2008 - 2009 Sezonunda oynanan Özel ve Resmi Futbol Müsabakaları’ndan; Turkcell Süper Ligi Müsabakaları yalnız TFF
ile sözlesme imzalamıs olan yayıncı kurulus/kuruluslar tarafından UEFA ve YT hükümlerine uygun olarak radyodan
yayınlanabilir.
Ev sahibi kulüpler yayıncı firmanın en uygun sekilde görev yapmasını sağlamakla yükümlüdür.
MADDE 18- ĐTĐRAZLAR:
1. Müsabakalara iliskin itirazlar asağıdaki sekilde yapılır:
a) Müsabakaların baslamasından önce oyun yerinde karsı takım kaptanı ve yöneticisi önünde itiraz olunan
hususun açıkça belirtilmesi suretiyle takım kaptanı veya yöneticisi tarafından yazılı olarak yapılır.
b) Müsabaka basladıktan sonra itiraz yapılamaz. Yalnız eksik kadro ile sahaya çıkan ve oyuncu değisikliği yapan
takımlara sonradan girecek futbolcular hakkında karsı tarafın herhangi bir itirazı o anda hakem tarafından dinlenir ve
tespit edilir.
c)Ancak, FMT’nın ilgili maddelerinde yazılı sebeplerden dolayı müsabakayı takip eden 5 (bes) gün içinde, belgeleri
ile birlikte itiraz edilebilir. Belgesi ibraz edilmeyen ve depozitosu yatırılmayan itirazlar incelenmez.
3. Futbol Müsabaka Talimatı uyarınca TFF Yönetim Kurulu’na yapılacak basvurularda Tahkim Kuruluna yapılacak
basvurulardaki geçerli harç oranları ve miktarları uygulanır.
Buna göre;
Basvuru anında basvuru sahibinden ¼ tutarı pesin olarak alınır. Basvuruya konu taleplerin tamamen kabul edilmesi
halinde alınan pesin harç basvuru sahibine iade edilir.
Basvuruya konu taleplerin tamamen ret edilmesi halinde ödenen pesin harcın dısında ayrıca pesin harcın üç katı
tutarındaki bakiye harç ödenmek zorundadır.
Basvuruya konu taleplerin kısmen kabul edilmesi halinde kabul/ret durumuna göre pesin harç kısmen iade edilir ya da
harcın tamamlattırılması istenir. Bu çerçevede 2008 – 2009 sezonunda Turkcell Süper Lig kulüpleri için toplam harcın
¼’ü olan pesin maktu harç miktarı 300.-YTL.dir.
Yürütmenin durdurulması taleplerinde yukarıda belirtilen miktarın dısında yarısı kadar harç alınır.
Yukarıdaki fıkraya göre yapılan itirazın yerinde görülmesi veya FMT’nin ilgili maddesinde yazılı sebeplerin ilgili
müsabakalarını takip eden en geç 10 (on) gün içinde; diğer yazılı sebeplerin, o kademe veya kategorideki müsabakalar
sonuçları tescil edilinceye kadar sabit olması halinde FMT’nın ilgili madde hükümleri uygulanır.
4. Yapılmıs olan itirazlar birinci derecede TFF Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır. TFF Yönetim Kurulu kararına karsı
kulüpler, tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Tahkim Kurulu’na itiraz edebilirler.
6. Bir müsabakada Uluslararası Oyun Kurallarına aykırı hareket edildiği iddiasıyla yapılacak itirazların yazılı olarak ve
müsabakanın yapıldığı günün ertesinden baslayan üçüncü gün saat 12.00’ye kadar MHK’ye ulastırılmak üzere TFF ye
verilmesi zorunludur.
MADDE 19- DOPĐNG:
1. Kulüpler ile futbolcular “Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı” hükümlerine aynen uymak zorundadırlar.
2. Müsabakalarda ev sahibi kulüpler, TFF tarafından görevlendirilen doping numunesi alacak olan doktorların stadyuma
girisini sağlamak ve oturacakları yeri temin etmek zorundadırlar.
3. Ev sahibi kulüpler stadyumlarında takımların ve hakemlerin soyunma odalarına yakın, Stadyum ve Güvenlik
Kriterlerine uygun doping testi odası bulunduracaklardır. Doping Kontrol Odası’na görevliler dısında kimse giremez.
4. Talimat ve statü hükümlerine uymayan kulüp ve futbolcular hakkında FDT hükümleri uygulanır.
MADDE 20- STADYUM, TRĐBÜN DÜZENLEMESĐ, GÜVENLĐK, BASIN, SĐDDET VE TASKINLIK:
10
Stadyumlarda, Tüm Profesyonel lig müsabakalarında müsabaka baslangıcında, devamında ve sonrasında sağlık ve
güvenlik, tribün düzenlemesi ve organizasyon, siddet ve taskınlığın önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri yapma görevi
ev sahibi kulübe aittir. Buna göre;
A. STADYUMLAR:
1. Kulüplerin S>’ye ve AT’ye uygun kriterleri yerine getirmeleri ve müsabakaların oynanacağı stadyumların S>’de
belirtilen kriterler doğrultusunda S> Uygunluk Belgesi almıs olması zorunludur. Uygunluk belgesini almayan kulüpler
hakkında S>, FDT ve isbu Statü hükümleri uygulanır.
2. Müsabakalar TFF tarafından gece veya gündüz oynatılabilir. Stadyumlarda S>’ye uygun aydınlatma sistemi ile
elektrik kesintisi veya arızası halinde en geç 15 dakika içerisinde aydınlatmanın tam kapasite ile çalısmasını sağlayacak
bir jeneratörün bulunması zorunludur. Ayrıca S>’ye uygun olarak, elektrik kesintisi halinde jeneratör devreye
girinceye kadar seyirci tahliye sistemleri olan tribün merdivenleri, tahliye koridor ve merdivenleri ve çıkıs kapılarını
aydınlatan ‘’Acil Aydınlatma Sistemi’’ bulunması zorunludur.
3. Müsabakalarda; Türk Bayrağı, TFF Bayrağı, Fair-Play Bayrağı, Sponsor Lig Bayrağı, Đki Kulübün Bayrakları ile
stadyumda mevcut bayrak direklerine çekilecektir.
