[COLOR="deepskyblue"]Mülteci Hakları
Uluslararası Af Örgütü, yollardaki insanların (sığınmacılar, mülteciler, göçmenler ve yerinden edilmiş kişiler) kendi ülkelerinde, transit geçtikleri, sığındıkları ya da gitmeyi hedefledikleri ülkelerdeki haklarının garanti altına alınması ve korumalarının güçlendirilmesi için bu insanların haklarının korunması ve desteklenmesine yönelik kampanyalar yürütür. UAÖ, evlerini terk etmek zorunda kalan insanların korunması konusunda konu hakkında çalışan diğer kurumlarla ortak çalışmalar yürütür.

Uluslararası Af Örgütü, uluslararası politika yapma ve standart belirleme konularında etkide bulunmak için çalışır. Devletlere, mültecilere koruma sağlamaları ve uluslararası hukuk bağlamında sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri için çağrıda bulunur.

Çok sık olmamakla birlikte, Uluslararası Af Örgütü bireysel vakalar ve olaylar ile de ilgili eyleme geçebilir. Fakat bireyleri temsil edemez. Belli bir vakaya dahil olmaması o bireyin mülteci olarak korunmaya ihtiyacı olmadığını düşündüğü anlamına gelmez.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, bu alandaki çalışmalarını özellikle sığınmacı ve mültecilerle ilgili eğitim, lobi ve sınırlı sayıda bireysel vaka çalışması olarak belirlemiştir. UAÖ Türkiye Şubesi geçtiğimiz yıllarda konuya ilişkin birçok farklı temalı atölye çalışması organize etmiştir; her yıl konu hakkında farklı şehirlerde eğitim çalıştayları organize etmektedir. Özellikle geri gönderilmeme ilkesinin ihlali durumlarının bir risk olarak belirmesi durumunda “acil eylem ağı” dahil, sahip olduğu etkili mekanizmaları kullanarak Londra’da bulunan Uluslararası Sekretaryası ile işbirliğiyle çalışmalar yürütür. Gerek duyulması halinde ilgili kişiler hakkında BMMYK Türkiye Ofisi ve konu hakkında çalışan Türk Otoritelerine mektuplar yazar ve girişimlerde bulunur. UAÖ Türkiye Şubesi; Ulusal Sekretaryasının bulunduğu İstanbul’un yanı sıra Van’da Hak ve Özgürlükleri Destekleme Derneği ile yaptığı işbirliği protokolü ile kurulan “Mülteci ve Sığınmacı Danışma Ofisi”nde çalışmalarını yürütür. Danışma Ofisi’nde tam zamanlı çalışan bir ulusal mülteci koordinatörü ile mülteci asistanını istihdam eder. Van Mülteci ve Sığınmacı Destek Ofisi sığınmacıların ve mültecilerin bireysel başvurularını alarak onların hukuki problemlerinin çözülmesi için ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti sağlar. Özellikle prosedüre erişim hakkı, ülkelerine geri gönderilmeleri halinde ciddi insan hakları ihlalleriyle karşılaşabilecek ve zulme uğrayacak mülteci ve sığınmacıların geri gönderilmeme hakları üzerine çalışır, ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İç İşleri Bakanlığı’ndaki prosedürleri konusunda hukuki danışmanlık yapar. Ayrıca oluşturulan gönüllü avukatlar aracılığıyla hukuki yardıma ulaşmaları için çalışmalar yapar. Mülteci alanında çalışma yürüten diğer STK’larla iş birliği yaparak sağlık, barınma, eğitim gibi sosyal haklara erişim konularında ilgili kurumlara lobi faaliyetlerinde bulunur. Uluslar arası Af Örgütü Türkiye Şubesi mülteci çalışmalarına ayrıca çeşitli şehirlerde bulunan UAÖ üye ve gönüllüleri katılırlar.

[COLOR="deepskyblue"]Neden Yollardaki İnsanların Hakları Korunmalıdır?

İnsanlar her gün evlerini, topluluklarını ve ülkelerini terk etmektedir. Bazıları kendi yaşamları, çocuklarının ve sevdiklerinin yaşamları için korktuğundan terk etmektedir. Bazıları ise aileleriyle birlikte yoksulluk, güvenlik sorunları ya da ayrımcılıkla karşı karşıya kaldıklarından terk etmektedir.

Mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin ve yerinden edilmiş kişilerin, diğer herkes gibi hakları vardır. Bu, ayrımcılığa uğramama hakkını da içermektedir.

Kamplarda ya da şehir veya kasabalarda da yaşasalar, yollardaki insanlar çoğunlukla kötü şartlarda yaşamaktadırlar. Kadınların ve kız çocuklarının cinsel istismar edilmesi de dahil olmak üzere, yollardaki insanlar ihlallere ve istismarlara karşı savunmasızlardır. Birçoğu ailesinden ayrı, yaşamları bölünmüş vaziyettedir.

Yine de dünyanın her yerinde, devletler ve medya tarafından, yollardaki insanlar insan hakları ihlallerinden kaçan ya da aileleri için ekonomik güvenlik arayan kişiler yerine sorun olarak hatta “terörist” gibi gösterilmektedirler.

Tartışmalar, insanların evlerini terk etmelerine sebep olan politik krizlere yada insan hakları krizlerine çok az dikkat çekmektedir. Karmaşıklaştırılan göç kontrolleri hükümetlerin mültecileri, sığınmacıları ve göçmenleri kendi topraklarına sokmama konusundaki kararlılıklarını göstermektedir.

Uluslararası Af Örgütü’nün, düşünce suçlularının serbest bırakılması, siyasi suçluların adil yargılanması, işkencenin ve idam cezasının sona erdirilmesi için yapmış olduğu çalışmaları iyi bilinir. UAÖ, ayrıca uzun yıllardır mültecilerin, sığınmacıların ve kendi ülkeleri içinde yerlerinden edilmiş insanların haklarını da savunmaktadır. UAÖ, şimdi de, ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalan yollardaki bütün insanların haklarını savunmaktadır.


[COLOR="deepskyblue"]Mülteci Kimdir?

Mülteci, ülkesini devletin kendisini ciddi insan hakları ihlallerine karşı korumaması ya da koruyamaması nedeniyle terk eden kişidir. 1951 BM Mültecilerin Statüsü ile ilgili Sözleşme (Cenevre/Mülteci Sözleşmesi) ile devletler, kendi ülkelerine dönmeleri halinde, kimlikleri ve inançları sebebiyle insan hakları ihlallerine uğrama riski altında olan kişileri korumak zorundadır. Her şeyden önemlisi, bu kişiler zorla geri gönderilmemelidir.

[COLOR="deepskyblue"]Mültecinin Hakları Nelerdir?

Herkes gibi mültecilerin de hakları vardır. Mülteci olmaları ve buna bağlı olarak uluslararası korumadan yararlanma hakları olması sebebiyle de ayrıca mevcut hakları bulunmaktadır.

1951 Mülteci Sözleşmesi ve diğer uluslararası insan hakları sözleşmeleri aşağıdaki hakları içermektedir:

Ciddi insan hakları ihlali riski altında bulunacakları bir ülkeye zorla geri gönderilmekten korunma

Ayrımcılığa karşı korunma

Din ve inanç özgürlüğü

Kimlik ve seyahat dokümanları

İş, barınma, eğitim, sağlık

Sınırdan yasa dışı yollardan yapılan girişler için verilen cezalardan korunma

Seyahat özgürlüğüMültecilerin ve ailelerinin uzun vadeli ve kalıcı çözümlere ihtiyaçları vardır. Bunlar, sığındıkları ülkeye entegrasyon, başka bir ülkeye yerleşme ya da kendi ülkelerine gönüllü olarak dönme biçiminde olabilir. Gönüllü dönüş güvenli, onurlu, ayrıca insan haklarına tamamen saygılı bir biçimde olmalıdır. Deneyimler göstermiştir ki, insanlar istikrarsız bir ortama geri döndüklerinde, bir süre sonra yine evlerini ve yerlerini tekrar terk etmeye zorlanma riski altında bulunmaktadırlar.

[COLOR="deepskyblue"]Sığınmacı Kimdir?

