ilaçlar hakkında bilgiler - ilaçların tanıtımı - hangi hastalıklarda hangi ilaçlar kullanılır


Abelcet IV Flakon
Amfoterisin B(lipid formülasyon)
Ambalaj: 100 mg/20 mLx1 flakon.
Endikasyon(kullanım alanı): Konvansiyonel amfoterisin B terapisine intoleransıolan veya dirençli hastalarda invaziv fungal enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Doz: Yetişkin ve çocuklar için, tek enfüzyonolarak önerilen günlük doz 5 mg/kg’dir
Dikkat:Hekimin görüşüne göre, hipersensitivite riskiylekarşılaştırıldığında amfoterisin B ile sağlanacak yararlar dahaağır basmadıkça, aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.Amfoterisin B ile anafilaksi rapor edilmiştir.Amfoterisin B’nin ilk dozu, tıbbi eğitimli personelce, kapalı klinikgözlem altında uygulanmalıdır. Gebelik sırasında, sadece ilacın anne için önemigöz önünde bulundurulduktan sonra kullanılmalıdır. Amfoterisin B’nin insan sütünegeçip geçmediği bilinmemektedir. Anne sütü emen bebeklerde ciddiadvers reaksiyonlara yol açabileceğinden, anne için kullanılıpkullanılmayacağı kararına varılmalıdır.
Yan etkileri:Kırıklık, kilo kaybı, işitme kaybı,enjeksiyon yerinde enflamasyonu içeren reaksiyon; bronkospazm,nefes alma güçlüğü, astım, anafilaksi ve diğer allerjik reaksiyonlar;kalp yetmezliği, akciğer ödemi, şok, miyokardiyal enfarktüs, hemoptiz,hızlı solunum, trombofilebit, akciğer embolisi, miyokard hastalığı,plevral efüzyon, ventriküler fibrilasyon içeren aritmiler; makülopapülerkızartı, pruritus, eksfoliyatif dermatit, eritema multiform; akutkaraciğer yetmezliği, hepatit, sarılık, melena, anoreksi, dispepsi,kramp, epigastrik ağrı, ven tıkayıcı karaciğer hastalığı, diyare,karaciğer büyümesi, safra kanalı veya kanalları iltihabı, kolesistit;koagülasyon defektleri, lökositoz, eozinofili içeren kan diskrazisi;kemik, kas ve eklem ağrısını içeren miyasteni; konvülziyonlar, kulakçınlaması, görme bozukluğu, işitme kaybı, periferal nöropati, geçicivertigo, çift görme, ensefalopati, serebral vasküler aksidan,ekstrapiramidal sendrom ve diğer nörolojik semptomlar; oligüri,böbrek fonksiyonlarında azalma, anüri, böbrek tübüler asidozu, impotens,dizüri görülebilir.
Accolate Film Tablet
ZafirlukastAmbalaj:20 mgx56 tablet
Edikasyon(kullanım alanı): b-agonisti tedavisiyle yeterincekontrol altına alınamayan astım hastalarında, zafirlukast ilk basamaksürek tedavisi ilacı olarak endikedir. Zafirlukast, semptomatikhastalarda semptomları düzeltir (gündüzleri ve geceleri görülenastım semptomlarını azaltır), akciğer fonksiyonunu düzeltir, b-agonistlerine duyulan gereksinimiazaltır ve alevlenme dönemlerinin azalmasını sağlar
Doz:Astım ataklarının önlenmesinde sürekli olarakkullanılmalıdır. Erişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklara önerilendoz, günde 2 kez 20 mg’dir. Bu dozun üzerine çıkılmamalıdır. Yemeklerlebirlikte alınmamalıdır.
Dikkat: Zafirlukast, istenen yararınsağlanabilmesi için, semptomların bulunmadığı dönemlerde bile düzenliolarak alınmalıdır. Akut astım ataklarındaki bronkospazmın çözülmesinisağlamak amacıyla kullanılmaz. Gebelik sırasında tedaviye devamedilmesinden kaynaklanabilecek riskler, elde edilecek yararlar karşısındatartılmalı, gebelik sırasında yalnız açıkça gereksinim duyulduğundakullanılmalıdır. Anne sütüne geçtiğinden, emziren annelere verilmemelidir.
Yan etkileri: Baş ağrısı veya gastrointestinalbozukluklar (bulantı, kusma ve karın ağrısı) görülebilir.
