Babyprin Tablet
Asetilsalisilikasit
Ambalaj: 80mgx20 tablet.
End.:Asetilsalisilikasit antitrombotik olarak, nonstabil anjina pektoriste ve risk altındaki(hipertansif, hiperlipidemik, diyabetik veya sigara tiryakileri)hastalarda koroner trombozun önlenmesinde; miyokard reenfarktüsprofilaksisinde; kardiyovasküler cerrahide özellikle aortokoronerby-pass ve arteryovenöz şantlarda postoperatif tromboz ve embolizminönlenmesinde; geçici iskemik ataklarda ve stroke profilaksisindeendikedir. Antienflamatuvar/analjezik olarak, iltihabi durumlarda,örneğin akut ve kronik romatizmal hastalıklarda; ağrılarda, örneğinbaş ve diş ağrısı, bel ağrısı (lumbago), nevralji, siyatik, migrenve adet sancılarında; soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlardagörülen ağrı ve ateş durumlarında endikedir.
Kontr.E.: Kanama eğiliminin arttığı patolojikdurumlarda, antikoagülan (heparin, kumarin türevleri vb.) tedavisisırasında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gebeliğinson 3 ayında, salisilatlara ve analjeziklere karşı aşırı duyarlıkgösterenlerde, kronik veya aktif ülseri olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Tıbbi zorunluk olmadıkça gebelerve emziren annelere verilmemelidir. Asetilsalisilik asit, kortikosteroidlerveya alkolle birlikte alındığında gastrointestinal kanama riskiniartırabilir.
Yan E.: Mide rahatsızlığı, gastrointestinalgizli kan kaybında artış, nadiren aşırı duyarlığa bağlı reaksiyonlar(deri reaksiyonları, nefes darlığı) ve trombositopeni görülebilir.
Etkileş.: Nonsteroidal antiromatizmalilaçların etkilerini ve yan etkilerini, metotreksatın istenmeyenetkilerini, antikoagülanların (örneğin heparin ve kumarin türevleri)etkilerini ve steroidlerle birlikte alındığında gastrointestinalkanama olasılığını artırır.
Doz Önerisi: Non-stabil anjina pektoris ve risk altındaki (hipertansif-hiperlipidemik,diyabetik veya sigara tiryakileri) hastalarda koroner trombozunönlenmesinde; miyokard reenfarktüs profilaksisinde; kardiyovaskülercerrahide özellikle aortokoroner by-pass ve arteriyovenöz şantlardapostoperatif tromboz ve embolizmin önlenmesinde; geçici iskemikataklarda ve stroke (inme) profilaksisi için, günde 1-4 tablet önerilir.Analjezik ve antienflamatuvar olarak, günde 4-6 kez; 1-2 yaşındakilere½-1 tablet, 3-4 yaşındakilere 1-2 tablet, 5-9 yaşındakilere 2-4 tablet,10-14 yaşındakilere 4-6 tablet önerilir. Babyprin tabletleri su, süt veya meyvesuları ile yutulabilir. Ananas tadında olduğu için çiğnenebilirveya bebek maması, bebek yiyecekleri veya normal gıdalara karıştırılarakverilebilir.
Bactrim Ampul IV
Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg
Ambalaj: 5 mLx1 ampul.
Bactrim Oral Süspansiyon
Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
Bactrim Tablet
Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg
Ambalaj: 30 tablet.
Bactrim Forte Tablet
Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi, pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.
Kontr.E.:Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TM-SMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (Stevens-Johnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapötik yarara karşı tartılarakverilmelidir.
Yan E.:Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psödomembranöz enterokolit olgusu görülmüştür. Karın ağrısı ve anoreksi görülebilir.
Etkileş.:Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TM-SMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TM-SMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TM-SMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma görülebilir.
