7/A'RAF 172
VE KıYÂMET GÜNÜ, GERÇEKTEN BIZ BUNDAN GÂFILDIK (GÂFILLERIZ) DERSINIZ DIYE (DEMEMENIZ IÇIN), SENIN RABBIN, ÂDEMOĞULLARıNıN SıRTLARıNDAN ONLARıN ZÜRRIYETLERINI ALDıĞı ZAMAN ONLARı, NEFSLERI ÜZERINE ŞAHIT TUTTU. (ALLAHÛ TEALÂ ŞÖYLE BUYURDU): “BEN, SIZIN RABBINIZ DEĞIL MIYIM?” DEDILER KI: “EVET, (SEN, BIZIM RABBIMIZSIN), BIZ ŞAHIT OLDUK


VE IZ EHAZE RABBUKE MIN BENÎ ÂDEME MIN ZUHÛRIHIM ZURRIYYETEHUM VE EŞHEDEHUM ALÂ ENFUSIHIM, E LESTU BIRABBIKUM, KÂLÛ BELÂ, ŞEHIDNÂ, EN TEKÛLÛ YEVMEL KıYÂMETI INNÂ KUNNÂ AN HÂZÂ GÂFILÎN(GÂFILÎNE).Ezelde bizi üç vucud olarak(ruh,nefs ve fizik vucud olarak) huzurunda toplayan yüce Allah, Maide 7 de bizleri misaklerle (yeminlerle) bağladığını ifade buyuruyor.5/MAİDE 7
VEZKURÛ NI’METELLÂHI ALEYKUM VE MÎSÂKAHULLEZÎ VÂSEKAKUM BIHÎ IZ KULTUM SEMI’NÂ VE ATA’NÂ VETTEKÛLLÂH(VETTEKÛLLÂHE), INNALLÂHE ALÎMUN BIZÂTIS SUDÛR(SUDÛRI).
ALLAH’ıN, SIZIN ÜZERINIZDEKI NI’METINI VE “IŞITTIK VE ITAAT ETTIK” DEDIĞINIZ ZAMAN, ONUNLA SIZI BAĞLADıĞı MISAKINIZI (ALLAH'A KÜLLIYEN TESLIM OLMA MISAKINIZI HATıRLAYıN) HATıRLAYıN. ALLAH’A KARŞı TAKVA SAHIBI OLUN. ÇÜNKÜ; O, GÖĞÜSLERDE (SINELERDE) OLANı BILIR.Sonra Allahu Teala her devirde hidayetçisini hidayetle gönderip bu yeminleri tebliğ ettirirmek suretiyle insanlara hatırlatıyor.


20/TAHA 123
KÂLEHBITÂ MINHÂ CEMÎAN BA’DUKUM LI BA’DıN ADUVV(ADUVVUN), FE IMMÂ YE’TIYENNEKUM MINNÎ HUDEN FE MENITTEBEA HUDÂYE FE LÂ YADıLLU VE LÂ YEŞKÂ.
(ALLAHÛ TEALÂ ŞÖYLE) DEDI: "İKINIZ ORADAN (AŞAĞı) ININ! HEPINIZ (ŞEYTAN VE SIZ), BIRBIRINIZE DÜŞMAN OLARAK. BUNDAN SONRA BENDEN SIZE MUTLAKA HIDAYET GELECEK. O ZAMAN KIM HIDAYETÇIME TÂBÎ OLURSA ARTıK O, DALÂLETTE KALMAZ VE ŞÂKÎ OLMAZ."


Her devirde Hidayetle hidayetçi (nebi resul veya veli resul) yeminleri bize hatırlatıyor.

