MabThera IV Enfüzyon Konsantresi

Rituksimab
Ambalaj: 100 mg/10 mLx2 flakon :: 500mg/50 mLx1 flakon.
End.:Nüksedenveya kemorezistan düşük evreli (low grade) veya foliküler, CD20 pozitif,B hücreli non-Hodgkin lenfomalı hastaların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Rituksimabaveya murin proteinlere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.:Rituksimabınenfüzyonla ilişkili reaksiyonları sitokinlerin ve/veya diğer kimyasalmediyatörlerin salınımına bağlı olabilir. Kullanım sırasında ölümlesonuçlanan şiddetli pulmoner enfüzyonla ilişkili olgular bildirilmiştir.Rituksimab enfüzyonları, tüm yaşama döndürme olanaklarının el altındabulunduğu bir ortamda ve deneyimli bir onkolog/hematoloğun gözetimialtında uygulanmalıdır. Potansiyel yararlar riskten fazla olmadığı sürecegebe kadınlara uygulanmamalıdır. Üreme çağındaki kadınlara rituksimabtedavisinden önce ve bu tedaviden 12 ay sonrasına kadar etkili doğumkontrol yöntemleri uygulanmalıdır. Rituksimabın anne sütüne geçipgeçmediği bilinmediğinden, emziren annelere verilmemelidir.
Yan E.: İlk rituksimab enfüzyonu sırasındahastaların çoğunluğunda ateş ve üşüme/titremeden oluşan enfüzyonlailişkili semptom kompleksi meydana gelir. Sıkça raslanan diğer enfüzyonlailişkili semptomlar bulantı, ürtiker, yorgunluk, baş ağrısı, pruritus,bronkospazm, dispne, dilde ve boğazda şişme hissi (anjiyoödem), rinit,kusma, hipotansiyon, kızarma, hasta bölgelerde ağrıyı içermektedir.
Doz Önerisi: Erişkin hastalarda monoterapi olarak uygulananMabThera için önerilen doz 375 mg/m2vücut yüzey alanıdır. MabThera 4 hafta boyunca, haftada bir kere, sadece damaryoluyla tek başına IV enfüzyonla uygulanır. Hazırlanan enfüzyonsolüsyonu IV enjeksiyon veya bolus enfüzyon yoluyla uygulanmamalıdır.Her MabThera enfüzyonundan önce, bir analjezik/antipiretik(örneğin parasetamol) ve bir antihistaminik ilaçtan (örneğin difenhidramin)oluşan bir premedikasyon her zaman yapılmalıdır. Kortikosteroidlerlepremedikasyon da düşünülmelidir

Macrol FilmTablet

Klaritromisin
Ambalaj: 250 mgx14 tablet :: 500 mgx14 tablet
Macrol Oral Süspansiyonİçin Granül
Klaritromisin
Ambalaj: 125 mg/5 mLx70 mL :: 250 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL
End.:Faranjit/tonsillit,akut maksiller sinüzit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni,komplike olmayan deri ve yumuşak dokunun hafiften orta dereceyekadar olan enfeksiyonları, yaygın ve lokal mikrobakteriyel enfeksiyonlartedavisinde endikedir. Klaritromisin, asit supresyon varlığındaHelicobacter pylori eradikasyonu için endikedir; bu durum duodenalülserin tekrarlanmasını azaltır.
Kontr.E.:Makrolidantibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Klaritromisin, daha önceden var olan kardiyak anormalliklere (aritmi,bradikardi, QT aralığı genişlemesi, iskemik kalp hastalığı, konjestifkalp yetmezliği gibi) veya elektrolit dengesizliğine sahip, terfenadintedavisi gören hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Klaritromisinle linkomisin ve klindamisindeolduğu gibi diğer makrolid antibiyotiklerle çapraz rezistans olasılığıda düşünülmelidir. Klaritromisin başlıca karaciğer ve böbrekleatılır. Normal renal fonksiyonlu hepatik bozukluğu olan hastalardadoz ayarlaması yapılmadan uygulanabilir. Bununla beraber, birliktehepatik bozukluğu olsun veya olmasın şiddetli renal bozukluk varlığında,dozun azaltılması veya doz aralarının açılması uygun olabilir. Şiddetlirenal bozukluğu olan yaşlı hastalarda, doz ayarı düşünülmelidir.Diğer alternatif tedavilerden hiç birinin uygun olmadığı klinikdurumlar hariç gebelerde kullanılmamalıdır. İnsan sütüyle atılıpatılmadığı bilinmemektedir; emziren kadınlara verirken dikkatliolunmalıdır.
Yan E.:Gözlenenyan etkilerin çoğu gastrointestinal sistemle ilgili olup, diyare,kusma, abdominal ağrı, dispepsi ve bulantıdır. Diğer yan etkilerbaş ağrısı, tat değişikliği ve karaciğer enzimlerinde geçici artışlarıiçerir.
Etkileş.:Teofilinve karbamazepinin klaritromisinle birlikte uygulanması sonucunda,kanda bu ilaçların düzeylerinde orta derecede ama istatistikselolarak anlamlı bir artış olur. Varfarin, ergot alkaloidleri, triazolam,midazolam ve siklosporin gibi ilaçlarla birlikte klaritromisinkullanılması, bu diğer ilaçların serum düzeylerini artırabilir.Klaritromisin ve digoksini birlikte kullanan hastalarda yükselmişdigoksin serum konsantrasyonları rapor edilmiştir. Makrolidlerterfenadin ve astemizolün düzeylerini artırabilir.
Doz Önerisi:MacrolFilm Tablet: Mikobakteriyel enfeksiyonlardayetişkin hastalarda önerilen başlangıç dozu, günde 2 kez 500 mg’dir.Eğer 3-4 hafta içinde klinik ve bakteriyolojik yanıt elde edilmezse,doz günde 2 kez 1 g’ye çıkartılabilir.Macrol Oral Süspansiyon: Çocuklardaönerilen dozu günde 2 kez 7.5 mg/kg’dir. Günlük maksimum doz günde 2kez 500 mg’dir. Normal tedavi süresi, ilgili patojene ve hastalığınşiddetine bağlı olarak 5 ile 10 gün arasındadır. Streptokokal tedavisüresi en az 10 gündür. Sulandırılmış ilaç aç veya tok karnına verilebilir.Vücut ağırlığı 8 kg’dan az çocuklarda doz, vücut ağırlığına göre(günde 2 kez 7.5 mg/kg) hesaplanmalıdır

