Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma

Her sektörün hizmet verirken karşılaştığı bazı sorunlar mevcuttur. Sağlık alanında tek başına tüm topluma ulaşması olanaksız olup verilen hizmetin kaliteli ve yeterli olması olanaksızdır. Bunun için diğer sektörlerin kaynaklarından yararlanmasın gerekir. Böylece istenen düzeyde, istenen şekilde ve istenen kalitede yaygın eğitim verilebilir.
Özellikle sağlık gibi insanın yaşamını çok etkileyen bir sektörün insanlara hizmet verme temel ilkesidir. Çünkü her kişi sağlıklı bir yaşam yaşamak ister ve buda onların en temel hakkıdır. Sağlık sektörünün yaş, cins, ırk, statü gözetmeksizin her insanı kapsaması gerekir. Ve böyle geniş bir hizmet yürüten bir sektörün bunu tek aşına başarması gibi bir şey düşünülemez. Bunun içinde görev, yetki ve sorumluluğun farklı sektörlerle paylaşılması gerekir.

İşbirliğinin Aşamaları:

 Yapılacak sağlık konusunun ilk aşamada belirlenmesi gereklidir.
 Konunun çözümüne yönelik tüm hareket ve amaca ulaşmak için tutulan yollar belirlenmelidir.
 Katılacak olan sektörlerin katılım ve onunla ilgili olarak para, insan gücü, araçlar, fikirler, çalışmalara katılım, onay verme gibi bilgilerin hazırlanması gerekir.
 Katılacak olan sektörlerle sorun ve bu sorunlara çözüm önerileri için tartışılıp eylemler ve izlenecek planlar belirlenmelidir.
 Eldeki tüm kaynaklar gözden geçirilmeli ve ortak olarak kullanılacak program ve planlar hazırlanmalıdır.
 İşbirliğinin kurumsal bir yapısının ortaya çıkarılması gerekir.
 Elde edilen plan ve programlar uygulanmalıdır.
 Program ve planlar hakkında değerlendirmeler yapılmalı ve izlenmelidir.

İş birliği Yapmanın Olanakları
 Hedef kitleye ulaşım ve verilecek hizmetin verilmesi daha hızlı ve çabuk olur.
 Hizmet için işbirliği yapılacak kurumun kaynak araç-gereç ve gerekli kaynaklarından yararlanılır.
 Zamandan tasarruf edilir.
 Hizmet daha ekonomik olur.
 Kurum ve kuruluşlarla etkileşim-uyum ve ortaklı artar.
 Halkla iletişim daha fazla olur.
 Yapılan hizmet daha etkin, kaliteli ve verimli olur.
 Özellikle toplum liderleri aracılığıyla halk eğitime katılmaya ikna olur.
 Hizmetin başlama aşamasından sonuna kadar hedef kitleye yardım yapılabilir.
 Özellikle öğretmenler, öğrenciler tarafından model alınıp taklit edildiği için hizmet daha verimli olup bazen ailelerle ilişkileri sayesinde aileler üzerinde de etkili olabilirler.
 Çalışmalar daha ayrıntılı ve güncel olarak tanıtılır ve yaygınlaştırılır.
 Yönetici, muhtar, imam vs. yaptırım gücü sayesinde hizmet ve eğitime yer sağlanır ve insanların ilgisi toplanır. Ayrıca çalışmaların yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinde sorumluluk yüklenmiş olunur.
 Gönüllüler ait oldukları kitleyi etkileyip ve bu kişilere önderli ederler.
 Özellikle anne-baba ve aile gibi en küçük sosyal birimler davranış modellerini geliştirdiği için onlarla yapılan işbirliğinde aile ve çevredeki bireyler daha kalıcı bir şekilde etkilenirler. Buda eğitimi daha verimli ve etkili kılar.

Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

- Devlet başkanları ve toplum liderleri
- Gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi basın mensuplarıyla
- Aile, anne ve babalarla
- Okullarla
- Halk eğitim merkezleriyle
- Öğretmenlerle
- Muhtar ve köy imamlarıyla
- Komutan ve askerlerle,
- Toplumdaki yöneticilerle
- Toplumdaki gönüllülerle
- Dini kurum ve liderlerle(diyanet işleri başkanlığı vs.)
- İş yerleriyle, işveren ve işçilerle,
- Vakıf ve Derneklerle,
- Sendika ve kooperatif yöneticilerine,
- Meslek odaları ve birliklerine,
- Sanatçılarla ve yazarlarla,
- Sağlık personeli ve çalışanlarıyla
- Kadın kuruluşları ve gençlik kuruluşlarıyla,
- Belediyelerle,
- Üniversitelerle,
- Uluslar arası kuruluşlarla,
- İl özel idareleriyle vs. gibi tüm toplumu ilgilendiren tüm kuruluşlarla işbirliği yapılabilir.
Kaynak:[url]www.main-board.com[/url]İşbirliği Yapılacak Kişiler
Bir toplum kişilerin birleşmesiyle ortaya çıkar. Bu bireylerin kendi yakın çevresinde oluşan sorunlarla ilgilenmesi bir birey olarak hak ve sorumluluklarını fark etmesi ve o konu hakkında toplumsal olarak bir kalkınma oluşur. Bu konular toplumu ilgilendirene her konu ile ilgili olabilir. (örneğin: Eğitim, sağlık vs.).yapılacak olan eğitimde öncelikle toplumu etkileyen kişilerle yapılır. Ve bu bireylerin önder kişilerce etkilenmesi sağlamak istenir. Ve böylece ulaşılacak hizmet ve verilecek eğitimler daha geniş kitlelere daha verimli ve etkili bir şekilde ulaştırılır.
Bir eğitim ve hizmette işbirliği yapılacak olan kişiler
- Yöneticiler,
- Eğitimciler,
- Gazeteciler,
- Siyasi liderler,
- İşçiler,
- Doktorlar ve sağlık personelleri,
- Mahalli yöneticiler,
- Öğretmen ve mühendisler,
- Anne ve babalar,
- Sanatçılar,
- Gazeteci ve yayıncılar vs. sayılabilir.

Bu kişiler aracılığıyla toplumdaki bireylerin etkilendirilmesi düşünülebilir.ancak oluşturulan işbirliğinin liderlik ve gönüllülük esasına oturtulması sağlanır.bu nedenle işbirliği yapılacak kişiler seçilirken “kişilerin özellikleri,lider olan kişilerin eğitimi ve belirlenmesi” öncelikli belirlenmesi gereken unsurlardır.

İşbirliği Yapılacak Kişilerde Aranan Nitelikler
- Gönüllü olan bu kişi istekli olmalı, çalışmalarında sürekli olmalı ve çıkarcı olmamalıdır.
- Alçak gönüllü, samimi, hoşgörülü, sevecen, anlayışlı, kararlı, ilke sahibi, inandırıcı, demokrasi ilkelerini benimseyen ve cesur olmalıdır.
- Çevresiyle sağlıklı ilişkiler ve iletişim kurabilen, yeniliklere açık, problem çözebilen, ileri görüşlü, okur-yazar, kültürlü, toplumu tanıyan ve toplum tarafından kabul görülen örnek bir insan olmalıdır.
- Çevresine ayıracak zamanı olmalıdır. Bir yerleşim biriminde her iki cinsten gönüllü ekibi oluşturmalıdır.

İş Birliği Yapılan Kişilerin Eğitilmesi

Yapılacak olan eğitim ve hizmetin topluma iletilmesi ve uygulanması için öncelikli olarak işbirliği yapılacak kişilerin belirli bir eğitimden geçmeleri gereklidir.

Verilecek eğitim eğitimi şu maddelerden oluşur.

1.Modüller şekilde verilecek eğitim:
Davranışların değişmesi için oluşturulacak toplumun ihtiyaç oranı ve kitlesine göre belirlenir. İhtiyaç duyulan her konu ve bölüm için ayrı ayrı bir eğitim modülü geliştirilir. Örnek olarak akraba evliliğinin eğitimim için hazırlanan bir modülde eğitim broşürleri, afişleri ve bunun gibi bilgilendirme bileşenleri hazırlanabilir.

Öğretim modülü; belirlenen eğitim ve hizmet için temel bilgiler, teknik mesajlar ve eğitici için notlar vs. gibi bölümlerlerden olmalı ve 2–5 sayfalık herkesimden insanın anlayabileceği dilde yalın ve resimlerle desteklenmiş ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına karşı doyurucu olmalıdır.
2.Gönüllülük ağının oluşturulması:
Verilecek hizmet ve eğitim için gönüllü kişilerden il, ilçe ve yerel düzeyde bir gönüllüler ağı oluşturulabilir. Hizmet ve eğitim ilk olarak iş birliği yapılacak gönüllülere verilir. Her eğitim verilen kişi örnek verecek olursak 10 kişiye eğitim vermesi istenebilir. Böylece hizmet ve eğitim geniş bir kitleyi kapsar.
3.Gönüllülerin Eğitimi:
Gönüllü kişilerin eğitim işini merkez eğitim grup üstlenir. Merkez eğitim grubu bu eğitimi gerçekleştirmek için tanıtım, konferans, beyin fırtınası, soru-cevap, gösteri, rol oynama, vaka çalışması, tartışma, anket gibi yöntemler kullanırlar. Böylece işbirliği yapılacak gönüllüler eğitilmiş olur.

