamda araçları ticari olup olmama yönüyle ayırmıştır. Bunun haricinde MTV’de aracın ticari olup olmaması vergiyi etkilememektedir.

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışlarda, MTV ödeme yükümlülüğü alıcıya aittir.

Paletli traktörler, dozer ve kepçe gibi iş makineleri araçların sicilleri belediyelerde tutulur ve bunların vergisini belediyeler tahsil eder. İlan ve reklam vergisi gibi.

Paylar
Madde 17 - Kaldırılmadan önceki şekli :Bu Kanun gereğince alınan Motorlu Kara Taşıtları Vergisi ile Karayolları Trafik Kanununa göre trafik zabıtasınca tahsil olunan cezaların yıllık tahmini üzerinden % 11 nispetinde belediyelere, % 3 nispetinde il özel idarelerine, % 19 nispetinde müşterek trafik fonuna verilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek kaydolunur.
Yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında nazara alınır.
Belediyelere, il özel idarelerine ve müşterek trafik fonuna ait ödeneklerin her ay sonunda eşit taksitler halinde ve bir önceki yılın hasılat fazlası ertesi yılın birinci ayı sonunda toptan İçişleri Bakanlığı emrine ayrı ayrı üç hesaba kaydedilmek üzere İller Bankasına tediye olunur.
İller Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde her ay toplanan bu paralardan;
1. Belediyelere ve il özel idarelerine ait olanları bankaca en geç ertesi ayın 15'ine kadar belediyelerin ve illerin son genel nüfus sayımındaki nüfus miktarlarına göre kendilerine dağıtılır.
Bu paylar belediyeler ve il özel idarelerinin borçlarına mahsup edilmez.
2. Müşterek trafik fonuna ait olanları, mahalli idareler, Emniyet ve Karayolları Genel Müdürlüklerince seçilen birer şahıstan teşekkül edecek bir komisyonun, belediyelerin ve il özel idarelerinin bizzat başarma imkanı bulamadıkları trafik mevzuu ile ilgili hizmetlerin ifası için yapacakları teklifleri inceliyerek hazırlıyacağı bir yıllık program dairesinde Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının tasdiki ile ilgili belediyeler ve il özel idarelerine tahsis olunur.
Bu paralar adı geçen mahalli idarelerce hiçbir şekilde tahsis maksadı dışında kullanılamaz
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 15150
favori
like
share
qwert64 Tarih: 17.02.2010 21:21
slm