Madopar Kapsül

Levodopa, benserazid
Ambalaj: <62,5> (50mg+12.5 mg)x100 kapsül ::<125> (100 mg+25 mg)x30 kapsül :: <250> (200 mg+50 mg)x30kapsül.
Madopar HBS Kapsül
Levodopa 100 mg,benserazid 25 mg
Ambalaj: 30 kapsül.
End.:Parkinsonhastalarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Levodopa veya benserazide karşı aşırı duyarlığı olduğubilinen hastalara verilmemelidir. Selektif olmayan MAO inhibitörleri ilebirlikte verilmemelidir. Ciddi dekompanse endokrin, renal, hepatik veyakardiyak bozukluklarda, psikotik komponenti olan psikiyatrik hastalıklardaveya dar açılı glokomda uygulanmamalıdır. 25 yaşın altındaki hastalara verilmemelidir(iskelet oluşumu tam olmalıdır). Yeterli doğum kontrolü uygulamayan, çocukdoğurma potansiyeli olan kadınlar veya gebelere verilmemelidir. Madopar kullananbir kadın hastada gebelik oluşursa, ilaç hemen kesilmelidir.
Uyar.: Duyarlı bireylerde aşırı duyarlık reaksiyonları gelişebilir.Diyabetli hastalarda sık sık kan şekeri testleri yapılmalı ve antidiyabetikajanların dozu buna göre düzenlenmelidir. Levodopa+benserazid tedavisi, acilolgular dışında, genel anestezi gerektiren cerrahi girişimlerden 12-48 saatönce kesilmelidir. Tedavi aniden kesilmemelidir. Ani yoksunluklar yaşamıtehdit eden nöroleptik malign-benzeri sendrom (hiperpireksi, kas rijiditesi,olası psikolojik değişiklikler, yüksek serum kreatinin fosfokinaz) ile sonuçlanabilir.Benserazidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, bu tedavidekianneler bebeklerini emzirmemelidir.
Yan E.: Anoreksi, bulantı, iştahsızlık, kusma ve diyarebildirilmiştir. Tat kaybı veya değişikliğinin gözlendiği izole olgularbildirilmiştir. Tedavinin erken döneminde görülme olasılığı daha yüksekolan sindirim sistemine ait istenmeyen etkiler, ilacın yemek sırasında ya dabir miktar yiyecek ve sıvıyla birlikte alınması ve dozun kademeli olarakartırılmasıyla kontrol altına alınabilir. Pruritus ve döküntü gibi alerjikcilt reaksiyonları nadiren olabilir. Kardiyak aritmiler veya ortostatikhipotansiyon nadir görülebilir. Birkaç nadir olguda hemolitik anemi, geçici lökopenive trombositopeni bildirilmiştir. Tedavinin daha geç dönemlerinde istem dışı(koreiform veya ateotik) hareketler olabilir. Ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk,halüsinasyonlar, hezeyanlar ve temporal dezoryantasyon yaşlılarda ve bu gibirahatsızlık öyküsü olan hastalarda görülebilir. İdrar renk değiştirebilir,genellikle beklemekle koyulaşan kırmızı renktedir.
Etkileş.: Nöroleptikler, opioidler ve rezerpin içerenantihipertansif ajanlar ilacın etkisini inhibe ederler. İrreversibl selektifolmayan MAO inhibitörleri alan hastalarda MAO inhibitörlerinin kesilmesi velevodopa+benserazide başlanması arasında en az iki haftalık bir araolmalıdır. Sempatomimetiklerle (adrenalin, noradrenalin, isoproterenol veyaamfetamin gibi sempatik sinir sistemini uyaran ilaçlar) birlikteuygulanmamalıdır. Diğer antiparkinson ilaçlarla (antikolinerjikler, amantadin,dopamin agonistleri) kombinasyon yapılabilir, ancak bu hem istenen, hem deistenmeyen etkilerin yoğunluğunu artırabilir. Levodopa+benserazid tedavisibaşladığında antikolinerjikler aniden bırakılmamalıdır.
Doz Önerisi:Madopar ile tedaviye kademeli olarak başlanmalı ve hastalığın herdevresinde doz bireysel olarak saptanmalı ve optimal etki için titreedilmelidir. Aşağıdaki doz uygulamaları bu konuda yol gösterici olarak kabuledilebilir. Başlangıç tedavisi: Parkinsonizmin erken evrelerinde günde 3-4 kez birkapsül Madopar <62.5> ile tedaviye başlamak önerilebilir. Optimal etkiyegünlük 300-800 mg+levodopa 75-200 mg benserazid dozuyla ulaşılıp, bu 3 veyadaha fazla doza bölünebilir. Optimal etki elde etmek için 4-6 haftaya gerekvardır. Ortalamasürek dozu günde 3-6 kez 1 kapsül Madopar <125>'tir. Optimal etki için, Madopar HBS standart Madopar'ın yerine geçebilir. Gün boyuncailacın etkisinde büyük dalgalanmalar ('on-off' fenomeni) olan hastalar düşükve daha sık tek dozlar almalı veya Madopar HBS'ye geçmelidir. Standart Madopar'dan Madopar HBS'ye geçiş tercihen sabah dozu ilebaşlayarak bir günden diğerine yapılır. Günlük doz ve doz aralıkları başlangıçtastandart Madopar ile aynı olmalıdır. 2-3 gün sonradoz kademeli olarak yaklaşık %50 artırılmalıdır. Hastalar durumlarının geçiciolarak bozulabileceği hakkında bilgilendirilmelidir

