Kur'an-ı Kerim Bölümü
Sûre No Sûre İsmi Orjinal Metin
(Arapça) Meal - 1
(Diyanet) Meal - 2
(Suat Yıldırım) Meal - 3
(Ümit Şimşek) Kur'an Dinle
(A. Es-Sudeys) Meal Dinle
(Suat Yıldırım)
1 Fatiha Sûresi
2 Bakara Sûresi
3 Âl-i İmran Sûresi
4 Nisâ Sûresi
5 Mâide Sûresi
6 En’âm Sûresi
7 A’râf Sûresi
8 Enfal Sûresi
9 Tövbe Sûresi
10 Yûnus Sûresi
11 Hûd Sûresi
12 Yusuf Sûresi
13 Ra’d Sûresi
14 İbrâhim Sûresi
15 Hicr Sûresi
16 Nahl Sûresi
17 İsrâ Sûresi
18 Kehf Sûresi
19 Meryem Sûresi
20 Tâhâ Sûresi
21 Enbiyâ Sûresi
22 Hacc Sûresi
23 Mü´minûn Sûresi
24 Nur Sûresi
25 Furkân Sûresi
26 Şuarâ Sûresi
27 Neml Sûresi
28 Kasas Sûresi
29 Ankebût Sûresi
30 Rûm Sûresi
31 Lokmân Sûresi
32 Secde Sûresi
33 Ahzâb Sûresi
34 Sebe´ Sûresi
35 Fâtır Sûresi
36 Yâsîn Sûresi
37 Sâffât Sûresi
38 Sâd Sûresi
39 Zümer Sûresi
40 Mü´min Sûresi
41 Fussılet Sûresi
42 Şûrâ Sûresi
43 Zuhruf Sûresi
44 Duhân Sûresi
45 Câsiye Sûresi
46 Ahkâf Sûresi
47 Muhammed Sûresi
48 Fetih Sûresi
49 Hucurât Sûresi
50 Kâf Sûresi
51 Zâriyât Sûresi
52 Tûr Sûresi
53 Necm Sûresi
54 Kamer Sûresi
55 Rahmân Sûresi
56 Vâkı´a Sûresi
57 Hadîd Sûresi
58 Mücâdile Sûresi
59 Haşr Sûresi
60 Mümtehine Sûresi
61 Saff Sûresi
62 Cum´a Suresi
63 Münâfikûn Sûresi
64 Teğâbûn Sûresi
65 Talâk Sûresi
66 Tahrîm Sûresi
67 Mülk Sûresi
68 Kalem Sûresi
69 Hâkka Sûresi
70 Meâric Sûresi
71 Nûh Sûresi
72 Cin Sûresi
73 Müzemmil Sûresi
74 Müddesir Sûresi
75 Kıyâmet Sûresi
76 İnsân Sûresi
77 Mürselât Sûresi
78 Nebe´ Sûresi
79 Nâziât Sûresi
80 Abese Sûresi
81 Tekvir Sûresi
82 İnfitâr Sûresi
83 Mutaffifin Sûresi
84 İnşikâk Sûresi
85 Bürûc Sûresi
86 Târık Sûresi
87 A´lâ Sûresi
88 Gâşiye Sûresi
89 Fecr Sûresi
90 Beled Sûresi
91 Şems Sûresi
92 Leyl Sûresi
93 Duhâ Sûresi
94 İnşirâh Suresi
95 Tîn Sûresi
96 Alâk Sûresi
97 Kadir Sûresi
98 Beyyine Sûresi
99 Zilzâl Sûresi
100 Âdiyât Sûresi
101 Kâria Sûresi
102 Tekâsür Sûresi
103 Asr Sûresi
104 Hümeze Sûresi
105 Fîl Sûresi
106 Kureyş Sûresi
107 Mâûn Sûresi
108 Kevser Sûresi
109 Kâfirûn Sûresi
110 Nasr Sûresi
111 Tebbet Sûresi
112 İhlâs Sûresi
113 Felak Sûresi
114 Nas Sûresi