4. TFF’nin ilgili kurullarınca statları kapatılan kulüplerin müsabakaları TFF tarafından tespit edilecek baska stadyumlarda
oynatılır. Ancak bu stadyum müsabakayı oynayacağı rakip takımın stadyumu olamaz. Herhangi bir nedenle kendi
stadyumunda oynaması gereken müsabakayı baska bir stadyumda oynayan kulüpler bu müsabakalarla ilgili tesis ve
personel ücretleri ile yayıncıdan talep edilen stadyuma giris ücretini de ödemek zorundadırlar.
5. Turkcell Süper Lig müsabakalarının oynanacağı stadyumlarda en az bir yedek kaleyi kullanıma hazır bir sekilde
bulundurmak zorunludur.
6. Seyircisiz oynanacak olan müsabakalarda; stadyuma sadece TFF Yönetici ve yetkilileri ile Devlet Protokolüne dahil
kisiler, ev sahibi ve misafir kulüplerin en fazla 25’ er kisi olmak kaydıyla müsabakadan en geç 2 gün önce bildirecekleri
listelerde ismi bulunan kisiler ve müsabaka kadrosuna giremeyen akredite edilmis en fazla 5’ er futbolcu, TFF dan izin
almıs kisiler ile Türkiye Spor Yazarları Derneğince akredite olmus basın mensupları girebilirler.
7. Turkcell Süper Ligi müsabakalarında sahaya;
a) Kulüplerin müsabakalarında görevli ve sahada yer alması zorunlu bir adet doktor,
b) Saha kenarında düzenlenmis özel yerlerde oturmaları kaydıyla yedek futbolcular ve (ihraç hariç) oyundan
çıkan futbolculardan baska her iki kulübe mensup Yönetim Kurulu’nca atanmıs ve AT’ye uygun akredite olmus kisiler
arasından;
• 1 adet Yönetici
• 1 adet Teknik Sorumlu
• 1 adet Antrenör
• 1 adet Kaleci Antrenörü veya bir adet Antrenör
• 1 adet esofmanlı Fizyoterapist veya Masör
• Yabancı Teknik Sorumlular için bir adet tercüman veya yabancı futbolcular için iletisim kurmak üzere bir adet
tercüman (Bir kisiden fazla olamaz.)
olmak üzere futbolcular haricinde toplam yedi kisi girebilir.
8. Takımların yöneticileri maçtan önce “Müsabaka Đsim Listesini” imzalayacaklardır. Yönetici olmadığı takdirde Teknik
Sorumlu, yoksa Antrenör veya Takım Kaptanı müsabaka isim listesini imzalayabilir.
9. Turkcell Süper Lig müsabakalarında AT hükümlerine uygun olarak saha içine girecek olan oyuncular hariç diğer
yönetici, teknik adam ve görevlilerin akreditasyon kartlarını müsabaka boyunca boyunlarında görülebilir bir sekilde
tasımaları zorunludur. Aksine davranan kisiler ve/veya AT’ye uygun denetim yapmayan kulüpler hakkında FDT
hükümleri uygulanır.
10. TFF’nin ilgili kurullarınca tedbir kararı, hak mahrumiyeti veya müsabakadan men ceza verilen kisiler cezaları infaz
edilinceye veya tedbirleri kaldırılıncaya kadar müsabakalara hiçbir nam ve görev ile akredite edilemezler. Aksine
davranısta bulunan kisi ve kulüpler hakkında FDT hükümleri uygulanır.
11. Müsabaka baslamasına 15 dakika kala saha içerisinde; FGAT, ev sahibi kulüp güvenlik sorumlusu, ev sahibi kulüp
stadyum müdürü, AT’ye uygun akredite olmus foto muhabirleri ve yayıncı kurulus kameramanları, sahaya açılan
kapılardaki özel güvenlik görevlileri, her iki kulübün AT’ye uygun akredite olmus futbolcu ve yetkililer ile gerekli olması
halinde resmi güvenlik dısında (Madde 20-B-20 maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile) kimse bulunmayacaktır. Bu
11
maddeye göre saha içerisine girebilen kisiler oyun süresince saha kenarındaki özel yerlerinde bulunmak zorundadırlar.
Bu sartlara uymayanlar sahadan çıkartılırlar.
12. Saha kenarında oturmalarına müsaade edilenler, görevleri dısında, hiçbir olaya sözle veya fiili olarak katılamazlar.
13. Saha kenarına oturmalarına müsaade edilen görevlilerden biri oyunculara taktik ve talimat verebilir. Ancak, o kisi de
teknik alan içerisinde kalmalı, her zaman sakin ve kontrollü hareket etmeli ve talimatını verdikten sonra yerine
dönmelidir. Maç süresince teknik sorumlu yedek kulübesi yanında AYAKTA DURABĐLĐR.
14. Turkcell Süper Lig müsabakaları öncesinde, devre arasında ve müsabaka sonrasında soyunma odalarına girecek
olan yöneticilere ev sahibi takım tarafından AT hükümlerine uygun olarak akreditasyon kartı verilmek zorundadır. Bu
kartları tasımayanlar koridorlara ve soyunma odalarına giremezler. Ev sahibi kulüp yöneticileri de bu kartları tasımak
zorundadırlar. Akreditasyon Talimatı hükümlerine uygun akreditasyon denetimi ve islemlerini yapmayan ev sahibi
kulüpler hakkında FDT hükümleri uygulanır.
15. Müsabakalarda misafir takımlar yedek kulübesini öncelikli belirleme hakkına sahiptir.
16. Kale ağları ev sahibi kulüp tarafından sağlam, deliksiz olarak takılmalı ve yere sabitlestirilmelidir.
17. Köse bayrak direkleri zorunlu olduğundan, kırılma vesaire gibi durumlar karsısında mutlaka yedeği
bulundurulmalıdır.