Magnesie Calcinee Toz

Magnezyum hidroksit
Ambalaj: 100 g’lik ambalaj
End.:Peptik ülser,gastrit peptik özofajit gibi durumlarda görülen hiperasiditelerinsemptomatik tedavilerinde, çeşitli nedenlere bağlı kabızlıklardalaksatif olarak kullanılır.
Kontr.E.:Böbrekfonksiyon yetmezliğinde, apandisitte, ülseratif kolitte, kolostomive ileostomide, kronik diyarede, bağırsak tıkanmasında kontrendikedir.
Uyar.: Şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma gibi akutapandisit belirtisi olasılığı durumlarında ve böbrek yetmezliklerindekullanılmamalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Uzun süre kullanılan yüksek dozlardan kaçınılırsa gebeliğin son 6ayında kullanılabilir.
Yan E.: Hipermagnezemi gibi elektrolit dengesizliklerineneden olabilir. Nadiren kusma, bulantı, mide krampları yapabilir.
Etkileş.:Tetrasiklingrubu antibiyotikler, antihistaminikler, amfetamin, antimuskarinikajanlar, oral antikoagülanlar, indometasin, demir müstahzarları,naproksen, psödoefedrin, kinin, kinidin, salisilatlar, sülfadiazin,digoksin gibi ilaçların emilimini azaltıp biyoyararlıklarını etkileyeceğinden,bu ilaçların alımından 2 saat önce ve sonra magnezyum alınmamalıdır.
Doz Önerisi: Mide asiditesini nötralize etmek için 0.5-1 g (yarımölçek), çeşitli hazımsızlık ve şişkinlik hallerinde adsorban velaksatif olarak 2-3 g (1 ölçek), müshil olarak 8-10 g (3 ölçek alınır. Gece yatarken alınması önerilir.Arsenik ve asit zehirlenmelerinde 20-30 g alınmalıdır

Magnesium Diasporal Granül

Magnezyum sitrat1830 mg (=295.7 mg magnezyum)
Ambalaj: 20şase.
Magnesium Diasporal Pastil
Magnezyum sitrat610 mg (=98.6 mg magnezyum)
Ambalaj: 50 pastil.
End.:Magnezyumfosfolipitler ve ATP ile kompleksler oluşturarak biyolojik membranlarıstabilize eder ve membran akışkanlığını azaltır. Şelasyon yapabilmeyeteneği ile protein sentezinde önemli rol oynar. Magnezyum ayrıcadoğal ve fizyolojik bir kalsiyum antagonisti ve vazodilatördür.
Kontr.E.: Bütün mineral müstahzarlarıgibi, renal salgılama fonksiyonunun ciddi yetersizliklerindekullanılmamalıdır.
Uyar.: Dijital glikozidleri kullananhastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Gebelik ve emzirme süresindegüvenle kullanılabilir.
Yan E.: Gastrointestinal irritasyonve sulu diyareye yol açabilir.
Etkileş.: Birbirlerinin absorpsiyonlarınıengelledikleri için magnezyum preparatları ve tetrasiklinler aynıanda kullanılmamalıdır. Gerekiyorsa her iki preparat arasında birkaçsaat süre bırakılmalıdır.
Doz Önerisi: Granül: Günde 1 şase kullanılır. Bir şase içeriği yarımbardak su, çay veya meyve suyu içinde çözülüp içilmelidir. Tedavien az 6 hafta devam ettirilmelidir. Pastil: Günde 3 kez 1 pastil ağızda emilerekuygulanır. Tedavi en az 6 hafta devam ettirilmelidir. Pastillergünün farklı saatlerinde, tercihen yemeklerden önce alınmalıdır

Magnezi Kalsine Toz

Magnezyum oksit(saf)
Ambalaj: 100 g’lik ambalaj
End.:Peptikülser, gastrit peptik özofajit gibi durumlarda görülen hiperasiditelerinsemptomatik tedavilerinde, çeşitli nedenlere bağlı kabızlıklardalaksatif olarak kullanılır.
Kontr.E.:Böbrekfonksiyon yetmezliğinde, apandisitte, ülseratif kolitte, kolostomive ileostomide, kronik diyarede, bağırsak tıkanmasında kontrendikedir.
Uyar.: Şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma gibi akutapandisit belirtisi olasılığı durumlarında ve böbrek yetmezliklerindekullanılmamalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Uzun süre kullanılan yüksek dozlardan kaçınılırsa gebeliğin son 6ayında kullanılabilir.
Yan E.: Hipermagnezemi gibi elektrolit dengesizliklerineneden olabilir. Nadiren kusma, bulantı, mide krampları yapabilir.
Etkileş.:Tetrasiklingrubu antibiyotikler, antihistaminikler, amfetamin, antimuskarinikajanlar, oral antikoagülanlar, indometasin, demir müstahzarları,naproksen, psödoefedrin, kinin, kinidin, salisilatlar, sülfadiazin,digoksin gibi ilaçların emilimini azaltıp biyoyararlıklarını etkileyeceğinden,bu ilaçların alımından 2 saat önce ve sonra magnezyum alınmamalıdır.
Doz Önerisi: Mide ekşimelerinde 0.5-1 g, hafifmüshil olarak 2-3 g, müshil olarak 8-10 g (gece yatarken) ve arsenikleasit zehirlenmelerinde 15-25 g kullanılır. (Bir kahve kaşığı yaklaşık2 g’dir

