Soru 1 : Kur'an'ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?

Cevap :Kur'an'ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.

Soru 2 :Allah(c.c.)'ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?

Cevap :Vahy denir.

Soru 3 :Kur'an'ı Kerim'de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir?

Cevap : Sure ismi verilir.

Soru 4 : Kur'an'ı Azimüşşan'da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan,
6666 adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir?

Cevap :Ayet denir.

Soru 5 :Kur'an'ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur'an'ı Kerim'in sayfalarını toplayan
cilde verilen ve yalnız Kur'an'a ait olan özel isme ne denir?

Cevap : Mushaf adı verilir.

Soru 6 :Kur'an'ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz,
yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap haline getirildi.
İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?

Cevap : Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.

Soru 7 : Kur'an'ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan,
gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?

Cevap : Tefsir denir.

Soru 8 : Tefsir yapan alime ne ad verilir?
Cevap : Müfessir adı verilir.

Soru 9 : Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?

Cevap : Tefsir çeşitleri ikidir;
a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.

Soru 10: Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde yapılan tercümelere ne ad verilir?

Cevap : Meal adı verilir.

Soru 11: Kur'an'ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e nerede ve ne zaman nazil olmaya başlandı?

Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.

Soru 12: Allah (c.c.)'ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir
şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir?

Cevap : İhlas suresi
Soru 13: Hz. Muhammed (s.a.v.)'e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen
ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren,
Allah (c.c.)'ın kelamına ne ad verilir?

Cevap :Kur'an'ı Kerim denir.

Soru 14:Kur'an'ı Kerim'de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde
etmek vaciptir. Bu secdeye ne ad verilir ve Kur'an'da kaç defa zikredilmiştir?

Cevap : Tilavet secdesi denir ve Kur'an'da 14 defa zikredilmiştir.

Soru 15:Peygamber efendimiz (s.a.v.)'in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kur'ân'ı Kerimin
tamamı indirilmiştir. Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?

Cevap : Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere MEDENİ sure adı verilir.


Soru 16:Kur'an'ı Kerimde hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?

Cevap :İsrail oğulları.

Soru 17:Kur'an'ı Kerimdeki ilk surenin ismi nedir?

Cevap : Fatiha suresi.

Soru 18:Kur'anı Kerimdeki son sure hangisidir?

Cevap :Nas suresi.

Soru 19:Kur'anı Kerimin kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?

Cevap :Ya-sin suresi.

Soru 20:Kur'an'ı Kerimdeki en uzun sure hangisidir?

Cevap : Bakara suresi.

Soru 21:Kur'anı Kerimdeki en kısa sure hangisidir?

Cevap : Kevser suresidir.

Soru 22:Kur'anı Kerimde besmele kaç defa zikredilmiştir?

Cevap : 114 defa.

Soru 23:Kur'anı Kerimde ismi geçen sahabe kimdir?

Cevap :Hz. Zeyd (r.a.).

Soru 24:Hurf'u Seb'a nedir?

Cevap : Kur'anı Kerimin yedi harf üzerine inmesidir.

Soru 25:Kur'anı Kerimin hangi suresinin her ayetinde "ALLAH" kelimesi vardır?

Cevap : Mücadele suresi.

Soru 26:Allah (c.c.) kelimesi Kur'anda kaç defa zikredilmiştir?

Cevap :2697 defa.

Soru 27: Kur'anı Kerimde tek ismi zikredilmiş kadın kimdir?

Cevap :Hz. Meryem.

Soru 28:Kur'anı Kerimin son inen ayeti hangi surenin kaçıncı ayetidir?

Cevap :Maide suresinin 3. Ayetidir.

Soru 29:Kur'anı Kerimde surelerin başında besmele vardır. Ama bir surenin başında besmele yoktur.
Hangi surenin başında besmele yoktur?

Cevap :Tövbe suresi.

Soru 30:Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir?

Cevap :Neml suresi.

Soru 31:Kur'anı Kerimi tefsir eden alimlerimizden üç tanesinin ismini yazınız.

Cevap : Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyit Kutup, Bursalı İsmail Hakkı, Muhammet Ali Sabuni, Mevdudi,
Mahmut Ustaosmanoğlu, Elmalılı Hamdi Yazır, Konyalı Mehmet Vehbi Efendi.


Soru 32:Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e göre hangi sureyi okumak Kur'anı Kerimin üçte birini okumaya bedeldir?

Cevap :İhlas suresi.

Soru 33:Kur'anı Kerimde konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?

Cevap : Karınca.

Soru 34:Kur'anı Kerimi usulüne göre okumayı belirleyen kuralların tümüne ne ad verilir?