Doz Önerisi:Bactrim Ampul: Bactrim ile parenteral uygulama, oral yolla verilemediğindeözellikle pre- ve postoperatif enfeksiyonlarda, tifo ya da paratifodaduyarlı mikroorganizmalar olduğunda endikedir. IV enfüzyon içinampul, ancak uygun enfüzyon solüsyonları ile seyreltildikten sonrauygulanabilir. Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar içinstandart doz: Sabahve akşam uygun seyreltimler yapıldıktan sonra günde 2 kez 1 (5 mL) ampul(10 mL); günlük maksimum doz (özellikle ağır olgular için), günde 2 kezsabah ve akşam 3x1 (5 mL) ampul (15 mL). 12 yaşına kadar çocuklariçin standart doz: Günlük ortalama doz yaklaşık 2 mL/5 kg vücut ağırlığı;sabah ve akşam olmak üzere iki eşit doza bölünür. Böylece çocuklaraönerilen doz kg başına günlük 6 mg trimetoprim ve 30 mg sülfametoksazoldur.Tedavi süresi: Genel bir kural olarak Bactrim’in parenteral formülasyonlarıoral tedavinin mümkün olmadığı hallerde verilmelidir. Standartdoz arka arkaya 5 günden fazla, maksimum doz da 3 günden fazla kullanılmamalıdır.Bactrim Oral Süspansiyon: Çocuklar için standart doz 6 hafta-5 ay süreyle sabahyarım ölçek, akşam yarım ölçektir. 6 ay-5 yaş arası çocuklarda sabah1, akşam 1 ölçek; 6-12 yaş arası çocuklarda sabah 2, akşam 2 ölçektir.Daha ağır enfeksiyonlarda bu dozlar %50 artırılabilir. BactrimTablet: Günlükdoz yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda standart doz sabah 2tablet veya 1 forte tablet; minimum doz ve 14 günden uzun süren tedavilerdesabah 1, akşam 1 tablet veya yarımşar forte tablet; özellikle ağır olgulariçin yükleme dozu sabah 3, akşam 3 tablet veya 1’er buçuk forte tablet,yemeklerden sonra verilir.
Bactroban Pomat
Mupirosin 20 mg/g (%2)
Ambalaj: 10 ve 15 gramlık tüp.
End.:Bakterilerinneden olduğu deri enfeksiyonları, impetigo, folikül iltihabı, furonküloz, küçükyırtıklar, dikiş atılmış yaralar ya da aşınma gibi sekonder enfekte travmatiklezyonların topikal tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Mupirosine karşı duyarlıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Kullanımıyla oluşan nadir olası bir duyarlılık reaksiyonuya da şiddetli lokal iritasyonda tedavi kesilmelidir. Gebelik ve emzirmesırasında kullanımı ile ilgili yeterli insan verisi bulunmamaktadır. Eğerçatlamış meme ucu tedavi edilecekse, emzirmeden önce iyice yıkanmalıdır.
Yan E.: Uygulama bölgesinde yanma,batma, kaşıntı gibi hafif yan etkiler görülmüştür. Deride duyarlılıkreaksiyonları nadir olarak bildirilmiştir. Ayrıca sistemik allerjikreaksiyonlar bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Bactroban Krem: Küçük yırtıklar, dikiş atılmış yaralar ya da aşınma gibisekonder enfekte travmatik lezyonların topikal tedavisinde, yanıta bağlı olarak10 güne kadar günde 3 kez etkilenmiş bölgeye küçük miktarlarda bir parça temizpamuk, yün veya gazlı bez ile uygulanabilir. Tedavi edilen alan sargı ile örtülebilir. Diğerürünlerle karıştırılmamalıdır, çünkü dilüsyon riski vardır ve bu,antibakteriyel aktivitede azalma ve mupirosinin krem bazı içindestabilitesinde azalmaya neden olur Doz Önerisi:Bactroban Pomat: Deri enfeksiyonları, impetigo, folikül iltihabı,furonküloz tedavisinde, etkilenmiş bölgeye 10 gün süreyle günde 3 kezuygulanmalıdır. Eğer istenirse, bu alan bir bandaj veya absorban pansuman ileörtülebilir. Bactroban'ın insanlarda uzun dönem kullanımına ait deneyimbulunmamaktadır.
Bakamsilin FilmTablet
Bakampisilin
Ambalaj: 400 mgx10 tablet :: 800 mg (fort)x10 tablet.
End.: Ampisiline duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu solunum sistemi, ürogenital sistem, deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Penisilin grubu antibiyotiklereve/veya sefalosporinlere karşı bilinen aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir.
