Tüm bu yöntemlerle bir bebek elde edilemezse evlatlık edinme düşünülmelidir. Dünyada evlatlık olmayı bekleyen bir çok bebek ve çocuk bulunmaktadır.
Dünyada bu iş için kurulmuş bir çok ajans mevcuttur. Türkiyede evlat edinme mahkeme kararıyla devlet denetiminde, durumu uygun çiftlere çocuk esirgeme kurumundan bebek veya çocuk temin etmek veya çocuklara anne baba temin etmek şeklindedir.

Evlat Edinme Hakkında Genel Bilgi
Evlat edinme, çocuğu bulunmayan kişilerin, aile kurmak ve çocuk sahibi olma özlemlerini gerçekleştirmelerine yardım eden ve aynı zamanda bir aile yuvasından yoksun olan çocukların korunmasını amaçlayan bir kurum olup, Medeni Kanunumuzun 253-258. maddelerinde düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu evlat edinmeyi, evlat edinenle evlat edinilen arasında kamu makamlarının öz iznine dayalı bir sözleşme olarak öngörmüştür. Evlat edinmek isteyen kişi bizzat veya tutacağı bir avukat aracılığıyla evlat edinilmek istenilen kişinin Türkiye'deki ikametgahının bulunduğu yerdeki yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine M.K.'nun 256. maddesi uyarınca "evlat edinmeye izin" için başvuruda bulunması gerekir. Yetkili mahkemeden alınacak "evlatlığa izin" kararı ile noterlikçe resmi senet yapılarak, keyfiyet doğum kütüğüne ve evlatlık ile evlat edinenin aile kütüğüne bildirilir.

Yurtdışında yetkili yabancı makamlar önünde bir Türk vatandaşının evlatlık alınmasına ilişkin olarak mahalli usüllere göre yapılan evlat edinme mukaveleleri evlatlık açısından Medeni Kanundaki asli şartları taşımak ve Türk Mahkemelerinden izin alınmış olmak kaydıyla Türkiye'de geçerlidir. Bu tür mukavele noterden Türkçeye tercüme edilmiş olarak mahkeme kararı ile nüfus idarelerine, yurt dışında temsilciliklere verildiği takdirde, medeni kanundaki asli şartları taşıması halinde nüfus kütüklerine işlenir. Evlat edinme için kanun maddi ve şekli bir takım şartlar aramaktadır. Her iki tarafın Türk olması halinde aşağıda belirtilen hükümler geçerlidir:
Yaş Şartı: Yasa, evlat edinilen için bir yaş şartı gerektirmemiş olup, bir kimse yaşı ne olursa olsun evlat edinebilir.Buna karşın, evlat edinenin en az 35 yaşında olması gerekir. Ayrıca evlat edinen kişinin evlatlıktan en az 18 yaş büyük olması şarttır. (M.K.253)
Evlat Edinenin Sahih Nesepli Füruu (Altsoyu) Bulunmaması Şartı: Bir kimsenin evlatlık sözleşmesi yapıldığı sırada sahih nesepli çocuğunun bulunması evlat edinmeye engeldir. Buna karşılık, gayri sahih nesepli füruun bulunması veya evlatlığının bulunması evlat edinmeyi engellemez.
Evlatlığın Menfaati Şartı: Evlat edinmeye hakimin izin verebilmesi için, bunda evlat edinilecek çocuğun menfaati bulunması lazımdır.
Önceden Evlat Edinilmiş Olmama Şartı: Medeni Kanunun 255. maddesi uyarınca, bir kimsenin iki kişi tarafından evlatlık edinilmesi kural olarak mümkün değildir. Bunun tek istisnasi, bir kimsenin karı koca tarafından birlikte evlat edinilmesidir.
Rıza Şartı:
Evlat Edinilenin Rızası: Medeni Kanunun 254. maddesine göre, "mümeyyiz olan kimse rızası olmadıkça evlatlığa alınamaz. Evlat edinilen mümeyyiz olmakla birlikte, velayet altında ise, anne ve babasının rızası aynen gereklidir. Eğer velayet altındaki evlat edinilen temyiz kudretinden yoksun ise, evlat edinilmesi yalnız velayete sahip ana ve babanın rızasıyla gerçekleşir. Ana ve babadan yalnız birisi velayet hakkına sahip ise, onun rızası aranır. Eğer evlat edinilecek kişi vesayet altında ise, vasinin onayı ve ayrıca M.K.406. maddesi gereğince Sulh Hakiminin ve Asliye Mahkemesinin izni gerekir.
Evlat Edinenin Rızası: Evlat edinme şahsa sıkı surette bağlı bir hak olduğundan, evlat edinmenin temyiz kudretine sahip olması gerekir. Eğer evlat edinmek isteyen kimse mümeyyiz bir kısıtlı ise, vasinin ve ayrıca Sulh Hakiminin ve Asliye Mahkemesinin izni gereklidir.
Eşin Rızası: Evlat edinen veya evlat edinilen veya her ikisi de evliyse, evli olan tarafın eşinin de rızasının bulunması gereklidir. (M.K.255)
Evlat edinmek isteyen kişinin ibraz etmesi gereken belgeler aşağıda sıralandığı gibidir:
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Evlilik cüzdanı fotokopisi
Sağlık kurulu raporu
Sabıka kaydı
Oturma izin belgesi
Gelir durumu belgesi (maaş, taşınır taşınmaz mallara ait )
Çiftin birer fotoğrafı
Ülkenin kaç yaş grubuna kadar olan çocuğu kabul ettiğini gösterir belge. Ayrıca daha detaylı bilgiyi Çocuk Esirgeme Kurumu'na başvurmanız halinde yetkili kişilerden de alabilirsiniz.
Evlat Edinmenin Şekli Şartları
Hakimin İzni: Medeni Kanunun 256. maddesi uyarınca, evlat edinme, evlat edinen kimsenin ikametgahı, Sulh Hakiminin iznini gerektirir. Hakim, burada evlat edinme şartlarının mevcut olup olmadığını, evlat edinmede haklı bir neden ve evlat edinilenin menfaati bulunup bulunmadığını araştırır.

