Kurum ve kuruluşları değişime zor. Etkenler;
-teknolojik buluş ve gelişmeler
-insan hakları ve demokratikleşme
-ekonomik kalkınmanın insan kaynağı
-müşteri beklentileri (bilinçlenme)
-insan odaklı pazarlama teknikleri
-çalışanların yönetime katılması
Yönetim anlayışında kalite yöntemi
-katılımcılık
-bilgilendirme
-kalite bilinci
-demokrasi
kurum performansında zorunlu hale gelmiştir.
KAMU HİZMETİ KALİTESİ:
Hizmet madde hizmeti ve kişi hizmeti diye ikiye ayrılır
Madde hizmeti: donatım, fiziksel rahatlık v.b.
Ölçülmesi kolaydır ama yalnız yeterli değildir.
Kişi hizmeti: madde hizmetindeki olumsuzluk ları bile olumlu algılatabilir. Ör: temiz olma yan bir lokantada garsonun samimiyeti gibi.
İç güvenlik hizmeti
-şehirlerde Emniyet Genel Müdürlüğü
-kırsal yerleşimde Jan. Genel Komutanlığı
-sahillerde ve karasularında Sah. Güv. Kom.
İç güvenlik hizmetinin amacı, devletin toplumun ve fertlerin güvenliklerin sağlamaktır.
Güvenlik Hizmeti: güvenlik suç işlenmesinin önlenmesi, asayiş ise işlenen suçların sanık ve delilleriyle yargı önüne çıkarılıp, cezalandırılması
Polis (polis tanımının 3 temel öğesi vardır.
-fiziksel zor
-ülke içinde kolektif amaçlar için zor kullanımı
-zor kullanan organın yönlendirilmesi
VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ve
TOPLUM YÖNEMLİLİK
Devlet veya kamu kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin müşterisi vatandaşlardır.
Vatandaş mutluluğunu ilke edinen kamu yönetimi:
-doğru sonuca çabuk ulaşmak
-kısa zamanda, şeffaf ortamda en az maliyete sonuca ulaşmak
-şeffaflık, işlemlerin insan hak ve tarafsızlığına uygun yapılması kurumların kabul ve destek görmelerini sağlar.
-tekrara meydan vermeden sonuç alınması ısrafı önler, kaynak sağlar.
Vatandaşların polisten beklentileri:
-asayiş ve trafik etkin ve çabuk olmalı
-halkın yoğun olduğu yerlerde daha dikkatli olmalı
-genç polislerin halkla ilişkilerde uyarılmaları.
Demokratik bir toplumda polisin tutum ve davranış
ları eleştiriye açıktır.
Meşre nin (araştırmaçı) demokratik toplumda icraatı için geliştirdiği ilkeler:
-etkinlik: amaçların gerçekleştirilmesi
-verimlilik: kaynakların iyi kullanımı
-erişebilirlik: hizmet bekleyene kısa ve uygun yanıt
-hesap verir durumda olma
-uyum: yerel koşullara uygunluğu.
-genel düzen: yasalara uygun, bireysel ve toplumsal huzura hizmet.
Fatma Özmen in tespitleri:
-polisin toplumla işbirliği etkin olarak suçu önler
-polisin başarısı yerel gereksinimlere uygun olmalı
-toplum ihtiyacınaı dikkat edilirse olumlu imaj sağ.
Demokratik ülkelerde iç güvenlik:
Demokratik ülkelerde iç güvenlik siyasal iktidarın değil, halkın hizmetindedir. Kamu görevlilerinin insan haklarının doğal koruyucuları olduğu bilincine sahip olmaları gerekir.
Türkiye de Devlet Vatandaş İlişkisi:
Demokratik ülkelerde denetleme mekanizması, basın ve sivil toplum örgütleridir.
Selçuk Yalçındağ ın görüşü; Türkiye de güçlü ve aşırı merkeziyetçi devlet anlayışı olduğudur. Yani devlet toplumun üstündedir.
Turkut Göksu; Türk kamu yönetiminin merkeziyet çi olduğunu, uygulanışı bakımından geleneksel özellikleri olduğunu savunur.
Metin Kazancı; devlet vatandaş ilişkilerinde hizmet kalitesi devletin gücünü ve saygınlığını artırır.
KAMU YÖNETİMİ ve HALKLA İLİŞKİLER
Halkla ilişkiler kamuoyunu bilgilendirme, yorumlama ve etkileme etkinliklerini inceler.
Halkla İlişkiler:
Halk geniş insan topluluklarını ifade eder.
Halkla ilişkiler çalışmalarını yürütenler, hizmet üretici kurumlar, kamu kuruluşları, gönüllü kuruluş lar ve çeşitli meslek dallarındaki kişilerdir.
Halk ilişkilerin boyutları:
-yönetim işlevi olarak halkla ilişkiler: pazarlama, reklamcılık v.b.
