Kabirde Sorgu Sual

Ehli Sünnete göre, Münker ve Nekir, ölen kişiye Rabbini, dinini ve Peygamberini sorarlar. Mümin kişi bu sorulara cevap verir, ama kâfir veremez.Bu husustaki hadisler pek çoktur.

Söz konusu iki melek ölünün kabrine gelir, Allah ölüyü diriltir ve melekler sorularını yöneltirler.

Ebu Hüreyreden Hz. Peygamber şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

Ölü defnedildiğinde, ona gök gözlü simsiyah iki melek gelir.Bunlardan birine Münker diğerine de Nekir denir.Ölüye Bu adam Rasûlüllah hakkında ne diyorsun? diye sorarlar.O da hayatta iken söylemekte olduğu O,Allahın kulu ve Resûlüdür.Allahtan başka Allah olmadığına, Muhammedin Onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederimsözlerini söyler. Melekler Biz de bunu söylediğini biliyorduk zaten derler.Sonra kabri yetmiş çarpı yetmiş zira kadar genişletilir ve aydınlatılır.Sonra ona Yat! denir.Aileme dönüp onlara haber versem mi? diye sorar.Onlar da Akrabalarından en çok sevdiği kimseden başkası kendisini uyandırmayan, güveğinin uyuması gibi uyu! derler.Böylece, yatlığı yerden, Cenabı Allah onu tekrar diriltinceye kadar uyur.Eğer münafık ise, İnsanların söylediklerini duyup aynısını söylerdim, bilmiyorum der.Melekler de, Böyle söylediğini zaten biliyorduk derler.Sonra arza Onu sıkıştır denir.Arz onu sıkıştırır da kaburga kemikleri birbirine geçer.Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisine azap edilir.

Akâid kitaplarının hemen hemen tümünde, Münker Nekirden, bunların kabirde ölüye yönelttikleri sorulardan bahsedilir.Kurânı Kerîmde bu iki meleğin adından söz edilmediği gibi kabirde ölünün sorguya çekileceğine dair açık bir ifadeye de rastlanmaz.Ancak bazı âyetlerin buna işaret ettiği, hattâ bazılarının tamamen kabir suali ile ilgili olduğu Ehli Sünnet alimlerince kabul edilmiştir.Ömer Nesefinin Akaidinde Münker ve Nekirin suali Kitap ve Sünnetle sabittir denmektedir.

Allah îman edenleri dünyada da âhirette de değişmeyen sağlam söz üzerinde sabit kılar. Zâlimleri ise saptırır. Allah dilediğini yapar.

âyetinde geçen âhiret hayatından maksat kabir sabit sözden maksat da Kelimei Şehadettir denmiştir. İbn Mâce, Süneninde şöyle demektedir

Allah iman edenleri sabit bir söz ile metanetli kılar âyeti, kabir azabı sorgusu hakkında indi. Ölüye kabirde Senin Rabbin kim? diye sorulur.O da Rabbim Allahtır, Peygamberim Muhammeddir diye cevap verir.İşte mümin ölünün böyle cevabı Allah iman edenleri sâbit söz ile dünya hayatında ve ahirette metanetli kılar meâlindeki âyetin ifadesidir.

Bu hadis, kütübü sittenin hepsinde rivayet edilmiştir.Bazı rivayetlerde kabirde ölüye sorulan sorular Rabbin kimdir, dinin nedir, Peygamberin kimdir? diye üçe çıkarılmıştır.

Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün Firavnın adamlarını azabın en ağırına sokun, denir.

âyetinin de kabir suali ve kabir azabı ile ilgili olduğu tefsir kitaplarında belirtilmiştir. Münker ve Nekirin kabirdeki sorularıyla ilgili pek çok hadis varid olmuştur.Bu ahad haberler, lafızları itibariyle tevâtür derecesine ulaşmamışlarsa da, bu konudaki hadislerin çokluğu, konuyu manevî mütevâtir derecesine yükseltir Bu hadislerin bir kısmında ölünün sorguya çekileceğinden söz edilmekte, ancak herhangi bir melekten bahsedilmemektedir.

