(Aktif statü hakkı (katılma hakkı))
1) Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.(madde 66)

2) Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi fasaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
Seçimler ve halk oylamaı, serbest, eşit, gizli, tek dereceli genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetim ve denetimi altında yapılır.(madde 67)
Şu kişiler oy kullanamaz.
*Türk vatandaşı olmayanlar
*18 yaşından küçük vatandaşlar
*Silah altında bulunan er ve erbaşlar.
*Askeri öğrenciler
*Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler
Not: Tutuklular oy kullanabilir.

3) Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anaysa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler.(madde 68)

4) Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmet alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.(madde 70)

5) Kamu hizmetine girenlerinmal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.(madde 71)

6) Vatan hizmeti, her Türk'ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.(madde 72)

7) Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak bakanlar kuruluna verilebilir.(madde 73)

8) Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yazı ile başvurma hakkına sahiptir.(madde 74)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1888
favori
like
share