Magnezyum Sülfat Ampul

Magnezyum sülfat 7H2O%15
Ambalaj: 10mLx10 ve 100 ampul.
End.: Preeklampsi veya eklampsi, lokalbeyin ödemi gibi nedenlerle ortaya çıkan konvülziyonlarda, obstetrikteuterus kontraksiyonlarını önlemede, hipomangezemiye nedenolan kronik hastalıklarda kullanılır.
Kontr.E.: Kalp blokunda, miyokardiyal harabiyette,renal yetmezlikte, renal fonksiyon bozukluğunda ve solunum yollarıhastalığında kullanılmamalıdır.
Uyar.: Magnezyum sülfat genellikle anneye,doğum sancıları sırasında ve doğumdan 2 saat sonrasına kadar uygulanmamalıdır.Magnezyum sülfatın anne sütüne geçtiği ve konsantrasyonlarını anneninserum konsantrasyonlarının iki katına ulaştığından, emziren annelerdedikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.: Solunum hızında azalma, dolaşımkollapsı, reflekslerin depresyonu, hipotansiyon, hipotermi, hipotoni,kalp hızının azalmasıdır.
Etkileş.: Baryum: Baryum toksisitesinin kas uyarıcıetkisi, magnezyum sülfat ile birlikte baryum kullanıldığı zamanazalır. Kalsiyum (İV tuzları): Beraber kullanımı parenteralmagnezyum sülfatın etkilerini nötralize edebilir. SSS Depresanları: Parenteral magnezyum sülfatSSS depresanları ile beraber kullanıldığında bunların etkileriniartırır. Dijital glikozidler: Dijital kullanan hastalardaparenteral magnezyum sülfat çok dikkatli kullanılmalıdır. Çünkümagnezyum toksisitesini tedavi için IV kalsiyum tuzları da uygulanacaksa,kardiyak iletim değişebilir ve kalp bloğu oluşabilir. Nöromusküler Blokerler: Bu tür ilaçların magnezyum sülfatlaberaber kullanımı nöromusküler blokajı ciddi bir şekilde potansiyalizeeder. Alkol (yüksek konsantrasyonda), alkali karbonatlar, alkalihidroksitler, arsenatlar, baryum, kalsiyum, klindamisin fosfat,ağır metaller, hidrokortizon sodyum süksinat, fosfatlar, polimiksinB sülfat, salisilatlar, stronsiyum ve tartaratlar ile geçimsizdir.Magnezyum, streptomisin, tetrasiklin ve tobramisin ile birlikteverildiğinde, bu ilaçların antibiyotik aktivitesini azaltır.
Doz Önerisi: IV enfüzyon amacıyla kullanılacak magnezyum sülfatsolüsyonlarının konsantrasyonu %20’nin altında olmalıdır. IV enjeksiyon hızıdakikada 150 mg’yi geçmemelidir. Ancak ağır eklampsi konvülsiyonlarında buhızı geçmek gerekebilir. Gebelik toksemisinde konvülsiyonların tedavisi: IV enfüzyon 4-5 g magnezyum sülfat[32-40 mEq (=16-20 mmol) magnezyum] 250 mL %5 dekstroz veya %0.9 sodyum klorürsolüsyonu ile dilüe edilir ve 30 dakikada IV enfüzyon şeklinde verilir. Aynıanda IM olarak 10 g’ye kadar (her iki gluteusa ayrı ayrı 5 g) magnezyum sülfatenjekte edilir veya %20’lik solüsyondan 20 mL (4 g magnezyum sülfat) 3-4dakikada IV olarak enjekte edilir. Daha sonra, gereksinime göre her 4 saattebir 4-5 g IM olarak enjekte edilir veya ilk IV enjeksiyondan sonra, saatte 1-2g IV enfüzyonla verilir. Ağır magnezyum eksikliği: Vücut ağırlığının her kg’si için 250mg magnezyum sülfat 4 saatte bir İM olarak uygulanır. IV enfüzyon olarak 5 gmagnezyum sülfat 1 litre %5 dekstroz veya %0.9 sodyum klorürle dilüe edilerek 3saatlik bir IV enfüzyonla verilir. Hafif magnezyum eksikliği: 1 g magnezyum sülfat 6 saat arayla 4doz halinde 24 saatte IM olarak uygulanır. Total parenteral nütrisyon: Günde 1-3 g magnezyum sülfat IVenfüzyonla verilir. Polimorf ventriküler taşikardi: IV olarak 2 g magnezyum sülfat 1-2dakikada IV enfüzyonla verilir. Aritmi kontrol edilemezse enjeksiyon 5-15dakika sonra tekrarlanabilir. Ayrıca dakikada 3-20 mg magnezyum sülfat enfüzyonugerekebilir. Erken doğum: Başlangıç dozu olarak 4-6 g magnezyum sülfat 20-30dakikada IV enfüzyonla verilir. Sürek dozu olarak, İV enfüzyonda saatte 1-3 g,uterus kontraksiyonları durana kadar verilir. Yetişkinler için dozsınırları:Günde 40 g’ye kadar verilebilir. Olağan pediyatrik doz: Total parenteral nütrisyonda IV enfüzyon, günde0.25-1.25 g magnezyum sülfattır

Magnokal Toz

Magnezyum hidroksit
Ambalaj: 100 g’lik ambalaj
End.:Peptik ülser,gastrit peptik özofajit gibi durumlarda görülen hiperasiditelerinsemptomatik tedavilerinde, çeşitli nedenlere bağlı kabızlıklardalaksatif olarak kullanılır.
Kontr.E.:Böbrekfonksiyon yetmezliğinde, apandisitte, ülseratif kolitte, kolostomive ileostomide, kronik diyarede, bağırsak tıkanmasında kontrendikedir.
Uyar.: Şiddetli karın ağrısı, bulantı,kusma gibi akut apandisit belirtisi olasılığı durumlarında ve böbrekyetmezliklerinde kullanılmamalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.Uzun süre kullanılan yüksek dozlardan kaçınılırsa gebeliğin son 6ayında kullanılabilir.
Yan E.: Hipermagnezemi gibi elektrolitdengesizliklerine neden olabilir. Nadiren kusma, bulantı, midekrampları yapabilir.
Etkileş.:Tetrasiklingrubu antibiyotikler, antihistaminikler, amfetamin, antimuskarinikajanlar, oral antikoagülanlar, indometasin, demir müstahzarları,naproksen, psödoefedrin, kinin, kinidin, salisilatlar, sülfadiazin,digoksin gibi ilaçların emilimini azaltıp biyoyararlıklarını etkileyeceğinden,bu ilaçların alımından 2 saat önce ve sonra magnezyum alınmamalıdır.
Doz Önerisi: Mide asidi nötralizasyonu için 1 g(1/3 ölçek) alınır. Sindirim bozukluklarında, şişkinlik durumlarında velaksatif olarak 3 g (1 ölçek) yeterlidir. Uygulamaya devam etmek gerektiğindendoz günde 3-4 kez tekrarlanabilir. Müshil olarak alınması gerektiğinde 10.5 galınması gerekir. İlacın genelde yatarken alınması önerilir. Arsenik vebazı asit zehirlenmelerinde hekim gözetiminde 21-30 g (7-10 ölçek) verilebilir

