RASÛLULLAH’A SALÂVATLAR (191 tane salavat)

* “Allâh ve melekleri Nebi'ye çokça salât ederler. Ey mü’minler! Siz de O’na çokça salât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.” (Ahzâb, 56)

* “Ey Rasûlüm, insanlara de ki: Eğer Allâh’ı seviyorsanız, bana uyun ki, Allâh da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın.” (Âl-i İmrân, 31)

.

Hadislerde salavat okumanın faydaları ve şekli:

1)- Abdullâh bin Amr -radıyallâhu anh-’dan gelen bir rivâyette Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Kim bana bir defa salât ü selâm getirirse, bu sebeple Allâh Teâlâ da ona on misli merhamet eder.” (Müslim)

2)- Ashâb-ı Kirâm’dan Ebû Talhâ el-Ensârî’nin anlattığına göre, birgün Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- mütebessim bir çehreyle Ashâb-ı Kirâm’ın yanına geldi ve Cebrâil -aleyhisselâm-’ın kendisine şu müjdeyi getirdiğini haber verdi:

“-Muhammed! Ümmetinden biri sana bir salât getirdiğinde benim onun günahlarının bağışlanması için on defa istiğfar etmem, o kimsenin sana bir selâm getirmesi hâlinde de benim ona on selâm vermem seni sevindirmez mi?” (Nesâî)

3)- İbn Mes’ûd’dan gelen bir rivâyette de Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyururlar:

“Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanları, bana en çok salât ü selâm getirenleridir.”

4)- Evs b. Evs -radıyallâhu anh-’dan rivâyet edildiğine göre Rasûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

“-Günlerin en fazîletlisi Cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zîrâ sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur.”

buyurunca, Ashâb-ı Kirâm:

“-Yâ Rasûlullâh! Vefât ettiğin ve senden hiçbir eser kalmadığı zaman salât ü selâmlarımız sana nasıl sunulur?”

diye sordular. Bunun üzerine Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

“-Allâh Teâlâ, peygamberlerin bedenlerini çürütmeyi toprağa haram kıldı.”

buyurdu. (Ebû Dâvud)

5)- Rasûlullâh’a salât ü selâm getirmek sûretiyle kazanacağı mânevî ecre önem vermemiş, kendini elde edeceği büyük bir sevaptan mahrum bırakmış kimseler hakkında Rasûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

“Asıl cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salâvât getirmeyen kimsedir.” buyurmuştur.

6)- Birgün Rasûlulllâh -sallallâhu aleyhi ve sellem-, namazdan sonra Allâh’a hamd etmeden, Rasûlullah’a salavât getirmeden duâ eden bir adamı işitti. Bunun üzerine:

“Bu adam acele etti.”

buyurdu. Sonra o adamı yanına çağırdı ve:

“Biriniz duâ edeceği zaman önce hamd ü senâ etsin, sonra bana salât ü selâm getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde duâ etsin.”

buyurdu. (Ebû Dâvud, Nesâî)

7)- Bir gün Ubey b. Ka’b -radıyallâhu anh- Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-’e sordu:

“Yâ Rasûlallâh! Ben sana çok salavât-ı şerîfe getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?”

“Dilediğin kadar yap.”

buyurdu.

“Duâlarımın dörtte birini salavât-ı şerîfeye ayırsam uygun olur mu?”

diye sordum.

“Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.” buyurdu.

“Öyleyse duâmın yarısını salavât-ı şerîfeye ayırayım.”

dedim.

“Dilediğin kadar yap. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.” buyurdu.

Ben yine:

“Şu hâlde üçte ikisi yeter mi?”

diye sordum.

“- İstediğin kadar. Ama artırırsan senin için iyi olur.” buyurdu.

“Öyleyse duâya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavât-ı şerîfe getirsem nasıl olur?”

deyince:

“O takdirde Allâh bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.”

buyurdu. (Tirmizî, Kıyâmet, 23)

Sık Okunan Salavatlar

Okunuşu:

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed, kemâ salleyte alâ âl-i ibrahim ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed, kemâ bârekte alâ âl-i İbrahim, inneke hamîdun mecîd.

Anlamı:

Allâh’ım! İbrahim’in âline rahmet ettiğin gibi Muhammed’e ve âline de rahmet et. Allâh’ım! İbrahim’in âline hayır ve bereket lutfettiğin gibi Muhammed’e ve âline de hayır ve bereket ihsân et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin.

Okunuşu:

İnnallahe ve melâiketehu yusallûne âlennebîy ya eyyühelleziyne âmenû, sallu aleyhi ve sellimu tesliyma.