Resmi Senet Düzenlenmesi: Evlatlık sözleşmesi, M.K.nun 256. maddesi uyarınca hakimin izni temin edildikten sonra resmi şekilde noter tarafından düzenlenmelidir.

Nüfusa Tescil: Evlatlık sözleşmesinin tamamlanmasından sonra, meydana gelen evlatlık bağının hem evlat edinenin hem de evlatlığın nüfus siciline işlenmesi gerekir.

Evlat Edinmenin Sonuçları
Evlenme Yasağı: Evlatlık sözleşmesinin düzenlenmesiyle meydana gelen evlatlık bağı, kesin olmayan bir evlenme yasağı oluşturur. (M.K.92/3)2)
Miras: Evlatlık; evlat edinen kimsenin kanuni mirasçısı olur. Buna karşılık, evlat edinen ve hısımları evlatlığın mirasçısı olamaz. Evlatlığın asıl ailesindeki mirasçılığına da halel gelmez.
Velayet: Evlat edinilen küçük ise, kendi öz anne ve babasının velayetinden çıkar, evlat edinenin velayeti altına girer.
Nafaka: Evlatlık ve evlat edinen birbirinden karşılıklı olarak nafaka isteyebilirler.
Soyadı: Medeni Kanun'un 257/1 maddesi uyarınca, evlatlık, evlat edinenin soyadını taşır.
Vatandaşlık: Bir Türkün evlatlık edindiği yabancı henüz reşit değilse ve ana babasının yeri bilinmiyor veya kendileri bulunamıyorsa, yahut evlatlık vatansız oluyorsa, o takdirde Türk vatandaşı olur. (T.V.K. 3/11)
Evlatlığın Öz Ana ve Babasıyla Kişisel İlişkileri: Yargıtay içtihadına göre, evlatlığın öz ana ve babası, küçük çocuklarıyla kişisel ilişki kurma hakkına sahiptir.
Evlat Edinmenin Sona Ermesini Gerektiren Nedenler
Evlenme: Evlatlık ile evlat edinen veya bunlardan biriyle diğerinin koca veya karısı, evlenme engeline rağmen, birbirleriyle evlenirlerse, evlenme geçerli olmakta, fakat evlatlık ilişkisi sona ermektedir.
Tarafların Anlaşması ile: Evlatlık ilişkisi, bu hususta hakimden izin alındıktan sonra resmi bir şekilde yapılacak anlaşma ile ortadan kaldırılabilir.
Hakimin Kararı ile
Evlatlığın İstemi Üzerine: Evlatlık, evlat edinenin çocuğa karşı bir suç işlemesi veya ödevlerini ağır bir şekilde ihlal etmesi, ahlaka aykırı davranışlarda bulunması gibi haklı nedenlerin varlığı halinde, hakimden evlatlık sözleşmesinin kaldırılmasını isteyebilir. (M.K. 258)
Evlat Edinenin İstemi Üzerine: Evlat edinen, evlatlığın mirastan iskatini gerektirecek nedenlerden birinin varlığı halinde, evlatlık sözleşmesinin kaldırılmasını hakimden isteyebilir.Eğer evlat edinen veya evlatlık yabancı ise, bu takdirde 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında kanun hükümleri devreye girer.
