ORUCUN FAZİLETİ

Hz. Cabir RA anlatıyor: “Her iftar vaktinde Allah tarafından (cehennemden) azad edilen kimseler bulunur. Bu, (Ramazanın) her gecesinde olur.”

RAMAZAN AYININ FAZİLETİ

Hz. Enes İbnu Malik RAuma anlatıyor: “Ramazan ayı girmişti. Resulullah AS buyurdular ki: “Bu mübarek aya girmiş bulunuyorsunuz. Bu ayda bir gece vardır ki bin aydan hayırlıdır. Bu gecenin hayır ve bereketinden mahrum kalan bir kimse, bütün hayırlardan mahrum kalmış gibidir. Onun hayrı ise sadece (uhrevi saadetten) mahrum kimseye haramdır.”

YEVM-İ ŞEKK ORUCU

Hz. Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Resulullah AS, Ramazan orucunu hilali görmezden bir gün önce başlatmayı yasakladı.”

Hz. Muaviye İbnu Ebi Süfyan RA minber üstünde şunu anlatmıştır:

“Resulullah AS Ramazan ayından önce minberde buyurdular ki: “Ramazan falan gün başlayacak. Biz daha önceden oruç tutarız. Dileyen önceden başlasın, dileyen de (o güne kadar tutmayı) tehir etsin.”

RAMAZAN AYI KAÇ GÜN?

Hz. Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Resulullah AS (bir gün): “Ramazan ayında kaç gün geçti?” buyurdular. Biz: `Yirmiiki, geriye de sekiz gün kaldı!” dedik. Resulullah bu cevabımız üzerine: “Ramazan ayı şu kadardır, Ramazan ayı şu kadardır, Ramazan ayı şu kadardır!” diyerek (ellerinin parmaklarıyla) üç kere gösterdi ve sonuncu sefer bir parma*ğını büktü (yani yirmidokuz isareti yaptı).”

Hz. Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Resulullah AS’ın sağlığında ramazan ayını yirmidokuz gün olarak tutmamız otuz tutmamızdan daha fazladır.”

YOLCULUKTA ORUÇ TUTULUR MU?

İbnu Ömer RA anlatıyor: “Resulullah AS buyurdular ki: “Yolculuk (sefer) sırasında oruç tutmak Birr (denen makbul ve mahbub amelden) değildir.”

Abdurrahman İbnu Avf RA anlatıyor: “Resulullah AS buyurdular ki: “Seferde Ramazan orucu tutan hazerde oruç tutmayan gibidir.”

RAMAZANDA BİR GÜN YEMENİN KEFARETİ

Hz. Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Bir adam Resulullah AS’a gelerek: “Helak oldum!” dedi. AS: “Seni helak eden şey nedir?” diye sordu. Adam: “Ramazan içinde hanımıma temasta bulundum!” dedi. Resulullah: “Öyleyse bir köle azad et!” buyurdu. Adam: “Kölem yok ki!” dedi. AS: “Üst üste iki ay oruç tut!” emretti. Adam: “Tahammül edemem” dedi. Resulullah: “öyleyse altmış fakir doyur!” buyurdu. Adam: “(Bu kadar yiyeceği) bulamam!” dedi. Bu*nun üzerine AS adama: “Otur!” dedi. Adam oturdu. Adam bu şekilde beklerken arak denen bir sepet hurrma getirildi. AS: “Haydi bunu götür ve tasadduk et!” buyurdular. Adam: “Ey Allah’ın Resulü! Seni Hak ile gönderen Zat-ı Zülcelal’e yemin olsun şu iki kayalık (Uhud ve Air dağları) arasında (yani Medine’de) yaşayan aileler içerisinde buna bizden daha muhtacı yoktur!” dedi. Resulullah AS: “Öyleyse haydi götür, horantana yedir!” buyurdular.”