Allah’a kul olmak, Allah’a ulaşmayı dilemekle başlar (Zümer 17).1- İşte fizik vucud teslimi için ilgili verdiğimiz ahd:36/YASİN 60
E LEM A’HAD ILEYKUM YÂ BENÎ ÂDEME EN LÂ TA’BUDÛŞ ŞEYTÂN(ŞEYTÂNE), INNEHU LEKUM ADUVVUN MUBÎN(MUBINUN).
EY ÂDEMOĞULLARı! BEN, SIZLERDEN ŞEYTANA KUL OLMAYACAĞıNıZA DAIR AHD ALMADıM Mı? MUHAKKAK KI; O (ŞEYTAN), SIZE APAÇıK BIR DÜŞMANDıR.
36/YASİN 61
VE ENI’BUDÛNÎ, HÂZÂ SıRÂTUN MUSTEKÎM(MUSTEKÎMUN).
VE BEN, SIZDEN BANA KUL OLMANıZA (DAIR AHD ALMADıM Mı?) BU DA SıRATı MUSTAKÎM (ÜZERINDE BULUNMAK)TıR.2- Nefsimiz Allah’ın zikri ile tezkiye ve tasfiye olarak Allah’a teslim olur.

Nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğimize dair verdiğimiz yemin:74/MUDESSİR 38
KULLU NEFSIN BIMÂ KESEBET REHÎNEH(REHÎNETUN).
BÜTÜN NEFSLER, IKTISAP ETTIKLERI DERECELER ITIBARIYLE REHINEDIRLER.
74/MUDESSİR 39
İLLÂ ASHÂBEL YEMÎN(YEMÎNI).
YEMIN SAHIPLERI (YEMINLERINI YERINE GETIREN NEFSLER) HARIÇ.
74/MUDESSİR 40
FÎ CENNÂT(CENNÂTIN), YETESÂELÛN(YETESÂELÛNE).
ONLAR CENNETTE OLACAKLAR. BIRBIRLERINE SORARLAR


91/ŞEMS 9
KAD EFLEHA MEN ZEKKÂHÂ.
ANDOLSUN KI; NEFSINI TEZKIYE EDEN, FELÂHA ERER (CENNETE GIRER).Ruh emaneti Ahzab 72 de göklere,arza ,dağlara teklif edildi, ancak onlar kabul etmediler.Cahil ve zalim(19 nefs afetinden ikisi) olan insan kabul etti buyurulmaktadır3 ve 4 -Ruhumuzun ve serbest irademizin Allah’a teslimi ile ilgili misakimiz:


13/RAD 20
ELLEZÎNE YÛFÛNE BI AHDILLÂHI VE LÂ YENKUDÛNEL MISÂK(MISÂKA).
ONLAR, ALLAH’ıN AHDINI (RUHLARıNı, VECHLERINI, NEFSLERINI VE IRADELERINI ALLAH’A TESLIM EDEREK) IFA EDERLER (YERINE GETIRIRLER). VE MISAKLERINI (ALLAH’A, BU 4 EMANETI TESLIM ETME KONUSUNDAKI, KESIN SÖZLERINI) BOZMAZLAR.

13/RAD 21
VELLEZÎNE YASıLÛNE MÂ EMERALLÂHU BIHÎ EN YÛSALE VE YAHŞEVNE RABBEHUM VE YEHÂFÛNE SÛEL HISÂB (HISÂBI).
VE ONLAR ALLAH’ıN (ÖLÜMDEN EVVEL), ALLAH’A ULAŞTıRıLMASıNı EMRETTIĞI ŞEYI (RUHLARıNı), O’NA (ALLAH’A) ULAŞTıRıRLAR. VE RAB’LERINE KARŞı HUŞÛ DUYARLAR VE KÖTÜ HESAPTAN (CEHENNEME GIRMEKTEN) KORKARLAR.