Hızlı Erişim Meal Seçin Suat Yıldırım Meali Diyanet Meali Ümit Şimşek Meali
Sûre SeçinFatiha SûresiBakara SûresiÂl-i İmran SûresiNisâ SûresiMâide SûresiEn’âm SûresiA’râf SûresiEnfal SûresiTövbe SûresiYûnus SûresiHûd SûresiYusuf SûresiRa’d Sûresiİbrâhim SûresiHicr SûresiNahl Sûresiİsrâ SûresiKehf SûresiMeryem SûresiTâhâ SûresiEnbiyâ SûresiHacc SûresiMü´minûn SûresiNur SûresiFurkân SûresiŞuarâ SûresiNeml SûresiKasas SûresiAnkebût SûresiRûm SûresiLokmân SûresiSecde SûresiAhzâb SûresiSebe´ SûresiFâtır SûresiYâsîn SûresiSâffât SûresiSâd SûresiZümer SûresiMü´min SûresiFussılet SûresiŞûrâ SûresiZuhruf SûresiDuhân SûresiCâsiye SûresiAhkâf SûresiMuhammed SûresiFetih SûresiHucurât SûresiKâf SûresiZâriyât SûresiTûr SûresiNecm SûresiKamer SûresiRahmân SûresiVâkı´a SûresiHadîd SûresiMücâdile SûresiHaşr SûresiMümtehine SûresiSaff SûresiCum´a SuresiMünâfikûn SûresiTeğâbûn SûresiTalâk SûresiTahrîm SûresiMülk SûresiKalem SûresiHâkka SûresiMeâric SûresiNûh SûresiCin SûresiMüzemmil SûresiMüddesir SûresiKıyâmet Sûresiİnsân SûresiMürselât SûresiNebe´ SûresiNâziât SûresiAbese SûresiTekvir Sûresiİnfitâr SûresiMutaffifin Sûresiİnşikâk SûresiBürûc SûresiTârık SûresiA´lâ SûresiGâşiye SûresiFecr SûresiBeled SûresiŞems SûresiLeyl SûresiDuhâ Sûresiİnşirâh SuresiTîn SûresiAlâk SûresiKadir SûresiBeyyine SûresiZilzâl SûresiÂdiyât SûresiKâria SûresiTekâsür SûresiAsr SûresiHümeze SûresiFîl SûresiKureyş SûresiMâûn SûresiKevser SûresiKâfirûn SûresiNasr SûresiTebbet Sûresiİhlâs SûresiFelak SûresiNas Sûresi
Kur'an Mealinde Ara

Arama Yapılacak Bölüm
Tüm Kur'an 1. Fatiha Sûresi2. Bakara Sûresi3. Âl-i İmran Sûresi4. Nisâ Sûresi5. Mâide Sûresi6. En’âm Sûresi7. A’râf Sûresi8. Enfal Sûresi9. Tövbe Sûresi10. Yûnus Sûresi11. Hûd Sûresi12. Yusuf Sûresi13. Ra’d Sûresi14. İbrâhim Sûresi15. Hicr Sûresi16. Nahl Sûresi17. İsrâ Sûresi18. Kehf Sûresi19. Meryem Sûresi20. Tâhâ Sûresi21. Enbiyâ Sûresi22. Hacc Sûresi23. Mü´minûn Sûresi24. Nur Sûresi25. Furkân Sûresi26. Şuarâ Sûresi27. Neml Sûresi28. Kasas Sûresi29. Ankebût Sûresi30. Rûm Sûresi31. Lokmân Sûresi32. Secde Sûresi33. Ahzâb Sûresi34. Sebe´ Sûresi35. Fâtır Sûresi36. Yâsîn Sûresi37. Sâffât Sûresi38. Sâd Sûresi39. Zümer Sûresi40. Mü´min Sûresi41. Fussılet Sûresi42. Şûrâ Sûresi43. Zuhruf Sûresi44. Duhân Sûresi45. Câsiye Sûresi46. Ahkâf Sûresi47. Muhammed Sûresi48. Fetih Sûresi49. Hucurât Sûresi50. Kâf Sûresi51. Zâriyât Sûresi52. Tûr Sûresi53. Necm Sûresi54. Kamer Sûresi55. Rahmân Sûresi56. Vâkı´a Sûresi57. Hadîd Sûresi58. Mücâdile Sûresi59. Haşr Sûresi60. Mümtehine Sûresi61. Saff Sûresi62. Cum´a Suresi63. Münâfikûn Sûresi64. Teğâbûn Sûresi65. Talâk Sûresi66. Tahrîm Sûresi67. Mülk Sûresi68. Kalem Sûresi69. Hâkka Sûresi70. Meâric Sûresi71. Nûh Sûresi72. Cin Sûresi73. Müzemmil Sûresi74. Müddesir Sûresi75. Kıyâmet Sûresi76. İnsân Sûresi77. Mürselât Sûresi78. Nebe´ Sûresi79. Nâziât Sûresi80. Abese Sûresi81. Tekvir Sûresi82. İnfitâr Sûresi83. Mutaffifin Sûresi84. İnşikâk Sûresi85. Bürûc Sûresi86. Târık Sûresi87. A´lâ Sûresi88. Gâşiye Sûresi89. Fecr Sûresi90. Beled Sûresi91. Şems Sûresi92. Leyl Sûresi93. Duhâ Sûresi94. İnşirâh Suresi95. Tîn Sûresi96. Alâk Sûresi97. Kadir Sûresi98. Beyyine Sûresi99. Zilzâl Sûresi100. Âdiyât Sûresi101. Kâria Sûresi102. Tekâsür Sûresi103. Asr Sûresi104. Hümeze Sûresi105. Fîl Sûresi106. Kureyş Sûresi107. Mâûn Sûresi108. Kevser Sûresi109. Kâfirûn Sûresi110. Nasr Sûresi111. Tebbet Sûresi112. İhlâs Sûresi113. Felak Sûresi114. Nas Sûresi
Suat Yıldırım Meali
Diyanet Meali
Ümit Şimşek Meali
Ayetlerdeki açıklamaları da kapsa

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 928
favori
like
share
batman15 Tarih: 07.09.2008 13:55
elinize sağlık....