JEOFİZİK MÜHENDİSİ

TANIM

Yeraltında bulunan derin hammadde yatakları ve enerji kaynaklarının yerlerini, kayaların birbirlerine göre konumlarını, fiziksel yöntemler yardımıyla inceleyen kişidir.

GÖREVLER

Atmosferdeki olayların, yer kabuğu ile etkileşimini sismik ölçümler yaparak araştırır, Depremlerin, buzul ve volkanların yapıları ve hareketlerini inceler, Denizlerin fiziki yapılarını, yoğunluk, ısı, ışık ve ses geçirgenliğini, çıkıntıların ve gel-gitlerin durumunu, deniz ve atmosfer arasındaki ilişkileri inceler, Baraj ve yeraltı suları için arazi incelemeleri yapar, Suların gelişmesini, bozulmasını, dağılımını inceler, Maden ve yeraltı sularının derinliğini ve rezervlerini saptar, Araştırılan bölge hakkında rapor hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Elektromanyetik aletler, Fiziki ve elektrikli test cihazları, Pil, batarya, akım jeneratörü, Çeşitli çizim araç-gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Jeofizik mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, Fizik, astronomi, biyoloji ve jeoloji konularına ilgili, Olayları derinlemesine incelemeye meraklı, Sabırlı ve dikkatli bir gözlemci kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Jeofizik mühendisleri hem arazide hem de büroda çalışırlar. Çalışmalarında çeşitli aletlerle yaptıkları ölçüm verilerinin çözümlenmesi ve bütünleştirilmesi işlemlerini yaparlar, yani birinci derecede zihinsel bir çalışma yürütürler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Jeofizik mühendisleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Petrolleri A.O., Devlet Su İşleri, İller Bankası, Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Karayolları Genel Müdürlüğü, seramik ve cam fabrikaları, özel maden ve sondaj şirketleri, belediyeler gibi işyerlerinde çalışabilirler. Çalışma alanları son derece sınırlı olup özellikle özel sektörde iş bulma olanakları daha sınırlıdır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “jeofizik mühendisliği” bölümünde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARIBu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleki eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında Matematik, Fizik, Kimya, Coğrafya gibi temel dersleri ve kültür derslerini, daha sonraki yıllarda Dinamik, Statik, Jeodezi, Topografya, Jeoloji, Jeofizik, Malzeme, Mukavemet gibi dersleri alırlar. Meslek dersleri teorik ve pratik olarak verilmektedir. Öğrencilere ilgili kurumlarda staj yaptırılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

İşyerlerinde yeterli aktivite ve başarı gösterenler yönetici düzeyine kadar yükselebilirler.
Lisansüstü eğitim yapabilirler.

BENZER MESLEKLER:

Jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, fizikçilik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenci eğitim sırasında çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlardan burs veya kredi alabilir.
Eğitim sonrası kazanç durumu ise çalışılan sektöre, kuruluşa, çalışılan süreye (derece-kademe) çalışma konumuna (mühendis-idareci) göre değişiklikler göstermektedir. Yeni işe başlayan bir jeofizik mühendisi kamu sektöründe asgari ücretin 2-3 katı kadar ücret almaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

TANIM

Yerkürenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceleyen, yerleşim alanlarının ve her türlü mühendislik yapılarının yer seçimi çalışmalarını yürüten kişidir.

GÖREVLER

Jeotermal (sıcak su) enerji kaynaklarını araştırır, potansiyelini belirler ve kullanıma hazır hale gelmesini sağlar, Yerkürenin yüzeyini ve yeraltındaki doğal zenginliklerin (maden, petrol, doğal gaz, yeraltı suları gibi) birikimine ve dağılımına neden olan faktörleri inceler, Yerkürede meydana gelen fırtına, kuraklık, kar, yağmur, sel gibi olayların yerküre üzerindeki etkilerini inceler, bunlardan doğabilecek olumsuzlukların giderilmesi için çözümler üretir, Yeryüzünün jeolojik haritalarını çizer ve çizilmiş haritaları okuyarak yorumlar, Yerüstünden ve yeraltından elde edilen fosillerin kimyasal analizlerini yapar, Baraj, liman, havaalanı, karayolu ve demiryollarının yapılacağı yerlerin en uygunjeolojik özelliklere göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırmalar ve incelemeler yapar, Çalışma konularıyla ilgili olarak planlama, projelendirme, uygulama, denetleme ve değerlendirme görevlerini yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Jeolog çekici, pusula, büyüteç, topografik harita, Laboratuar araç ve gereçleri, topografik ölçüm aletleri, Çeşitli çizim araç-gereçleri, uydu ve hava fotoğrafları, bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Jeoloji mühendisi olmak isteyenlerin; Üst düzeyde akademik yeteneğe, İnceleme ve araştırma merakına sahip, Matematik, fizik, kimya, coğrafya konularına ilgili ve bu konularda başarılı, Açık havada çalışmayı seven ve doğa şartlarına dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Jeoloji mühendisleri; çoğunlukla açık arazide ve şantiyelerde çalışırlar. Yeraltı ve yerüstünde araştırma yapılması gereken her katmanda görev yaparlar ve ıslak, soğuk, sıcak ortamlarda bulunurlar. Arazi çalışmaları genellikle yaz aylarında yürütülür. Jeologlar arazide elde ettikleri bulguları incelemek üzere laboratuarlarda kimyasal analiz çalışmaları büro ortamında harita okunması, araştırma sonuçlarının rapor edilmesi gibi çalışmalar yaparlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Jeoloji mühendisleri, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmaktadırlar. Özel sektörde ise, bilgisayar, inşaat, madencilik alanlarında çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Jeoloji Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARIBölüme girebilmek için yeterli Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Sayısal (SAY)-2” puan almak gereklidir. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında Fizik, Kimya, Matematik Dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda ise Mineroloji, Tektonik, Paleontoloji, Fotojeoloji, Jeoloji, Jeomorfoloji, Jeoistatistik, Maden, Zemin Mekaniği, Endüstri Hammaddeleri vb. konularda dersler verilir. Ayrıca bazı derslerin laboratuar uygulamaları da vardır. Yaz aylarında staj yaparlar.

MESLEKTE İLERLEME

Meslekte ilerleme ve yükselme diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi lisansüstü eğitimle olanaklıdır. İşyerlerinde yeterli aktivite ve başarıyı gösterenler, yöneticilik düzeyine kadar yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER:

Petrol ve doğal gaz mühendisliği, meteoroloji mühendisliği, maden mühendisliği, jeofizik mühendisliği, harita(jeodezi ve fotogrametri) mühendisliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi süresince koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenci kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşların verdiği burslardan yararlanabilirler.
Eğitim sonrası kamu kurumlarında çalışanlar, teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar; özel işyerlerinde çalışanlarda ise ücret durumu mesleki yeterlilik ve tecrübeye göre değişmektedir.

Etiketler:
Beğeniler: 2
Favoriler: 1
İzlenmeler: 3108
favori
like
share