Kinapril 20 mg,hidroklorotiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 30 film tablet.

Accuzide Fort Film Tablet

Kinapril 20 mg,hidroklorotiyazit 25 mg

[COLOR="deepskyblue"]Ambalaj: 30 film tablet.

[COLOR="deepskyblue"]End.: Kombinasyon preparatının kullanımının ge*rekli olduğuesansiyel hi*pertansiyonda endikedir. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan mo*no**te*ra*pininyetersiz olduğu durumlarda kombinasyon tedavisi uygu*lanma*lıdır.

[COLOR="deepskyblue"]Kontr.E.: Kinapril, tiyazit ve olası çapraz reaksiyonlar nedeniylesülfo*na*mid*lere karşı aşırı du*yarlık; anjiyonörotik ödem öyküsü; ağır böb*rekyetmezliği; diya*liz hastalarında; renal arter stenozu; böbrek nak*lin*densonra; hemodina*mik açıdan sorun yaratan aort veya mitral kapak stenozu ya dahipertrofik kardiyomiyopati; dekompanse kalp yetmez*liği; primerhiperaldosteronizm; ağır karaciğer yetmez*liği ya da primer karaciğer has*ta*lığı;klinik açıdan önemli elektrolit denge bozukluğu; çocuklarda ve gebeliktekullanılmamalıdır.

[COLOR="deepskyblue"]Uyarı: Accuzide, aşağıda belirtilen durumlarda risk ve yararlar iyice değerlen*dirildikten sonra ve bazıklinik ve laboratuvar-kimyasal parametreler ya*kın*dan izlenerekkullanılabilir: Kli*nik açıdan önemli proteinüri (günde 1 gram*dan fazla);immün yetmezlik ya da kollajen doku hastalığı (Lupus ery*the*matozus,skleroderma gibi); ba*ğışıklık sistemini zayıflatan sistemik ilaçların(kortikoste*roidler, sitostatikler, anti*meta*bolitler gibi), allopurinol, pro*ka*inamidve lityum kullanımı; gut, hipovolemi, serebral skleroz, koro*ner skleroz,diabetes mellitus, kara*ciğer yet*mez*liği. Kişilerin reaksi*yonla*rı*nın aynıolmamasına bağlı olarak, araç kullanma becerisi azalabilir. Emziren annelerdetedavi zorunluysa emzirmeye son verilmelidir.

[COLOR="deepskyblue"]Yan Etkileri.: Bulanık görme, halsizlik ve baş dönmesi hissi ile nadirenbilinç kaybı*na kadar varabilen (senkop gibi) belirtilerle birlikte, seyrekolarak kan ba*sın**cında aşırı düşme (hipotansiyon, ortostatik hipotansiyon)mey***dana ge*lebilir.

[COLOR="deepskyblue"]Etkileş.: Sofra tuzu, analjezikler, antifilojistikler (asetilsalisilik asit, indome*tasin gibi) ilacın anti*hi*pertansif etkisini azaltır.Antihipertansif ilaçlar (diü*retikler, betablokerler gibi), nitratlar,vazodilatörler, barbitüratlar, fenoti*ya*zinler, trisiklik antidepresanlar,alkol, narkotikler, anes*tezikler, nöroleptik ilaçlar ilacın antihipertansifetkisini güçlen*dirir. Potasyum, potasyum tutucu diüretikler (spironolakton,amilorid, triamteren gibi) ve heparin gibi serum potasyum konsantrasyonununyükselmesine yol açabilecek ilaçlar, ACE inhibitörlerinin yol açtıklarıpotasyum düzeyini yükseltici etkiyi güç*lendirirler. Lityumun kardi*yotoksik venörotoksik etkilerini güçlen*dirir. Po*tasyum ve/veya magnezyum eksikliğinebağlı olarak digitalis glikozitleri*nin etki ve yan etki*leri artabilir.Hidroklorotiyazit, oral antidiyabetikler, insülin ve katekolaminlerin(epinefrin gibi) etkisini zayıflatır.

Doz Önerisi: Hipertansiyon tedavisine etkin antihipertansif ilaçlarkullanarak düşük doz monoterapi ile başlanmalıdır. Monoterapinin etkiliolmadığı durumlarda Accuzide endikedir. Günlük dozu sabahları bir tablet Accuzide veya Accuzide Fort‘tur. Accuzide ilekontrol altına alınamayan hastalarda Accuzide dozu yükseltilmemelidir. Gereken durumlarda tedaviye ayrıayrı ilaçlarla devam edilmelidir. Günlük doz 20 mg kinapril+25 mghidroklorotiyazidi aşmamalıdır.Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 492
favori
like
share
SU-PERISI Tarih: 01.12.2008 18:28
Ellerine saglık bilğilerin için