Eski ve yeni Hıristiyanlar

Sual: Yahudilerle Hıristiyanların kâfir olduğunu, hatta onları dost edinenlerin de kâfir olacağını bildiren âyetler hakkında deniyor ki:
Kâfir olan Yahudi ve Hıristiyanlar, Asr-ı saadetteki kitap ehli idi. Şimdikiler, Cennete gidecektir. Çünkü dinsizliği yok etmek için onlarla omuz omuza çalışıyoruz.
Bu iddia hakkında açıklama yapar mısınız?
CEVAP
Zırva tevil götürmez diye demek ki böyle sözler için söylenmiş.
Şimdiki Hıristiyanları çoğu müşrik olup, kestikleri hayvan bile yenmez. Bir kimsenin, mümin olup Cennete gidebilmesi için imanın altı esasının hepsine de inanması gerekir. Birine bile inanmayan kâfirdir. Hıristiyanlar, imanın altı esasından kaçına inanıyorlar?

İmanın altı esası şunlardır:
1- Allahın varlığına, bir olduğuna ve ortağının bulunmadığına inanmak.
[Hıristiyanların Allah inancı bile yanlıştır. Eflatunun uydurduğu teslis [trinite yani üç tanrı] fikrine inanıyorlar. Baba tanrı, oğul tanrı, kutsal ruh gibi değişik üç tanrıya inanıyorlar.

Hazret-i İsa böyle sözler söylememiştir. Kuran-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Allah, Ey İsa, insanlara Beni ve anamı Allahtan başka iki ilah bilin diye sen mi dedin? diye sorunca, o da, Hâşâ, seni tenzih ederim. Bu söz bana yakışmaz dedi.) [Maide 116]

(İsa dedi ki: Allah, benim de, sizin de Rabbinizdir.) [Zuhruf 63, 64]

(Meryem oğlu İsa, Ben Allahın resulüyüm. Benden önce gelen Tevratı doğrulayıcı, benden sonra gelecek Ahmed isimli peygamberi müjdeleyici olarak geldim demişti.) [Saf 6]

(İsaya, Allah diyenler kâfirdir. Halbuki Mesih, Rabbim ve Rabbiniz olan Allaha kulluk edin dedi. Allah üçün üçüncüsü diyenler de kâfirdir.) [Maide 72, 73]

Bir de tanrı gökte diyorlar. Bu da küfürdür. Böylece bu birinci maddeye inanmamış oluyorlar.]

2- Meleklerin varlığına, onlarda erkeklik ve dişilik olmadığına inanmak.
[Hıristiyanlar, melekleri kız olarak kabul ediyorlar. Hatta Onlar tanrının kızlarıdır diyorlar. Melekleri kız olarak bildikleri için meleklere imanları da yanlıştır. Kuran-ı kerimde mealen, (Allah ile birlikte başka ilah edinen Cehenneme atılır. Rabbiniz oğulları size ayırdı da kendisi için kız olarak melekleri mi edindi? Elbette vebali çok büyük söz ediyorsunuz) buyuruluyor. (İsra 39, 40) Bu âyet-i kerime, birinci ve ikinci maddeye yanlış inanan Hıristiyanların kâfir olduklarını açıkça gösteriyor.]

3- Semavi kitapların hepsine inanmak.
[Halbuki Ehl-i kitap, Kurana inanmaz. Kuranda, (Âyetlerimize ancak kâfirler inanmaz) buyuruluyor. (Ankebut 47).

Bir âyet meali de şöyledir:
(Ey ehl-i kitap, resulümüz [Muhammed aleyhisselam] kitaptan gizlediğiniz şeyleri açıklamak üzere geldi. Size Allahtan bir nur ve apaçık bir kitap geldi.) [Maide 15]

Kitaplara imanları da yanlıştır. Kurana inanmadıkları için de kâfir oluyorlar.]

4- Bütün Peygamberlere inanmak.
[Onlar, Muhammed aleyhisselama inanmazlar. Peygamberlerden bazısını kabul edip, bazısını inkâr ederek ayrım yapanlar kâfirdir. (Bekara 285)

Kuran-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya 107]

(De ki, ey insanlar, ben, Allahın hepiniz için gönderdiği Resulüyüm.) [Araf 158]

(Âlemlere [Cin ve insanlara ilahi azap ile] korkutucu [uyarıcı] olarak Furkanı [Kuranı] kuluna [Muhammed aleyhisselama] indiren [Allahın şanı] ne yücedir.) [Furkan 1]

(Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmez.) [Sebe 28]

(Kimi, ona [Resulüme] iman etti, kimi de, ondan yüz çevirdi. Bunlara da çılgın ateşli Cehennem yetti. Âyetlerimizi inkâr ederek kâfir olanları elbette ateşe atacağız.) [Nisa 55-56]

(Allaha ve Onun ümmi nebi olan Resulüne iman edin, Ona tâbi olun ki doğru yolu bulasınız.) [Araf 158]

Bir hadis-i şerifte de, (Bana iman etmeyen Yahudi ve Hıristiyan, mutlaka Cehenneme girecektir) buyuruldu. Peygamberlere imanları da yanlıştır. Muhammed aleyhisselamı hak peygamber bilip ona tâbi olmadıkları için kâfir oluyorlar.]