Ölü mezara konulur.Salih kişi kabrinde endişesiz ve korkusuz oturtulur. Sonra ona Hangi dinde idin?diye sorulur.O Ben İslâm dininde idim diye cevap verir.Sonra ona Şu adam Rasûlüllah kimdir? diye sorulur.O da Muhammed Allahın Rasûlüdür.O, bize Allah katından apaçık âyetler getirdi biz de Onu doğruladık diye cevap verir.Daha sonra bu ölüye Sen Allahı gördün mü? diye sorulur.O da Hiçbir kimse Allahı görmeye lâyık değildir diye cevap verir.Bu soru ve cevaplardan sonra onun için ateş tarafına bir pencere açılır.Ölü ona bakarak ateş alevlerinin birbirini kırıp yenmeye çalıştığını görür. Sonra ona Allahın seni koruduğu ateşe bak denir.Daha sonra onun için Cennet tarafına bir pencere açılır. O da bu defa Cennetin süsüne ve nimetlerine bakar.Kendisine İşte bu yer senin makamındır denildikten sonra Sen samimi iman üzerinde idin, bu sağlam iman üzerinde öldün ve inşAllah iman üzerinde dirileceksin denir.

Görüldüğü gibi yukardaki hadiste herhangi bir melekten söz edilmemekte, mücerred olarak kabir suali zikredilmektedir.Başka bir hadiste ise ölüyü sorguya çekecek olanın bir melek olduğu belirtilmekte ancak isminden bahsedilmemektedir.

Bu ümmet kabirlerinde imtihan edilecek.İnsan defnedilip arkadaşları ondan ayrılınca, elinde topuzla bir melek gelerek onu oturtur ve Bu adam Rasûlüllah hakkında ne dersin ? diye sorar. Kişi mümin ise Allahtan başka ilâh olmadığına ve Muhammedin, Allahın kulu ve Rasûlü olduğuna şehadet ederim diye cevap verir. Melek de ona Doğru söyledin der .

Daha önce geçen Ebu Hüreyre hadisinde iki sorgu meleğinden söz edilmekte ve birinin adının Münker, diğerinin de Nekir olduğu beyan edilmektedir.Ehli Sünnete göre Münker ve Nekirin kabirde ölüyü sorguya çekmeleri haktır.Kabrin sıkması ve azabı haktır.Bu bütün kâfirler ve asi bazı müminler için olan bir şeydir .

Kaynak:
* İslam Ansiklopedisi
* İmam Azam, Fıkhı Ekber
* Pezdevî : Ehli Sünnet Akâidi
* Tirmizi : Cenâiz, 70 İbrahim, 14/27
* İbn Mace : Zühd, 32
* Buhari : Tefsîr Sûre, 14
* Mümin : 46
* İbn Kesîr : Tefsîrül Kurânil Azîm, 40/46.
* Haşiyetül Kesteli alâ Şerhil Akâid
* İbn Mace : Zühd, 32.
* Ahmed İbn Hanbel : Müsned, III, 3, 40

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 12450
favori
like
share
Bekir Tarih: 30.09.2010 13:06
Allah yar ve yardımcımız olsun
speltekoglu Tarih: 25.09.2010 06:06
amannn sayfa gibi içim karardı. Allah bize yardım eder
GaYe Tarih: 29.09.2009 17:45
Rabbim herkese iman Kuran nasip eylesin Insallah o imtihana hazirlikli gitmek nasip eylesin.Amin.
rtyu Tarih: 19.09.2009 07:30
Allah yardimcimiz olsun
hakan_x Tarih: 19.09.2009 06:05
[COLOR="SeaGreen"]ALLAH (c.c) Razı Olsun. Yüreğine Sağlık.
duygulu43 Tarih: 15.03.2009 13:18
en korktuğum şey benim kabir sualleri:79:
Asiyan Tarih: 15.03.2009 13:10
Allah razı olsun konami
M.Kutsi Çil Tarih: 15.03.2009 06:51
Allah oralarda biz kullarına yardım etsin.Yardım etmesi için de bizim hazırlıklı gitmemiz şart tabi.
ultimatom Tarih: 15.03.2009 01:02
Allah razi olsun ...