Accuzide Film Tablet
Kinapril 20 mg,hidroklorotiyazit 12.5 mgAmbalaj: 30 film tablet.
Endikasyon(kullanımalanı): Kombinasyon preparatının kullanımının gerekli olduğuesansiyel hipertansiyonda endikedir. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan monoterapininyetersiz olduğu durumlarda kombinasyon tedavisi uygulanmalıdır.
Doz: Hipertansiyon tedavisine etkin antihipertansif ilaçlarkullanarak düşük doz monoterapi ile başlanmalıdır. Monoterapinin etkiliolmadığı durumlarda Accuzide endikedir. Günlük dozu sabahları bir tablet Accuzide veya Accuzide Fort‘tur. Accuzide ilekontrol altına alınamayan hastalarda Accuzide dozu yükseltilmemelidir. Gereken durumlarda tedaviye ayrıayrı ilaçlarla devam edilmelidir. Günlük doz 20 mg kinapril+25 mghidroklorotiyazidi aşmamalıdır
Dikkat:Accuzide, aşağıdabelirtilen durumlarda risk ve yararlar iyice değerlendirildikten sonra ve bazıklinik ve laboratuvar-kimyasal parametreler yakından izlenerekkullanılabilir: Klinik açıdan önemli proteinüri (günde 1 gramdan fazla);immün yetmezlik ya da kollajen doku hastalığı (Lupus erythematozus,skleroderma gibi); bağışıklık sistemini zayıflatan sistemik ilaçların(kortikosteroidler, sitostatikler, antimetabolitler gibi), allopurinol, prokainamidve lityum kullanımı; gut, hipovolemi, serebral skleroz, koroner skleroz,diabetes mellitus, karaciğer yetmezliği. Kişilerin reaksiyonlarının aynıolmamasına bağlı olarak, araç kullanma becerisi azalabilir. Emziren annelerdetedavi zorunluysa emzirmeye son verilmelidir.
Yan etkileri: Bulanık görme, halsizlik ve baş dönmesi hissi ile nadirenbilinç kaybına kadar varabilen (senkop gibi) belirtilerle birlikte, seyrekolarak kan basıncında aşırı düşme (hipotansiyon, ortostatik hipotansiyon)meydana gelebilir.
ACE Plus Selenyum Fort Yumuşak Kapsül
Naturel b-Karoten(Provitamin A) 20 mg (26.000 IU), C vitamini (askorbik asit) 200 mg, E vitamini(d-a-tokoferol)200 mg (200 IU), selenyum maya (Selenhefe) 50 mg (50 mg selenyum)Ambalaj: 30 ve 100 kapsül.
Endikasyon(kullanım alanı): Bileşimdeki vitaminlerin eksikliklerinde tamamlayıcıolarak kullanılır. Büyüme ve gelişmenin sağlanması, gebelik, emzirme, menopoz,yaşlanma, hava kirliliği gibi durumlarda ACE Plus Selenyum ihtiyacıartar.
Doz: Takviye olarak günde 1-2 kapsül, tedavi amacıyla günde2-3 kapsül önerilir
Dikkat: Oral kontraseptif kullananlar ve oral antikoagülankullananlarda ACE Plus Selenyum verilmesi risklidir.
Yan etkileri: Önerilen dozlarda belli bir yan etkisi yoktur. Yüksekdozlarda diyare ve karın ağrısı görülebilir.
Acerilin Tablet
LisinoprilAmbalaj: 5 mgx20 tablet :: 10 mgx20 tablet :: 20 mgx20 tablet.
Endikasyon(kullanım alanı): ACE inhibitörü olarak esansiyel ve renovasküler hipertansiyondaendikedir. Tek başına veya diğer antihipertansiflerle beraberkullanılabilir. Ayrıca dijital ve/veya diüretiklerle kontrolaltına alınamamış konjestif kalp yetmezliği tedavisinde de endikedir.
Doz: Hipertansiyonda başlangıç dozu günde 1 kez 10 mg, sürekdozu ise günde 1 kez 20-40 mg’dir. Konjestif kalp yetmezliğinde başlangıçdozu günde 2.5-5 mg, sürek dozu günde 10-40 mg’dir. Akut miyokard enfarktüsüiçin beta bloker tedavisi veya standart trombolitik, Aspirin’e ilave olarakkullanılır. Hemodinamik olarak stabil hastalarda, ilk 5 mg’lik doz semptomunbaşlamasından 24 saat içinde verilmelidir. Eğer tolere edilebilirse, tekrar 5mg 24 saat sonra verilir, daha sonra günde bir kez 10 mg’ye artırılır.Tedavisüresi minimum 6 hafta olmalıdır. Tabletler yemeklerle birlikte, yemeklerdenönce ya da sonra alınabilir.
