Αριθμοί1
ένα

2
δυο
3
τρία
4
τέσσερα
5
πέντε

6
έξι
7
εφτά
8
οχτώ
9
εννιά
10
δέκα

11
έντεκα
12
δώδεκα
13
δεκατρία
14
δεκατέσσερα
15
δεκαπέντε

16
δεκαέξι
17
δεκαεφτά
18
δεκαοχτώ
19
δεκαεννιά
20
είκοσι

30
τριάντα 40
σαράντα 50
πενήντα 60
εξήντα 70
εβδομήντα
80
ογδόντα 90
ενενήντα 100
εκατό 1000
χίλια ένα εκατομμύριο (milyon)


Παράδειγμα (Örnek)

23- είκοσι τρία 135- εκατόν τριάντα πέντε
34- τριάντα τέσσερα 549- πεντακόσια σαράντα εννιά
45- σαράντα πέντε 1356- χίλια τριακόσια πενήντα έξι
78- εβδομήντα οκτώ 4378- τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οχτώ

Ημερομηνίες (Tarihler)

- Yunanca'da tarih söyleme Türkçe'de olduğu gibidir. Örneklere bakınız.

1976 - Χίλια εννιακόσια εβδομήντα έξι (bin dokuzyüz yetmiş altı)


Τηλεφωνικοί αριθμοί (Telefon numaraları)

- Yunanca'da telefon numaraları da Türkçe'de okuduğumuzdan farklı okunur. Kendi dilimizde biz telefonu yüzlük ve onluk basamaklara ayırarak okuruz, ama Yunanlılar birkaç farklı şekilde okurlar. Aşağıdaki örneklere bakınız.
210 / 9519263

a) 2-10-95-19-2-63 δυο-δέκα-ενενήντα πέντε-δεκαεννιά-δυο-εξήντα τρία

b) 210-9-51-92-63 διακόσια δέκα-εννιά-πενήντα ένα-ενενήντα δυο-εξήντα τρία
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9261
favori
like
share