Cevap :Tecvit.

Soru 35: Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları zaman birbirlerine devamlı olarak okudukları bir sure vardı.

İmamı Şafi hazretleri "Kur'andan sadece bu sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu için
yeterdi." Diyerek manasını ve önemini anlattığı bu surenin ismini ve manasını söyleyiniz.

Cevap : Asr suresi. Manası; "Asra yemin olsun ki, muhakkak insanlar hüsran içindedir (zarardadır).
Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunların dışındadır."

Soru 36:Kur'anı Kerim Peygamber Efendimize nerede ve ne zaman nazil olmaya başlamıştır?

Cevap :Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başlamıştır.

Soru 37: Ayet el Kürsi hangi surededir?

Cevap :Bakara suresinde.

Soru 38:Allah'ü Teala kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir?

Cevap : Hz. Aişe (r.anh.).

Soru 39: Hüküm ayetleri Mekkede mi yoksa Medinede mi nazil olmuştur?

Cevap : Medinede.

Soru 40:Kur'anı Kerim'de kaç cüz vardır?

Cevap :30 cüz.

Soru 41: Kur'anı Kerimdeki en uzun ayet hangisidir?

Cevap : Bakara suresi 282. Ayetidir.

Soru 42: Kur'anı Kerimin ilk okunduğu mescit hangisidir?

Cevap :Medine'de Beni Zerik mescidi.

Soru 43:Kur'an'ı Kerimde "Cennet" kelimesi kaç defa zikredilmiştir?

Cevap : 66 defa.

Soru 44:Kur'anı Kerimde "cehennem" kelimesi kaç defa zikredilmiştir?

Cevap :126 defa.

Soru 45:Bakara suresinden sonra hangi sure gelir?

Cevap : Al-i İmran suresi.

Soru 46: Mekkede Kur'anı Kerimi ilk kez açıktan okuyan kimdir?

Cevap : Abdullah bin Mesut (r.a.).

Soru 47:Kur'anı Kerime göre insanlar ve cinler niçin yaratıldı?

Cevap : Yalnız Allah'a kulluk etmeleri için.

Soru 48:Kur'anı Kerimde en yüce sure hangisidir?

Cevap : Fatiha suresi.

Soru 49:Kur'anı Kerim hangi halife zamanında "Mushaf" halinde toplandı?

Cevap : Hz. Ebu Bekir (r.a.).

Soru 50:Kur'anı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılıp dağıtıldı?

Cevap : Hz. Osman (r.a.).

Soru 51:Kitap, Furkan, Mushaf, Bürhan, Hablullah, Hablülmetin, Kelamullah, Zikr, Hüda, Nur,
Şifa hangi kutsal kitabın isimleridir?

Cevap :Kur'anı Kerimin.

Soru 52: "Hepiniz topyekün Allah'ın ipine sarılın, ayrı ayrı olmayın". Ayette geçen "Allah'ın ipi" tabirinden kastedilen nedir?
Cevap : Kur'an, Kur'an hükümleri, Mesajullah.
Soru 53:Halife Hz. Ebu Bekirin emriyle kitap haline getirilen Kur'anı Kerimi toplama komisyonunun başkanı olan
sahabe kimdir?

Cevap : Hz. Zeyd bin Sabit.

Soru 54:Kur'anı Kerimde din kelimesi hangi manada kullanılmıştır?

Cevap : Ceza, mükafat, hüküm, hesap.

Soru 55:Fatiha suresinde sapanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir?

Cevap :Hıristiyanlar.

Soru 56: Hz. Ömer Rasülullah'ın arkasında namaz kılarken hangi ayet okunurken hiddete kapılarak yüksek sesle
"Ben orada olsaydım, mutlaka Firavunun boynunu vururdum" demiştir?

Cevap :Naziat suresi.

Soru 57: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine Fussulet suresini okurken sarılıp etkilenen ve İslam
ı kabul ederim
korkusuyla, eliyle Peygamber (s.a.v.)'in ağzını kapayarak; "Aramızdaki yakınlık adına rica ederim,
daha okuma" diyen kişi kimdir?

Cevap :Utbe b. Rabia.

Soru 58:Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar)
50 gün konuşmadığı sahabe kimdir?

Cevap :Kab b. Malik.

Soru 59: İfk hadisesini açığa çıkaran ayet hangisidir?

Cevap :Nur suresi ayet 11 ve 12.

Soru 60:Bildiğiniz gibi Kur'anı Kerim 30 cüzden müteşekkildir. Her müslümanın yatarken okuması tavsiye edilen
"Muavizeteyn" surelerinin isimleri nelerdir?