Hadisin yine Ebu Hureyre’den yapılan bir başka rivayetinde şu ziyade mevcuttur: “Resulullah AS adama: “Rama*zandan bozduğun gün yerine bir gün oruç tut!” buyurur.”

ORUÇLU KUSARSA

Fezale İbnu Ubeyd el-Ensari RA’ın anlattığına göre: “Resulullah AS, oruçlu olduğu bir günde yanlarına gel*miş, içmek üzere su istemiş ve içmiştir. “Ey Allah’ın Resulü! Bugün siz oruçlu idiniz!” denince: “Evet öyleydim, lakin (az önce) kustum (orucum bozuldu)” buyurmuştur.”

ORUÇLU MİSVAK VE SÜRME KULLANIR MI?

Hz. Aişe RAa anlatıyor: “Resulullah AS buyurdular ki: “Oruçlunun hayırlı hasletlerinden biri misvak kul*lanmasıdır.”

Yine Hz. Aişe RAa anlatıyor: “Resulullah AS oruç iken gözüne sürme çekti.”

ORUÇLU HACAMAT OLUR MU?

Hz. Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Resulullah AS buyurdular ki: “Hacamat yapan da yaptıran da orucunu boz*muş olur.”

ORUÇLUYKEN ÖPME

Resulullah AS’ın azadlılarından Meymune RAa anlatıyor: “Resulullah AS’a oruçlu iken, oruçlu hanımını öpen adam hakkında sorulmuştu: “İkisinin orucu da bozulur!” buyurdular.”

ORUÇLUYKEN MÜBAŞERET

İbnu Abbas RA anlatıyor: “Yaşlı oruçlulara mübaşeret (öpme vs.) hususunda ruhsat tanındı ise de gençlere mekruh kılındı.”

ORUÇLUYKEN GIYBET

Hz. Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Resulullah AS buyurdular ki: “Nice oruçlular vardır ki, tuttuğu oruçtan ya*nına sadece çektiği açlık kâr kalır. Nice gece namazı kılanlar vardır ki, onların da kârı gece uykusuz kalmaktan ibaret*tir.”

SAHUR

İbnu Abbas RA anlatıyor: “Resulullah AS buyurdular ki: “Gündüz orucuna sahur yemeği ile yardımcı olun, kaylüle (öğle uykusu) ile de gece namazına yardımcı olun!”

İFTARDA ACELE

Hz. Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Resulullah AS buyurdular ki: “İnsanlar iftarı ta’cil edip (geciktirmedikleri) müddetçe hayır üzere devam ederler. Öyleyse iftarı tacil edin (ilk vaktinde orucunuzu açın). Çünkü yahudiler, iftarla*rını te’hir ederler.”

ORUÇLU CÜNUB SABAHLARSA

Hz. Ebu Hureyre RA demiştir ki: “Hayır! Kâbenin Rabbine yemin olsun!

“Cünub olarak sabahlayan kimse orucunu bozsun!” sözünü ben söylemedim. Bunu söyleyen, Muhammed AS’dır.”

HZ. NUH’UN ORUCU

Abdullah İbnu Amr RA anlatıyor: “Resulullah AS’ın: “Nuh ASRamazan ve Kurban bayramları hariç, yıl orucu tutmuştur” dediğini işittim.”

ŞEVVALDEN ALTI GÜN

Sevbân Mevla Resulullah AS’ın: “Ramazan bayramından sonra altı gün oruç tutan, yıl orucu tutmuş gibi olur. Zira (ayet-i kerime’de) “Kim bir hayır amelde bulunursa ona yaptığının on misli ecir verilir” (buyrulmuştur)” dediğini işitmiştir.

TEŞRİK GÜNLERİ ORUÇ TUTULMAZ

Hz. Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Resulullah AS buyurdular ki: “(Hacc sırasında) Mina’da geçirilen günler yeme içme günleridir.”

Bişr İbnu Suhaym RA anlatıyor: “Resulullah AS teşrik günlerinde hutbe okudu ve dedi ki: “Cennete sadece müslüman kimse girecektir ve şurası da muhakkak ki bu günler yeme içme günleridir.”