Majezik FilmTablet

Flurbiprofen
Ambalaj: 100mgx15 ve 30 tablet
End.:Çeşitlenedenlere bağlı baş ve diş ağrıları, nevraljiler; adet sancıları;romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, akut gut artriti,eklem romatizmaları, artrozlar, lumbago ve şiddetli radikülaljilerinakut ve uzun süreli semptomatik tedavileri; çeşitli cerrahi operasyonlarve yumuşak doku travmalarına bağlı ağrı ve enflamatuvar semptomlarıngiderilmesi; KBB ve stomatolojik rahatsızlıklardaki ağrı ve enflamasyonungiderilmesinde endikedir.
Kontr.E.: Aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.Flurbiprofen, aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuvarilaçların astım, ürtiker veya diğer alerjik reaksiyonlara yol açtığıbilinen kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğubulunan, geçmişte böbrek veya karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerdedikkatle kullanılmalıdır. Flurbiprofen, kardiyak dekompansasyonu,hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan kişilerde sıvı retansiyonuve ödem görülme olasılığına karşı dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerdekullanılması önerilmez. Laktasyonda kullanılması önerilmez.
Yan E.: Dispepsi, mide bulantısı, kusma,abdominal ağrı, gaz yakınmaları, diyare, konstipasyon, ürtiker,baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, rinit, vücutağırlığı değişimleri görülebilir.
Etkileş.: Flurbiprofen, furosemid gibidiüretiklerin etkisini azaltabilir. Antikoagülan ilaç kullananhastalarda dikkatle uygulanmalıdır. Flurbiprofen ve aspirininbirlikte uygulanması durumunda flurbiprofenin serum konsantrasyonlarındayaklaşık %50 düşüş olduğu bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Önerilen günlük doz, bölünmüş dozlar halinde150-200 mg’dir. Semptomların şiddetine bu doz toplam 300 mg’ye çıkarılabilir.Adet sancılarında, semptomların başlangıcında 100 mg, bunun ardından4-6 saatte bir 50 mg-100 mg, maksimum günlük doz 300 mg’dir

Makrosilin Oral Süspansiyon

Ampisilin trihidrat
Ambalaj: 250 mg/5 mLx80 mL’lik şişe
Makrosilin Fort Tablet
Ampisilin trihidrat
Ambalaj: 500mgx16 tablet
End.:Duyarlı bakterilerinetken olduğu tonsilit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni, sinüzitve orta kulak iltihabı gibi solunum yolları enfeksiyonları; sistit,üretrit, piyelonefrit, prostatit, gonore, septik abortus ve puerperalenfeksiyonlar gibi ürogenital enfeksiyonlar; enterit, kolanjit,enterokolit gibi gastrointestinal enfeksiyonlar; filebit, apse,erizipel, impetigo ve enfekte akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarıylaseptisemi ve bakteriyel menenjit tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Penisilinekarşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerdekullanım güvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer,bu nedenle emziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önündebulundurulmalıdır.
Yan E.:Glosit,stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatifdermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetiksistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.
Etkileş.:Ampisilin,allopurinol ile kombine edildiğinde cilt reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi:Solunum ve yumuşak doku enfeksiyonlarında hastanın ağırlığı 20 kg veya dahafazla ise 250 mg her 6 saatte bir, hastanın ağırlığı 20 kg’dan aşağıise 50 mg/kg/gün 6-8 saatlik eşit dozlara bölünerek verilir. Gastrointestinal ve ürogenitalbölge enfeksiyonlarında hastanın ağırlığı 20 kg veya daha fazla ise 50mg, her 6 saatte bir; hastanın ağırlığı 20 kg’dan aşağı ise 100mg/kg/gün, 6-8 saatlik eşit dozlara bölünerek verilir. N. gonorrhoeae’ye bağlı erkek ve kadınlardakiüretrit tedavisinde, 1 g probenesid ile beraber 3.5 g olarak uygulanır

Maksipor FilmTablet

Sefaleksin monohidrat
Ambalaj: 500 mgx16 tablet :: 1 gx10 tablet
Maksipor Oral Süspansiyonİçin Toz
Sefaleksin monohidrat
Ambalaj: 250 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu solunum yolu enfeksiyonları, otitis media,cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik enfeksiyonları ve prostatitdahil ürogenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Sefaleksin tedavisine başlamadan önce penisilin,sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı önceden aşırı duyarlıkreaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Böbrek fonksiyonbozukluğu olan hastalarda dozaj kreatinin klirensine göre düzenlenmelidir.Gebelikte güvenirliği henüz kesinlik kazanmamıştır. Emziren annelereuygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Psödomembranözkolit semptomları tedavi sırasında veya sonrasında görülebilir.Nadiren bulantı, kusma ve tedaviyi kesmeyi gerektirmeyecek şiddettediyare ve ayrıca dispepsi ve karın ağrısı bildirilmiştir. Geçici hepatit ve kolestatiksarılık çok nadiren bildirilmiştir. Kızarıklık, ürtiker ve anjiyoödemşeklinde alerji görülebilir. Anafilaktik şok da bildirilmiştir.Genital ve anal pruritus, vajinit ve vajinal akıntı, yorgunluk hissi,sersemlik, baş ağrısı, eozinofili, nötropeni ve SGOT, SGPT değerlerindeartışlar da bildirilen reaksiyonlar arasındadır.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde olağan doz 6 saatte bir 250-500mg’dir. Enfeksiyon türü ve şiddetine göre günde 1-4 g uygulanabilir.Streptokoksik farenjit, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve 15yaşından büyük hastalardaki komplikasyonsuz sistitte 12 saattebir 500 mg uygulanabilir. Sistit tedavisine 7-14 gün devam edilmelidir.Çocuklarda olağan doz, eşit dozlara bölünerek uygulanan 25-50mg/kg/gün’dür. Streptokoksik farenjit ile cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında,günlük toplam doz 12 saatte bir eşit dozlar şeklinde uygulanır. Ağır enfeksiyonlarda dozu ikikatına çıkartmak mümkündür. Otitis media tedavisinde dört eşitdoza bölünerek günde 75-100 mg/kg olarak uygulanabilir. b-hemolitik streptokok enfeksiyonlarındatedaviye en az 10 gün devam edilmesi uygundur

