Lopinavir 133.3mg, ritonavir 33.3 mg

Ambalaj: 180 kapsül.

End.: HIV-enfeksiyonunun tedavisi için başkaantiretroviral ajanlarla kombine olarak endikedir.

Kontr.E.: Bileşimdeki maddelerden birine karşıaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. Lopinavir/ritonavir,klirens için CYP3A'ya ileri derecede bağlı olan ve yüksek plazmakonsantrasyonları ciddi ve/veya yaşamı tehdit eden olaylarla bağlantı olanilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Bu ilaçla birlikte verilmemesi gerekenilaçlar: Midazolam, triazolam, ergotamin, dihidroergotamin, pikozid, sisaprid,astemizol, terfenadin.

Uyar.: Proteaz inhibitörü tedavisi alan HIVenfekte hastalarda yeni başlayan diabetes mellitus, önceden mevcut diabetesmellitusun alevlenmesi ve hiperglisemi bildirilmiştir. Hepatik fonksiyonu azalmışhastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Antiretroviral terapi alanhastalarda santral obezite, dorsoservikal yağ artışı (bufalo hörgücü) periferikerime, meme büyümesi ve “kuşingoid görünüm” gözlenmiştir. Lopinavir/ritonavirkombinasyonu ile tedavi, total kolesterol ve trigliserid konsantrasyonlarındaartışlarla sonuçlanmıştır. Eğer ilacın bir dozunun alınması unutulursa, hastabu dozu olabildiğince çabuk almalı ve sonra normal şemaya dönmelidir. Ancak eğerbir doz atlanırsa hasta ikinci dozu iki katına çıkarmamalıdır. Gebelikte yalnızcapotansiyel yararlarının potansiyel risklere kesinlikle ağır basması durumundakullanılmalıdır. Gerek potansiyel HIV bulaşması ve gerekse emzirilen bebeklerdeciddi advers reaksiyon potansiyeli nedeniyle, anneler bebekleriniemzirmemelidir.

Yan E.: Abdominal ağrı, asteni, baş ağrısı,ağrı, anormal dışkı, diyare, dispepsi, flatülans, bulantı, kusma görülebilir.

Etkileş.: Efavirenz, delavirdin, amprenavir, indinavir, nelfinavir,ritonavir, sakinavir ile etkileşir. Antiaritmikler (amiodaron, bepridil,lidokain (sistemik) ve kinidin), antikoagülanlar (varfarin), antikonvülsanlar(fenobarbital, fenitoin, karbamazepin), dihidropiridin kalsiyum kanalblokerleri (örn felodipin, nifedipin, nikardipin), kolesterol düşürücü ajanlar(serivastatin, lovastatin ve simvastatin), kortikosteroidler (deksametazon),erektil disfonksiyon ajanları (sildenafil), bitkisel preparatlar (St John'sWort (hypericum perforatum), immünosüpresanlar (siklosporin ve takrolimus) ileetkileşebilir.

Doz Önerisi: Erişkinlerde önerilen Kaletra dozu,günde iki kez yemekle birlikte alınan (Emilimi arttırmak için yemekle birliktealınmalıdır) 400/100 mg (üç yumuşak kapsül veya 5.0 mL) dozudur. Pediyatrikhastalarda Kaletra oral solüsyonun önerilen dozajı, günde iki kez yemeklebirlikte alınan 300/75 mg/m2 doz olup maksimum doz günde iki kez 400/100 mg (5mL) dozudur. Mümkünse bu doz, kalibreli bir oral dozaj şırıngası kullanılarakverilmelidir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 436
favori
like
share