Rüyalar üzerine islami kaynaklar ve diğer yazılı kaynaklar

TÜRK - İSLAM ESERLERİ

* Kur'an-ı Kerim
* Açıkalın, Bünyamin, Kur'an-ı Kerim'de Rüya Kavramı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1996
* Açıkgenç, Alparslan, Bilgi Felsefesi, İnsan Yay., Ankara, 1992
* Adasal, Rasim, Medikal Psikoloji, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yay., Ankara, 1965
- Yaşama Sanatı, (Çev: Kamuran Şipal), Say Yay., İstanbul, 2001
- Psikolojik Aktivite, (Çev: Belkıs Çorakçı), Say Yay., İstanbul, 2001
* Ahmed Asım Efendi, el- Okyanusu'l- Basit fi Tercemeti'l- Kamusi'l-Muhit, İstanbul, h.1305
* Ahmed b. Hanbel, Ebu Abdullah eş-Şeybani, Müsned, Mısır, b.t.y.
* Albayrak, Halis, Kur'an'da İnsan Ğayb İlişkisi, Şule Yay., İstanbul, 1993
* Alusi, el Bağdadi, Ruhu'l Meani fi Tefsiri'l Kuran'il Azim, Matbaay-ı Kübra, Mısır, h.1301
* Apaydın, Halil, 'Rüya ve Foksiyonu', 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun, 1997
* Arkonaç, Sibel Ayşen Psikoloji, Zihin Süreçleri Bilimi, Alfa Yay., II. Baskı, İstanbul, 1998
* Arvasi, Abdulhakim, Tasavvuf Bahçeleri, (Çev:Necip Fazıl Kısakürek), Büyük Doğu Yay., VII. Baskı, İstanbul, 2001
* Atay, Hüseyin, Kur'an'da Bilgi Teorisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 1970
* Ateş, Süleyman, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Çağrı Yay., İstanbul, 1998
* Ayas, Kemal, Dinde İlimde Rüya ve Rüya Tabirleri, Raşit Bütün Matbaası, II. Baskı İstanbul, 1949
* Ayni, Bedruddin Mahmud b.Ahmed, Umdetu'l -Kari fi Şerhi Sahih-i Buhari, Kahire, b.t.y.
* Azimabadi, Muhammed Şemsu'l Hak Ebut Tayyib, Avnul Mabud Şerhu Süneni Ebi Davud, Beyrut, 1995
* Baymur, Feriha, Genel Psikloji, İnkılap Yay., İstanbul, 1985
* Bilmen, Ömer Nasuh, Kur'an Tefsiri, Bilmen Yay., İstanbul, 1994
-Büyük İslam İlmihali, Akçağ Yay., Ankara, 1996
* Buhari, Ebu Abdullah Muhammed b.İsmail, Camiu's Sahih, Çağrı Yay., II. Baskı, İstanbul, 1992
* Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usulü;Türkiye Diyanet İşleri Vakfı Yay., Ankara, V. Baskı, 1985
* Cevheri, İsmail b. Hammad, es-Sıhah, II. Baskı, Kahire, 1982
* Cevizci, Ahmet, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yay., İstanbul, 2002
* Cüceloğlu, Doğan, İnsan ve İnsan Davranışı, Remzi Kitabevi, V.Baskı, İstanbul, 1994
* Cüce, Taner; İslam'da Rüya- Amel İlişkisi, Diyanet Dergisi, Ankara, 1977
* Çankı, Mustafa Namık, Büyük Felsefe Lugati, Devlet Matbaası, İstanbul, 1955
* Çelebi, İlyas, İslam İnancında Ğayb Problemi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1996
* Çoruh, Hakkı Şinasi, Rüya Dünyamız, Kitapçılık Ticaret Limitet Şirketi Yay. İstanbul, 1968
* Darimi, Abdullah b. Abdurrahman, es-Sünen, Çağrı Yay., II. Baskı, İstanbul, 1992
* Debbağ, Abdulaziz, El-İbriz, Şeriat, Marifet, Hakikat, (Çev:C.Yıldırım)Demir Yay., İstanbul, 1976
* Demirci, Muhsin, Vahiy Gerçeği, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul, 1992
* Develioğlu, Ferit, Osmanlı Türkçe Ansiklopedik Sözlük, Doğuş Matbaası, Ankara, 1962
* Doğrul, Ömer Rıza, Dinler Tarihi, İnkılap Kitapevi Yay., İstanbul, 1963
* Ebulleys Es- Semerkandi, Tenbihu'l Ğafilin, (Çev:A.Akçiçek), Bedir Yay., İstanbul, 1977
* Ebu Zehra, Muhammed, İslam Hukuku Metodolojisi; (Çev:Abdulkadir Şener), Fecr Yay., Ankara, 1996
* Ebu Davud, Süleyman b.el-Eş'as-es-Sicistani, es-Sünen, Çağrı Yay., II. Baskı, İstanbul 1992