Maksiporin Flakon IM

Sefazolin
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü :: 500 mgx1flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain ampulü :: 1 gx1 flakon ve 4 mL’lik ‰5 lidokainampulü
Maksiporin Flakon IM/IV
Sefazolin
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü ampul :: 500 mgx1flakon ve 5 mL’lik çözücü ampul :: 1 gx1 flakon ve 5 mL’lik çözücüampul
End.:Duyarlıbakterilerin etken olduğu akut ve subakut bronşit, bronşektazi, bronkopnömoni,pnömoni, akciğerin cerahatlı hastalıkları (akciğer absesi), piyotoraks,piorezi, kronik solunum yolu hastalıklarına bağlı sekonder enfeksiyonlar,farenjit, larenjit, tonsillit, kolanjit, kolesistit, peritonit,lenfanjit, lenfadenit, septisemi, subakut bakteriyel endokardit,pyelonefrit, piyelit, sistit, üretrit, osteomyelit, artrit, follikülit,panaris, fronkül, fronküloz, antraks, erizipel, abse, ülser, flegmon,ameliyat sonrası yara enfeksiyonları, yanıklar, dekübitis, bartolinit(bartolin absesi), servisit, endometrit, parametrit, pelvi-peritonit,doğum sonrası enfeksiyonları, mastit, orta kulak iltihabı, sinüzit,parotit, kulak ve burun fronkülü, arpacık, panoftalmi gibi enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporingrubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerdekontrendikedir.
Uyar.: Sefalosporin, penisilin ya dadiğer ilaçlara karşı alerjisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefazolin dozu azaltılarakverilmelidir. Gebelikte tıbbi gereklilik olmadıkça kullanılmamalıdır.Emziren annelere uygulanması halinde dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Diyare, oralkandidiyazis, bulantı, kusma, karın ağrıları, anoreksi, psödomembranözkolit semptomları görülebilir. Bulantı ve kusma nadiren bildirilmiştir.Anafilaksi, eozinofili, kaşıntı, ilaç ateşi, cilt döküntüsü, nötropeni,lökopeni, trombositopeni görülebilir. Renal ve hepatik yetmezliğebağlı olmaksızın SGOT, SGPT, BUN ve alkalen fosfataz düzeylerindegeçici artışlar bildirilmiştir.
Etkileş.:Probenesidsefalosporinlerle birlikte kullanıldığında, bunların etkilerinindaha uzun zaman devam etmesine yol açar.
Doz Önerisi:Olağan yetişkin dozu, orta ve ağır şiddetteki enfeksiyonlarıntedavisinde 500 mg-1 g Maksiporin 6 veya 8 saatte bir uygulanmalıdır. DuyarlıGram-pozitif kokların etken olduğu hafif enfeksiyonlarda 250-500mg Maksiporin8 saattebir uygulanmalıdır. Akut, komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında1 g Maksiporin 12 saatte bir uygulanmalıdır.Pnömokoksik pnömoni tedavisinde 500 mg Maksiporin 12 saatte bir uygulanmalıdır.Ağır, yaşamı tehdit edici enfeksiyonların tedavisinde (endokardit,septisemi gibi) 1 g-1.5 g Maksiporin 6 saatte bir uygulanmalıdır. Pediyatrik dozaj: Hafif ve orta şiddetli enfeksiyonlarıntedavisinde günlük toplam doz 25-50 mg/kg 3-4 eşit doza bölünmüş olarakverilebilir. Ciddi enfeksiyonların tedavisinde doz kg başına100 mg’ye kadar artırılabilir. Prematüre bebeklerde ve 1 aylıktanküçük bebeklerde önerilmez

Maliasin Draje

Barbeksaklon
Ambalaj: 25mgx50 draje :: 100 mgx50 draje.
End.:Grand-malepilepsiler, özellikle uyanık tipte, tek başına veya petit-mal nöbetlerlebirlikte; myoklonik-astatik petit mal (akinetik nöbetler, Lennox sendromu);impulsif (myoklonik) petit mal; Jackson ve diğer fokal epilepsiler; piknoleptikpetit mal (absanslar) ve BNS kramplarında grand mal profilaksisi içinenidekdir.
Kontr.E.:Akut alkol,uyku ilacı, analjezik ve psikofarmaka entoksikasyonları; hepatik porfiriler;ağır böbrek ve karaciğer bozuklukları; ağır myokard hasarları; tireotoksikoz,feokromositom; dar açılı glokom; rest ürinle birlikte prostat adenomu;taşikardik aritmiler; ağır anjina pektoris; ajite psikozlar.
Uyar.: Alınan doza ve bireysel duyarlığabağlı olarak, reaksiyon yetisini (araç ve makine kullananlar için önemli)azaltabilir. Gebe hastaların tedavisinde beklenen yarar ile anne ve çocuk içinoluşabilecek risk özenle tartılmalıdır. Emziren annelerde barbeksaklonuygulaması konusunda bilgiler yeterli değildir. Bu nedenle bebeklerin dikkatleizlenmesi önerilir.
Yan E.:Bazıhastalarda geçici adaptasyon semptomları, örneğin asabiyet ve huzursuzluk(ilaç akşam geç alındığında, uykuya dalma zorluğu) veya yorgunluk görülebilir.Seyrek olarak iştah azalması, kilo kaybı görülebilir. Çok seyrek olgulardaalerjik deri reaksiyonları ve kabızlık bildirilmiştir. Ender olarak, özellikleaşırı dozlarda çocuklarda halusinoz tipi optik halusinasyonlar oluşabilir.Ataksi, nistagmus, baş dönmesi, kusma gibi nörotoksik semptomlar ortaya çıkarsadoz azaltılmasına gidilmelidir. Gıda alımının azalmış olduğu durumlarda (örneğinhastalık, iştahsızlık vb.) barbeksaklona tahammül azalabilir ve doz azaltılmasıgerebilir.
Etkileş.:Kumarintürevleri, griseofulvin, oral kontraseptifler, guanetidinin etkisininazalmasına neden olabilir. Diğer santral deprese edici ilaç ve antiepileptiklerin,özellikle valproik asitin barbeksaklon ile birlikte uygulanmasında sedatif etkiartışı gözleniyorsa, doz azaltılmalıdır. Tüm santral etkili ilaçlarla olduğugibi, barbeksaklon ile tedavide de alkollü içkilerden kaçınılmalıdır.
Doz Önerisi: Başlangıç dozu günde 100 mg’dir. Daha sonra ikigünlük ya da bir haftalık aralarla doz her seferinde 100 mg arttırılarakgerekli doz bulunur. Günlük ortalama doz süt çocuklarında 25-50 mg,küçük çocuklarda 50-100 mg, okul çocuklarında 50-300 mg ve erişkinlerde200-400 mg’dir. Vücut ağırlığı yönünden çocuklarda günlük doz 5-8mg/kg ve erişkinlerde 3-5 mg/kg’