18. Uluslararası standartlara uymayan stadyumlarda ve sahalarda maçların oynanmasına TFF izin vermeyebilir.
Stadyumların oyun zeminleri S>’ye uygun doğal çim veya FIFA sertifikalı suni çim olmalıdır. TFF 2008 - 2009 Futbol
sezonundan Turkcell Süper ligde, sezon boyunca geçerli ‘’FĐFA 2 yıldız’’ sertifikasına sahip suni çim üzerinde müsabaka
oynanmasına izin verilir. Suni çim sahaya sahip stadyumlarda müsabaka oynayacak kulüpler gerekli sertifikaları 2008 -
2009 sezonu basında TFF’ye ibraz etmek zorundadırlar.
19. Stadyum; kapasite, sağlık hizmetleri(odalar ve donanımları) , tüm sistemler (sıhhi tesisat, ısıtma ve sıcak su sistemi,
anons sistemi, skorboard sistemi, kamera sistemi vb.), saha aydınlatması ve tüm alanlarla ilgili elektrik donanımları, acil
durumlarda kullanılacak sistemler ve materyaller, yangın ve diğer yapısal sağlamlık yönlerinden periyodik olarak
çalısabilirliği açısından yetkili kisi ve kurumlarca kontrol edilmis olmalıdır ve istenildiği takdirde yetkili mercilerden alınan
belgelerin TFF’ye sunulması zorunludur. Bu hususlarda meydana gelebilecek aksaklıklardan tamamen ev sahibi kulüp
sorumlu olacaktır.
20. Stadyumda anons sistemi çalısılır vaziyette olmalı, kesinlikle tarafsız bir sekilde kullanılmalı, ev sahibi takımı
destekleyici sekilde rakip takıma karsı kullanılmamalıdır. Anonslar anlasılır ve duyulur sekilde yapılmalıdır. Aksine
davrananlar hakkında FDT hükümleri uygulanır.
21. Stadyumun soyunma odası koridorlarında, yesil zeminde, maç öncesi, devre arası ve maç sonunda kesinlikle
görevliler dısında kimse bulunamaz. Görevlilerin AT hükümlerine uygun akredite olmaları gerekmektedir.
22. Stadyumun içerisindeki büfelerde içeceklerin kapalı sekilde ve sise içerisinde satılması kesinlikle yasak olup, ayrıca
seyircilerin stadyuma bu ve benzeri maddelerle alınması yasaktır. Aksine davranan kulüpler hakkında FDT hükümleri
uygulanır.
23. Stadyum büfelerinde ve çevresinde alkollü içecekler satılamaz.
24. Stadyum içindeki kamera ve reklam panolarının düzeni, reklam pano ölçüleri ile müsabaka baslamadan önce
seremoni esnasında takımların ve basın mensuplarının hangi sekilde yer alacağı ekli tablolara uygun olmak zorundadır.
Reklam panolarının yüksekliği seyircilerin ve foto muhabirlerinin görüs alanını bozacak sekilde olamaz.
25. Turkcell Süper Ligi müsabakalarından önce saha zeminin sulanması isleminin müsabakadan 75 dakika önce
bitirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sulama isleminin tüm saha da yapılması zorunlu olup, sahanın sadece bir bölümünün
sulanması kesinlikle yasaktır.
Eğer sulama devre arasında olacaksa bu durum hakkında TFF Temsilcisine mutlak suretle bilgi verilmeli ve sulama yine
tüm saha olarak yapılmalıdır.
B. TRĐBÜN DÜZENLEMESĐ VE ORGANĐZASYON:
1. Federasyonca belirlenen Emniyet ve Güvenlik tedbirlerine uymayan kulüpler hakkında FDT hükümleri uygulanır.
12
2. Stadyumlara seyri engellemeyecek nitelikte, S>’ye uygun sekilde seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına tel,
duvar, bariyer ve benzeri fiziki engeller konulabilir. Fiziki engeller ilgili Güvenlik Biriminin olumlu görüsü ve Đl Spor
Güvenlik Kurulu kararı ile kaldırılabilir.
3. Stadyumlarda engellilerin müsabakaları izleyebilmeleri için durumlarına uygun yerler tahsis edilmelidir.
4. Tribünlerdeki merdiven boslukları, tribün giris ve çıkıs kapı önleri kesinlikle bos bırakılmalıdır.
5. Tüm tribünlere (Protokol ve Localar dâhil olmak üzere) biletle/ve veya kombine kartla girilir. Müsabakaların yapıldığı
alanlar çevresinde bilet satısı için ayrılmıs yerler ile Federasyon veya kulüp tarafından uygun görülen yerler ve görevliler
dısındaki kisilerce bilet satısı yapılamaz. Müsabakalarda her ne suretle olursa olsun toplu veya organize biçimde rayiç
bedelin altında veya üstünde, müsabaka biletinin temini, dağıtımı, bilette yazılı bedelin üstünde satılması ve kapasitenin
üstünde seyirci alınması veya bu yerlere biletsiz seyirci kabul edilmesi yasaktır.
6. Tüm tribünlerin biletleri farklı olmalı ve ayrı ayrı renk kodları içermelidir. Ayrıca bu renk kodları stadyum çevresi
yönlendirme isaretlerinde, kapı girislerinde ve biletlerde bulunmalıdır. Biletlerde giris kapısı, oturma numarası ve renk
kodu bulunmalıdır. Biletin üzerinde yazılı tribün haricinde baska bir tribüne aynı bilet ile girilemez.
7. Protokol tribününde misafir takım yöneticilerine daha evvel bildirmek kaydı en fazla 10 kisilik yer ayrılır.
8. Stadyum tribünlerinde yer alan koltukların S>‘ye uygun sekilde numaralandırılması zorunludur.
9. Protokol tribününde müsabakada görevli Temsilci ve Gözlemciye müsabakayı rahat bir konumda izleyebilmeleri ve
herhangi bir olay anında kısa sürede saha içine inebilecekleri bir yerden yer ayrılır. Ayrıca müsabakada doping
görevlisine de protokol tribününde bir kisilik yer ayrılmalıdır.
10. Ev sahibi kulüp müsabakayı yapacağı stadyuma oturma yeri kadar seyirci almak ve alınacak seyirci miktarı kadar
bilet basımını temin etmek zorundadır.
