Abbas Er-ResuliTam adı Ebu İsmail Abbas b.Alî b.Davûd er-Resûlî el-Gassâni el-Yama-nî "el-Melikü1-efdal" ve "dırgâmüddin" lâkaplarıyla da meşhur olan Abbâs er-Resûlî, babası Sultan Mücâhid Alinin 764 (1363) yılında vefat etmesi üzerine Resuli Zebid ve Taiz şehirlerinde sürdürülen Abbas, emirliği süre*since Yemende ortaya çıkan isyanlar ve bilhassa Zeydilerin kendi yöneti*mindeki topraklara yaptığı saldırılarla uğraşmak zorunda kaldı.Zebid şehrinin hendek ve surlarını tamir ettirerek burayı tahkim etti. Birisi Taizde, diğeri Mekkede olmak üzere iki medrese ve ayrıca yetim çocukların tahsiline imkân sağlayacak vakıflar kurdu.Abbas er-Resûlî, 778 yılı Şaban ayı sonunda (Ocak 1377) Zebidde ve*fat etti. Taizde kurduğu medreseye defnedildi. Kendisinden sonra büyük oğlu Eşref İsmail emir oldu. Devlet idaresi yanında fıkıh, dil, edebiyat, ensâb ve tarih ilimleriyle de yakından meşgul olan Abbas el-Resûlînin kaynaklarda adı geçen belli başlı eserleri şunlardır:El-Atayes-Seniyye fi tabakalı fukahai-Yemen ve ayaniha; Bugyetü ze-vi1-Himem fi marifeti ensâbil-Arab vel-Acem; Nuzhetül-uyûn fî mari-fetit-tavaif vel müluk; el-lüm atal-Kâfiye fi1-edviyetiş-şafiye fit-tıb. Ab*bas er Resûlî, ayrıca İbn Halilikanın Vefayatül-ayanını Nüzhetül-ebsar fihtirasi kenzl-ahbâr adıyla kısaltmıştır.Buğyetül-fellâhin fi1-eşcaril-müsmire verreyahin adlı ziraate dair eseri dolayısıyla bilim tarihçileri onunla yakından ilgilenmişlerdir.On yedi bölümden oluşan bu eserinde müellif toprak, su, arazinin ıs*lahı, mevsimler, tohumlar, sebze ve meyvelerin çeşitleri ve belli başlı özellikleri ile mahsulün haşarattan korunması gibi konular üzerinde dur*muştur.Abbas er-Resûlî, bu eserini telif ederken, Yunan ve Nabati kültürlerine ait kaynaklardan, ayrıca büyük dedesi Emir el-Eşref Ömer b. Yusuf un, aynı konudaki Milhul-melâha fi marifetil-filâha adlı eserinden faydalan*mıştır.

abbas er-resuli, abbas er-resuli biyografisi, abbas er-resuli hakkinda, abbas er-resuli hakkinda bilgi, abbas er-resuli hayati, abbas er-resuli kimdir, abbas er-resuli yaptiklari seyler, abbas er-resuli yasami

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 434
favori
like
share