Yüzyıllar İçerisinde Divan Edebiyatı Sanatçıları


XI. ve XII. YY DİVAN EDEBİYATI
Dönemin sanatçıları:

Kaşgarlı Mahmut
Yusuf Has Hacip
Edip Ahmet
Ahmet Yesivî

XIII. ve XIV. YY. DİVAN EDEBİYATI
Dönemin sanatçıları:

Gülşehrî
Yunus Emre
Âşık Paşa
Kadı Burhaneddin
Şeyyad Hamza
Nesimî
Hoca Mesut
Ahmedî
Şeyhoğlu

XV. YY. DİVAN EDEBİYATI
Dönemin sanatçıları:

Süleyman Çelebî
Şeyhî
Ahmet Paşa
Necati
Ali Şîr Nevaî
Sinan Paşa
Âşıkpaşazade
Ahmed Daî
Yazıcı Selahaddin
Mercümek Ahmet
Muînî
Zaîfî

XVI. YY. DİVAN EDEBİYATI
Dönemin sanatçıları:

Zatî
Nazmî
Fuzûlî
Hayâlî Bey
Muhibbî
Taşlıcalı Yahya Bey
Nev’î
Bâkî
Bağdatlı Rûhî
Sehî Bey
Lâtîfî
Fazlî
Edirneli Nazmî
Bursalı Rahmî
Celilî
Gelibolulu Mustafa Âlî
Kemalzade
Sâgarî
Benli Hasan
Fevrî
Bursalı Lâmi’î
İshak Çelebi
Figânî
Revânî

XVII. YY. DİVAN EDEBİYATI
Dönemin sanatçıları:

Nef’î
Nailî
Nâbî
Neşatî
Şeyhülislâm Yahya
Sabri
Vecdi
Rami Paşa
Ganî-zade Nadiri
Sabit
Fehim
Bahayî
Veysî
Tıflî
Evliya Çelebî

XVIII. YY. DİVAN EDEBİYATI
Dönemin sanatçıları:

Nedim
Şeyh Galib
Naîmâ
Osmanzade Tâ’ib
Nazîm
Nahîfî
Hâtem
Neylî
Seyyid Vehbî
İzzet Ali Paşa
Mehmed Nesib Dede
Dürrî- Yekçeşm
Selîm
Enderunlu Fazıl Bey
Koca Râgıp Paşa
Fıtnat Hanım
Kâmî
Râşid
Mustafa Safâyî
Mirzazade Sâlim
Ali Aziz Efendi
Esrar Dede
Hoca Neşet

XIX . YY. DİVAN EDEBİYATI
Dönemin sanatçıları:

Enderunlu Vâsıf
Keçecizade İzzet Molla
Leyla Hanım
Dâniş
Pertev Paşa
Aynî
Leyla Hanım
Şeyhülislâm Arif Hikmet
Şeref Hanım
Leskofçalı Galib
Osman Nevres
Yenişehirli Avnî
Hersekli Arif Hikmet

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1818
favori
like
share