11. Müsabakalarda satılan biletlerin listesi, ev sahibi kulüp tarafından müsabaka temsilcisine müsabakanın bitimini takip
eden 15 dakika içerisinde teslim edilmek zorundadır.
12. Ev sahibi kulüp, stadyumun oturma kapasitesinin minimum % 5’i kadar misafir seyirci için güvenliği tam olarak
sağlanmıs bir tribünde yer vermek zorundadır. Ancak, müsabaka saatinden 24 saat önce misafir takımın stadyumun % 5
oturma kapasitesinden daha az miktarda talepte bulunması halinde, ev sahibi kulüp misafir takımın talep ettiği miktarda
oturma yeri tahsis ederek, tahsis olunan mahaldeki misafir takım seyircilerini tüm güvenliklerini temin etmek zorundadır.
Misafir takımın belirtilen sürede tahsis miktarı talebini bildirmemesi halinde tüm tahsis haklarından feragat etmis sayılır
ve ev sahibi kulüp tüm oturma yerleri ile ilgili karar vermekte serbesttir.
13. Misafir seyircilere, aynı seyir kalitesindeki yerler için ev sahibi seyircilere uygulanan bilet fiyatından farklı bir bilet
fiyatı uygulanamaz.
14. Müsabakalarda görevlendirilen temsilci ve gözlemci dısında; Federasyon Baskanı, Baskan Vekilleri, Yönetim Kurulu
Üyeleri, MHK ile GTK Baskan ve Üyeleri, Genel Sekreter ve Vekilleri ile Federasyon Vekilleri stadyumlarda istediği yere
girebilir, bu kisilerin bilgi ve belge temin etme hakkı mevcuttur.
15. Müsabakalarda, takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, saygı durusunda
bulunulması TFF’nin iznine tabidir. Aksine davrananlar hakkında FDT hükümleri uygulanır.
16. a) TurkcelL Süper Lig Kulüplerinin müsabaka öncesi sahaya çıkmak istedikleri pankartlar TFF’nin iznine tabidir
b) Pankartların Sosyal ve Toplumsal mesaj içermesi sarttır.
c) Kurum ve Kurulusların Pankart taleplerini Kulüplere yapmaları Kulüplerinde TFF’ye müracaat ederek onay almaları
gerekmektedir.
d) Pankartların boyu en az 14 metre eni ise en az 1 metre olmalıdır.
e) Pankart taleplerinin müsabakadan en az 7 gün önce yapılması durumunda değerlendirilecektir.
f) Pankart izni verilen müsabakalarda Pankartın müsabaka Temsilcisi tarafından görülmesi sağlanmalıdır.
g) Kulüpler yukarıda sayılanlar dısında TFF’nin uygun göreceği pankartlarla müsabakaya çıkmak zorundadırlar.
17. Spor ahlakına aykırı, tahrik edici, asağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz
sarf edilmesi veya bu mahiyette afis veya pankartların müsabaka alanına veya yakın çevresine asılması yasaktır.
13
18. Müsabakalardan önce yapılacak olan her türlü gösteri ve törenler Federasyon iznine tabidir. Federasyonca izin
verilen gösteri ve törenlerin saha içerisinde (çim zeminde) müsabakanın baslamasına 45 dakika kala ve saha dısında(çim
zemin dısında) müsabakanın baslamasına 15 dakika kala bitirilmesi ve sahanın müsabakaya hazır hale getirilmesi
zorunludur.
19. Müsabakalardan önce orta yuvarlağa konulabilecek kulüp sponsor logoları, müsabaka baslamadan bes dakika önce
kaldırılmalıdır.
20. Reklam amaçlı olarak saha içerisinde bulunan maskotların müsabaka baslamadan bes dakika önce sahayı terk
etmeleri zorunludur.
21. Turkcell Süper Ligi müsabakalarında müsabakanın oynanacağı gün saat 10:00’da müsabakanın yapılacağı
stadyumdaki es güdüm toplantı salonunda her iki takım temsilcilerinin katılacağı Müsabaka Esgüdüm Toplantısı yapılır.
Bu toplantıya Federasyon Temsilcisi baskanlık eder. Toplantıya, her iki takım temsilcilerinden baska, Maçın, Dördüncü
Hakemi, Resmi Güvenlik Amiri, Ev Sahibi Kulüp Güvenlik Sorumlusu, Đlk Yardım Sorumlusu, Đtfaiye Yetkilisi, Ev Sahibi
Stadyum Müdürü, Ev Sahibi Kulüp Medya Sorumlusu ve Ev Sahibi Kulüp Akreditasyon Sorumlusu katılır. Müsabakanın
sonrasında uygun görüldüğü takdirde Temsilcinin Baskanlığında Değerlendirme Toplantısı yapılır. Bu toplantıya ev sahibi
takım yetkilisi, Resmi Güvenlik Amiri, Ev Sahibi Kulüp Güvenlik Sorumlusu ile Ev Sahibi Stadyum Müdürü katılır.
Toplantıların organizasyon sorumluluğu ev sahibi kulüptedir. Kulüpler, sezon baslamadan önce bu toplantılara katılacak
kulübü temsile yetkili kisilerin adlarını Federasyona bildirmek zorundadır. Takım Temsilcileri, Kulüp Yönetim Kurulu
Üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Müdür, Müsabaka Direktörü veya Kulüp Müdürü olabilir.
Đdari Menajer, Stadyum Amiri ve diğer ilgililer kulübü bu toplantıda temsil edemez.
22. Stadyum Krokisi ve her tribünün ayrı ayrı kapasiteleri, esgüdüm toplantısından önce TFF Temsilcisine verilmek
zorundadır.
C. GÜVENLĐK:
1. Ev sahibi kulüpler; müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında stadyum çerçevesinde ve/veya stadyum içinde ilgili
kamu kurum ve kuruluslarıyla gerekli koordinasyonu sağlayarak emniyet ve güvenliğin sağlanması bakımından her türlü
önlemi almak zorundadırlar.