5- Hayrın ve şerrin Allahtan olduğuna inanmak.
[Onlar, Tanrı kötülükleri takdir etmez derler. Acaba, takdir etmeyen, üç tanrıdan hangisi?]

6- Öldükten sonra dirilmeye, ahirete, Cennet ve Cehenneme inanmaktır.
[Hıristiyanlar, İsa gökte krallık kuracak diyerek Cennete de inanmıyorlar. Bu altıncı maddeye aynen Müslümanlar gibi inansalar bile, diğer maddelere İslamiyetin bildirdiğinin zıddına inandıkları için kâfir oluyorlar.]

Kuranda kâfir olarak bildirilen Hıristiyanların eski Hıristiyan olduğunu, yenilerinin Cennetlik oldukları nasıl söylenebilir ki? Bu, Kuranda mümin olarak bildirilen müslümanların eski Müslüman olduğunu, yenilerinin Cehennemlik olduğunu iddia etmeye benziyor. Yahut Kuranda bildirilen hususların ilk müslümanlar veya ilk kâfirler için olduğunu, sonrakiler için bu hükümlerin geçersiz olduğunu iddia etmeye benziyor. Her ikisi de İslamı tanımıyorum demenin başka şeklidir.

Yeni Hıristiyanlar imanın bu altı şartına inanıyorlar mı da Cennetlik olsunlar? Cennetlikse hepsine inanmıştır, tevbe edip Müslüman olmuştur, buna artık Hıristiyan denmez. Hıristiyansa kâfirdir, Allah ve Resulünün düşmanıdır, buna Müslüman denmez.

Yeni Hıristiyanların eskilerden farkı nedir? Farkları şirkte daha ileri gitmeleri değil midir?
(Hıristiyanlarla dinsizliği yenmek için omuz omuza çalışıyoruz) diyorlar. Misyonerlerle omuz omuza çalıştıkları doğrudur. Bütün Müslümanları Hıristiyan yapmak için omuz omuza çalışıyorlar.

Allahü teâlâ, kitap ehli gayri müslimlerle dinsizliği yok etmek için bile olsa, onlarla omuz omuza çalışmayı istemiyor. Onların Müslüman olmasını istiyor. Müslüman olana kadar onlarla mücadele etmeyi emrediyor. Bir âyet meali şöyledir:
(Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini [İslamiyeti] kendilerine din olarak kabul etmeyen kitap ehli [Yahudi ve Hıristiyanlar] ile, küçülerek boyun büküp kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.) [Tevbe 29]

Ehl-i kitap Allahın âyetlerini gizliyordu. Şimdi bazılarına ne oluyor da Allahın âyetlerini Ehl-i kitap gibi gizliyorlar? Allahın âyetlerini kim gizler? Niçin bu bildiğimiz âyetleri gizlemeye çalışıyorlar?

Hak olan sadece İslam dinidir. Bu husustaki âyet-i kerimelerden birkaçının meali şöyledir:
(Allah indinde hak din ancak İslamdır.) [Al-i İmran 19]

(Sizin için din olarak İslamı beğendim.) [Maide 3]

(Kim İslamdan başka din ararsa, bilsin ki, bulacağı o din, asla kabul edilmez.) [A.İmran 85]

(Sen, onların dinine uymadıkça, Hıristiyanlar ve Yahudiler senden hoşnut olmazlar. De ki: Doğru yol, ancak Allahın [bildirdiği İslamiyet] yoludur.) [Bekara 120]

(Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, [İslam düşmanlığında] birbirinin dostudur. Onları dost edinen de onlardan [kâfir] olur. Allahü teâlâ, [kâfirleri dost edinip, kendine] zulmedenlere hidayet etmez.) [Maide 51]

(Müminler, kâfirleri dost edinmesinler! Onları dost edinenler, Allahın dostluğunu bırakmış olur.) [Al-i İmran 28]

([Ehl-i kitap] Yahudi ve Hıristiyanlar hariç hiç kimse Cennete girmeyecek dediler. Bu, onların kuruntusudur. De ki: Doğru söylüyorsanız delilinizi getirin.) [Bekara 111]

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 571
favori
like
share