CUMARTESİ ORUCU

Abdullah İbnu Büsr RA anlatıyor: “Resulullah AS buyurdular ki: “Cumartesi günleri, farz oruçlar dışında oruç tutmayın. Sizden biri, o gün, üzüm çöpünden veya bir ağaç kabuğundan başka (yiyecek) bir şey bulamasa bile, onları emip oruç tutmasın.”

AREFE GÜNÜ ORUCU

Katâde İbnu’n-Numan RA anlatıyor: “Resulullah AS’ın: “Arafe günü oruç tutan kimsenin önündeki bir yıl ile geçmişteki bir yıllık (küçük) günahları mağfiret olunur” dediğini işittim.”

AŞURA ORUCU

Muhammed İbnu Sayfi RA anlatıyor: “Resulullah AS Aşure günü bize sordu: “Bugün sizden bir şey yiyen var mı?” Biz de: “Yiyen de var yemeyen de” dedik. Bunun üzerine: “Bu günün geri kalanını bir şey yiyen de, yemeyen de (oruçla) tamamlasın. Arûz halkına da haber salın, onlar da günün geri kalan kısmını (oruçla) tamamlasınlar” bu*yurdu.” Ravi der ki: “Arûz ile, Medine civarındaki Arûz nam mevkiin ahalisini kastetti.”

PAZARTESİ-PERŞEMBE ORUCU

Hz. Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Resulullah AS Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutardı. Kendisine: “Ey Allah’ın Resulü! Siz Pazartesi ve Perşembeleri oruç tutuyorsunuz (bunun hikmeti nedir?)” diye sorulmuştu. Şu açıkla*mada bulundu: “Allah Teâla hazretleri pazartesi ve perşembe günleri birbirlerine küsenler hariç bütün müslümanlara mağfiret buyurur ve (amelleri arzeden meleğe): “Küs olan bu iki kişi barışıncaya kadar onları bırak!” emreder.”

HARAM AYLARINDA ORUÇ

İbnu Abbas RA anlatıyor: “Resulullah AS Receb ayı orucunu yasaklamıştır.”

Muhammed İbnu İbrahim anlatıyor: “Üsame İbnu Zeyd RA Haram aylarda oruç tutardı. Resulullah AS kendisine: “Şevval’de oruç tut!” buyurdular. O da, bundan sonra haram aylarda orucu terketti ve vefat edinceye kadar Şevval ayında oruç tuttu.”

ORUÇ BEDENİN ZEKATIDIR

Hz. Ebu Hureyre RA anlatıyor: “Resulullah AS buyurdular ki: “Herşeyin bir zekatı (temizlenme vasıtası) vardır, cesedin zekatı oruçtur.”

Muhrız rivayetinde şu ziyadede bulundu: “Resulullah AS şunu ilave etti: “Oruç, sabrın yarısıdır.”

Abdullah İbnu’z-Zübeyr RA anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam Sa’d İbnu Muaz’ın yanında iftar açmıştı. Şöyle buyurdular: “Yanınızda oruçlular iftar etti. Yemeklerinizden ebrâr olanlar yedi, size de melaikeler rah*met duasında bulundular.”

ORUÇLUNUN YANINDA YENİRSE?

Büreyde RA anlatıyor: “Resulullah AS Bilal RA’a: “Yemek ye, ey Bilal!” demişti. “Ben oruçluyum!” diye karşılık verdi. Bunun üzerine AS: “Biz rızıklarımızı yiyoruz. Bilal’in rızkının fazlı cennettedir. Ey Bilal yanında yemek yenen oruçlunun kemiklerinin tesbih ettiğini ve meleklerin de onun için istiğfarda bulunduğunu hissettin mi?” buyurdular.”

ORUÇLUNUN DUASI MAKBUL

Abdullah İbnu Amr İbni’l As RA anlatıyor: “Resulullah AS buyurdular ki: “Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.”