2. Kulüpler, güvenliği sağlamak için Stadyum ve Güvenlik Komitesi tarafından o stadyum için belirlenen akreditasyon
sisteminin isleyisinde kullanılmak üzere asgari sayıdaki özel güvenlik elemanlarını hakem, futbolcu ve yetkililerin stada
girislerde, teknik alanlar olan soyunma odası koridorlarında ve buraların kendi içindeki geçis yerlerinde, teknik
alanlardan hakem, futbolcu, yetkililerinin sahaya çıkıslarında, tribünlerin önünde bulunan ve sahaya açılan kapılarda AT
hükümlerine uygun görevlendirerek müsabaka öncesinden, müsabakanın tamamlanıp seyircinin, sporcuların ve
hakemlerin tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmak ve spor alanının iç
güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.
3. Kulüpler, Kanun, Yönetmelik ve Statüde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla müsabaka ve saha
güvenliğinin sağlanmasına yetecek sayı ve nitelikte Yasalar çerçevesinde Özel Güvenlik Hizmeti satın almaya yetkilidir.
4. Đlgili tüm kanun ve yönetmelikler, talimatlar ve yetkili makamların alacağı kararlar ısığında hazırlanacak güvenlik
konsepti kapsamında stadyumların dıs güvenliği genel kolluk güçlerince, saha içi ve tribün güvenliği ise bir üst maddede
belirtilen kulüpler tarafından temin edilen Özel Güvenlik Birimlerince ve saha yetkililerince sağlanır. Kapı aramaları özel
güvenlik güçleri tarafından yapılır. Müsabaka güvenlik amirinin talebi ile Emniyet Güçleri gerekli hallerde olayın meydana
geldiği alanlara müdahale edebilir. Esgüdüm toplantılarında stat içi ve dısı güvenlik konsepti belirtilmelidir.
5. Stadyum dısında görev alacak güvenlik görevlileri stadyum dısında iki güvenlik kordonu olusturup, bu kordonlarda üst
araması yaparak biletsiz seyircileri geçirmemelidir.
6. Stadyumun içerisinde güvenlik görevlilerinin oturacağı bölümler önceden belirlenmelidir. Bu bölümler için kesinlikle
bilet satısı yapılmamalıdır.
7. Stadyumlarda; her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı,
yanıcı, yakıcı maddeler ile tas, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek
veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte rulo ve benzeri
cisimler bulundurulamaz ve satılamaz. Yukarıda yer alan madde ve cisimlerin müsabakaların yapıldığı stadyumlardaki
tüm alanlara sokulması, bu alanlarda saklanması, tasınması kullanılması veya sahaya ve tribünlere atılması yasaktır.
8. Stadyumlardaki geçit, koridor, merdiven, kapı vesaire alanların bir olay anında seyircilerin serbestçe akısına mani
olacak engellerden arınması için ev sahibi kulüp tarafından gerekli sistemin kurulması zorunludur.
14
9. Stadyumun tüm çıkıs kapıları ile tribünlerden oyun alanına açılan kapılar dısa doğru açılacak sekilde yapılacak ve bu
kapılar seyirciler stadyumda olduğu sürece kilitlenmeyecektir. Bu kapıların her birinde, kötü niyetli kullanımların
engellenmesi ve acil bosaltma hallerinde yönlendirme amacı ile birer özel güvenlik görevlisi bulundurulacaktır. Kötü
niyetli ve kural dısı kullanıma mani olmak için, bu kapılara içerden herhangi bir kisi tarafından kolayca açılabilecek bir
sistem takılabilir. Her halükarda bu kapılar içerde seyirciler bulunduğu sürece kilitlenemez.
10. Reklam panolarının yerlerinin, güvenlik çıkıslarını engellemeyecek ve oyuncular için bir tehlike yaratmayacak sekilde
düzenlenmesi gerekmektedir.
11. Müsabakada güvenliğin yeterince veya hiç sağlanamadığı durumlarda, TFF’nin izni alınarak müsabaka ertelenebilir.
Ertelenen müsabaka ile ilgili kararı TFF Yönetim Kurulu verir.
12. Herhangi bir müsabakada saha olaylarının gerçeklesmesi durumunda, stadyumun fiziki sartları müsabaka yapmaya
uygun hale getirilinceye ve güvenlik kosulları sağlanıncaya kadar bu sahada müsabaka oynanması TFF Yönetim Kurulu
tarafından geçici olarak men edilebilir.
13. Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında itfaiye ile ambulans araç ve görevlilerini
bulundurmak zorundadırlar.
D. BASIN:
1. Her kulüp en az iki medya sorumlusu istihdam edecektir. Bu kisiler kendi sahalarında oynadıkları tüm müsabakalarda
medya görevlilerine yardım için hazır bulunacak ve TSYD ile isbirliği içerisinde olacaktır.
2. Basın mensuplarının Akreditasyon Talimatı’nda belirtilen hükümlere uygun olarak akredite olmaları gerekmektedir.
3. Müsabakalarda Futbol Federasyonundan Yayın Yetki Belgesi alan Televizyon kuruluslarının kameraları stada girip
çekim yapabilirler.
4. Lig müsabakalarına iliskin olarak yayın yetki belgesi almıs olan kurulusun kameraları stadyum içerisinde Ek 4’de ve
S>’na uygun belirtilen yerlere konumlandırılır. Ek 4’de ve S>’de belirtilen alanların tamamının kullanılıp
kullanılmayacağı yayıncı kurulusun inisiyatifindedir. Ev sahibi kulüp, yayıncı kurulusun Ek 4’de belirtilen yerlerde kamera
bulundurmasını ve Türkiye Futbol Federasyonu Yayın Talimatı hükümleri uyarınca yayın yapmasını hiçbir sekilde
engelleyemez. Bu hükme aykırı davrananlar hakkında FDT hükümleri uygulanır.
5. Yayın hakkı sahibi kurulusun dısında ki haber amaçlı görüntü almak isteyen diğer kameramanlar maç sırasında
kameralarını basın toplantısının yapıldığı odaya veya ev sahibi kulüp yetkililerinin uygun göreceği bir kamera saklama
dolabına bırakacaklardır. Söz konusu kameralar sadece basın odasında, basın toplantısı ve karma alan (mixed zone)
esnasında kullanılabilecektir.