-iletişim olarak halkla ilişkiler: kamuoyu yorumlanır, etkinlikler topluma anlatılır, benimsetilir.
-sosyal sorumluluk çerçevesinde halkla ilişkiler: kamu yararına hizmet etmeyi kapsar.
Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler ve İşlevleri
20.yy halkla ilişkilerin önemi artmıştır.
Halkın yönetimi desteklemesinin ön koşulu, yönetimin halkın yararına çalışmasıdır. Türkiye de halk-yönetim ilişkileri istenilen düzeyde değildir.
Devlette yeniden yapılanma;
Birgül GÜLER: etkin kamu yönetimi, piyasa ilkeleri çerçevesinde çalışmakla sağlanır. Etkin kamu hizmeti hızlı, kolay ve eşitçe erişilirse mümkün olur. Şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık önemlidir.
Tanıma: halkın düşünce ve beklentilerini öğrenmektir.
Tanıtma: kararların halka açıklanması, bilgi eksikliklerinin giderilmesidir.
Kamu sözcüğü halk ve amme manasındadır.
Yöneticiler, halkın düşüncelerini, icraatlarını onaylayıp onaylamadıklarını merak ederler.
Medyanın kamuoyu oluşturma gücünden siyasiler etkilenirler.
Kitle iletişim araçlarının toplum üzerinde etkili olması GÜNDEM OLUŞTURMA MODELİ dir.
Kitle iletişim araçlarının önemi:
-halkı hızlı bir şek. Bilgilendirmek
-kamu yönetiminin faaliyetlerini halka anlatıp olumlu düşünce yaratmaktır.
Kurumsal İmaj:
İmaj, kurum yada kişiler hakkında oluşmuş kanı ve inançlardır.
Ticari kurumlar ve kamu kurumları için imaj önemlidir. Kamu kuruluşunun diğer kurumlarla olan ilişkisinde belirleyicidir. Destek ve ilgiyi artırır
Kurumsal imaj, kurumsal kimliği meydana getirir.
Kurum kimliği ve güvenlik güçlerinin imajını oluşturan çağrışımlar:
Kurumsal çağrışımların sınıflandırılması:
-kurumsal yetkinlik-yeterlilik: kurumun ürettiği ürün ve hizmete duyulan inançtır. Ör. Güvenlik güçlerinin asayişi sağlama hızı
-kurumun sahip olduğu sorumluluk,: ör:güvenlik güçlerinin insan haklarına saygılı olması
Kurumsal Kimliği oluşturan unsurlar:
-kurumsal felsefe/davranış: kurum yönetici ve üyelerinin eylemleri belirleyicidir.
-görsel kimlik: kuruluşun renkleri, flamaları, mimarisi v.b.
-kurumsal iletişim: yönetimsel, pazarlama ve örgütsel iletişim diye 3 e ayrılır
kurumsal iletişimi güvenlik güçlari açısında örneklendirirsek:
görsel kimlik: güvenlik güçlerinin kıyafeti bayrakları, dökümanları
kurumsal davranış:diğer kurumlarla ilişkisi, çalışma arkadaşlarının kendileriyle ilişkisi, vatandaşla ilişk.
Kurumsal iletişim:emniyet ve jandarmanın basın ve halkla ilişkileri ve iletişimi.
Kamu hizmetleri kalitesi: yeterlilik.
Halkla İlişkilerin Amaçları ve Uygulamaları:
(kamu kuruluşları için)
-saygın ilişki ve işbirliği oluşturmak
-halkın beklentilerini öğrenmek
-halkı bilgilendirmek.
-halka çift yönlü iletişimde kararların benimsetilmesi.
-kurum içi birliktelik, verimli çalışmak
-halkın gözünde olumlu imaj yaratmak.
Yönetim iletişimi: basın sözcülüğü ile halka ve ilgili çevrelere mesajları iletmektir.
Kurum içi iletişim: kurum içi bülten ve dergiler, etkinlikler v.b.
Kamuoyu araştırmaları: anket v.b.
Medya ile ilişkiler ve Duyurum: duyurum, haber değerine göre kurum ve kişilerle ilgili haberin ücretsiz yayımlatılmasıdır.
Haber medyası: haberi yapan ve yayınlayan kuruluş ve çalışanlarını ifade eder.
Reklamcılık: kamu kuruluşları ilan nedeni ile reklam verirler.
İnternet: kamu yönetiminin kuruma ait bilgileri halka sunumunu kolaylaştırır. E-devlet yönetim reformudur.
Kişisel iletişim ortamlarında görüşme ve toplantılar:vatandaşın ziyaret saati, danışma toplantıları v.b.
Kuruluş yıldönümleri ve özel günler: polis günü ve bayram kutlamaları v.b.
Toplumsal sorumluluk: eğitim, spor, yoksullara yardım gibi dayanışmalardır.Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1618
favori
like
share