13/RAD 22
VELLEZÎNE SABERÛBTIGÂE VECHI RABBIHIM VE EKÂMÛS SALÂTE VE ENFEKÛ MIMMÂ REZAKNÂHUM SIRREN VE ALÂNIYETEN VE YEDREÛNE BIL HASENETIS SEYYIETE ULÂIKE LEHUM UKBED DÂR(DÂRI).
ONLAR, SABıRLA RAB’LERININ VECHINI (ZAT’ıNı, ZAT’A ULAŞMAYı, EN İLERİ SAFHADA ALLAH’ıN ZAT'ıNı GÖRMEYI) ISTEYENLER VE NAMAZı IKAME EDENLER, ONLARı RıZıKLANDıRDıĞıMıZ ŞEYLERDEN GIZLI VE AÇıKÇA INFÂK EDENLER. VE SEYYIATI, HASENAT ILE (IYILIKLE) SAVAN KIMSELERDIR. İŞTE ONLAR IÇIN, BU DÜNYANıN (GÜZEL BIR) AKıBETI (SONUCU) VARDıR.Ve Allahu Teala, Enam 152 de Elest Bezminde Allah ile yaptığımız yukarıdaki ahdlerin dünya hayatında yerine getirilmesini emrediyor.6/EN'AM 152
VE LÂ TAKREBÛ MÂLEL YETÎMI ILLÂ BILLETÎ HIYE AHSENU HATTÂ YEBLUGA EŞUDDEH(EŞUDDEHU), VE EVFÛL KEYLE VEL MÎZÂNE BIL KıST(KıSTı), LÂ NUKELLIFU NEFSEN ILLÂ VUS’AHÂ VE IZÂ KULTUM FA’DILÛ VE LEV KÂNE ZÂ KURBÂ, VE BI AHDILLÂHI EVFÛ, ZÂLIKUM VASSÂKUM BIHÎ LEALLEKUM TEZEKKERÛN(TEZEKKERÛNE).
YETIMIN MALıNA, O EN KUVVETLI ÇAĞıNA GELINCEYE KADAR, EN GÜZEL ŞEKLIYLE OLMADıKÇA YAKLAŞMAYıN. ÖLÇÜ VE TARTıYı ADALETLE YERINE GETIRIN. KIMSEYI GÜCÜNÜN DıŞıNDA (BIR ŞEY ILE) SORUMLU TUTMAYıZ. SÖYLEDIĞINIZ ZAMAN, YAKıNıNıZ OLSA BILE, ARTıK ADALETLE SÖYLEYIN. ALLAH’ıN AHDINI YERINE GETIRIN (RUHUNUZU, VECHINIZI, NEFSINIZI VE IRADENIZI ALLAH'A TESLIM EDIN). BÖYLECE TEZEKKÜR EDERSINIZ DIYE, (ALLAH) IŞTE BÖYLE, SIZE ONUNLA VASIYET (EMIR) ETTI.Nisa 58 de de yine bize vermiş olduğu Ruh,vech,nefs ve serbest irade emanetlerini kendisine (dünya hayatında yaşarken) teslim etmemizi emir buyruyor.


4/NİSA 58
İNNALLÂHE YE’MURUKUM EN TUEDDÛL EMÂNÂTI ILÂ EHLIHÂ VE IZÂ HAKEMTUM BEYNEN NÂSI EN TAHKUMÛ BIL ADL(ADLI), INNALLÂHE NIıMMÂ YEıZUKUM BIH(BIHÎ), INNALLÂHE KÂNE SEMÎAN BASÎRÂ(BASÎRAN).
ALLAH, EMANETLERI SAHIBINE TESLIM ETMENIZI EMREDER. İNSANLAR ARASıNDA HAKEMLIK ETTIĞINIZ ZAMAN ADALETLE HÜKMETMENIZI EMREDER. MUHAKKAK KI; ALLAH, BUNUNLA SIZE NE GÜZEL ÖĞÜT VERIYOR. VE MUHAKKAK KI; ALLAH, IŞITEN VE GÖRENDIR.Sonuç: Allahu Teala Taha 123 de ve Bakara 38 de hidayetle gelen hidayetçiye(nebi resul veya veli resul) tabi olanların dalalette kalmayacağını ve cehenneme gitmeyeceği,onlara korku olmadığını ,onların mahzunda olmayacağını ifade buyuruyor. Ayrıca Yunus 47 ve Nahl 36 da bütün (kavimlere,ümmetlere) milletlere resuller gönderdiğini, İbrahim 4 de her kavme kendi lisanlarıyla resuller gönderdiğini ifade buyuruyor. Rad 7 de bütün kavimlerin hidayetçileri vardır buyuruyor. O halde bu resullerde her devirde bu yeminleri insanlara hatırlatıyorlar.

İşte kim onlara tabi olursa Allah’a verilen yeminleri yerine getirmek üzere yola çıkmış olmakla kalmıyorlar, cehennemden de kendilerini kurtarmış oluyorlar.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 450
favori
like
share
SmaLLCeZa Tarih: 02.01.2009 14:35
Bilgi İçin Çokk Saol