Bu kanunun evlat edinmeyi düzenleyen kurallarını kısaca gözden geçirmek istersek, şunları söylemek mümkündür. Sözü edilen kanunun yabancı unsurlu evlat edinme ilişkisini düzenleyen 18.maddesinin 1.fıkrasına göre, evlat edinme ehliyeti ve şartları hakkında taraflardan her birinin evlat edinme anındaki milli hukuku uygulanır. Taraflar aynı tabiyette ise, onların müşterek milli hukuku evlat edinme ilişkisine hakimdir. Tabiiyetleri farklı ise, evlat edinme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlat edinme anındaki milli hukuklarına tabi olur. Evlat edinmede esasa ait şartlar içinde taraflardan her birinin milli hukukları nazara alınır. Kanunun hükmü bu şartlar bakımdan her iki milli hukukun birlikte uygulama çağını ifade etmiştir. Bu bakımdan evlat edinme için aranan şartlar ise çocuğu olmamak, asgari yaş haddi, yaş farkı gibi, evlat edinen için, isterse evlatlığın rızası, ana ve babanın izni, vesayet makamının muvafakatı gibi, evlatlık için söz konusu olsun, tarafların milli hukuklarının aradığı esasa ilişkin kanuni şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Örnek olarak; evlat edinen yabancı, evlatlık Türk vatandaşı ise, Türk hukukunun aradığı kanuni şartlar yanında, evlat edinenin milli hukukunun evlat edinme için aradığı şartlar da tahakkuk etmelidir. Evlat edinme işlemlerinde usul meseleleri, adli ve resmi makamların müdaahalesi gibi, kural olarak işlemin yapıldığı yer hukukuna (Lex Fori) tabi olur.Evlat edinmenin hükümleri, yani evlatlığın ismi, ikametgahı, evlat edinen ile edinilen arasındaki hısımlık ilişkisi, evlenme yasağı, velayet durumu, nafaka, evlat edinmenin hükümsüzlüğü veya sona ermesi gibi konular evlat edinenin milli hukukuna, eşlerin birlikte evlat edinmesi halinde evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuka tabi olur.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2145
favori
like
share
a-yan Tarih: 24.03.2009 11:26
Bilgiçlik taslamak mi?Kardeş sen dalga mi geçiyorsun müslüman Islama göre yanlış bir şey görürse uyarmak vazifesidir yoksa kimseye zorla bir şey kabul ettirmek değildir ben burada Islamın ortaya koyduğu hükmü söylüyorum teşekkür edeceğine ne diyorsun elinsaf
M.Kutsi Çil Tarih: 10.03.2009 19:58
Başımıza din alimi kesildiniz kardeşim,bırakın bilenler konuşsun.Arkadaşlar dini konular oyuncak değildir,buralara bir kaç satır yazıp bilgiçlik taslayayım derken,farkında olmadan günaha girmeyin.Özür dilerim,yaşca hepinizden büyüğümdür,satırlarım tavsiye niteliğindedir,kimse alınmasın,muhatabım sadece iddialaşan sizler değilsiniz,böyle davranan herkese sesleniyorum.
a-yan Tarih: 05.02.2009 14:08
Levis kardeş benim de yazdıklarınızdan farklı bir şey yazdığım yok beni üzen taraf bunun gibi sabit konularda müslümanların yaşantısına ters gelen Islami konuları bilmeden inkar etmeleri
LEVIS-501 Tarih: 05.02.2009 10:07
Sonuçta konunun hem hukuki hemde islami yönü vardır. Bu işe girişen kişiler her yönü ile ele alacaktır meseleyi. Bizim aramızda birbirimize fikir kabul ettirme gibi bir derdimiz olmamalı.