Anlamı:

Muhakkak ki Allah ve melekleri, nebîsine çok salat ederler… Ey imân edenler, siz de O’na salat edip layıkiyle selam verin…



Okunuşu:

Cezallâhu anna seyyidenâ Muhammeden ma huve ehluh

Anlamı:

Allah’ım Efendimiz Muhammed’e lâyık olduğu şekilde ihsanda bulun bizim tarafımızdan, biz onu değerlendirmekten âciziz…



Okunuşu:

Allahümme salli alâ men ruhuhu mihrabül ervahi vel melâiketi vel kevni; Allahümme salli alâ men huve imamul enbiyâi vel mürseliyn; Allahumme salli alâ men huve imamu ehlil Cenneti ibâdillahil mü’miniyn.

Anlamı:

Bütün rûhların, melâikenin ve varolanların mihrabı olan o yüce rûha salat eyle Allah’ım; bütün Nebilerin ve Rasûllerin imamı olan o zâta salât eyle Allah’ım; Allah’ın kulu bütün Cennet ehlinin önderi olan zâta salât eyle Allah’ım…

Okunuşu:

Allahümme salli alâ seyyidina Muhamedin ve alâ âli seyyidina Muhammed kad dâkat hiyletiy edrikniy Yâ Rasûlâllah.

Anlamı:

Allah’ım Efendim Muhammed’e ve O’nun ehline salât eyle… Çok sıkıntım var, bana yardım et yâ Rasûlallâh…



Okunuşu:

Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin adede halkıke ve rıdâe nefsike ve zinete arşıke ve midade kelimatik…

Anlamı:

Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e halkettiklerinin adedince, sen râzı olana kadar ve arşının ağırlığınca ve kelimelerin adedince selâm ve bereket ihsan eyle!..



Okunuşu:

Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlâna Muhammed’in şeceretil aslin nuraniyyeti ve lem’âtil kabzatir rahmaniyyeti ve efdalil haliykatil insaniyyeti ve eşrefis suveril cismaniyyeti ve menbâil esrâril ilâhiyeti ve hazainil ulûmil ıstıfaiyyeti, sahibil kabdatil asliyyeti ver rütbetil âliyyeti, vel behcetis seniyyeti men in derecat; en nebiyyûne tahte livâihi fehüm minhü ve ileyhi ve salli ve sellim aleyhi ve alâ âlihi vesahbihi adede mâ halakte ve razakte ve emette ve ahyeyte ilâ yevmin teb’asu men efneyte ve salli ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliymen kesiyra.

Anlamı:

Allah’ım, nur şeceresinin aslı, Rahmaniyyet parlamasının kabzası, insan mahlukatının efdali, cismani suretlerin en şereflisi, uluhiyyet sırlarının menbaı, seçilmiş-arı ilimlerin hazineleri; asli kabza, ali rütbe, yüce güzellik sahibi; Efendimiz, Mevlamız Muhammed’e salat eyle; ki tüm Nebiyler O’nun sancağının altındadır, onlar O’ndandır O’nadır... Ve O’na, O’nun ali’ne ve ashabına yaratıp rızıklandırdıklarının, öldürüp dirilttiklerinin adedince, fani ettiklerini ba’settiğin güne kadar salat ve selam eyle... Ve yine O’na ve diğerlerine salat ve teslim-i kesir(hakkıyla selamet-esenlik) olarak selam eyle...



Okunuşu:

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin bahri envarike ve ma’deni esrârike, ve lisâni hüccetike ve arûsi memleketike ve imamı hazretike ve tırazi mülkike ve hazâini rahmetike ve tariyki şeriâtikel mütelezzizi bitevhidike insani aynil vücûdi ves sebebi fiy külli mevcûdin ayni â’yâni halkıkel mütekaddimi min nuri zıyâike; salâten tedûmu bidevamike ve tebkâ bibekâike, lâ münteha lehâ dûne ilmike, salâten turdıyke ve turdiyhi ve terda biha anna yâ Rabbel âlemiyn.

Anlamı:

Allah’ım, nurlarının denizi, sırlarının ma’deni, hüccetinin lisanı, senin memleketinin fidanı, senin hazretinin imamı, mülkünün nakışı-süsü, rahmetinin hazineleri, şeriatının yolu, tevhidin ile lezzet duyan, her mevcudda vücud’un aynı/hakikatı ve sebebi olan insan, senin ziyanın nurundan mutakaddem/sunulan halkının hakikatlarının hakikatı olan Efendimiz Muhammed’e öyle salat eyle ki, senin devamın ile devam eden, senin bakanla baki olan, ilminin dun’unda ona nihayet olmaya; ve dahi öyle salat ki, senden ve O’ndan razı etsin ve o salatla da sen bizden razı olasın Ya Rabbel’alemiyn...



