Açıköğretim - İstatistik - Ders Özeti

İSTATİSTİK
 Ana kütlenin tümüne ulaşılamadığıdurumda, ana
kütle ile ilgili bir yargıelde etmek amacıyla üzerinde
istatiksel değerlerin hesaplandığıgruba ÖRNEK adı
verilir.

 Gözardıedilemeyecek kadar önemli, gözönünde
tutulmasıgereken fark anlamlıfarktır.

 Bir sınavda 4 seçenekli 40 soru soruluyor.
Seçenekleri rasgele işaretleyen bir kişinin doğru
cevaplarına ait beklenen frekansı10 olur. Bir
sorunun cevabının doğru olma olasılığı1/4
olduğundan 40 x 1/4 = 10 bulunur.

 Belli bir tanıma göre gerçekleşmesi umulan
frekanslara beklenen frekanslar denir.

 Hilesiz bir madeni paranın 9 kez atılışında 512 farklı
sonuç elde edilir. 2N=29=512 bulunur.

 Y ve T olaylarıkarşılıklıayrık olaylar olduğuna
göre, Y veya T olayının olasılığınıhesaplamak için iki
olayın olasılıklarıtoplanır.

 Hilesiz bir madeni para 10 kez atıldığında 1024 farklı
sonuç elde edilir. 210=1024

 "İki farklıilacın da aynıhastalığa karşıetkileri
arasında bir fark olup olmadığısınanacaktır." Bu
sınamada sıfır hipotezi: İki ilacın hastalığa karşı
etkileri arasında fark yoktur.

 Sıfır hipotezi ile iki ana kütlenin aynıolduğu kabul
edilir.

 Doğru olan sıfır hipotezinin reddedilmesi I.tür
hatadır.

 Bir hipotezi 0,02 anlam düzeyinde sınarken, doğru
olan sıfır hipotezini reddederek hatalıkarar verme
olasılığı0,02 dir.

 Kilogramın kesirli değerlerini alabildiği için ağırlık
sürekli bir değişkendir.

 Puanlar: 90 87 80 65 53 43 Frekanslar: 1 3 3 7 8 2 ise
puanı87 ve daha az olanların toplam frekansı23
olur. Çünkü 3+3+7+8+2=23

 4 grubun gözlenen ve beklenen değerlerinin verildiği
tablonun serbestlik derecesi 3 olur. Burada 1 satır
verilmiş. kutucuk sayısı-1=4-1=3 bulunur.

 Bir araştırmada erkek ve kadın sürücülerin öğrenim
düzeylerine göre (ilköğretim, lise, yüksek) gözlenen
frekansların verildiği tablonun serbestlik derecesi 2
olur. (2-1)x (3-1)=1x2=2

 Gözlenen değeri 12, beklenen değeri 15 olan bir
kutucuğun ki-kare değerine katkısı0,6 dır. (12-15)x
(12-15)=9 9/15=0,6

 Günler: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma
Bilet sayısı: 30, 42, 33, 43, 40, 90,72
Günler arasıfarklılığın önemini belirlemek amacıyla
yapılacak ki-kare uygunluk sınamasında Perşembe
gününe ait gözlem sayısının ki-kareye katkısıen
küçüktür. Ki-kare katkılarısırasıyla 8, 1.28 , 5.78,
0.98, 2, 32, 4.84 . Bunların en küçüğü 0.98 Buna karşı
gelen gün Perşembe. Beklenen değer 350/7=50 dir.
30+42+33+43+40+90+72=350

 Ayakkabınumarası: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Ayakkabısayısı: 2, 5,7,12,8,3,2,1 Bu frekans
dağılımının modu 41 dir. Maksimum ayakkabısayısı
12 olduğundan buna karşıgelen ayakkabınumarası
41. En sık gözlenen değer mod olmaktadır.

 Gazete: F,G,H,J,K,L,M,N Satışsayısı:
20,40,28,64,12,86,45,49
Bir bayinin gazete satışlarına ait bir günlük gözlem
değerlerinin yer aldığıbu serinin modu L dir. max 86
olduğundan buna karşıgelen L olmaktadır.

 Not: 3,4,5,7,8,9 Frekans: 2,2,4,10,8,4 Bu frekans
dağılımının aritmetik ortalaması6.8 dir.
N=2+2+4+10+8+4=30
3X2+4X2+5X4+7X10+8X8+9X4=204 204/30=6.8

 Değerler: 6,8,9,12,a,15 Frekanslar: 4,5,5,7,3,1 Bu
dağılımın aritmetik ortalaması10 olduğuna göre a
sayısı14 olur. 6x4+8x5+9x5+12x7+ax3+15x1=208+3a
(208+3a)/25=10 Buradan a=42/3=14 bulunur.

 2, 4, 6, 8, 10 serisinin varyansı8 dir. Farkların
karelerinin toplamının N=5 sayısına bölümü 8 olur.
40/5=8

 Bir dağılımın sapma değerleri toplamıdaima sıfırdır.

 Aritmetik ortalaması32, standart sapması8 olan bir
dağılımda X=22 değeri -1.25 standart değerine
dönüşür. 22-32=-10 -10/8=-1.25 z=Standart değer=
(Değer-Ortalama)/Sapma

 5000 birimlik bir frekans eğrisinin altında kalan
bölgelerden birinin oranlanmışalanı0.25 tir. Bu
bölgede birim sayısı5000x0.25=1250 dir.

 Normal eğri altında z=1.8 ile z=2.5 arasında kalan
alan 0.0297 dir. Kitabınızın 184.sayfasındaki
tablodan alan 0.4938-0.4641=0.0297 bulunur.

 Aritmetik ortalaması40 ton olan normal dağılımlı
bir ana kütlede, ortalamadan 3 ton uzaktaki
birimlerin z değeri z=1.25 bulunmuştur. Buna göre
bu dağılımın standart sapması2.40 bulunur. 1.25=
(43-40)/s Buradan s=3/1.25=2.4 olur.
Alıntıdır

Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6496
favori
like
share
krank25 Tarih: 13.04.2009 21:21
bu mu yani koca dersin özeti
dalga mı geçiyorsunuz?