* Eflaki, Ahmed, Ariflerin Menkıbeleri, (Çev: T.Yazıcı), M.E.G.S.B.Yay., İstanbul, 1986
* Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Feza Yay. İstanbul, 1992
* Emiroğlu, Tahsin, Esbab-ı Nuzul, Ülkü Basımevi, Konya, 1976
* Eren, Sadi, Kur'an'da Ğayb Bilgisi, IşıkYay., İzmir, 1995
* Ersevim, İsmail, Psikanalizin Temelleri Üzerine, Assos Yay., İstanbul, 2002
* Erul, Bünyamin, 'Vahyi Ğayri Matluv Hakkında Bazı Mülahazalar ve Bir
* Eleştirinin Eleştirisi', İslamiyet Dergisi, Ankara, 2000
-Sahabenin Sünnet Anlayışı, Diyanet İşleri Bas., Yay., Ankara, 2001
* Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname, Kitap San. Yay., İstanbul, 1984
* Erdoğan, Mehmet, Akıl-Vahiy Dengesi Açısından Sünnet, M.Ü.İ.F.V. Yay., İstanbul, 1995
* Farabi, Ebu Nasr Muhammed, Medinetu'l Fazıla, (Çev: Nafiz Danışman), Maarif Basımevi Yay., İstanbul, 1956
* Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur'an, (Çev:Alparslan Açıkgenç), Fecr Yay. Ankara, 1987
-İslam, (Çev:Mehmet Dağ-Mehmet Aydın), Selçuk Yay., İstanbul, 1992
* Firdevsi, Ebu'l- Kasım Mansur b. Ali, Şehname, (Çev:Necati Lugal), Maarif Basımevi Yay., İstanbul, 1994
* Gazzali, Ihya-ı Ulumu-d Din, (Çev: Ahmed Serdaroğlu), Bedir Yay., İstanbul, 1975
* Gençtan, Engin, Psikanaliz ve Sonrası, Maya Yay., II. Baskı, Ankara, 1984
* Geylani, Abdulkadir, Atiyye-i Subhaniye, (Çev: Mehmet Arif), Uluçınar Yay., İstanbul 1983
* Günay, Umay, Aşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Akçağ Yay., Ankara, 1998
* Gündüz, İrfan, Gümüşhanevi Ahmed Ziyaeddin, Seha Neşriyat, İstanbul, 1984
* Halil b.Ahmed, Ebu Abdurrahman el Ferahidi , Kitabu'l-Ayn, II. Baskı, h.1410
* Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi (Hayatı ve Faaliyeti), (Çev: Salih Tuğ, ), İrfan Yay., İstanbul, 1991
* Hatipoğlu, Haydar, Sünen-i İbn-i Mace Tercüme ve Şerhi, Kahraman Yay., İstanbul, 1982
* Havva, Said, Ruh Terbiyemiz, (Çev: İ.Ateş, M.Sait Şimşek), Kayıhan Yay., II. Baskı, İstanbul, 1986
* Hemmam b.Münebbih, Sahifetu Hemmam b.Münebbih, (Çev:Talat Koçyiğit) Ankara Üniversitesi Basımevi, 1967
* Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1998
* İbnu'l Arabi, Muhyiddin Muhammed b.Ali, Tuhfetu's Sefere, (Çev:A.Akçiçek), Rahmet Yay., İstanbul, 1971
* İbn Ebi Şeybe, Ebu Bekir Abdullah b. Muhammed, el-Musannef, Daru's- Sakafiye, I. Baskı, Riyad, h.1409/m.1989
* İbn-i Sirin, Kitabu Fit-Tabir, Matbaayı-Curnal, Mısır, h.1297
-Müntehabu'l Kelam Fi Tefsiri'l Ahlam, IV. Baskı, Kahire, h.1329
* İbn Mace, Ebu Abdullah Muhammed b.Yezid, Es-Sünen, Çağrı Yay., İstanbul, 1992
* İbni Haldun, Ebu Zeyd Abdurrahman b.Muhammed, Mukaddime, MEB Yay., (Çev: Zakir Kadir Ugan) İstanbul, 1996
* İbn Manzur, Ebu'l Fadl Cemalu'd-Din Muhammed b.Mükrim, Lisanu'l 'Arab, Beyrut, 1955
* İbn Hacer, Ebu'l Fazl Şihabeddin Ahmed b. Ali b. Muhammed, Fethu'l Bari bi Şerhi
* Sahihu'l Buhari, Beyrut, h.1379/m.1986
* İbn Hazm, Ali b.Muhammed b. Hazm, (v.456/1064), İhkam, Kahire, h.1404, m.1984
* İbn Kesir, Ebu'l Fida İsmail b.Ömer Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri (Çev:Bekir Karlığa -B.Çetiner), Çağrı Yay., İstanbul, 1983
* İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, ( Çev:Abdulkadir Akçiçek ), Cümle Yay., İstanbul, 1986
* İsfehani, Hüseyin b.Muhammed Rağıb, El-Mufredat fİ Ğaribil Kur'an , Beyrut, b.t.y.