Maltofer Oral Solüsyon

Demir III hidroksidpolimaltoz kompleksi
Ambalaj: 100 mg/5 mLx10 flakon.
End.:Özellikledemir eksikliği anemisi başta olmak üzere tüm latent ve manifest demireksikliklerinin tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Demiryüklenmesi bulunanlarda veya demirin kullanımında bir bozukluğun söz konusuolduğu durumlarda (örneğin hemokromatozis, hemosiderosis, kurşun anemisi,sidero akrestik anemi, talasemi). Demir eksikliğinin neden olmadığı anemiler(örneğin hemolitik anemi).
Uyar.: Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkınınrengi koyulaşabilir, bu durum normal olup, herhangi bir önlem gerektirmez.Gebelikte, özellikle 2. ve 3. trimesterde artan demir gereksinimi demireksikliğine sebep olabileceği için, demir takviyesi önerilmektedir. Emzirenanneye demir preparatı verilmesi, bebekte bir demir intoksikasyonuna veyabebekte var olan demir eksikliğinin ortadan kaldırılmasına neden olmaz.
Yan E.:Enderolarak gastrointestinal irritasyon, epigastrik dolgunluk, bulantı, diyare,kabızlık gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Demiriyonları (Ferroz tuzları) fitatlar, oksalatlar, taninler tetrasiklinler veantiasitlerle çözünmeyen şelatlar oluşturarak demir emilimini azaltırlar.
Doz Önerisi: Yemekler sırasında veya yemekten hemen sonraalınmalıdır. Çocuklar (>12 yaş), erişkin ve yaşlılarda latent demireksikliğinde günde ½-1 flakon (50-100 mg). Ciddi demir eksikliğinde günde2-3 kez 1 flakon (200-300 mg). Manifest demir eksikliğinde normal kandeğerlerine ulaşmak ortalama 3-5 aylık tedavi ile olur. Latent demireksikliğinde tedavi süresi 1-2 aydır. Hb konsantrasyonunun normaledönmesinden sonra depoların dolması için 2-3 aylık süre boyuncaher gün 1 flakon içilmesi gereklidir.

Maltofer Fol Çiğneme Tableti

Ferro III hidroksidpolimaltoz kompleksi (=100 mg elementel demir), folik asit 0.35 mg
Ambalaj: 30 tablet.
End.:Latent vemanifest demir eksikliğinin tedavisinde, ayrıca gebelik boyunca, gebeliköncesinde ve sonrasında (laktasyon döneminde) görülen demir ve folik asiteksikliğini engellemede endikedir.
Kontr.E.:Organizmayaaşırı dozda demir yüklenmesi (hematokromatoz, hemosideroz), demir kullanımı bozuklukları(kurşun anemisi, sidero-akrestik anemi, talessemi), B12 vitaminieksikliğine bağlı megaloblastik anemi ve hemolitik anemilerdekullanılmamalıdır.
Uyar.: Enfeksiyona ya da malignansiye bağlı anemilerde yerinekonulan demir retiküloendotel sistemde depolanır ve ancak primer hastalıktedavi edildikten sonra kullanılabilir. Diyabetiklere dikkat: Her bir tablet0.04 dilim ekmeğe eşdeğerdir.
Yan E.:Enderolarak tokluk hissi, epigastrik ağırlık hissi, bulantı, kabızlık ve ishal gibiyan etkiler görülebilir. İlacın kesilmesiyle bu şikayetler kaybolur. Dışkıdagörülebilecek koyu rengin klinik olarak hiçbir önemi yoktur.
Doz Önerisi: Manifest demir eksikliğinde, hemoglobin değerleri normaldeğerlere ulaşana kadar günde 2-3 kez birer tablet, daha sonra demirdepolarının doldurulması amacıyla gebelik boyunca günde 1 tablet. Latent demir eksikliği ve demir+folikasit eksikliğinin engellenmesinde, günde 1 tablet. Tabletin yemek sırasındaveya yemekten sonra çiğnenmesi ve üzerine bir yudum sıvı alınması önerilir.Tabletleri bütünüyle bir miktar sıvı ile yutmak da mümkündür. Demir depolarınıdoldurmak için, kan parametrelerinin (Hb, Hct, eritrosit sayısı) normaledönüşünden yaklaşık 1 ay sonrasına kadar tedavi sürdürülmelidir

Manuprin Granül

Metenamin mandelat
Ambalaj: 0.5 gx56 saşe.
End.:Özellikleuzun süreli tedavi gerektiren pyelonefrit, sistit, pyelit ve diğerkronik üriner sistem enfeksiyonları ile beraber oluşan bakteriüridetedavi edici ve koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca akut üriner sistemenfeksiyonlarında, enfeksiyon uygun antimikrobiyal ilaçlarlakontrol altına alındıktan sonra önleyici olarak uygulanır. Akut üriner sistem enfeksiyonlarındatek başına kullanılmaz. Sistit ve kanlı idrarın bulunduğu durumlarda(prostat, nörojenik bladder) uzun süreli tedavi için uygundur. Sağladığıbakterisit ortam sayesinde yatalak hastalardaki sonda değişmesüresini de uzatmaktadır.
Kontr.E.: Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde,ciddi dehidratasyonda kontrendikedir. İdrardaki ürat kristallerinedeniyle gut hastalarında da kontrendikedir.
Uyar.: Yüksek dozları (3-4 hafta boyuncagünde 8 g) idrar kesesi tahrişi, ağrılı ve sık idrara çıkma, albüminürive kanama yapabilir. İdrarı alkali yapıcı ilaç ve yiyecekler yasaklanmalı,askorbik asit gibi asitlendirmeye yardımcı ilaçlar verilmelidir.İdrar pH’sı asit yapılamıyorsa tedavi kesilmelidir. Gebeliğinilk aylarında güvenirliği saptanmamıştır.
Yan E.: Tedavi edilen hastaların%3.5’tan azında bulantı, mide rahatsızlığı, dizüri, deride kızarıklıklargibi reaksiyonlar saptanmıştır.
Etkileş.: Tiyazit diüretikler, karbonik anhidrazinhibitörleri, kristalüriye neden olacağı için sülfonamidler,idrar pH’sını yükselttiği için sodyum bikarbonat ve asetazolamidile birlikte verilmemelidir.
Doz Önerisi: Günlük dozlar, yemeklerden sonra ve yatarken olmaküzere 4 kez yarım bardak suda tamamen eritilerek içilir. Büyükleregünde 4 kez ikişer şase, 6-12 yaş arası çocuklarda günde 4 kez birerşase, 6 yaşın altındaki çocuklara 4’e bölünmüş olarak günlük 50 mg/kgdozda verilir