[url]http://www.main-board.com/islami-sorular-ve-cevaplar/72585-evlat-edinme.html[/url]
a-yan Tarih: 04.02.2009 22:47
Bak kardeş evlatlık olan çocuk Islama göre mirasa hak kazanamaz ölenin mirası akrabalık cihetine göre diğer akrabalarındır .Bu düzene göre o çocuğa mirastan hak vermek diğer mirasa hak kazanan akrabaların hakkına zulümdür
AYIŞIĞI Tarih: 04.02.2009 22:20
yorumların için teşekkür ederim yaşadığın sürece himaye altında olur ama bunu resmileştirmesse ilerde o çocuk mirastan mahrum mu kalsın..diğer evlatlar için düşünüyorsan zaten yasada evladı olana küçük çocukları evlatlık vermiyorlar,doğrusuda bu zaten..

not:ben iyi bir araştırıcıyımdır
a-yan Tarih: 04.02.2009 22:14
Ayışığı kardeş ben Islami hükmünü söylüyorum ister internet elinin altında bana inanmıyorsan araştır bir şeyi devlet yapıyor diye o helal olmaz mesela içki serbest ama ıslam da haramdır faiz bu devlette caiz ama Islam da haramdır aynı şekilde evlat edinmekle mahremiyet gerçekleşmiyor bak bir daha söylüyorum Islam da himaye altına almak var ama evlatlık edinme yok
AYIŞIĞI Tarih: 04.02.2009 21:42
Allah katında sevabının büyük olduğuna inanıyorum..ayrıca evlatlık veren sosyal hizmetler kurumu çok büyük araştırmalar sonucu bu yetimleri ailelere veriyor nasıl denetimlerden geçtiklerini ne zorluklarla alındığı bilinir..

Allah katında sevabı var devlet gözetiminde neden islamiyet konusu ve tartışma haline çevirdin ayan anlamış değilim
KONAMI Tarih: 04.02.2009 21:35
S.A Öncelikle konuya bir kaç katkı yapalım tarafsızca bakalım..

Allah Resulu de Zeydi evlât edinmişti. Onu Muhammedin oğlu Zeyd diye çağırırlardı. Daha sonra şu âyetler geldi..

Allah evlâtlıklarınızı öz oğullarınız gibi tanımadı. Bunlar sizin dillerinize doladığınız boş sözlerdir. Allah gerçeği söylemektedir; doğru yola O eriştirir. Ahzâb : 4

Evlâtlıkları babalarına nisbet edin bu, Allah katında en doğru olandır. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız bu takdirde onları din kardeşi ve dostlarınız olarak kabul edin. İçinizden kasd ederek yaptıklarınız bir yana, yanılmalarınızda size bir sorumluluk yoktur Allah bağışlar ve merhamet eder. Ahzâb : 5

Bu ayeti kerimelerin üstüne şu ayetide hatırlatmalı bence

Allah ve Peygamberi bir iş hakkında hüküm verdiği zaman gerek mümin olan bir erkek ve gerekse mümin olan bir kadın için, ona aykırı olacak şekilde diledikleri gibi davranmaya hakları yoktur. Kim Allaha ve Resulune isyan ederse, şüphesiz o, apaçık bir sapıklıkla yolunu şaşırmıştır. Ahzâb : 36

Konu bilgi amaçlı yazılmıştır. Verilen ayetler bazı gerçekleri anlatmaktadır. Herhangi bir tartışma olsun yada bir taraftan değil İslamiyetin baktığı yönü yazdım. Rabbim herkese hür bir irade vermiş herkes kendi kararını verir ve elbette bunun bedeli iyi ve kötüsüysede mutlaka alır.
Selam Dua İle.