* Kadı, Abdulfettah, Esbab-ı Nuzul, (Çev: Salih Akdemir), Fecr Yay., Ankara, 1986
* Kattani, Muhammed Abdulhay b.Abdu'l- Kebir, Hz.Peygamberin Yöntemi (Çev:Ahmet Özel), İz Yay., İstanbul, 1990
* Kaya, Nusret; Psikoestetik, Sistem Yay., İstanbul , 1999
* Konuk, Ahmet Avni, Fususu'l Hikem Tercüme ve Şerhi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul, 1989
* Köse, Ali, Freud ve Din, İz Yay., İstanbul, 2000
* Kindi, Ebu Yusuf Yakub İbn İshak, (Çev:Mahmut Kaya), Felsefi Risaleler, İz Yay., İstanbul., 1994
* Kuşeyri, Abdulkerim b. Hevazin, Er-Risale, (Çev:Süleyman Uludağ), Dergah Yay., İstanbul, 1981
* Kübra, Necmeddin, Tasavvufi Hayat, (Hazırlayan: Mustafa Kara), Dergah Yay., İstanbul, 1986
* Malik b. Enes, Ebu Abdullah el-Eshabi, el- Muvatta, Mısır, h.1320
* Mir Mustansır;Kur'ani Terimler Sözlüğü, (Çev:Murat Çit Kaya), İnkılap Yay., İstanbul, 1996
* Mutçalı, Serdar;Dağarcık Sözlüğü, Dağarcık Yay., İstanbul, 1995
* Müslim, Ebu'l-Hüseyin b.el-Haccac, el-Camiu's- Sahih, Çağrı Yay., II. Baskı, İstanbul, 1992
* Nablusi, Abdulgani b.İsmail; İslam Rüya Tabirleri Ansiklopedisi, (Çev:Ali Bayram- M.Sadi Çöğenli), İstanbul, 1981
* Neccar, Ali Muhammed;EL-Mu'cemu'l Vasit, Çağrı Yay., II. Baskı, İstanbul, 1990
* Oktay, Güngör; Metro İngilizce- Türkçe Sözlüğü, Metro Yay., İstanbul, 1993
* Öğüt, Gündüz, Rüyalarınızdan Yararlanın, Ege Meta Yay., İzmir, 1999
* Özakpınar, Yılmaz, Psikoloji'nin Kavramsal Yapısı, Ötüken Yay., İstanbul, 2000
* Özbaydar, Sabri, Rüyaların Fonksiyonu, Baha Matbaası, İstanbul, 1971
* Özgü, Halis, Rüya Nedir?, Öğretmen Dergisi Yay., Ankara, 1959
- Freud ve Freudizm, Öğretmen Dergisi Yay., Ankara, 1959
- Freud-Adler-Jung-Sjondi, Öğretmen Dergisi Yay., Ankara, 1960
* Özgül, Metin Kayahan, Siyasi Rüyalar, Akçağ Yay. Ankara , 1989
* Öztürk, Ziya, Rüya Tabirleri Ansiklopedisi, Şelale Yay., İstanbul, 1980
* Öztürk, Yaşar Nuri, Tasavvufa Giriş Varlık ve İnsan, Yelken Matbaası, İstanbul, 1978
- Kur'an ve Sünnete Göre Tasavvuf, Yeni Boyut Yay., İstanbul 1993
* Öztürk Yaşar Nuri, Kuşadalı İbrahim Halveti;Yani Boyut Yay., İstanbul, 1993
- Kendi Dilinden Hz.Muhammed, Yeni Boyut Yay.İstanbul, 1993
* Razi, Fahruddin Muhammed b.Ömer, Tefsiru'l Kebir, II. Baskı, Tahran, b.t.y.