Cevap : Felak ve Nas sureleri.

Soru 61:Peygamberimiz (s.a.v.)'in genellikle yatsı namazında okuduğu sure hangisidir?

Cevap : Vettini suresi.

Soru 62:Peygamberimiz (s.a.v.)'in sıkıntı anında okuduğu sure hangisidir?

Cevap :Elemneşrah suresi.

Soru 63:Peygamberimiz (s.a.v.) kıyamet günü cennette bizzat okuyacağı sure hangisidir?

Cevap :Muhammed suresi.

Soru 64:Kıyamet günü Allah (c.c.)'ın bizzat okuyacağı sure hangisidir?

Cevap :Rahman suresi.

Soru 65:Ayeti kerimelerle iktidara yürüyüş ve gerçekleştirilmesi hangi surede ve kim örnek alınmıştır?

Cevap :Yusuf suresi ve Yusuf (a.s.) örnek alınmıştır.

Soru 66:Abdestin farz olduğunu belirten ayet hangisidir?

Cevap :Maide suresi 5 ve 6.

Soru 67:Osmanlı Devletinin son dönemlerinde yetişmiş İslam bilginlerindendir. Kadı yetiştiren Mektebi Nüvvabı bitirmiş,
Beyazıt medresesinde dersler vermiştir. Meşihat Dairesindeki görevinin yanında Mektebi Nüvvab,
Mektebi Mülkiye, Medrese tül Vaizin ve Medrese-i Süleymaniyede dersler vermiştir.
2. Meşrutiyetin ilanından sonra Antalyadan mebus seçilmiş ve özellikle 2. Abdülhamidin tahttan indirilmesiyle
ilgili hal fetvasının yazılmasında oynadığı rolle tanınmıştır. İttihat ve Terakki cemiyetinin ilim şubesinde de görev
almıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra Ankara İstiklal Mahkemesinde de yargılanmış ve berat etmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığının kendisinden istediği Kur'an tefsirini Hak Dini Kur'an Dili adıyla yazmıştır.
Bu İslam alimi kimdir?

Cevap :Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır.

Soru 68:Seyyit Kutubun tefsirinin adını söyleyiniz.

Cevap :Fizilali Kur'an.

Soru 69:Muhammed Hamdi Yazırın tefsirinin adını söyleyiniz.

Cevap :Hak Dini Kur'an Dili.

Soru 70:Kur'anı Kerimin bir çok adı vardır. Furkan, Kitap, Zikir, Tenzil bunlar arasındadır. Kur'anın birde sıfatları vardır.
Bunlardan bazılarıda, Mübin, Kerim, Nur, Hüda, Rahmet, Şifa, Mev'ize, Büşra, Beşir, Nezir ve Aziz'dir.
Bu isim ve sıfatlara göre Kur'anı Kerimin dikkat çeken beş hususu vardır. 1- Tedricen, ayet ayet, sure sure
inmiştir. 2- Vahiy ile Cebrail vasıtasıyla getirilmiş olması. 3- Hem lafzı hem de manasıyla mucize olması.
4- Allah'ın kelamı olması, söylemediğimiz 5. Hususu da siz söyleyiniz.

Cevap :Kendisi ile ibadet edilmesi.

Soru 71:Allah'ü Teala her dönemde bir şeriat (bir kitap) indirmiştir Kur'anı Kerim son peygamberin kitabıdır.
Büyün insanların barış içersinde insanca yaşayacakları bir ortamı meydana getiren ve ahiret saadetinin teminatı
olan bu kitabın 114 suresi bulunmaktadır. Okundukça ve yaşandıkça insanlığı yücelten ayetler Mekki ve
Medeni olarak ikiye ayrılır. Bütün insanlığın uymakla mükellef olduğu Mekki ve Medeni ayetlerin konusu nedir?

Cevap : Mekki ayetlerin konusu "İtikat", Medeni ayetlerin konusu ise "Hüküm"dür.

Soru 72: Kur'anı Kerimde "Zehraveyn"(iki çiçek manasına gelen) diye bilinen iki sure vardır. Bu surelerin ikiside Medeni
surelerdir. Konusu ise hüküm ayetleridir. Bu iki surenin adını yazınız.


Cevap :Bakara ve Al-i İmran sureleridir.

Soru 73:Hanımı ve kendisi büyük İslam düşmanlarındandır. Karı koca bu iki kişinin dünyada iken kazandıklarının
kendilerini kurtarmayacağını, cehennemde de kendilerinin elim bir ateşin vadedildiği ve adamın hanımının ise
cehennemde odun taşıyılıcığı yapacağını konu eden sure hangi suredir?