Okunuşu:

Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidina Muhammedinilleziy tenhalü bihil ukadu ve tenfericü bihil kürebü ve tukda bihil havâicü ve tunalü bihir reğaibu ve hüsnül havâtimi ve yüsteskâl ğamamü bivechihil keriym ve alâ âlihi ve sahbihi fiy külli lemhatin ve nefesin biadedi külli ma’lumin lek.

Anlamı:

Allah’ım, bütün düğümler kendisi ile çözülen, hüzün ve kederler kendisiyle izale olan, hacetler onun sayesinde giderilen, arzulara ve güzel sonlara kendisiyle ulaşılan, kerim vechi hürmetine bulutlardan yağmur boşalan, Efendimiz Muhammed’e ve O’nun aline ve ashabına, her an ve daim, sana malum olan şeylerin adedince, kamil bir salat ile salat ve tam bir selam ile selam eyle...

Okunuşu:

Allahümme rabbe hazihid da’vetit tâmmeti, ves salâtil kâimeti, âti Muhammedanil vesiylete vel faziylete ved derecater refiy’ate veb’ashu makamen mahmuda, elleziy veattehu inneke lâ tuhliful miy’ad…

Anlamı:

Ey şu TAM da’vetin ve ikame olunan salat’ın(namazın) Rabbi olan Allah’ım!.. (Efendimiz) Muhammed’e VESİLE’yi, FAZİLET’i, DERECE-i RAFİE’yi ver ve O’nu MAKAM-I MAHMUD olarak ba’set (bu dört isim, ilahi vasıflarla yaşanan üst cennet boyutlarına işarettir)... Ki bunu Sen va’dettin; kesinlikle Sen sözüne muhalefet etmezsin...



Okunuşu:

Allahumme salli alâ Muhammedin ve Ademe ve Nuhin ve İbrahiyme ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyiyne vel mürseliyn, salâvâtullâhi ve selâmuhu âleyhim ecmaıyn.

Anlamı:

Salât, Selâm ve bereket Efendimiz Muhammed’e, Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa ile aralarındaki bütün rasûllere ve nebîlere olsun. Allah’ın salâtı ve selâmı onların hepsinin üzerinedir. Ve Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a aittir!

Okunuşu:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ al-i seyyidina Muhammedin, salâten tüncinâ bihâ min cemiil-ehvâli vel âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal-hâcât. Ve tütahhirüna bihâ min cemîs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tübelligunâ bihâ eksal-gâyyât, min cemîil hayraâti fîl-hayâti ve bâdel-memât. Hasbünallâhü ve nîmel vekîl,nîmel-mevlâ ve nîmen-nasîr.

Anlamı:

Allah’ım! Efendimiz Muhammed (s.a.v)'e ve O'nun ehli-beytine salat et. Bu salavat o derece degerli olsun, ki O’nun hürmetine bizi korku ve belalardan kurtarsın. Bizim ihtiyaçlarimizi o salavat hürmetine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan bu salavat hürmetine temizlersin, o salavat hürmetine bizi derecelerin en üstüne yüceltirsin, o salavat hürmetine hayatta ve öldükten sonra düşünülebilecek bütün hayırlar konusunda gayelerin en sonuna kadar ulaştırırsın. Ey Merhametlilerin en Merhametlisi, bize bunları Merhametinle nasib et. Allahu Teâla bize kâfidir, ve ne iyi bir Dost, ne iyi bir Vekil'dir.

Okunuşu:

* Allâhümme salli ve sellim alâ aynir rahmetir rabbâniyyeti vel yâkutetil mütehakkikatil hâitati bi merkezil fühûmi vel meâni ve nûril ekvânil mütekevvinetil âdemiyyi sâhibil hakkir rabbâniyyil berkil estai bi müznil eryâhil mâlieti li külli mütearridin minel b

hadislerde salavat okumanın faydaları, rasûlullah’a salâvatlar, rasûlullah’a salâvatlar 191 tane, salâvatlar 191 tane

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6154
favori
like
share
arividerci Tarih: 12.01.2013 19:49
emeklerine salik Allah razi olsun
savo Tarih: 14.02.2011 19:08
salat selam efendimizin üzerine olsun s.a.v
eline sağlık..
refik Tarih: 12.11.2008 12:58
Emeklerine sağlık arkadaşım. Allah razı olsun
KaRaKıZ Tarih: 12.11.2008 08:48
Allah razı olsun
Şayeste Tarih: 12.11.2008 08:40
teşekkürler..
Asiyan Tarih: 12.11.2008 08:07
Allah razı olsun arkadaşım