* Sakallı, Talat, Rüya ve Hadis Rivayeti, Tokoloğlu Ofset Yay., Isparta, 1994
* Sofuoğlu, Mehmet, Sahi-i Müslim ve Tercümesi, İrfan Yay., İstanbul, 1970
* Şahinoğlu, M.Nazif; 'Tabir', İslam Ansiklopedisi, M.E.B. Yay., İstanbul, 1986
* Şatıbi, Ebu İshak İbrahim b. Musa, el- İtisam, bi'l- Kitab ve's Sünne, Mektebetu't-Ticariyyetu'l Kübra, Mısır, h.1578
- el-Muvafakat (Çev: Mehmet Erdoğan), İz Yay., İstanbul, 1990
* Tantavi, Cevheri, El-Cevahir Fi Tefsiri'l- Kur'ani'l Kerim, Mısır, h.1350
* Tirmizi, Ebu İsa Muhammed b. İsa, es-Sunen, Çağrı Yay., II. Baskı, İstanbul, 1992
* Tuğlacı, Pars, Okyanus Sözlüğü, Pars Yay., İstanbul, 1974,
* Tura, Saffet Murat, Freud'dan Lacan'a Psikanaliz, Ayrıntı Yay., İstanbul, 1996
* Tunç, M.Şekip, Psikolojiye Giriş, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul, 1949
* Türkoğlu, Berrin, Rüyaların Gizli Dili, Sınır Ötesi Yay., İstanbul, 2001
* Türek, İbrahim, Rüyalar, Varlık Yay., İstanbul, 1965
* Yılmaz, H.Kamil, Aziz Mahmut Hüdayi ve Celvetiyye Tarikatı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Vakfı Yay., İstanbul, 1980
* Yıdırım, Ahmet, ' Tasavvuf Ehlinin Hadis Rivayeti ve Rivayet Usulleri Açısından Tasavvuf Hadis Münasebeti', İslami Araştırmalar Dergisi, Ankara, 1997
* Yörükan, Turhan;Alfred Adler, Türkiye İş Bankası Kültür Yay.Ankara, 2000
* Yurdatap, Selami Münir, İslam Dininde Rüya ve Rüya Tabirleri, İstanbul, 1973
* Yüksel, Hasan Avni, Türk- İslam Tasavvuf Geleneğinde Rüya, Gazi Üniv: Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 1990
* Zebidi, Zeynuddin Ahmed b. Ahmed, Sahih-i Buhari Muhtasarı, Tecrid-i Sarih Tercümesi (Çev: Kamil Miras) T.D.İ.B.Yay., VII. Baskı, Ankara, 1984
* Zemahşeri, Ebu'l- Kasım Carullah Mahmud b.Ömer, el- Keşşaf an Hakaiki't Tenzil ve Uyuni'l- Ekavil fi Vucuhi't Te'vil, Beyrut, 1993

TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ OLAN YABANCI ESERLER

* Adler, Alfred, İnsan Tabiatını Tanıma Sanatı, (Çev: Ayda Yörükan), Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 1995
* Ana Britanica Ansiklopedisi, Ana Yay., İstanbul, 1990
* Bergson, Henri, Zihin Kudreti (Çev:Mirac Katırcıoğlu), MEB Yay., İstanbul, 1989
* Brenner, Charles, Psikanaliz Temel Kavramları, (Çev: Işık Savaşır- Yusuf Savaşır), HYB Yay., II. Baskı, Ankara, 1998
* Challaye, Fellicien, Freud ve Freud Doktrini, (Çev: Halis Özgü), Özgü Yay., II. Baskı, İstanbul, 1968
* Dee, Nerys, Rüyaları Anlamak, (Çev:Nilüfer Kavalalı), İlhan Yay., İstanbul;1997
* Downs, Robert, Dünyayı Değiştiren Kitaplar, (Çev: Erol Güngör) Ötüken Yay., II. Baskı, İstanbul, 1995
* Dudley, Geoffrey.A., Rüyalar, (Çev: Meltem Can), Arena Yay., İstanbul, 1992
* Freud, Sigmund, Rüya Yorum Metodu, (Çev:Ayşegül Günkut), Ataç Kitabevi Yay., İstanbul, 1991
