B U R S L A RYABANCI HÜKÜMET BURSLARI (2008-2009)

Yabancı Hükûmetlerce Hükûmetimiz emrine verilen ya da Bakanlığımız aracılığıyla duyuruları yapılan burslar (2008-2009 öğretim yılı)Burs başvurularına ilişkin Genel Şartları lütfen dikkatli okuyunuz

Her ülkenin başvuru koşulları ve mülakat günü teslim edilecek belgeleri için ülke isimlerine tıklayınız.

BURS GENEL ŞARTLARI, BAŞVURU VE SEÇİM ŞEKLİ

I- GENEL ŞARTLAR

1-Burslar ikili anlaşmalar gereğince yabancı Hükümetler tarafından kendi ülkelerinde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmekte olan araştırma, lisansüstü, doktora ve dil bursları olup eğitim amaçlıdır.

2-Burslar verildikleri eğitim-öğretim dönemine aittir.

3-Burslar her ülkeye göre değişmekle birlikte genel olarak ilgili ülke tarafından adayların eğitim, konaklama, yeme-içme gibi giderlerini kapsar. Diğer her türlü gider (gidiş-dönüş yol masrafı, vize, sigorta v.b.) adaylara aittir. Bakanlığımızca adaylara herhangi bir ödeme yapılmaz.

4-Genel olarak adaylardan;

* Araştırma ve lisansüstü burslar için en az lisans mezunu olmak,
* Dil bursları için en az fakültelerin 3. sınıfı öğrencisi olmak,
* İlgili ülkenin istediği yabancı dillerden birini en az “iyi” derecede bilmek

şartı aranmaktadır. Ancak, eğitim düzeyi konusunda genel şartlar ile özel şartlar arasında farklılık bulunması halinde, özel şartlar geçerli olacaktır.

5- Bakanlığımız [email]digmdb@meb.gov.tr[/email] adresinde burs veren ülkeye dair:

* Özel şartlar (Her ülkenin isteğine göre belirlenmektedir.),
* Son başvuru tarihi,
* Mülâkat tarihi / tarihleri (Yoğun başvuru olması halinde birkaç gün olabilmektedir.)
* Mülâkat günü teslim edilecek belgeler

ilgili ülkenin linki içinde yer almaktadır.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olanlar ‘Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen şartları (Özellikle en az KPDS’den C seviyesinde dil belgesi) taşımaları halinde burs için başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde bursları geçersiz sayılacaktır. Bu konudaki sorumluluk sadece adaylara aittir. (657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanların en az “C seviyesinde” KPDS belgesine sahip olmaları gerekmektedir.)

7- Adaylar 2008-2009 öğretim yılı bursları için en fazla iki ülke belirleyerek başvuruda bulunabileceklerdir. Bir ülkenin sınavını asil olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavına müracaat edemeyecektir. Bir ülkenin sınavını yedek olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavını asil olarak kazandığı takdirde yedek olarak kazandığı burs hakkı doğrudan iptal edilecektir. Bu kurala uymayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

II-BAŞVURU VE ADAY SEÇİMİ:

1-Son başvuru tarihine kadar [email]digmdb@meb.gov.tr[/email] adresine iletilen ve adaylar tarafından doldurulan “Türkçe Başvuru Formu” incelenecek ve gerekli şartları taşımayan adayın başvurusu dikkate alınmayacaktır.

2-Aday, başvurusunu e-posta yoluyla [email]digmdb@meb.gov.tr[/email] adresine son başvuru tarihinden önce gönderdiğini belirten bilgisayar çıktısını, hazırlayacağı diğer belgeler ile birlikte mülâkat tarihinde Bakanlığımıza teslim edecektir.

3-E-posta yoluyla teknik nedenlerden dolayı başvurusu Bakanlığımıza son başvuru tarihinden önce ulaşamayan aday bu durumu belgelendirmesi ve genel ve özel şartları taşıması halinde mülâkata alınacaktır.

4-Adaylar Bakanlığımızdan başka bir çağrı beklemeden(telefon-e-posta-mülâkat çağrı yazısı), açıklanan mülâkat tarihinde, saat 09.00’da, tamamlamış oldukları belgelerin asılları ve 3’er (üç) adet kopyalarını ( telli dosyalar içerisinde) düzenleyerek mülâkat yeri olan M.E.B. Merkez Bina Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 6.Kat C-Blok Bakanlıklar/Ankara adresinde hazır bulunacaklardır. Yol ve diğer masraflar adaylara aittir.

5-Mülâkatlar Bakanlığımız merkez bina Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 6.Kat C-Blok Bakanlıklar/Ankara adresinde saat 09.30’da başlayacaktır. Mülâkata alınacak adayların yoklaması saat 09.00’da yapıldıktan sonra gelen adaylar kesinlikle mülâkata giremeyecektir.

6-Mülâkat Türkçe ve ilgili ülkenin istediği yabancı dilde Karma Burs Komisyonunca yapılır. Asıl ve yedek adaylar 50 ve üzeri puan alanlar arasından, başarı sırası ve kontenjana göre belirlenir. Sınav not ortalaması 50 puanın altında olan adaylar ilgili ülkenin burs kontenjanı bulunsa dahi aday gösterilmeyecektir.