6. Soyunma odası koridorlarına hiçbir kamera veya foto muhabiri giremez. Foto muhabiri ve kameramanlar kesinlikle
yesil zemine giremez,
Ek 4 ve Ek 5 -Tablo ve S>’de belirlenen pozisyonlarının dısına çıkamazlar.
7. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında oyun alanında veya yakın çevresinde röportaj yapılması yasaktır. Flas
röportajlar bu kuralın istisnasıdır. Flas röportaj; müsabaka bittikten sonra yedek kulübeleri ile soyunma odaları arasında
belirlenen bir bölgede gerçeklestirilebilir. Bu bölgeyi müsabaka öncesinde S>’ye uygun sekilde Federasyon Yetkilileri
ile ev sahibi takım birlikte belirler. Bu bölüme sadece yayın hakkı sahibi kurulus girebilir.
8. Ev sahibi kulüp, röportajlar için basın odasını, flas röportaj alanı ile karma alanı (mixed zone) hazırlar.
9. Basın mensupları ve medya kuruluslarının; yönetici, teknik adam ve futbolcularla röportaj yapmaları, ancak
müsabakanın bitiminde mümkün olup kesinlikle oyun alanı haricinde basın odasında yapılacaktır. Basın toplantısının
organizasyonundan ev sahibi kulüp sorumludur.
10. Maçtan sonra her takımın teknik direktörü basın toplantısına katılmakla yükümlüdür ve tercihen bir ya da iki oyuncu
bu toplantılara katılabilir. Basın toplantısı organizasyonunu kulübün medya sorumlusu yapar ve toplantılar medya
sorumlusu tarafından yönetilir.
15
11. Foto muhabirleri müsabaka esnasında birinci reklam panolarının önünde duramazlar.
12. Maçtan sonra futbolcuların otobüse gittikleri güzergâh üzerinde Karma Alan (Mixed Zone) belirlenir ve futbolcular ile
orada röportaj yapılabilir. Bu alana diğer TV kuruluslarının kameraları da serbestçe girer. Karma alan (Mixed Zone)
S>’ye uygun olarak Federasyon yetkilileri ve ev sahibi kulüp tarafından birlikte belirlenir.
13. Sahada görev yapacak foto muhabirleri ev sahibi kulüp tarafından kale arkasında isbu statüde belirlenen hükümlere
uygun sekilde yerlestirilmelidir.
14. Kulüpler stadyumlarda, S>’ye uygun olarak basın tribününe bağlantısı olan ve en az 10 kisinin çalısabileceği
telefon ve internet hattına sahip bir basın çalısma odası düzenlemelidirler.
MADDE 21- ELEME USULÜ MÜSABAKALARDA NETĐCENĐN ALINMASI:
Đsbu statünün 12.maddesinin 2/e bendinde yer alan durumun meydana gelmesi halinde bu madde hükmü uygulanır.
1. Eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakaların normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde, müsabaka
15’er dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmaz ise, kazanan takım seri penaltı
atısları sonucunda belirlenir.
2. Penaltı noktasından yapılan vuruslar, berabere biten bir maçtan sonra, müsabaka yönetmeliği gerektiriyorsa, hangi
takımın galip sayılacağını belirleyen bir yöntemdir.
3. Penaltı noktasından yapılacak vuruslarda yöntem:
a) Müsabakanın sona erdiği anda (uzatma süreleri dâhil) bir takım rakibine göre daha fazla sayıda oyuncu ile
maçı tamamladığında, rakibinin oyuncu sayısı ile esit olması için kendi takımının oyuncu sayısını, rakip takımın oyuncu
sayısına indirecek ve çıkartılan her oyuncunun isim ve forma numaraları hakeme bildirilecektir. Bu konu ile ilgili
sorumluluk takım kaptanına aittir.
b) Penaltı noktasından yapılan vuruslar için hangi kalenin kullanılacağına hakem karar verecektir. Bu amaçla
asağıdaki yöntem tavsiye edilmektedir.
- Hakem, iki kaptanın huzurunda paranın yazı tarafının bir kaleyi, tura tarafının diğer kaleyi göstereceğine
dair karar verir.
- Daha sonra penaltı noktasından vuruslar yapmak üzere hangi kalenin kullanılacağını belirlemek için para
atısı yapar.
- Bununla beraber hakem, halen penaltı vuruslarının yapılacağı kaleyi güvenlik, emniyet, oyun alanının
durumu ve ısık dâhil nedenlerle para atısı yapmadan seçebilir. Bu takdirde hakemin kesin olan söz konusu
kararının nedenini bildirmesi gerekmez.
c) Hakem, penaltı noktasından yapılan vuruslar baslamadan önce, her iki takımdan da esit sayıdaki oyuncunun
orta yuvarlak içinde olmasını sağlayacak ve penaltı vurusları bu oyuncular tarafından yapılacaktır.
d) Hakem para atısı yapar ve atısı kazanan takımın kaptanı ilk vurusu veya ikinci vurusu yapmaya karar verir.
e) Hakem yapılan vurusların kaydını tutar,
f) Asağıdaki durumlara bağlı olarak, her takım 5'er vurus yapar,
g) Vuruslar takımlar arasında sıra ile yapılır.
h) Eğer, her iki takım beser vurusu tamamlamadan takımlardan birisi, diğer takımın, bes vurusunu tamamlasa
dahi yapamayacağı kadar gol yapmıssa vuruslara son verilir.
ı) Eğer her iki takım da beser vurus yaptıktan sonra esit sayıda gol yapmıs veya hiç gol yapmamıslarsa, vuruslar
aynı sıra ile esit sayıdaki vuruslar sonucu bir takımın diğer takımdan bir fazla gol yapmasına kadar devam eder,
i) Eğer bir kaleci vuruslar sırasında sakatlanır ve kaleciliğe devam edemezse, takımı da müsabaka yönetmeliğinde
belirtilen sayıda oyuncu değistirmemisse, kalecinin yerine listedeki bir yedek oyuncu geçebilir,
j) Yukarıdaki belirtilen kaleci değismesi dısında, yalnız normal maç süresinin veya yapılmıssa uzatma sürelerinin
sonunda oyun alanında bulunan oyuncular penaltı noktasından yapılan vuruslara katılabilirler.
k) Her vurus bir baska oyuncu tarafından yapılır ve bir oyuncu ancak kendi takımında vurus hakkına sahip bütün
oyuncular birer vurus yaptıktan sonra ikinci vurusunu yapabilir,
l) Vuruslar sırasında oyun alanındaki bir oyuncu kalecisi ile yer değistirebilir,
m) Vuruslar sırasında oyun alanında sadece vurus hakkına sahip oyuncular ve maçın hakemi ile yardımcı
hakemleri bulunacaktır,
n) Vurusu yapan oyuncu ve iki kaleci dısında, bütün oyuncular orta yuvarlak içinde olacaklardır,
o) Vurusu yapan oyuncunun takım arkadası olan kaleci oyun alanının içinde, vurusların yapıldığı ceza alanının
dısında gol (kale) çizgisinin ceza alanı sınır çizgileri ile bulustuğu noktada durmak zorundadır,
ö) Penaltı noktasından yapılan vuruslarda, aksine bir karar belirtilmediği sürece, ilgili Oyun Kuralları ve IFAB
Kararları uygulanır.
MADDE 22 - ULUSLARARASI KUPA MÜSABAKALARINA KATILMA:
16
1. UEFA Kulüplerarası müsabakalarına katılmak için UEFA Kulüplerarası Müsabakaları Talimatları ve UEFA ülke
sıralamaları listesine göre tespit edilecek takım sayıları dikkate alınır.
2. UEFA Kulüplerarası müsabakalarına katılmaya hak kazanan kulüplerin KLT hükümleri çerçevesinde lisans almıs olması
zorunludur.
3. Sampiyonlar Ligi Müsabakaları;
Sampiyonlar ligi müsabakalarına Turkcell Süper Lig Sampiyonu olan takım katılır.
Sayet UEFA ülke sıralaması listesi gereği bu sampiyona için istenilen takım sayısı birden fazlaysa sampiyonu takip eden
lig ikincisi de katılır.
4. UEFA Kupası Müsabakaları;
UEFA kupası müsabakalarına FORTIS Türkiye Kupası’nı kazanan takım katılır.
Sayet FORTIS Türkiye Kupası’nı kazanan takım aynı zamanda Sampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanmıssa Kupa
finalisti UEFA Kupasına katılmaya hak kazanır. Aynı sekilde Kupa Finalisti de Sampiyonlar ligine katılmaya hak
kazanmıssa lig sıralamasında UEFA Kupasına katılmayı hak eden kulüpten sonraki sırayı alan kulüp bu kupaya katılır.
Sayet UEFA ülke sıralaması listesi gereği bu sampiyona için istenilen takım sayısı birden fazla ise Turkcell Süper Lig puan
sıralamasında Sampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan kulüpleri takip eden sıralamadaki takımlar da UEFA kupasına
katılır.
Kupa sampiyonu olan takım lig sıralaması gereği de UEFA Kupasına katılmaya/gitmeye hak kazanırsa lig sıralamasında
Kupa sampiyonunu takip eden takım UEFA Kupasına katılır.
5. UEFA’nın UEFA Kulüplerarası Müsabakalara katılma sartlarında belirleyeceği talimatlar ve yapacağı değisiklikler
aynen kabul edilir ve uygulanır.
MADDE 23 – ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVALAR
Federasyonumuzun yıllık Sezon Planlaması ve programlarında yer alan yarısmalara ilaveten yine bu takvim içindeki
uygun tarihlerde kulüplerin yapacağı hazırlık müsabakaları veya özel turnuvalara iliskin hususlar ayrı bir statü ile
belirlenir.
MADDE 24- KULÜPLERĐN UYMALARI GEREKEN HUSUSLAR:
1. Sporcuların sağlığını tehlikeye sokacak olan veya toplu zehirlenmelere karsı gerekli tedbirleri almaktan kulüpler
sorumlu olacaktır. Kulüplerin bu gerekçe ile müsabakanın ertelenmesi talebi Federasyon tarafından yapılacak inceleme
neticesinde uygun görülmeyerek reddedilebilir.
2. Kulüpler ekte sunulan zaman çizelgesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. (Ek: 6)
3. Seremonide, misafir takım oyuncuları basta takım kaptanı olmak üzere, önce hakemlerin ve daha sonra ev sahibi
takımın oyuncularının elini sıkacaklar ve sonra da ev sahibi takımın oyuncuları hakemlerin elini sıkacaklardır. Daha sonra
her iki takım kaptanı kur’a çekimi yapmak üzere hakemlerin yanına geleceklerdir.
MADDE 25 – STATÜ HÜKÜMLERĐNE AYKIRILIK
Đsbu Statü hükümlerine aykırı davranan kisi ve kuruluslar hakkında FDT hükümleri uygulanır.
MADDE 26– SON HÜKÜMLER:
Bu statü hükümlerinin neticeye tesir edecek sekilde ihlallerinde hükmen mağlubiyet kararı almaya TFF yetkilidir.
Statüde ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai karar verme yetkisi TFF’ ye aittir
MADDE 27 - YÜRÜRLÜK
17
TFF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu Statü’ nün 20. maddesinin B bendinin son fıkrasına ve 20.
maddesinin C bendinin 13. fıkrasına ek yapılmıs; 20. maddesinin A. Bendinin 5 ve 6. fıkraları, 20.
maddesinin B bendinin 11. fıkrası, 13. maddesinin 15. fıkrası ve 20. maddesinin C bendinin 7. fıkrası
değistirilmis olup, bu ekler ve değisiklikler TFF’nin resmi internet sitesi olan [url]www.tff.org[/url] adresinde 29
Aralık 2008 günü ilan edilerek yürürlüğe girmistir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 531
favori
like
share
GS2004 Tarih: 29.03.2009 10:38
2008 - 2009 Sezonunda oynanan Özel ve Resmi Futbol Müsabakaları’ndan; Turkcell Süper Ligi Müsabakaları yalnız TFF
ile sözlesme imzalamıs olan yayıncı kurulus/kuruluslar tarafından UEFA ve YT hükümlerine uygun olarak radyodan
yayınlanabilir.
