Neden bahsed erse bahset sin, Kur’an-ı kerimi n her âyeti, her harfi
şifadır.
Hadis-i şerifte, (İlaçların en iyisi Kur’an-ı kerimd ir) buyuru ldu.
(İ.Mace)

Peygam ber efendi miz üç türlü ilaç kullanırdı. Kur’an-ı kerim veya dua
okurdu . Fen ile buluna n ilaçları kullanırdı. Her ikisin i karışık
kullanırdı. Bir hadis-i şerifte buyuru luyor ki:
(Kur’an-ı kerimd en şifa beklem eyen, şifaya kavuşamaz.) [Deylemi]

Kur’an-ı kerim ve dua, şartlarına uygun okunur sa, elbett e şifa verir.
Okuyanın ve hastanın buna inanma sı gereki r. Haram işleyenin ve itikadı
düzgün olmaya nın okuması fayda vermez . Kur’an-ı kerimi ücretle okumak
haramdır. (Tefsir-i Mazhar i)

Hadis-i şeriflerde buyuru ldu ki:
(Fatiha her derde devâdır.) [Beyheki]
(Fatiha suresi ALLAHü teâlânın gadabını önler.) [Şir’a]
(Ölülerinize Yasin okuyun!) [İ.Ahmed]

(Kabris tana giren kimse, Yasin suresi ni okusa, o gün ölülerin azapla rı
hafifl er. Ölülerin sayısı kadar o kimsey e sevap verili r.) [Etfâl-ül
müslimin]

(Yasin okuyanın sıkıntısı gider.) [Deylemi]
(Cuma gecesi Yasin suresi ni okuyanın günahları affedi lir.) [İsfehani]
(Gecele yin Yasin okuyan kimse, affedi lmiş olarak sabaha çıkar.) [Buhari]

(ALLAH rızası için Yasin okuyanın günahları affolu r.) [İbni Sünni]
(Her gece, Yasin okumay a devam eden kimse, şehid olarak ölür.) [Taberani]

(Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’anın kalbi de Yasind ir.) [Tirmizi]
(Bir defa Yasin okuyan, on defa Kur’an-ı kerimi okumuş sevabına kavuşur.)
[Tirmizi]

Yasin suresi nde, kıyamette olan şeyler, dünyanın geçici olduğu, Cennet
nimetl eri ve Cehenn em azapla rı da bildir ilmekt edir. Anlaya n hasta,
yanında okunun ca, iman ile gitmey e sebep olan şeyleri işitmiş olur. İmam-ı
Gazali hazret leri buyuru yor ki:
(İmam-ı Ahmed bin Hanbel hazret leri, Cenab-ı Hakkın, (Anlaya rak da anlama
***** da Kur’an-ı kerim okuyan, benim rızama kavuşur) buyurd uğunu bildir
mekted ir.) [İhya]

Ölüler için de Yasin-i şerif okunma sı emredi lmiştir. Hadis-i şeriflerde
buyuru ldu ki:
(Yanında Yasin-i şerif okunan hasta, suya doymuş olarak vefât eder, doymuş
olarak kabre girer) (Müslüman bir hasta yanında Yasin okunur sa, Rıdvân
ismind eki melek Cennet şerbeti getiri r. O kimse, suya doymuş olarak ruhunu
teslim eder. Doymuş olarak da kabre girer, suya ihtiya cı olmaz.)
[S.Ebediyye]

Dualar ve şifalar
Hastalığın durumu na göre tedavi, ilaç ile, sadaka vermek le ve dua ile
yapılır. Şifayı veren yalnız ALLAHü teâlâdır. Kur'an-ı kerimd e mealen
buyuru ldu ki:
(İbrahim,"hastalığıma ancak O şifa verir" dedi.) [Şuara 80]
(Kur'an-ı kerim, müminler için şifa ve rahmet tir.) [İsra 82]

Hadis-i şeriflerde de buyuru ldu ki:
(Asıl deva Kur'andır.) [İbni Nasr]
(Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyan a, o gün nazar değmez.) [Deylemi]

(La ilahe illa ente sübhaneke, inni küntü minez-zalimin’i okuyan, dert ve
belada n kurtul ur.) [Hakim] (40 defa okuma iyi olur)

(Sabah-akşam İhlas ve Muavvi zeteyn i [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar,
bütün belala rı, afetle ri, sıkıntıları ve isteme diğin şeyleri gideri r.)
[Tirmizi]

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 456
favori
like
share
waluable Tarih: 16.01.2009 21:30
ALLAH RAZI OLSUN
Asiyan Tarih: 13.01.2009 22:27
"Sizin en hayırlınız Kuran'ı öğrenen ve öğretendir" Hz Muhammed

Allah razı olsun kubercim
titrettinhoca Tarih: 11.01.2009 23:46
sagol bu bilgiler icin tesekkur ederiz