Sığınmacı, ülkesini uluslararası korumaya ulaşmak için terk eden, ancak iltica başvurusunun bir devlet ya da BM mülteci birimi, BMMYK, tarafından sonuçlandırılmasını bekleyen kişidir. Durumlarının resmi bir karara bağlanmasını beklerken sığınmacıların uluslararası mülteci hukukunun koruması altında olma hakları vardır ve menşe ülkelerine geri gönderilemezler.

[COLOR="deepskyblue"]Sığınmacıların Hakları Var mıdır?

Evet. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) der ki: “Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.” (Madde: 14)

Uluslararası korumaya ihtiyaçları olmadığı anlaşılana kadar sığınmacılar mültecilere tanınan haklardan yararlanabilmektedirler.

UAÖ, sığınmacıların

Ciddi insan hakları ihlal riski altında bulunacakları bir ülkeye geri gönderilmemeleri

Sığınmak istedikleri ülkeye girmelerinin yasaklanmaması

Mülteci statüsüne sahip olup olmadıklarının anlaşılması için adil prosedürlere erişimlerinin sağlanması

Kanuna aykırı olarak tutuklanmamaları

Aileye, arkadaşlara, avukata, çevirmenlere ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) gibi onlara yardım edebilecek kurumlara erişimlerinin olması

Temel ekonomik, sosyal ve çalışma, eğitim ve sağlık gibi kültürel haklarına erişimlerinin olması

konularında çalışmalar yürütür.

UAÖ, adil ve tatmin edici prosedürler sonucunda mülteci olarak kabul edilmeyen sığınmacıların iadesine, eğer iadeleri güvenli, onurlu ve insan haklarına tam saygılı bir biçimde yapılırsa karşı değildir.
Sığınmacılar sıklıkla sığınma hakkı istedikleri ülkelerde kanuna aykırı bir biçimde alıkonulmaktadırlar. Yaşları dikkate alınmaksızın, sığınmacılar bazen otomatikman alıkonulmakta ve gerektiğinden daha uzun süreler alınkonulmaktadırlar

[COLOR="deepskyblue"]Göçmen kimdir?

Göçmen, bir ülkeden diğerine geçici ya da kalıcı olarak yaşamak ve genellikle de çalışmak için giden kişidir. Bazı göçmenler kendi rızalarıyla ülkelerini terk etmektedirler. Diğerleri ise ülkelerinde yüz yüze kaldıkları zorluklardan ötürü göç etmektedir. Yine de birçoğu çeşitli sebeplerden ötürü göç eder.

Göçmenlerin hakları var mıdır?

Evet. Herkes gibi göçmenlerin de, hukuki statüleri ne olursa olsun, insan hakları vardır. Bu haklardan bazıları, kölelik ve zorunlu işçilikten korunma hakkı ve keyfi gözaltına alınmama hakkıdır. Bazı uluslararası hukuk araçları, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün anlaşmaları da dahil olmak üzere, göçmen işçilerin haklarıyla ilgilidir. 1 Haziran 2003’te yürürlüğe giren Tüm Göçmen İşçiler ile Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına dair Uluslararası BM Sözleşmesi göçmenlerin haklarının tanınması konusunda atılmış önemli bir adımdır. Uluslararası sözleşmeler bütün göçmenlere eğitim hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, mahkemelere eşit erişim hakkı ve iş yerindeki haklar gibi haklara sahip olduklarını belirtmektedir.Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4884
favori
like
share
CA-CHALLENGE Tarih: 19.04.2010 20:00


suskun47 sağol. ama görüldü kadar fazla alaka yok...

dangeon Tarih: 04.08.2008 19:35
çok güzel bi konuyu ele almısınız teşekkürler etmek isterim size ama ben size bi soruda bulunacagım bende evlilik yaparak hollandaya gitmek isteyenlerden birisiyim ama cıkan ve kaldırılan bi sürü kanun oluyo nasıl olcagını tam olarak bilemiorum anlasılan bu konuda bana bi acıklama yapabilirmisiniz aceba bunların sartlar ne oldugunu bilmiyorumda bu siteye yeni üye oldum inş kendime faydalı bişeyler bulabilirim ve bazı insanlarla kaynasabilirim
suskun47_ Tarih: 25.07.2008 10:57
bencede
CA-CHALLENGE Tarih: 21.07.2008 15:14
Yurt dışında yaşayan bütün arkadaşlarımızın bilmesi gereken bir konu