Sağlık Hizmetlerinde Kurumlarla İşbirliği
Bir toplumun sürekli yaşam ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek için ortaya çıkan ve toplumca benimsenen yasa ve kurallara uygun olarak çalışan ilişkiler dokusuna toplum ismi verilir. Örneğin; eğitim, sağlık, askerlik, din vs.
Toplumsal kurumların görevlerinin şöyle sıralayabiliriz:
- Toplumu bütünleştirir.
- Toplumun yaşamını sürdürmesine yardımcı olur.
- Toplumun sorunlarına ölçülendirilmiş, denenmiş olarak ortaya konulmuş çözüm yolları getirir.
- Toplumun üyeleri arasında oluşacak ilişkileri yasaya, kurala bağlar.
- Yeni oluşan kuşakların davranışlarının biçimlendirir. Ve her bireyin yasa ve kurallara uymasının sağlar.
- Toplumsal birimlerin kurulup çalışmasını sağlar.(evlilik kurumu:aile,eğitim kurumu:okul,sağlık kurumu :hastane)

Sağlık eğitiminde İşbirliği Yapılacak Kurumları Şöyle Sıralayabiliriz:
A)Aile Kurumlarıyla İş Birliği
B)Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği
C)Sağlık Kurumlarıyla İş Birliği
D)Dini Kurumlarla İş Birliği
E)İş Kurumlarıyla İş Birliği
F)Silahlı Kuvvetlerle İş birliği
G)Basın ve Yayın Kuruluşlarıyla İş Birliği
H)Gönüllü Kurumlarla İş Birliği

A)Aile Kurumlarıyla İş Birliği

Bir toplumu oluşturun en küçük sosyal birim ailedir. Bir ailede Anne, baba ve çocuklar ana üyeler olur diğerleri tamamlayıcı kişilerdir. Aile yapılarının sağlık koşulları toplumun sağlık gelişmişliğini ortaya koyar. Toplum sağlığının istenen seviyeye gelmesi için öncelikle ailelerin eğitilmesi gerekir. Bunun için iş birliği yapılan en önemli kurumlardan birisi ailedir.
Her birey ilk olarak ailede büyüdüğü için öncelikle aile ve bireylere eğitim verilmeli ve sağlık davranışları ailede verilmelidir. Çünkü bir birey aileyi oluşturur ve ailede toplumu oluşturur.
Bireyin içinde olduğu evin temiz, sakin, düzenli ve sağlık koşullarına uygun olması bireyi sağlıklı yetişmesi ve iyi eğitilmesinin sağlar. Aynı şekilde evdeki bireylerinde davranış ve tutumları çocuğun gelişimini direkt olarak etkiler.
Bu amaçla eğitim görevlileri özellikle anne ve babayı eğitmeli ve bu eğitim eşgüdümlü olarak çocuklara yansıtılmalıdır. Verilecek eğitim aile-okul iş birliği ilkesi doğrultusunda uygulanmalıdır. Çünkü okulda eğitim alan çocuklar okulda edindikleri eğitim ve bilgileri aile bireylerine taşırlar. Böyle yapılan eğitim daha etkili olur. Ayrıca unutulmamalıdır ki, anne-babaların sağlıklı davranışları çocuklarının da sağlıklı davranışları demektir.

B)Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği

Toplum nüfusunun öğretmenler ve öğrencilerle birlikte büyük çoğu okullarda toplanmıştır.bunun için verilecek eğitimde eğitim kurumlarıyla da iş birliği oldukça önemlidir.
Okul eğitim-öğretim içi,n oldukça etkili bir kurumdur.okullar öğrenci aileleriyle işbirliği içinde bu sistemi yürütürler.evde yeteri kadar eğitim almamış bireyler olabilir. Bunun için velilerle iş birliğiyle okul eğitimi istenilen seviyeye ulaştırabilir. Bir okul öğrenciler sayesinde tüm topluma ulaşabilir. Bu şekilde okulda öğrencilere verilen sağlıklı bilgi tutum ve davranış diğer toplum bireylerine de iletilir.
Okullarda verilecek eğitimden öğretmenler sorumludur. Öğrenci öğretmeni bir model olarak alıp taklit ettiği için etki ve yaptırım gücü daha fazladır. Ayrıca öğretmenler aileler üzerinde de etkili olmaktadırlar. Okulda ise öğretmenden istenen davranış, sağlıklı olmanın ne olduğunun, öneminin ve korunma yöntemleri gibi konularda eğitim vermesidir. Bunun için öğretmenlere verilecek eğitimin hangileri olduğunu belirlemek ve önermek ve öğretmenleri bu şekilde bilgilendirmek gerekir.
Ayrıca okullarda koruyucu sağlık hizmetleri ve muayenelerinde de eğitime önem verilmelidir.
Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği yapılacak sağlık eğitimim Şu Konulardan Oluşur:

— Kişisel sağlık bilgisi,
— Hastalıkların önlenmesi ve kontrolü,
— Aile Sağlığı,
— Tüketici Sağlığı,
— İnsan Vücudu ve Görevleri,
— Beslenme ve Çevre Sağlığı,
— Büyüme ve Gelişme,
— Zihinsel ve Duygusal Sağlık,
— İlk Yardım, Güvenlik ve kazalardan korunma,
— Zararlı alışkanlıklar eğitimi gibi konularda eğitim verilmelidir.

Ayrıca okullarda sağlık hizmetlerinin yürütülmesi de gereklidir. Bunun için okulların temizlik ve hijyen kuralları içinde eğitim vermesi gerekir. Bunun için sınıfta bulunan öğrenci sayısının az, yeterli derecede ısı ve ışık, lavaboların temiz sabunlu olması ve okulda en az bir ilk yardım dolabı olmalıdır. Aşılama hizmetlerinin yapılması, sağlık taramalarının belirli zamanlarda yapılması gerekir. Her bireyin bilmesi gereken sağlık bilgileri verilmelidir.
Okul dışında bulunan bazı eğitim merkezleri vardır. Halk eğitim merkezleri bunlardan biridir. Ayrıca bu merkezlerde örgün eğitim görmemiş bireylere de yaygın eğitim hizmetleri verilmektedir. Toplumdaki bireylere ulaşma bakımından önemli bir merkez olduğu için Halk eğitim merkezleriyle de iş birliği yapmak gerekir.
Halk Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitim Konularında Bazıları Şunlardır:
. Aile planlaması,
. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar,
. Ana-Çocuk Sağlığı,
. Hasta ve Yaşlı Bakımı,
. Kazalar ve İlk Yardım,
. Yeterli ve Dengeli Beslenme,
. Ağız ve Diş Sağlığı,
. Kişisel Sağlık Bilgisi,
. Çevreyle İletişim, gibi eğitim konularından oluşur.


C)Sağlık Kurumlarıyla İş Birliği
Sağlık kurumları toplumdaki bireylerin sağlığını korumak ve sağlığını kaybedenlere de sağlığının tekrar kazandırmak amacıyla açılan kurumlardır. Bu kuruluşların organizasyonunda Sağlık Bakanlığı görevlidir. Bu kurumlarda doktor, diş hekimi, psikolog, diyetisyen, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreter gibi personeller görevi yürütürler.

Eğitimde iş biriliği yapılacak yerlerin başında sağlık hizmetlerinin etkin olarak yürütüldüğü kurumlar gelir. Eğitimler herkesin düzeyine göre yapılmalı ayrıca kendi bakımlarının da geliştirilmesi hedeflenir.

Toplum bireyleri sadece sağlıkla ilgili bir sorunları olduğu zaman buralara başvurmaktadır. Fakat bu kuruluşlar sadece sorun olduğu zaman verilmeyip sorundan önce de verilir. Onun için herhangi bir sağlık sorunu için gelen birey eğitime açık olduğu için gerekli eğitim verilmelidir. Böylece hastaneler, doğumevleri, dispanserlerde, sağlık ocaklarında eğitim verilmiş olur.

D)Dini Kurumlarla İş Birliği:

İbadet yerleri bireylerin inançları, değer yargıları aynı olan insanların bir araya geldiği yerlerdir. İnsan topluluğu buralarda da olduğu için eğitim için dini kurumlarla iş birliği önemlidir. ibadet yerlerinde dini bilgiler bilimselleştirilerek anlatılmalıdır.

Dini kurumlarda özellikle namaz vakitlerinde insanlar bir araya gelir ve hazır gruplar oluşur. Ve eğitim ortamı oluşur.

Dinin etkileme gücü yüksek olup insanlar din adamları ve din ortamlarından etkilendiği için burada verilen eğitim derin izler bırakır. Bunun için din adamları dinimizin sağlığa verdiği önemi göz önünde bulundurarak dinimizin sağlığa verdiği önemi, kişisel hijyeni, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıkları, cinsel yaşam gibi konular hakkında eğitimler vermesi sağlanmalıdır. Ayrıca koruyucu sağlık hizmetleri hakkında da bilgilendirilmesi gereklidir.

E)İş Kurumlarıyla İş Birliği:

Toplum nüfusunun büyük bir bölümüm iş kurumlarına dağılmıştır. İş kollarında çalışan kişilerin sağlığının korunması için çalışanları meslek hastalıkları, kazalar, ilk yardım ve diğer sağlık konularında eğitimler verilebilir.
Giderek artan endüstriyle birlikte iş ortamları büyümekte ve iş yeri yöneticisine, mühendisine vs. Eğitimler verilmelidir. Özellikle işçilerin dikkatinin çekmek için afiş, broşür, yazı vs. hazırlanabilir.
İşçilerin sağlık eğitiminde yapılan işte sağlığın önemi, iş yerindeki çalışma koşulları, meslek hastalık ve kazaları hakkında eğitimler verilmeli ve işçiler bilinçlendirilmelidir.
Özellikle sanayi kuruluşlarında çevre sağlığına önem verilmelidir. Ayrıca olacak bir kazada ilk yardım ve yapılacaklar hakkında etkili bir eğitim verilmelidir. İşçilere kişisel sağlık bilgisi, aile planlaması, beslenme vs. konularda da eğitimler verilmesi ve yeterli bir biçimde kullanılmaları sağlanılmalıdır.


F)Silahlı Kuvvetlerle İş Birliği:

Toplumdaki bireylerin toplanmış olduğu bir yerde ordudur. Türk ordusu 800000 kişi civarındadır. Burada verilen eğitim savaşa hazırlamak yanında hayatta kalmaya hazırlar.
Ordu içinde bu eğitimleri verebilecek revirler, hastaneler gibi birimler mevcuttur. Ordu eğitimcisi olan subay, astsubay ve erbaşlar sağlıkla ilgili eğitimler verilmeli ve tüm topluma yayılmasını sağlanması sağlanmalıdır.
Orduda verilen eğitim sadece bilgi olarak kalmayıp alışkanlık düzeyinde olmalıdır. Bununda terhisten sonrası örnek davranışlar gösterip başka bireylere yansıtılması şeklinde devam eder.
Verilen eğitim ise ”insan vücudu ve işlevleri, kişisel salık bilgisi, beslenme, aile planlaması, spor, beslenme, ilk yardım vs.” eğitimler verilmelidir.

G)Basın Ve Yayın Kuruluşlarıyla İş Birliği

Toplu üzerinde oldukça etkili olduğu dergi, gazete, televizyon, radyo gibi basın ve yayın kuruluşlarıdır. Bu etki yaygı olup süreklidir. Bu yolla verilecek eğitim toplumun her kesimine ulaşır. Bunun için kurumlarla iş birliği yapılmalı, verilecek eğitimlerde toplum ihtiyacını karşılayacak düzeyde eğitim verilmelidir. Ayrıca güncel olmalı ve çift yönlü iletişim şekline önem verilmelidir.
İş birliği organizasyonunda bu kurumların yöneticilerine, programcılarına ve sağlık uzmanları gibi halkın benimsediği kişiler alınmalıdır. Ayrıca eğitimlerde eğlendirme işlemleriyle etkin bir hizmet verilmelidir.


H)Gönüllü Kurumlarla İş Birliği:

Vakıflar, dernekler, birlikler gönüllü kurumlar olup pek çok üyesi vardır. Bu nedenle bu kurumlarda daha çok kitleye ulaşırız.
Bu kurumlarda gönüllü bireyler çalışır. Emekliler, yaşlılar, hayırseverler ve toplum için bir şeyler yapmak isteyen kişiler çalışır.
Bu potansiyelin bazen harekete geçirilmesi yeterli olmaktadır. Bunun için onları cesaretlendirmek ve yönlendirmek yeterli olacaktır. Bu adımlar sonrası mutlaka güzel çalışmalarla sonuçlanacaktır.

Kuruluşlarla İş Birliği:

Toplumun bütününe hizmet vermek amacıyla oluşturulan ve belirli bir merkezden yerel alanlara doğru hiyerarşik bir dizi içinde örgütlenmiş kurumlar ağına kuruluş denir. Örneğin;
Milli eğitim bakanlığı merkez(Ankara) il, ilçe düzeyinde kurumlar arası ağı şeklinde örgütlenmiş olan bir kuruluştur.
Kuruluşlarla yapılan iş birliğine sektörlerarası iş birliği denir. Kuruluşların hazır olan yapılanmasını ve imkânlarını eğitim amacıyla harekete geçirmek sağlık alanında toplumsal değişmeyi kolaylaştırmakta ve daha verimli yapmaktadır.
Kuruluşlarla iş birliğinde çok sayıda sektör birlikte çalışmakta ve gönüllü katılımını sağlayabilmektedir. Sektörler sağlığı geliştirmek için ortak proje ve stratejiler oluşturmakta ve bu uygulamaların hayata geçirilmesini kolaylaştırmaktadır. Böylece sağlık eğitimi daha etkili ve verimli olması sağlanmış olur.
Kuruluşlarla iş birliğinde merkezden uygulama birimlerine kadar her kademede gerçekleştirilebilir. Ancak bunun için sektörler eşit görev ve sorumluluklar almalı ve bir arada çalışma tarzı oluşması sağlanmalıdır.A)Merkezi Kuruluşlarla İş Birliği:

Sağlık bakanlığı’nın öncülüğünde oluşturulan iş birliği, eğitim ve hizmetin yollarını belirleme, katılımını sağlama ve toplumun harekete geçirilmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği merkezi düzeydedir.
B)İl Kuruluşlarıyla İş Birliği:

Merkezi düzeyde ya da il düzeyinde planlanan eğitim ve hizmet çalışmaları için il kuruluşları ve yetkilileriyle de iş birliği yapılır.

C)İlçe Kuruluşlarıyla İş Birliği:

Merkezi ve il düzeyinde ya da ilçe düzeyinde planlanan eğitim veya hizmet çalışmalarının yürütmek için içe yetkilileri ve kuruluşlarıyla yapılır.

rknsngr rknsngr
Üyenin Yeni Konuları
Üyenin Populer Konuları
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 13084
favori
like
share
ALEYNATNC Tarih: 20.10.2013 20:49
SAĞOLUUNNN
papatya_28 Tarih: 30.01.2013 18:50
[QUOTE=eticin51;4985377]çıktı alacaksanız hiç denemeyin simsiyah çıkıyor yazılar okunmuyor :18::9:

yazıyı worde kopyalayınca normal görünüyor, worde kopyalayıp çıktısını alabilirsiniz inşaAllah
eticin51 Tarih: 30.01.2013 16:55
çıktı alacaksanız hiç denemeyin simsiyah çıkıyor yazılar okunmuyor :18::9:
TSkolik61 Tarih: 18.04.2010 19:09
ya bu Sağlık eğitiminde işbirliği yapan kurum ve kuruluşlarla ilgili daha geniş kapsamlı bir bilgi bulamazmıyız bu sitede :S
kerem187 Tarih: 13.12.2009 17:34
saqlıklı bir cevremiz olması için oqulumuzda ne gibi çalı$maLa® yaparız?)??
ozgurluk_5643 Tarih: 02.12.2009 16:30
yani siz üst üste off ben bir soru soracağımm (saqlıklı bir cevremiz olması için oqulumuzda ne gibi çalı$maLa® yaparız?)

yazacağınıza sorunuza cevap beklemek yerine böyle görüntü kirliliği yaparsanız cevap verebilecekler de cevap vermez
derya5 Tarih: 02.12.2009 16:29
off ben bir soru soracağımm (saqlıklı bir cevremiz olması için oqulumuzda ne gibi çalı$maLa® yaparız?)
!!!!!
derya5 Tarih: 02.12.2009 16:28
nasıl ? anlamadım!
derya5 Tarih: 02.12.2009 16:28
off ben bir soru soracağımm (saqlıklı bir cevremiz olması için oqulumuzda ne gibi çalı$maLa® yaparız?)