Cevap : Tebbet (veya Mesed veya Lehep) suresidir.

Soru 74:Kur'anı Kerim Berat gecesi indirilmiştir. Hadid suresi 23. Ayette de "Dünyada olacak her şey, dünya yaratılmadan
evvel, ezelde 'oraya' yazılmış, takdir edilmiştir. Bunu size bildiriyoruz ki, hayatta kaçırdığınız fırsatlar için
üzülmeyesiniz ve kavuştuğunuz kazançlardan, Allah'ın gönderdiği nimetlerden mağrur olmayasınız.
"Denilmektedir. İfadelerde geçen "oraya" kelimesi neresi anlamına gelmektedir?

Cevap :Levh-i Mahfuz.

Soru 75: Sevapta ve günahta en küçük bir şeyin unutulmayacağı hangi ayetle anlatılır?

Cevap : Zilzal suresi 7 ve 8 ayetler

Soru 76: Mealini okuyacağımız ayet hangi surededir? Allahü Teala buyuruyor ki; "Ey insanlar! Zannın çoğundan sakınınız.
Zira zannın çoğu günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayınız. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hangi biriniz ölü
kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan sakının. Şüphesiz Allah tövbeleri daima kabul
edendir, acıyandır."


Cevap :Hucurat suresi.

Soru 77:Kur'anı Kerim İslam dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Bizim şu anda elimizde bulunan ve
okuduğumuz Kur'anı Kerim hangi kıraat imamının rivayeti üzerine yazılmıştır?

Cevap :Kıraatı Asım

Soru 78: Namaz mümini kötülüklerden alıkoyar. Kul Rabbine en yakın halini secdede yaşar. Ve o kulun miracıdır.
Kul namazı ile terbiye olur. Kur'anı Kerimde de Allah (c.c.), zekat, kurban ve benzeri ibadetleri namaz
ile birlikte zikretmiştir. Çünkü kul namaz ile zekatını verir, kurbanını keser hale gelecektir. Peygamberimiz (s.a.v.)'in
gözümün nuru dediği bu güzel ibadet Kur'anın hangi suresinde Kurban ile beraber zikredilmiştir?

Cevap : Kevser suresi

Soru 79:1632 yılında "dünya dönüyor" dediği için idamla yargılanan Galile Galileudan 1000 yıl önce dünyanın
döndüğünü haber veren Kur'an ayeti hangisidir?

Cevap :Yasin 40

Soru 80:Aşağıda bazı özellikleri ile tanımaya çalışacağımız sure Kur'anı Kerimde hangi suredir?

a-Bu sure Medenidir,
b-Ey iman edenler niçin yapmadığınızı söylersiniz,
c-Allah yolunda bir bütünlük içinde cihadı emreder,
d-İsa (a.s.) diliyle, Peygamberimizin Ahmet ismi ile müjdelenmesi,
e-Kafirler istemese de Allah (c.c.)'ın nurunu tamamlayacağı,
f-İman ve cihadın elim bir azaptan kurtaracak karlı bir ticaret yolu olduğu, bu surenin bazı özelliklerindendir.

Cevap : Saf suresi.

Soru 81:Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını ve amcası kaybetmişti.
Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün müslümanlar üzülmüşlerdi. Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak
zikredilmiştir. Peygamberimizi ve müslümanları teselli etmek için Allah (c.c.) üç sure indirmiştir.
Bu surelerin isimleri nelerdir?

Cevap :Yusuf, Hud ve Yunus sureleri.

Soru 82:Kur'anı Kerimde yer alan bazı surelerin iki veya daha fazla isimleri vardır.
Bunlardan biri de Mümin suresidir. Mümin suresinin diğer ismi nedir?

Cevap :Gafir suresi.

Soru 83: Muavizeteyn surelerinin isimleri nedir?

Cevap : Felak ve Nas sureleri.
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3934
favori
like
share
yürek_secdem Tarih: 11.04.2012 07:52
ALLAH RAZI OLSUN....
1060283 Tarih: 12.10.2011 15:15
paylaşım için teşekkürler
Asiyan Tarih: 18.11.2008 09:00
zahmet olmadan rahmet olmaz bence kalan bi kaç kısmıda ben düzenledim bu hali biraz daha iyi teşekkürler paylaşım için
The-Best Tarih: 18.11.2008 07:42
[FONT="Palatino Linotype"]Yazılar netleşir hale getirilmiştir...
Asiyan Tarih: 17.11.2008 22:24
anlaşılmıyor yazılar editleyip değiştirirsen daha iyi olur