- Beş Konferans ve Psikanalize Toplu Bakış, (Çev: Kamuran Şipal) Cem Yay., İstanbul, 1996
- Hz. Musa ve Tek Tanrıcılık, (Kamuran Şipal), Bağlam Yay., I. Baskı, İstanbul, 1987
- Endişe, (Çev: Leyla Özcengiz), Dergah Yay., I. Baskı, İstanbul, 1977
- Psikanaliz ve Uygulama, (Çev:Muammer Sencer), Say Yay., İstanbul 2001
- Psikanaliz Üzerine (Çev:A.Avni Öneş), Say Yay., İstanbul, 2001
- Düşlerin Yorumu, (Çev: Emre Kapkın), Payel Yay., I. Baskı, İstanbul 1996
- Rüyalar ve Yanılgılar Psikolojisi, (Çev: Ali Seden), Altın Kitaplar Yay., İstanbul, 1978
- Olgu Öyküleri, (Çev: Ayhan Eğrilmez), Payel Yay., İstanbul, 1996
- Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası, (Çev:Banu Büyükkal-Saffet Murat Tura), Metis Yay., I.Baskı, İstanbul, 1998
- Ruh Çözümlemesine Giriş Konferansları, (Çev: Emre Kapkın- Ayşe Kapkın) , Payel Yay., İstanbul, 1998
- Rüya Yorum Metodu, ( Çev:Ayşegül Günkut), Ataç Kitabevi Yay., İstanbul, 1964
- Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, (Çev: Şemsa Yeğin ), Payel Yay., I.Baskı, İstanbul, 1996
* Freud, Sigmund-Breuer, J., Histeri Üzerine Çalışmalar, (Çev: Emre Kapkın ) Payel Yay. İstanbul, 2001
* Freud, Sigmund_Jung, Gustav-Adler, Alfred, Psikanaliz Açısından Edebiyat, (Çev:Selahattin Hilav), Dost Kitabevi Yay., II. Baskı, Ankara, 1981
* Fordham, Frieda, Jung Psikolojisinin Ana Hatları, (Çev: Aslan Yalçıner), Say Yay., İstanbul, 2001
* Forrester, John, Freud Savaşları;(Çev:Hakan Atalay), Ayrıntı Yay., İstanbul, 2000
* Fromm, Erich, Freud Düşüncesinin Büyüklüğü ve Sınırları, (Çev: Aydın Arıtan), Arıtan Yay., I.Baskı, İstanbul, 1981
- Psikanaliz ve Din, (Çev: Şükrü Alpagut ), Kabalcı Yay., İstanbul, 1990
- Rüyalar, Masallar ve Mitoslar, (Çev: Aydın Arıtan-Kaan Ökten), Arıtan Yay., İstanbul, 1990
- Erdem ve Mutluluk, ( Çev:Ayda Yörükan ), Türkiye İş Bankası Kültür Yay., V. Baskı, Ankara, 1999
* Gürol, Ender, Jung, Cem Yay., İstanbul, 1977
* Hall, Calvin.S, Freudyen Psikolojiye Giriş, (Çev:Ersan Devrim), Kaknüs Yay., I. Baskı, İstanbul, 1999
* Jung, Carl Gustave, Din ve Psikoloji, (Cengiz Şişman), İnsan Yay., II. Baskı, İstanbul, 1997
- Analitik Psikoloji, (Çev: Ender Gürol), Payel Yay., İstanbul, 1997
* Reuchilin, Maurice, Psikoloji Tarihi, (Çev: Tanju Gökçöl) İletişim Yay., İstanbul, 1997
* Reich, Wilhelm, Reich Freud'u Anlatıyor, (Çev: Bertan Onaran), Payel Yay., İstanbul 1981
* Schimmel, Annemarie, Dinler Tarihine Giriş, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara, 1955
* Spiegelman, J.Marvin-Pir Vilayet Han-Fernandez Tasnim, Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, (Çev:Kemal Yazıcı- Ramazan Kutlu), İnsan Yay., II. Baskı, İstanbul, 1997

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2219
favori
like
share