7-Araştırma, lisansüstü ve doktora programına başvuran adayların çalışma programları mülâkat komisyonu tarafından öncelikle “Çalışmanın Yurtdışında Yapılmasının Gerekliliği ve Ülkemize Yararı” açısından değerlendirilecektir. Çalışma programları yetersiz bulunan adaylar başarısız sayılacaktır.

8-Mülâkat sonuçları mülâkat tarihinden sonra (25) gün içerisinde [url]http://digmdb.meb.gov.tr[/url] ve [url]http://www.meb.gov.tr[/url] adreslerinde yayımlanacaktır. Mülâkat sonucunda aday gösterilmeyenlerin dosyaları adreslerine iade edilmeyecek, istemeleri halinde kendilerine elden verilecektir. Dosyasını en geç bir (1) ay içerisinde almayan adayların dosyalarından Bakanlığımız sorumlu değildir.

9-Başarılı adayların düzenledikleri dosyalar (3 kopya) ilgili ülke makamlarına iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir. Adayların burstan yararlanabilmesi için ilgili ülke tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. Adayların sadece Türkçe Müracaat formalarının asılları ve imzalı örneği Bakanlığımızda kalacaktır.

10-Nihai kabulleri Bakanlığımıza ulaşan adaylara Bakanlığımızca bildirimde bulunulacak ve ekinde pasaport harcı alınmaması için sadece bir (1) defaya mahsus olmak üzere yazı gönderilecektir. Ayrıca kamu kuruluşlarında çalışanlar için yurt dışı izin işlemlerinde kullanılmak üzere "İLGİLİ MAKAMA" yazısı düzenlenecektir. Pasaport, vize, ulaşım vb. işlemler ilgililere aittir.

11- Başarılı olan adayın eğitimini hangi tarihte ve hangi eğitim kurumunda yapacağını ilgili ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliği belirleyecek ve ülkeleri tarafından kabul edilen adayların gidiş işlemleri Büyükelçilikler tarafından gerçekleştirilecektir.

12-Lisansüstü eğitime ilişkin diploma denklik işlemleri Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından yapılmakta olup yurtdışında eğitim görülecek olan kurumun denkliği konusunda bursu kullanmadan önce YÖK’ten bilgi edinilebilir. Bu konuda sorumluluk adaylara aittir.

13-Başarılı olan adaylar, askerlik sevk tehir işlemleri için öğrenci olduklarına dair belge ile birlikte yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla Bakanlığımız Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederler. Zamanında yapılmayan müracaatlardan ilgili kişi sorumludur.

14- Mülâkatta başarılı olup aday gösterildikten sonra vazgeçenler durumu Bakanlığımıza dilekçe ile bildirmek zorundadır. Aksi halde iki yıl süreyle burs başvurusunda bulunamazlar.

15- Başarılı olsalar dahi, eksik belge ile başvurdukları ve duyurudaki genel ve özel şartlardan birini ve/veya birkaçını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların mülâkatları geçersiz sayılır.

16-Başarılı olup yurt dışında eğitimlerini tamamlayan adaylar izlenim ve çalışmalarını raporlandırarak ilgili kurumuna ve Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne en geç ülkemize döndükten bir (1) ay sonra sunmak zorundadırlar.

III. BAŞVURUDA İŞLEM BASAMAKLARI:

1.Aşama:
Tüm burslar için "Burs Genel Şartları, Başvuru ve Seçim Şekli" aşağıdadır. Durumunuz Genel Şartlara uyuyorsa burs almak istediğiniz ülkenin adına tıklayarak her ülkenin kendi özel şartları, başvuru formları ve diğer belgelerine ulaşınız. Lütfen Genel Şartları çok dikkatli okuyarak bilgi edininiz.

2.Aşama:
Başvuru yapacağınız ülkenin ekler bölümünde yer alan Türkçe Başvuru Formunu (Türkçe - Word dosyası) bilgisayarda doldurarak (resim ve imzası olmayabilir) son başvuru tarihi dolmadan önce [email]digmdb@meb.gov.tr[/email] e- posta adresine bir örneğini gönderiniz.

3.Aşama:
Başvuru Formunun (Türkçe - Word dosyası) diğer örneklerini de (imzalı ve fotoğraflı suretiyle ) istenen tüm belgelerle birlikte (3’er kopya –telli dosya içerisinde) düzenleyerek mülâkat tarihinde Dış Burslar Şubesi temsilcisine elden teslim ediniz.

2008 hukumet burslari, burs, burslar, burslari, devlet burslari, devlet burslari sonuclari, devlet parasiz burslari, hukumet, hukumet burslari, hukumet burslari sonuclari, hukumet burslari2008, yabanci burslari, yabanci burslari sonuclari, yabanci hukumet basvuru sonuclari, yabancı, yurtdisi burslari sonuclari
devlet yatılı bursluluk sınavı sonuçları
devlet parasız yatılı sınav soruları
devlet parasız yatılı okulları
devlet parasız yatılı sınav
devlet parasız yatılı bursluluk sınav sonuçları
2007 devlet parasız yatılı sınavı
devlet parasiz yatili ve bursluluk sinavi
devlet parasiz yatili sinavi
devlet parasız yatılı burs
devlet yatılı burs
devlet yatılı ve bursluluk sınavı sonuçları
devlet parasız yatılı okul
devlet yatılı bursluk sınavı
devlet parasiz yatili ve bursluluk
devlet yatılı bursluluk sınav sonuçları
2007 devlet parasız yatılı bursluluk sınavı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 614
favori
like
share