Maprotil Tablet

Maprotilin HCI
Ambalaj: 25mgx30 tablet; 75 mgx14 tablet
End.:Endojen depresyon,envolusyonal depresyon, psikojenik depresyon, reaktif ve nevrotikdepresyon ve tükenme depresyonu, somatojenik (organik veya semptomatik)depresyon, maskeli depresyon, menopozal depresyon. Anksiyete, disforiveya irritabiliteyle karakterize diğer depresif mizaç bozuklukları;apatetik durumlar (özellikle yaşlılarda), altında depresyon ve/veyaanksiyetenin yattığı psikosomatik ve somatik semptomlar. Çocuklardave genç erişkinlerde depresyon ve bununla ilişkili mizaç bozukluklarındaendikedir.
Kontr.E.:Maprotilineaşırı duyarlığı olanlarda, epileptik olduğu bilinen veya şüphelenilenhastalarda, konvülziyon eşiği düşük olanlarda, yeni miyokard enfarktüsügeçirmiş hastalarda veya antrioventriküler iletim bozukluğu olduğunda,dar açılı glokom veya idrar tutulmasında (örn. prostat hastalıklarınabağlı olan) kullanılmamalıdır. Alkol, hipnotik, analjezik veya psikotropikilaçlarla akut zehirlenme olgularında maprotilin uygulanmamalıveya kesilmelidir.
Uyar.: Depresif hastalarda, intiharetme olasılığı, hastalıkları süresince kalıcıdır ve hastalıktaönemli bir iyileşme görülünceye kadar devam edebilir. Bu nedenle,maprotilinle tedavinin bütün aşamalarında, hastalar dikkatlibir şekilde izlenmeli ve reçeteye hastanın tedavisi için gereklien az sayıda ilaç yazılmalıdır. Kullanımı kesin gerekmedikçe vedaha güvenilir alternatif tedavi olduğu sürece maprotilinin gebeliksırasında kullanılmasından kaçınılmalıdır. Maprotilin anne sütünegeçer. Maprotilin kullanan anneler bebeklerini olası yan etkilerekarşı tıbbi gözetim altında tutulmak kaydıyla (uyuşukluk gibi) emzirebilir.Maprotilinin neden olacağı sedasyon ve dikkat azalması nedeniylehastalar araç veya makine kullanma gibi ani reaksiyon gerektirenetkinliklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:Sersemlik,baş ağrısı, baş dönmesi, geçici yorgunluk, gündüz sedasyon, uyuşukluk,ağız kuruluğu, terleme görülebilir. Ateşle seyreden deri reaksiyonları(döküntü, ürtiker), mide bulantısı, kusma, kilo artışı arasıragörülebilir.
Etkileş.:Maprotilinguanetidin veya betanidin gibi adrenerjik nöron inhibitörlerininantihipertansif etkisini azaltacağından veya yok edeceğinden;rezerpin veya metildopanın santral sedatif etkisini artıracağından,hipertansiyon tedavisi için birlikte kullanılmaları gerekiyorsa,etki mekanizması farklı antihipertansifler uygulanmalı ve hastanınkan basıncı izlenmelidir. Bir MAO inhibitörüyle tedavinin ardındanmaprotilin uygulanacaksa, tedavi kesinlikle yeterli bir aradan(en az 14 gün) sonra başlatılmalıdır. Noradrenalin, adrenalin, amfetamin,metilfenidat gibi sempatomimetik ajanların kardiyovasküler etkilerinigüçlendirebilir. Alkolün, barbitüratlar ve genel anestezikler gibiSSS depresanlarının ve ayrıca atropin, biperiden gibi antikolinerjikajanların ve levodopanın etkilerini de güçlendirebilir. Barbitüratlar,fenitoin, karbamazepin gibi ilaçlar maprotilinin antidepresanetkisini zayıflatabilir. Maprotilinin fenitoinle birlikte kullanımı,fenitoinin istenmeyen etkilerinin ortaya çıkmasına yol açabilir.Majör trankilizanlarla birlikte kullanımı maprotilinin serumdakonsantrasyonunu yükselterek konvülziyon eşiğinin düşmesine venöbetlere yol açabilir. Maprotilinin benzodiyazepinlerle kombinasyonusedasyon artmasına neden olabilir. Propranolol gibi oldukça fazlametabolize edilen b-blokerlerlekombinasyonu plazmada maprotilin konsantrasyonunu artırabilir.
Doz Önerisi: İlacın dozu ve uygulama şekli bireysel olaraksaptanmalı, doz hastanın durumuna ve ilaca verdiği yanıta göreayarlanmalıdır. Günlük doz 150 mg’yi aşmamalıdır. Hafiften ortadereceye kadar depresyonda özellikle ayakta tedavi edilen semptomlarınşiddetine ve hastanın yanıtına bağlı olarak günde 1-3 kez 25 mg veyagünde 1 kez 25-75 mg oral olarak kullanılır. Ağır depresyonda özellikle hastanedeyatan hastalara günde 1-3 kez 25 mg veya günde 1 kez 75 mg oral olarakverilir

Marcaine ‰5 Enjektabl Solüsyon

Bupivakain HCl
Ambalaj: 100 mg/20 mLx1 flakon.
End.:Derin kasgevşemesinin gerekmediği uzun süreli sinir iletim (kondüksiyon)blokları ve epidural anestezi ve obstetrik anestezi için kullanılır.
Kontr.E.:Amid grubulokal anesteziklere aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir. İntravenözregional anestezide (Bier bloku) kontrendikedir.
Uyar.: Bupivakainin yanlışlıkla damariçine enjekte edilmesini önlemek için büyük özen gösterilmelidir.12 yaşın altındaki çocuklara uygulanması önerilmez. Bupivakainanne sütüne geçer ancak, tedavi edici dozlarda anne sütüne geçenmiktar çok az olduğundan, çocuğu etkileme tehlikesi yoktur.
Yan E.:Dilde uyuşma,sersemlik, baş dönmesi, bulanık görme, tremor ve bunları izleyen uykuhali, konvülziyonlar, bilinç kaybı ve solunum durması, hipotansiyonve miyokard depresyonu görülebilir.
Doz Önerisi: Yalnızca anestezi konusunda deneyimlihekimler tarafından ya da bu hekimlerin denetiminde kullanılmalıdır.
Marcaine-Spinal Enjektabl
Bupivakain HCI
Ambalaj: 20 mg/4 mLx5 ampul.
End.:2-3 saats

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3961
favori
like
share