Dikkat: Renal yetmezliği olsun veya olmasın konjestifkalp yetmezliği hastalarında, semptomatik hipotansiyon gözlenmiştir.Lisinopril de dahil ACE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalardanadiren yüz, ekstremiteler, dudaklar, dil, glottis ve/veya larenksteanjiyonörotik ödem bildirilmiştir. Bu durumda lisinopril hemenkesilmelidir. Larengeal ödem ile seyreden anjiyonörotik ödem fatalolabilir. Zorunlu olmadıkça lisinoprilin gebelikte kullanılmasıönerilmez. İnsansütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren anneye ancak gerekligörüldüğünde dikkatle verilmelidir.
Yan etkileri: En sık görülen yan etkiler uykuhali, baş ağrısı ve diyare, yorgunluk, öksürük, mide bulantısı. Dahaaz sıklıkla ortostatik etkiler, lekeler ve asteni görülebilir.
Acetylcystein 600 Trom EfervesanTablet
Asetil sisteinambalaj: 600 mgx10 tablet.
Endikasyon(kullanım alanı): Yoğun kıvamlı balgamın atılması, azaltılması, ekspektorasyonunkolaylaştırılması gereken durumlarda, bronkopulmoner hastalıklarda,bronşik sekresyon bozukluklarının tedavisinde endikedir. Asetil sisteinin asetaminofen(parasetamol) zehirlenmelerinde karaciğer harabiyetini azaltıcıetkisi de vardır.
Doz: Erişkinler ve gençlerde (14 yaşından yukarı),günde 2 kez ½ tablet (300 mg); 6-14 yaş grubunda, günde 1 kez ½ tablet geneldeakşamları verilmelidir. Gerekli görüldüğünde söz konusu dozlaraşılabilir. Efervesan tabletler, yemeklerden sonra suda çözündürülerekalınmalıdır.
Dikkat: Gastroduodenal ülser durumlarında,ayrıca asetil sisteinin verilmesinden sonra bronşiyal sekresyondabelirgin bir artış olabilir. Asetil sisteinin anne sütüne ve fetüsegeçmesiyle ilgili yeterli veri olmadığından, gebelerde ve emzirenlerdezorunlu nedenler olmadıkça kullanılmamalıdır.
Yan etkileri: Kusma ve bulantı tipinde gastrointestinalbozukluklar, stomatit ve rinore (burun akıntısı), ürtiker, baş ağrısı,kulak çınlaması, nadiren alerjik deri reaksiyonları oluşturabilir.Özellikle astmatik hastalarda bronkospazm yapabilir.
Acnelyse Krem
Retinoik asit ‰1 Ambalaj: 20 g’lik tüp.
Endikasyon(kullanım alanı): Komedon, papül ve püstüllerlebirlikte görülen akne vulgariste endikedir.
Doz: Parmak ucuyla alınan bir miktar krem günde bir kereve tercihen geceleri tedavisi gereken bölgeye sürülür. Tedaviyeortalama 6 hafta devam edilmelidir
Dikkat: Duyarlık ve kimyasal irritasyonoluşursa tedavi kesilmelidir. Tedavi sırasında hastanın güneşışığı görmesi en aza indirilmelidir. Güneş yanığı olan hastalar tamameniyileşinceye kadar retinoik asit kullanılmamalıdır. Gözlere, mukozmembranlara, burun kenarlarına ve ağza değdirilmemelidir. Ekzematözderi bölgelerin

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3061
favori
like
share
FreddyKrueger Tarih: 26.12.2008 19:22
[COLOR="#c0ccf4"][QUOTE=M.Kutsi Çil;3161341]Ecza deposu sahibi misin kardeşim,kim okur bu yazdıklarını?

iLqinizi ÇekmediySe Konuya Bakar Yorum YazmazSınız... Içerik Forumda BuLunmamaSı Gereken Bir Durumda iSe Ihbar EdebiLirSiniz...

BunLarın HariCinde iSe de GüzeL Bir Te$ekkür MeSajı Yazar Yahut Butona TıkLarSınız...
M.Kutsi Çil Tarih: 24.12.2008 10:20
Ecza deposu sahibi misin kardeşim,kim okur bu yazdıklarını?