Abdusselam B. Muhammed El-Alemi


Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber, 1834 yılı civannda Fasta doğduğu tahmin edilmektedir.

Soyu itibariyle, hicri VII. yüzyılda tasavvufun Fastaki baş temsilcisi sa*yılan Abdüsselâm b. Meşişe dayanmakta ve onun kabrinin bulunduğu Cebellialenıe nisbetle Alemi diye anılmaktadır.

İlk tahsilinden sonra, Afrikanın meşhur ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Karaviyyin Medresesinde okudu. Babası Muhammed b. Ahmed el-Alemi ile Ebu İshak İbrahim el-Tadeliden İLM-İ MİKAT (ibadet vakit*lerini tesbit ve tayin etme ilmi) dersleri aldı. Çalışmalarına bu konuda ya*zılan eserleri inceleyerek başladı. Yapmış olduğu bu çalışmaların neticesin*de bilgisini ilerletti.

İlk icadı Ebdeül-yevakit adlı eserinin başlarında konusu geçen "cebe-tü1-alem ve "stüvanetü1-alem" isimlerini verdiği ustulaba benzer bir aletti. Mahiyeti hakkında fazla bilgi bulunmayan ve Fas bölgesi dikkate alınarak yapılan bu aleti, zamanının sultanı Mevlay Muhammede takdim etti.


Ertesi yıl bunun biraz daha gelişmiş şekli olan "rubuş-şua vez-zıl" adı*nı verdiği ikinci icadını da yine sultana arzetti ve bu orijinal hediyelerle dikkatini çektiği sultan tarafından Karaviyyin Medresesine ilm-î mikât ho*cası ve divanül-müderrisine üye tayin edildi.

19. yüzyılın ikinci yarısında Fasta pek çok alanda kalkınma hamleleri başlatılarak tabii ilimlerde ilerleme kaydedil*miş, eğitimin geliştirilmesi için yeni medreseler açılmış, yeni imkânlar geliştirilmiştir. Bu yönde yapılan çalışmaların başında, Doğunun ve Avru*panın çeşitli ilim merkezlerine öğrenciler gönderilerek medre*selerdeki eğitimin kalitesini ar*tırmak için eleman ihtiyacı gi*derilmiştir.

Daha sonraları Ahmed Urabi Paşanın Mısırda, İngilizlere karşı yaptığı savaşta ölen bazı askerlerin üzerinde yapılan otopsilerde ve yaralılara yapılan cerrahi müdahalelerde hazır bulunmuş, Fas8217;a dönüşünde Mevlây Hasan8217;ın maiyetine gire*rek özel doktoru olmuştur.

Geleneksel tıp ile modern tıp arasındaki geçişi temsil eden Alemi, haya*tının bundan sonraki döneminde daha çok tıpla meşgul olmuş, açtığı özel muayenehanesinde kısa bir süre çalıştıktan sonra belden aşağınıza nüzul inmiş (1887) ve ölümüne kadar hayatını evinde sürdürmüştür.

ESERLERİ:

1- ziyaün-nibras Fi halli müfredatil-Antaki bi-lügatı (ehli) Fas. Tezki-retü ülil-elbab adlı farmokoloji kitabının şerhidir.

2- el-Bedrü1-münir fiilacıl-bevasir. Basur hastalığının tedavisiyle ilgilidir.

3- Miftahut-teşrih. Özellikle otopsiyi anlatan yetmiş sekiz beyitlik ana*tomi ile ilgili bir manzumedir.

4- el-esrarü1-muhakeme fi halili rümuzil Kütübil-müterceme. Arapçaya tercüme edilen eserlerdeki yabancı kelimeleri açıklayan ve yeni elde edilen bazı ilaçlardan bahseden bir eserdir.

5- et-Tebsıra fi suhuletil-intifa bi mecriyyatil-Tezkire. Davut-i Anta-kinin Tezkiresinde zikredilen ilaçları hastalıklara göre tertip ederek he*kimlere bir hastalığın tedavisinde kullanılabilecek ilaçları aynı bölüm içeri*sinde bulabilme imkânı sağlamıştır.

6- Ebdeul-yevakit ala Tahriril-mevakit.

7- Haşiye aler-Risaletil-fethiyye. İlmi Mikat konusunda sıbtul-Mardi-ninin er-Risaletül- fethiyye Fi1-amalil-ceybiyye adındaki eserin haşiyesidir.

8- İrşadü1-hıl li-tahkikis-sa bi-rubişsua vez-zıl. Namaz vakitlerinin tesbitine dair yaptığı aletin resminin bulunduğu ve kullanılışının açıklandı*ğı küçük hacimdeki bir risalesini müellif, tıp tahsili için gittiği Mısırda bas*tırmıştır. Aleminin, astronomi ve tıp alanları dışında, satrancı öğreten kırk beyitlik bir manzumesi daha vardır.

abdusselam b. muhammed el-alemi biyografisi,
abdusselam b. muhammed el-alemi hakkinda,
abdusselam b. muhammed el-alemi hakkinda bilgi,
abdusselam b. muhammed el-alemi hayati,
abdusselam b. muhammed el-alemi kimdir,
abdusselam b. muhammed el-alemi yaptiklari seyler,
abdusselam b. muhammed el-alemi yasami,
abdusselam b. muhammed el-alemi,

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1022
favori
like
share