Uyar.: Penisilin tedavisi uygulananhastalarda ciddi hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırıduyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Ampisilinin gebelerdekullanım güvenliği kanıtlanmamıştır. Ampisilin anne sütüne geçer.Emziren annelerde kullanıldığında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
Yan E.:Glossit,stomatit, bulantı, kusma, diyare, psödomembranöz kolit gibi gastrointestinal;eritem, makülopapüler kızartı, ürtiker, multiform ve bazan eksfoliyatifdermatit gibi dermatolojik; anemi, trombositopeni, trombositopenikpurpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz gibi hematopoetiksistemi ilgilendiren yan etkiler izlenebilir.
Etkileş.:Ampisilin,allopurinol ile kombine edildiğinde cilt reaksiyonları görülebilir.
Doz Önerisi: Erişkinlerde hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlardagünde 2x400 mg, ağır enfeksiyonlarda günde 2x800 mg kullanılır. Akut komplike olmayan gonorede 1600 mg tek doz halinde,1 g probenesid ile birlikte verilmelidir. Çocuklarda 12 saatte bir iki eşitdoz halinde 25-50 mg/kg/gün olarak verilmelidir.
Baktisef Flakon IM, IV
Seftriakson
Ambalaj: 500 mg IMx1 flakon ve 2 mL'lik %1 lidokain ampulü :: 1 g IMx1flakon ve 3.5 mL'lik %1 lidokain ampulü :: 500 mg IVx1 flakon ve 5 mL’likçözücü su ampulü :: 1 g IVx1 flakon ve 10 mL’lik çözücü su ampulü.
End.: Duyarlı bakterilenyol açtığı sepsis, menenjit, dissemine Lyme borreliosis’i, abdominalenfeksiyonlar (peritonit, safra ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları),kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları, solunumyolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni, kulak-burun-boğaz enfeksiyonları,akut bakteriyel komplike olmayan otitis media, gonore dahil olmaküzere genital enfeksiyonlar, preoperatif enfeksiyon profilaksisindeendikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Penisilinlerle sefalosporinler arasında çaprazduyarlık nedeniyle, penisiline aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde uygulanırkendikkatli olunmalıdır. Karaciğer ve böbrek işlev bozukluklarındaherhangi bir doz ayarlamasının gerekli olmadığı, ancak bu grup hastalardaolası bir birikimi önlemek amacıyla günde 2 gramın aşılmaması önerilir.Gebelerde kesin gerekmedikçe kullanılması önerilmez. Seftriaksonanne sütüne geçer; emziren kadınlarda kesin gerekmedikçe uygulanmamasıönerilir.
Yan E.:Enjeksiyonbölgesinde ağrı, ciltte kızarıklık, pruritus, diyare, bulantı,kusma, eozinofili, trombositoz, lökopeni, SGOT ve SGPT’de yükselmegibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.:Amsakrin,vankomisin, flukonazol ve aminoglikozitlerle geçimsizdir. Total beslenmesolusyonları ve ayrıca Ringer solusyonu gibi kalsiyum içeren solusyonlar vevankomisin ile birlikte enjeksiyonunda geçimsizlik söz konusudur.
Doz Önerisi: Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar için normalortalama doz günde tek dozda 1-2 g'dir. Enfeksiyonun seyri ve ağırlığına göregünde en çok 4 g'ye kadar çıkılabilir. Çocuklarda menenjit dışındaki muhtelifciddi enfeksiyonların tedavisi için önerilen günlük doz kg başına 50-75 mg'dir.Toplam günlük doz 2 g'yi aşmamalıdır. Günlük doz her 12 saate bölünerekuygulanabilir. Komplike olmayan gonokok enfeksiyonlarında 250 mg'lik tek IM dozönerilir. Preoperatif kullanımda (cerrahi proflaksi) operasyondan yarım ile 2saat öncesi 1g'lik tek doz uygulanması önerilir. Menenjit tedavisinde her 12saate bölünmüş dozlarda günlük olarak kg başına 100 mg hesabı ile uygulamayapılırken kg başına 75 mg yükleme dozu da birlikte uygulanabilir. Bu tedavidegünlük toplam doz 4 g'yi aşmamalıdır. Baktisef tedavisi enfeksiyon belirti ve semptomları kaybolduktansonra en az 2 gün devam etmelidir. Tedavi süresi genellikle 4-14 gün arasındadeğişebilir, komplikasyonlu enfeksiyonlarda daha uzun bir tedavi gerekebilir. Streptococcus pyogenes kaynaklıenfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir.
Bakton Oral Süspansiyon
Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL’lik şişe.
Bakton Tablet
Trimetoprim 80 mg,sülfametoksazol 400 mg
Ambalaj: 30 tablet.
Bakton Forte Tablet
Trimetoprim 160 mg,sülfametoksazol 800 mg
Ambalaj: 20 tablet.
End.:Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu akut ve kronik bronşit, bronşiektazi,pnömoni (Pneumocystis carinii pnömonisi dahil), farenjit, sinüzit, otitis media,akut ve kronik sistitler, piyelonefrit, üretrit, prostatit, gonokokkalüretrit de dahil, her iki cinste raslanan genital enfeksiyonlar, tifo,ateşli paratifo ve inatçı taşıyıcıların tedavisinde, basilli dizanteri,kolera (sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak), pyoderma, furonkülozis,abse ve enfekte yaralar, akut ve kronik osteomiyelit, akut bruselloz,Nocardiosis, miçetom (gerçek mantarlarla oluşmamışsa), Güney Amerikablastomikozu, yolculuk ishalleri ve Q-fever (endokarditis) olgularındaendikedir.
Kontr.E.:Belirginkaraciğer parenkima hasarı olan hastalarda kontrendikedir. Eğerplazma konsantrasyon tayinleri tekrarlanarak yapılamıyorsa ağırböbrek yetmezliği olanlarda da kontrendikedir. TM-SMZ kombinasyonuyaşamlarının ilk 6 haftası sırasında prematüre ve yeni doğanlaraverilmemelidir. TM veya SMZ’den herhangi birine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Nadiren de olsa kan diskrazileri, eksüdatiferythema multiforme (Stevens-Johnson sendromu), toksik epidermalnekroliz (Lyell sendromu) gibi ağır reaksiyonlar ve fulminant karaciğernekrozu gibi yan etkilere bağlı ölüm bildirilmiştir. Böbrek hasarıdurumunda doz ayarlanmalıdır. TM ve SMZ plasentaya geçtikleri vefolik asit metabolizmasına karıştığı için, bu kombinasyon ancakfetusa potansiyel yararı olduğu doğrulanırsa gebelik sırasındaverilmelidir. Gebeliğin son devresinde kullanılmasından kaçınılmalıdır.TM ve SMZ anne sütüne geçer. Bebeğe vereceği risk (kernikterus, aşırıduyarlık) anneye sağlayacağı terapötik yarara karşı tartılarakverilmelidir.
Yan E.:Bulantı(kusma ile veya kusma olmadan), stomatit, diyare, nadiren hepatitve birkaç psödomembranöz enterokolit olgusu görülmüştür. Karın ağrısı ve anoreksi görülebilir.
Etkileş.:Aynı zamandabaşta tiazidler olmak üzere, belirli diüretikler alan yaşlı hastalardapurpura ile birlikte trombositopeni insidansında bir artış gözlenmiştir.Varfarin gibi antikoagülan kullanan hastalarda TM-SMZ’nin protrombinzamanını uzatabildiği bildirilmiştir. TM-SMZ, fenitoinin karaciğerdemetabolize oluşunu engelleyebilir. Sülfonamidler, metotreksatıplazma proteinlerine bağlanma yerlerinden ayırabilir ve böyleceserbest metotreksat konsantrasyonunu artırırlar. TM-SMZ hipoglisemikilaçların dozlarını da etkileyebilir. İndometasin alan hastalarınSMZ kan düzeylerinde artma görülebilir.
Doz Önerisi: Bakton Süspansiyon: Böbrek fonksiyonu normal olan erişkinlerde; altüriner sistem enfeksiyonlarında 1-2 gün süreli ya da tek doz şeklindekullanılabilir. Üst üriner sistem enfeksiyonlarında ise 14 gün süreylekullanılmalıdır. Önerilen olağan doz 12 saat arayla 4’er ölçektir.Şigelloziste aynı doz 5 gün süreyle verilmelidir. Kronik bronşitinakut alevlenmelerinde 14 gün süreyle 2x2 ölçek kullanılır. P. carini pnömonisinde uygulanacak günlüktotal doz 20 mg/kg trimetoprim ve 100 mg/kg sülfametoksazol olup, budoz 6 saat aralıkla ve 14 gün süreyle verilir
Balmandol Tıbbi Yağ Banyosu
Badem yağı 0.301 g,parafin likit 0.695 g/g
Ambalaj: 225 mL’lik plastik şişe.
End.: Derinin az yağlı, kuru, çatlak ve pullanan yapıgösterdiği hastalıklarda yardımcı preparat olarak özellikle, endojenekzema (nörodermit), kuru ve pullanan deri (sebostaz), kaşıntılıyaşlı derilerinde, psöriazis ve ihtiyoziste ve PUVA öncesi durumlardakullanılır.
Uyar.: Sabun kullanılmamalıdır. Hastaeğer yıkanmayı düşünüyorsa, Balmandol banyosunu yıkandıktan sonra almalı, tersiniyapmamalıdır. Gözle temasından sakınılmalıdır.
Doz Önerisi: Tam banyo: 15 ile 30 mL; kısmi banyo: Su yüzeyindedaha az miktarda. Haftada 2-3 banyo alınır. Dolmuş olan küvete Balmandol dökülüp elle hafifçe karıştırılaraksuyun yüzeyine dağıtılır. Banyo süresi 10-15 dakika, su ısısı 35derece civarında olmalıdır. Banyodan sonra vücut ovarak kurulanmamalı,havlu ile hafifçe dokunarak kurulanmalıdır. Balmandol yağlı bir pomat yerine kullanılabildiğigibi, duştan sonra nemli deriye sürülerek de kullanılabilir.
Balya Kapsül
A vitamini 7200IU, D vitamini 1000 IU/kapsül (Balık yağı)
Ambalaj: 50 kapsül.
End.:Bulaşıcıolan ve olmayan hastaların nekahet devrelerinde, gebelikte, emzirme-lohusalıkdevresinde, çocukların büyüme geriliğinde ve diş çıkarma zamanlarında,raşitizmde, kalsiyum ve fosfor eksikliği sendromlarında, kırıklardave dekalsifikasyon sendromlarında, salgın zamanlarında C vitaminiile birlikte enfeksiyona karşı bünyenin direncini artırmak içinkullanılır. Doğumdan sonra lohusalık devresini çok kısaltır ve aynızamanda yenidoğanın normal büyümesini sağlar.
Doz Önerisi:Çocuklara: Enfeksiyonlara karşı direnç, normal büyüme vediş çıkarmayı sağlamak için günde 1 kapsül. Büyüklere: Nezle, bronşit, grip gibi enfeksiyonlardankorunmak için günde 1-3 kapsül. Emziren kadınlara: Ana sütünde E ve D vitaminlerinin bolca bulunmasınısağlamak için günde 1 kapsül.
Becloforte İnhaler
Beklometazon dipropionat
Ambalaj: 250 µg/dozx80 ve 200 dozluk ambalaj.
End.:Akciğerlerdegüçlü antienflamatuvar etki göstererek astımın önleyici temeltedavisini sağlar.
Kontr.E.:Aşırı duyarlıhastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Beklometazon akut krizler içindeğil, rutin ve uzun süreli tedavi içindir. Sistemik steroidlerleuzun süre veya yüksek dozlarla tedavi edilen hastalarda adrenokortikalsupresyon olabilir. Beklometazon tedavisi ani olarak kesilmemelidir.Gebelik sırasında kullanımı, anneye sağlayacağı yarar, fetüs üzerineolası etkisinden büyük ise düşünülmelidir. Gebelikte kullanımınıngüvenirliği konusunda yeterli kanıt yoktur. Emziren annelerdekullanımında anne ve bebeğe olası zararları, sağlayacağı terapötikyararlarıyla karşılaştırılmalıdır.
Yan E.:Ağız veboğazda kandidiyazis görülebilir. Bazı hastalarda ses kısıklığıve boğaz tahrişi görülebilir. Dozu takibe

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2338
favori
like
share