BAYRAM NAMAZINA BİRŞEYLER YİYEREK GİDİLiR

İbnu Ömer RA anlatıyor: “Resulullah AS ashabına fıtır sadakasından yedirmedikçe Ramazan bayramı günü bayram namazına çıkmazdı.”

RAMAZANDA MÜSLÜMAN OLAN

Atiyye İbnu Süfyan RA anlatıyor: “Sakif kabilesinin müslüman olmasını müzakere etmek üzere Resulullah AS’a gönderilen heyetimizin bize anlattığına göre, heyet Ramazan ayında O’na varmıştır. AS, onları, mescidin içinde kurduğu çadırda ağırlamıştır. Heyet müslüman olunca ayın geri kalan günlerinin orucunu tutmuşlardır.”

KADIN KOCANIN İZNİYLE ORUÇ TUTAR

Ebu Sa’id RA anlatıyor: “Resulullah AS kadınların kocalarından izin almaksızın (nafile) oruç tutmalarını yasakladı.”

MİSAFİR, NAFİLE ORUCUNU EV SAHİBİNİN İZNiYLE TUTAR

Hz. Aişe RAa anlatıyor: “Resulullah AS’ın: “Bir kimse başkasının yanında misafir olunca, ev sahibinden izin almadan oruç tutmasın” dediğini rivayet etmiştir.”

ŞÜKÜRLE YİYEN ORUÇLU GİBİDİR

Sinan İbnu Senne el-Eslemi RA anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Şükreden oruç*suz kimseye, sabreden oruçlunun sevabının misli verilir.”

MU’TEKİF MESCİDE YERLEŞİR

İbnu Ömer RA’nın anlattığına göre: “Resulullah AS itikafa girince, yatağı veya karyolası onun için, Tevbe sütununun gerisine konulurdu.”

MU’TEKİF HASTA ZİYARET EDER, CENAZEYE KATILIR MI?

Hz. Enes İbnu Malik RA anlatıyor: “Resulullah AS buyurdular ki: “Mutekif (itikafta olan), cenazeye katılır, hastayı ziyaret eder.”

İTİKAFIN SEVABI

İbnu Abbas RA anlatıyor: “Resulullah AS mütekif hakkında: “O, günahları hapseder ve bütün hayırları işlemiş gibi ona hayırlar kazandırır” buyurdular.”

BAYRAM GECELERİNİ İHYA

Ebu Ümame RA anlatıyor: “Resulullah AS buyurdular ki: “Kim her iki bayramın da gecesini, Allah’tan sevap umarak ibadetle geçirirse kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez.”


arefe günü orucu, aşura orucu, bayram gecelerini ihya, bayram namazına birşeyler yiyerek gidilir, haram aylarında oruç, hz. nuh’un orucu, iftarda acele, itikafın sevabı, kadın kocanın izniyle oruç tutar, misafir nafile orucunu ev sahibinin izniyle tutar, mu’tekif mescide yerleşir, oruç bedenin zekatıdır, oruçlu cünub sabahlarsa, oruçlu hacamat olur mu?, oruçlu kusarsa, oruçlu misvak ve sürme kullanır mı?, oruçlunun duası makbul, oruçlunun yanında yenirse?, oruçluyken gıybet, oruçluyken mübaşeret, oruçluyken öpme, orucun fazileti, pazartesi-perşembe orucu, ramazan ayı kaç gün?, ramazan ayının fazileti, ramazan orucu'ile ilgili önemli bilgiler, ramazanda bir gün yemenin kefareti, ramazanda müslüman olan, teşrik günleri oruç tutulmaz, yevm-i şekk orucu, yolculukta oruç tutulur mu?, şevvalden altı gün, şükürle yiyen oruçlu gibidir

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2821
favori
like
share
MAVi Tarih: 23.07.2009 21:41
Emeğinize sağlık güzel bir paylaşım...:3: