Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; Nurculuk, İngiliz istihbaratının, ülkemizde üretip türettiği bir tarikattır. Bahailiğin Türkiye şartlarına uyarlanmasıyla meydana getirilen bu yapı için seçilen kişi ise Bitlis'in Hizan ilçesinin Nurs köyünden Saidi Kürdi'dir. Kürtçülük propagandası ve Saidi Kürdi adıyla taraftar toplayamayınca, İngiliz istihbaratı, bilinen yöntemlerine baş vurarak, kürt Said'i din maskesine büründürüp "Saidi Nursi"ye dönüştürmüştür.

"Bediüzzaman" yani "zamanın harikası" sıfatını, kokuşmuş bir kürde yakıştırıp, sonra da bu zatın peşinden koşan kafasızlara duyurulur:

Saidi Kürdi(Nursi), risalelerinde, Ye'cüc Me'cüc denen ve dünyayı yok edecek olan korkunç yaratıkların Özbek, Tatar ve Kırgız gibi Türk boyları olduğunu iddia etmekte ve soydaşlarımızı "Şeytanın dölü vahşi kavimler" olarak tanımlamaktadır.

Aynı zamanda raporlu deli de olan kürt Said, İngilizlerin desteğiyle kurulan ve Ulusal Kurtuluş Savaşımız sırasında insanlarımızı sırtından vuran Kürt Teali Cemiyetinin ve Kürt Maarifi Neşri Derneğinin kurucusudur.


Risale-i Nur Kiatbindan Secmeler.................

Mustafa Kemal Deccal iddiası!:

Şualar - Sayfa 361 -

[url]http://www.risaleinurenstitusu.org/index.a...ar&Page=361[/url]

65: Süfyan ve bir İslâm deccalı, Mustafa Kemâl olduğu Beşinci Şuada anlaşılıyor.
66: Şapka fes gibidir. İman ile hiç alâkası yoktur
67-68: Şapkanın küfür alâmeti ve devam-ı ısrarı da dinsizlik olması üzerinde çok durmaktadır.
Şapkanın giyilmemesi için propagandaya ve kendi tabirlerince mücadele ve mücahedeye giriştikleri görülmektedir.
69: Nur talebelerinin şapka giymeyerek bere giydikleri müşahede edilmiştir.
70: Şapkanın küfür alâmeti olması ve sayılması bir iman haline geldiği gibi......

Mustafa Kemal katıksız kafir!

Şualar, Sayfa 313

-Ezcümle, bir hadiste, "âhir zamanda dehşetli bir şahıs sabah kalkar,alnında 'Hâzâ kâfirün' (katıksız kafir) yazılmış bulunur" diye hadis var deyip benden sordular.
Dedim: "Bir acîp şahıs bu milletin başına geçer ve sabah kalkar,başına şapka giyer ve giydirir."
Bu cevaptan sonra bunu sordular: "Acaba o zaman onu giyen kâfir olmaz mı?"
Dedim: "Şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek. Fakat, baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşaallah Müslüman edecek."

[url]http://www.risaleinurenstitusu.org/index.a...ar&Page=313[/url]

Mustafa Kemal'e Nurun tokadı !

Şualar, Sayfa 334

İkinci esas: Neşriyatı gizlemesi - gizli düşmanlar yanlış mânâ verdirmesin.
Yoksa siyasete ve dünya âsâyişine temas cihetiyle değildir. Hem eski harfle teksir makinesini bir bahane bulmasınlar. Mustafa Kemal'e karşı Nurun tokadı ise HAŞİYE altı mahkeme ve Ankara makamatı bilmiş, ilişmemişler ve bize beraat verdiler ve Beşinci Şua ile beraber bütün kitaplarımızı iade ettiler. Hem onun
fenalığını göstermek, ordunun kıymetini muhafaza etmek içindir. Bir şahsı sevmemesi,orduyu muhabbetkârane senâ içindir.

[url]http://www.risaleinurenstitusu.org/index.a...ar&Page=334[/url]

Yine Atatürk'e hakaretler:

Şualar, Sayfa 314

Sonra dediler:
"Aynı şahıs bir su içecek, onun eli delinecek ve bu hadise ile 'Süfyan' olduğu bilinecek."
Ben de cevaben dedim: "Bir darb-ı mesel var. Çok israflı adama eli deliktir denilir. Yani elinde mal durmuyor,
akıyor, zâyi oluyor deniliyor. İşte o dehşetli adam bir su olan rakıya müptelâ olup, onunla hasta olacak ve kendisi hadsiz israfata girecek, başkalarını da alıştıracak."
Sonra birisi sordu ki: "O öldüğü zaman İstanbul'da dikili taşta şeytan dünyaya bağıracak ki, filân öldü."
O vakit ben dedim: "Telgrafla haber verilecek." Fakat bir zaman sonra,radyo çıkmış işittim. Eski cevabım
tam değilmiş bildim. Sekiz sene sonra Dârü'l-Hikmette iken dedim:
"Şeytan gibi radyoyla dünyaya işittirecek."

[url]http://www.risaleinurenstitusu.org/index.a...ar&Page=314[/url]

Yine hedef Atatürk...

Şualar sayfa 315
Beşinci Şuada sen hiç kalben nedamet etmedin mi ki, onu rakıdan ve şaraptan su tulumbası gibi tâbirlerle tezyif etmişsin?"
Ben onun bütün bütün mânâsız ve yanlış ve dostluk taassubuna mukabil derim: Kahraman ordunun zaferi ve şerefi ona verilmez,yalnız onun bir hissesi olabilir. Nasıl ki ordunun ganimeti, malları,erzakları bir kumandana verilse zulümdür, dehşetli bir haksızlıktır.
Evet nasıl o insafsız, o çok kusurlu adamı sevmemekle beni itham etti,âdeta vatan hâini yaptı. Ben de onu, orduyu sevmemekle itham ediyorum. . Hakikat ise, müsbet şeyler, haseneler, iyilikler cemaate,orduya tevzi edilir ve menfîler ve tahribat ve kusurlar başa verilir.Eski Harb-i Umumîden biraz evvel, ben Van'da iken, bazı dindar ve müttakî zatlar yanıma geldiler.
Dediler ki: "Bazı kumandanlarda dinsizlik oluyor. Gel, bize iştirak et.Biz bu reislere isyan edeceğiz."
Ben de dedim: "O fenalıklar ve o dinsizlikler,o gibi kumandanlara mahsustur. Ordu onunla mes'ul olmaz.
Bu Osmanlı ordusunda belki yüz bin evliya var. Ben bu orduya karşı kılıç çekmem ve size iştirak etmem."

[url]http://www.risaleinurenstitusu.org/index.a...ar&Page=315[/url]

Diğer örnekler:

Emirdağ Lahikası, Sayfa 247

Bana hücum eden garazkarların en esaslı sebebi, Mustafa Kemal in dostluğu ve tarafgirliği vesilesiyle beni eziyorlar.
Ben de o garazkarlara derim ki:
Ölmüş gitmiş ve dünyadan ve hükumetten alakası kesilmiş bir adam hakkında otuz sene evvel bir hadis-i şerifin ihbarıyla Kur'ân a zararlı öyle bir adam çıkacak dediğimi ve sonra Mustafa Kemal o adam olduğunu zaman gösterdi.
Ben de beş yüz seneden beri kahramanlığıyla ve hakperestliğiyle dünyaya meydan okuyan kahraman bir ordunun şerefini ve zaferini hilaf-ı hakikat olarak M. Kemal e vermediğim için,garazkar dostları, beni yirmi senedir bahanelerle tazip ediyorlar.
Evet, mahkemede ispat ettiğim gibi, "şerefler, müsbet hayırlar,maddi-manevi ganimetler orduya, cemaate verilir, tevzi edilir; kusurlar, menfi icraatlar başa, reise verilir" diye bir kaide-i hakikatle, "Kahraman ordunun ve bilfiil asker ve asker başında çalışan cesur zabitlerin zaferleri ve şerefleri Mustafa Kemal e verilmez;
belki kusurlar, hatalar yalnız ona verilir" diye, beni onu sevmemekle itham edenleri, kahraman orduyu sevmemekle ve şereflerini kırmakla itham edip, onlara hain-i millet nazarıyla bakıyorum.
[url]http://www.risaleinurenstitusu.org/index.a...si&Page=247[/url]

Emirdağ Lahikası, Sayfa 248

O, beni taltif etmek ve bütün vilayat-ı şarkıyeye vaiz-i umumi yapmak için, Ankara ya istedi.
Ben oraya gittim. Bu gelen üç madde, beni, onun dostluğundan vazgeçirdi. Yirmi sene inzivada azap çektim, dünyalarına karışmadım.
Birinci madde : Bir hadis-i şerifin, ahir zamanda an anat-ı İslamiyenin zararına çalışacak diye haber verdiği adam bu olduğunu ef aliyle göstermesidir. Ben, otuz altı sene evvel o hadisi tefsir etmiştim.
Aynen bu adama manası çıkmış. Mahkemedeki müdafaatımın üçüncü esasında izahı var.
[url]http://www.risaleinurenstitusu.org/index.a...si&Page=248[/url]

"Ölmüş gitmiş dünyadan ve hükümetten alakası kesilmiş bir adam hakkında otuz sene evvel bir Hadis–i Şerif'in ihbariyle Kur'an'a zararlı bir adam çıkacak demiştim.Sonra Mustafa Kemal'in o adam olduğunu zaman gösterdi.
Emirdağ Lâhikası
[url]http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3669&a[/url]

Diyorlar ki:
"Madem sizin elinizdeki nurdur, topuz değildir. Nura karşı muaraza edilmez ve nurdan kaçılmaz ve
nurun izharından zarar gelmez. Neden arkadaşlarınıza ihtiyatı tavsiye ediyorsunuz, çok nurlu risaleleri halklara gösterilmesini men ediyorsunuz?"
Bu suale karşı cevabın muhtasar meâli şudur ki:
Baştaki başların çoğu sarhoş, okumaz. Okusa da anlamaz, yanlış mânâ verip ilişir. İlişmemesi için, aklı başına gelinceye kadar göstermemek lâzım geliyor. Hem çok vicdansız insanlar var ki,garaz veya tamah veyahut havf cihetiyle nuru inkâr eder veya gözünü kapar. Onun için, kardeşlerime de tavsiye ediyorum
ki, ihtiyat etsinler, nâehillerin eline hakikatleri vermesinler.
Hem ehl-i dünyanın evhâmını tahrik edecek işlerde bulunmasınlar.

[url]http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1330&[/url]


vs. vs.

Utanmadan Atatürk'ü seviyoruz diye geçinen Nurcuların gerçek yüzü bu...Devam edelim...Şimdi de seçmece saçmalıklar...


Kimse itiraz etmez!

Haşiye O muhakkiklerden tek birisi Risale-i Nur'dur. Yirmi senedir en muannid filozofları ve mütemerrid
zındıkları susturan eczaları meydandadır. Herkes okuyabilir ve kimse itiraz etmez.
[url]http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1817[/url]


Nurcular neden TSK düşmanı burada anlıyoruz...

Risale-i nur öyle değerli bir kitaptır ki ,kuranın onda yansıyan nurlarına hizmet etmek ,askerlikten ve kutsal savaştan daha üstündür.benim elimde fırsat ve param olsa, Risale –i nur hizmetinde olan değerli kardeşlerimi askerlikten kurtarmak için; bin lira karşılığında bile olsa bedeli öder ve kurtarırım onları.
Lemalar | On Altıncı Lem´a | 156


"Risale-i nur,kalbi,ruhu,duyguları aydınlatan ve insanların her derdine ilaç olan bir kitaptır. "

Lemalar | Fihrist | 365

bütün musîbetzedelere mânevî bir tiryak ve gâyet nâfi bir ilâç hükmünde bir risâledir.
Bu risâle, maddî musîbetleri, ehl-i îman için musîbetlikten çıkarıyor.
Asıl ehemmiyetli musîbet, kalbe ve rûha gelen dalâlet musîbetleri olduğunu beyân ettiği gibi, musîbetzedelerin ömür dakikaları ehl-i sabır ve şükür hakkında ibâdet saatleri hükmüne geçip, şekvâ kapısını kapar, dâimâ şükür kapısını açar bir risâledir.

[url]http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1586&a[/url]

Doktorlar nurculara bakmasın o zaman...

Sa-it kendini peygamber sanıyor,kuranın ruhu risaleye girmiş!

Emirdağ Lâhikası | Yirmi Yedinci Mektubun Lahikasının Zeyli | 74
O nurcunun sözünü aşırı bir şeymişl gibi düşündüğüm zaman , kuranın hakikatı bana bana manen şöyle seslendi:
cesede elbiseye bakma ; bana bak.O , benim hakkımda konuşturuyor.Doğru söylemiş! Kuran böyle söyleyince bende artık itiraz etmedim.
Bu zat, doğrudan doğruya hakaik-i imaniye ve Kur'âniyeyi bir şahs-ı manevi mahiyetinde, Risale-i Nur şahs-ı manevisinin cesedine girmiş ve eczalarının libasını giymiş bir tarzda, fevkalade bir sena ile ona hitap ediyor. Ben, baktıkça, birden itirazkarane hüsn-ü zannı pek ziyadedir tahattur ettiğim dakikada, hakikat-ı Kur'âniye manen dedi: "Cesede, libasa bakma; bana bak: O, benim hakkımda konuşuyor.
Doğru söylemiş." Ben daha ilişmedim.
[url]http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3515&a[/url]


Risale-i Nur Kuran mucizesiymiş

Mesnevi-i Nuriye | Katre | 71

Risale-i nur kuranın bir mucizesi olduğu için , her şeyde bir marifet penceresi açmıştır.Bu kitap kurana mahsus bir sırrı çözerek,bir yıllık işi bir saatte görecek duruma ulaşmıştır.. Risale-i nur,peygamberin asası gibi , nereye vurmuşsa su çıkarmıştır.
Kur'ân ise, bize asâ-yı Mûsâ gibi bir hakikat vermiştir ki, nerede olsam, hattâ taş üzerinde de bulunsam, asâyı vuruyorum, mâ-i hayat fışkırıyor.
Âlemin haricine giderek uzun seferlere ve su borularının kırılmaması ve parçalanmaması için muhafazaya muhtaç olmuyorum
[url]http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2355[/url]


İstanbul ve Ankara'nın su sorununu risale-i nur çözebilir !

Kur'ân ise, bize asâ-yı Mûsâ gibi bir hakikat vermiştir ki, nerede olsam, hattâ taş üzerinde de bulunsam, asâyı vuruyorum, mâ-i hayat fışkırıyor.
Âlemin haricine giderek uzun seferlere ve su borularının kırılmaması ve parçalanmaması için muhafazaya muhtaç olmuyorum
[url]http://www.risaleara.com/oku.asp?id=2356[/url]


Çekirgeler,kuşler falan bile risale hayranı !

Emirdağ Lâhikası | İkramı İzhar Mektubunun Tetimmesi | 61

Diğer yaratıklar nasıl risale-i nurla ilgileniyorlarsa,kuşlarda ,ilgilenirler elbette onunla … kuşlar risale-i nuru , başarılarından dolayı tebrik edip alkışlarlar.
risale-i nura çekirgeler , kuşlar bile ihtiyaç duyarlar .onun için risale-i nur okunurken gelir;onu dinlerler.hatta yalnızca risale-i nuru değil ;nur şakirtlerinin gelen mektupları bile dinledikleri olur bunların.
Marangoz Ahmed in gönderdiğimiz mektupları arkadaşlara gecede okumak zamanında, iki çekirge mektubun başına gelip ta bitinceye kadar dinlemelerini gördüm. Birkaç gün evvel biz mektubu yazarken,iki güvercin, mektubun makbuliyetini ve müjdeci serçe ve kuddüs kuşlarının müjdelerini tasdik ettikleri gibi, marangozun iki çekirgeleri de güvercinleri ve müjdeci kuşları tasdik ederek, "Biz dahi Risale-i Nur u tanıyoruz diye" lisan-ı halleri ifade ediyor diye latif ve manidar tevafuk olmuş.
[url]http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3483&a[/url]

Mikail'den alkıış!

Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım
Güzel Mektuplar | 183

Risale-i nuru sadece kuşlar değil,gökte ve kuşlar bulunan her şey de alkışlıyor.Bu kitabın kerameti,yalnızca insanlar da,hayvanlarda,uçan kuşlarda değil,cansız cisimlerde bile kendini gösteriyor.Bu keramet karşı koyuyorsa yağmur yağmıyor.Ayrıca kuraklık oluyor.Gerekli kılıyorsa yağmur yağıyor.Yağmur ve şimşek
meleği,risale-i nuru alkışlıyor.Ona saygısızlık gösterildiği,aleyhine bir iş yapıldığı zaman yeryüzü itiraz ediyor.Bu yüzden deprem oluyor.Kainat,risale-i nurun serbest bırakılmasına sevinirken onun mahkum edilmesi toplattırılması karşısında hiddetle şidetini gösteriyor öfkeleniyor.(sikke-i tasdiki gaybi)
[url]http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3941&a[/url]

2. Dünya savaşından bizi risale kurtardı...

Sikke-i Tasdik-i Gaybi | Risale-i Nurdan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar | 180

"dünya savaşına katılmamızı önleyende risale-i nur olmuştur.
Risale-i nur kerametiyle bela ve felaketleri önlüyor.böylece risale-i nurun kerameti sadece yaratıklarda değil olaylarda da etkisini gösteriyor.anadoluya gelecek bela ve felaketlerin önüne geçmekte risale-i nuır en önemli bir rol oynuyor.
[url]http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3938&a[/url]


Kemalizme ve Devrimlere Komünist Anarşist yakıştırması yaptığı risaleden alıntı;


“Zerrâtı günahkârlardan mürekkeb bir hükûmet, tamamıyla mâsum olamaz. Demek nokta-i nazar, hükûmetin hasenâtı
seyyiâtına tereccuhudur. Yoksa seyyiesiz hükûmet muhal-i âdidir. Ben öyle adamlara, anarşist nazarıyla bakıyorum. Zira onlardan birisi -Allah etmesin- bin sene yaşayacak olsa, âdeta mümkün hükûmetin hangi suretini görse, hülya ile yine râzı olmayacak. Şu hülyanın neticesi olan meyl-üt tahrib ile o sureti bozmağa çalışacak.”

Risale-i Nur Külliyatı”, Said Nursi, Münazarat Risalesi, ‘Ümit’ bölümü

neoCK neoCK
Üyenin Yeni Konuları BayrakWallpaper2 Bayrak Wallpaper1
Üyenin Populer Konuları Bayrak Wallpaper1 BayrakWallpaper2
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1150
favori
like
share
Bi_iznillah Tarih: 18.03.2009 17:08
doorcap

Boşuna uğraşma Sersem kardeşim; Sen biraz uzak kalmışsın ama bilki bu memleketten çıkan gerçek müslümanlar bilinçlidir. Öyle ıvır zıvır ın peşinden gitmez. Tabiiki cemaatlere ayrılmış ama hepsi birbirini sever hepsi Allah (cc) emirleri, Peygamber Efendimizin(sav) öğretileri doğrultusunda hizmet verir. Sen merak etme!!!
Pis bir hayattan bu kitaplar sayesinde kurtulmuş biri olarak bir kaç söz söyleme hakkı buldum kendimde Yoksa (seni boşver de) bizim ne haddimize Risale-i Nur hakkında konuşmak.a-yan Tarih: 14.03.2009 19:38
Delinin biri kuyuya taş attı bizde çıkarmaya çalışıyoruz
M.Kutsi Çil Tarih: 14.03.2009 11:17
Ölmüş kişiler hakkında kötü konuşulmasını doğru bulmuyorum,çünkü ölüler kendini savunamazlar.
doorcap Tarih: 06.03.2009 13:41
[COLOR="PaleGreen"]Hoş geldiiin... Sende nerden çıktın, Uzay da mı yaşıyordun yenimi geldin..
Çok gizli şeyler keşfetmişsin. İnsanlık tarihini olmasada Türkiyenin geleceğini etkileyecek buluşlar yapmışsın.Yolumuza ışık tutmuşsun. Senin bu yazdıklarını şimdi bir Cumhuriyet savcısı görür suç duyurusu olarak alır ve davalar açar. Beş milyona yakın Nurcuyu veya buna sempati duyanları tutuklar Risale-i Nur larıda toplatır ve yasaklar. Sen de hedefine ulaşırsın. Hiç merak etme.

Sene 2009 KARDEŞİM

Bak Sersem kardeşim senin gösterdiğin bütün alıntılar bugün yazılmadı 1930-1940 larda yazılmış. O dönemlerde Yüzbin kişiye yakın idam kararı verdiği söylenen mahkemelerce 20 sene dava edilmiş ve beraat etmiş hiç bir mahkumiyet kararı alınmamış. Bediüzzaman serbest kalmış Risale-i Nurlarların da okunmasına ve teşhirine izin verilmiş.
Sen merak etme kötü bişey olsaydı senin amcaların zamanında müdahale ederlerdi.
Sen şimdi, 7000 sayfaya yakın eserden 5 paragraf alıp "Bak nediyor" deyip gözümüze sokup kokuşmuş kürd ün arkasından giden kafasızlar mı diyorsun. Ben de sana derim ki; Ey zalim bak o zat senin (pardon senin değil de dinine vatanına bağlı insanlar) için ne diyor;
“Ey Türk kardeş! Bilhassa sen dikkat et... Senin milliyetin İslâmiyet ile imtizaç etmiş ondan kabil-i tefrik değil tefrik etsen mahvsın. Bütün senin mazideki mefahirin İslâmiyet defterine geçmiş bu mefahir zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde sen şeytanların vesveseleriyle desiseleriyle o mefahiri kalbinden silme!..”
Şimdi Dikkat et...
Risale-i Nurlar hakkında Yeni bir dava açmak neredeyse imkansız çünkü o kadar çok dava açılmış ki eski kararlar delil ve örnek gösteriliyor, yeni de bir konu olmadığı için artık sırasını savmış.. Ben şimdi sana sorarım Risale-i Nur sırasını savmışta; Türkiyede sırasını savmayan bir düşünce , bu güne kadar hiç sorgulanmayan, arşivleri incelemeye kapalı olan, sorgulanması kanunlarca yasak olan bir dönem bir düşünce var mı? Var de mi ? Var, Hıııı her şey sırayla
Bak yılların sosyalistleri (herkes düşüncesinde özgürdür) Ahmet ve Mehmet Altan kardeşlere Taraf ta barbar bağırıyor Herşey açığa çıksın herşey ortaya dökülsün diye. Ama sen bunları kesin duymuşsundur. Yoksa duydun da telaşe verdin karşı saldırıya mı geçtin. Yoksa Korkuyormusun!!
İngilizler kimi dinin maskesine büründürmüş?
Kim dini yaşıyor? Kim dini istismar ediyor, Hayatı boyunca dinine hizmet etmiş insanların imanını kurtarma uğruna bin canımı feda ederim deyip hayatını mahkemelerde ve hapishanelerde geçiren kim? Dışarıda olduğu dönemlerde dünya ile ilişiğini kesmiş Bütün islam alemi tarafından Alim kabul edilen El Ehram Üniversitesinde kitapları ders diye okutulup kürsüsü bulunan bir alim i mi? Yoksa, yoksa...senin gibi olmayan şeyleri varmış gibi, neyse Profil resmin çarşaf açılımı kadar komik...
Boşuna uğraşma Sersem kardeşim; Sen biraz uzak kalmışsın ama bilki bu memleketten çıkan gerçek müslümanlar bilinçlidir. Öyle ıvır zıvır ın peşinden gitmez. Tabiiki cemaatlere ayrılmış ama hepsi birbirini sever hepsi Allah (cc) emirleri, Peygamber Efendimizin(sav) öğretileri doğrultusunda hizmet verir. Sen merak etme!!!
Pis bir hayattan bu kitaplar sayesinde kurtulmuş biri olarak bir kaç söz söyleme hakkı buldum kendimde Yoksa (seni boşver de) bizim ne haddimize Risale-i Nur hakkında konuşmak.
nichole Tarih: 06.03.2009 10:10
her bir kişiyi tamamen iyi veya tamamen kötü olarak değerlendirmek mümkün değildir Herkesin hesabını en iyi Allah görecektir.
kocayusuf13 Tarih: 06.03.2009 00:15
Oku kardeşim

[url]http://www.bediuzzamansaidnursi.org/[/url]
gamLı Tarih: 02.01.2009 20:07
nasıl olmuşsa olmuş ...ama kalb lere pek tesiri olmuşa benzemiyor...belki zihinlerde ufak tefek arızalara yolaçmış olabilir lâkin; oda geçici bir durum gibi.... en azından benim vaziyetim onu gösteriyor..
Darth Vader Tarih: 02.01.2009 18:59
Sizin yazdıklarınızda;

"Bu Osmanlı ordusunda belki yüz bin evliya var. Ben bu orduya karşı kılıç çekmem ve size iştirak etmem." Said-i Nursi
Ne güzel söylemiş.

Nur cemaatinden, ülkemizin zarar göreceğine inanmıyorum.
gamLı Tarih: 02.01.2009 16:02
ilginç yazılar .. ben şapka ile ilgili olarak iskilipli atıf hocayı bilirdim bu şekilde bir eser sahibiolarak.......hani kılık kıyafet (ve şapka) devriminden 1.5 yıl önce bir kitap yazıyor ve bu sebeple idam ediliyor ya. Henüz ortada şapkanın 'Ş' si yokken yazdığı bir kitap sebebiyle..... gülermisin ağlarmısın.. VAH BENİM MEMLEKETİM....

VE o sebebine kaç İNSANIN idam edildiğişapkayı bugün israildeki yahudilerden başka kullananda PEK KALMADI...VAH MEMLEKETİM VAH