Ev sahibi kulüpler yayıncı firmanın en uygun sekilde görev yapmasını sağlamakla yükümlüdür.
MADDE 18- ĐTĐRAZLAR:
1. Müsabakalara iliskin itirazlar asağıdaki sekilde yapılır:
a) Müsabakaların baslamasından önce oyun yerinde karsı takım kaptanı ve yöneticisi önünde itiraz olunan
hususun açıkça belirtilmesi suretiyle takım kaptanı veya yöneticisi tarafından yazılı olarak yapılır.
b) Müsabaka basladıktan sonra itiraz yapılamaz. Yalnız eksik kadro ile sahaya çıkan ve oyuncu değisikliği yapan
takımlara sonradan girecek futbolcular hakkında karsı tarafın herhangi bir itirazı o anda hakem tarafından dinlenir ve
tespit edilir.
c)Ancak, FMT’nın ilgili maddelerinde yazılı sebeplerden dolayı müsabakayı takip eden 5 (bes) gün içinde, belgeleri
ile birlikte itiraz edilebilir. Belgesi ibraz edilmeyen ve depozitosu yatırılmayan itirazlar incelenmez.
3. Futbol Müsabaka Talimatı uyarınca TFF Yönetim Kurulu’na yapılacak basvurularda Tahkim Kuruluna yapılacak
basvurulardaki geçerli harç oranları ve miktarları uygulanır.
Buna göre;
Basvuru anında basvuru sahibinden ¼ tutarı pesin olarak alınır. Basvuruya konu taleplerin tamamen kabul edilmesi
halinde alınan pesin harç basvuru sahibine iade edilir.
Basvuruya konu taleplerin tamamen ret edilmesi halinde ödenen pesin harcın dısında ayrıca pesin harcın üç katı
tutarındaki bakiye harç ödenmek zorundadır.
Basvuruya konu taleplerin kısmen kabul edilmesi halinde kabul/ret durumuna göre pesin harç kısmen iade edilir ya da
harcın tamamlattırılması istenir. Bu çerçevede 2008 – 2009 sezonunda Turkcell Süper Lig kulüpleri için toplam harcın
¼’ü olan pesin maktu harç miktarı 300.-YTL.dir.
Yürütmenin durdurulması taleplerinde yukarıda belirtilen miktarın dısında yarısı kadar harç alınır.
Yukarıdaki fıkraya göre yapılan itirazın yerinde görülmesi veya FMT’nin ilgili maddesinde yazılı sebeplerin ilgili
müsabakalarını takip eden en geç 10 (on) gün içinde; diğer yazılı sebeplerin, o kademe veya kategorideki müsabakalar
sonuçları tescil edilinceye kadar sabit olması halinde FMT’nın ilgili madde hükümleri uygulanır.
4. Yapılmıs olan itirazlar birinci derecede TFF Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır. TFF Yönetim Kurulu kararına karsı
kulüpler, tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Tahkim Kurulu’na itiraz edebilirler.
6. Bir müsabakada Uluslararası Oyun Kurallarına aykırı hareket edildiği iddiasıyla yapılacak itirazların yazılı olarak ve
müsabakanın yapıldığı günün ertesinden baslayan üçüncü gün saat 12.00’ye kadar MHK’ye ulastırılmak üzere TFF ye
verilmesi zorunludur.
MADDE 19- DOPĐNG:
1. Kulüpler ile futbolcular “Futbolda Dopingle Mücadele Talimatı” hükümlerine aynen uymak zorundadırlar.
2. Müsabakalarda ev sahibi kulüpler, TFF tarafından görevlendirilen doping numunesi alacak olan doktorların stadyuma
girisini sağlamak ve oturacakları yeri temin etmek zorundadırlar.
3. Ev sahibi kulüpler stadyumlarında takımların ve hakemlerin soyunma odalarına yakın, Stadyum ve Güvenlik
Kriterlerine uygun doping testi odası bulunduracaklardır. Doping Kontrol Odası’na görevliler dısında kimse giremez.
4. Talimat ve statü hükümlerine uymayan kulüp ve futbolcular hakkında FDT hükümleri uygulanır.
MADDE 20- STADYUM, TRĐBÜN DÜZENLEMESĐ, GÜVENLĐK, BASIN, SĐDDET VE TASKINLIK:
10
Stadyumlarda, Tüm Profesyonel lig müsabakalarında müsabaka baslangıcında, devamında ve sonrasında sağlık ve
güvenlik, tribün düzenlemesi ve organizasyon, siddet ve taskınlığın önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri yapma görevi
ev sahibi kulübe aittir. Buna göre;
A. STADYUMLAR:
1. Kulüplerin S>’ye ve AT’ye uygun kriterleri yerine getirmeleri ve müsabakaların oynanacağı stadyumların S>’de
belirtilen kriterler doğrultusunda S> Uygunluk Belgesi almıs olması zorunludur. Uygunluk belgesini almayan kulüpler
hakkında S>, FDT ve isbu Statü hükümleri uygulanır.
2. Müsabakalar TFF tarafından gece veya gündüz oynatılabilir. Stadyumlarda S>’ye uygun aydınlatma sistemi ile
elektrik kesintisi veya arızası halinde en geç 15 dakika içerisinde aydınlatmanın tam kapasite ile çalısmasını sağlayacak
bir jeneratörün bulunması zorunludur. Ayrıca S>’ye uygun olarak, elektrik kesintisi halinde jeneratör devreye
girinceye kadar seyirci tahliye sistemleri olan tribün merdivenleri, tahliye koridor ve merdivenleri ve çıkıs kapılarını
aydınlatan ‘’Acil Aydınlatma Sistemi’’ bulunması zorunludur.
3. Müsabakalarda; Türk Bayrağı, TFF Bayrağı, Fair-Play Bayrağı, Sponsor Lig Bayrağı, Đki Kulübün Bayrakları ile
stadyumda mevcut bayrak direklerine çekilecektir.
4. TFF’nin ilgili kurullarınca statları kapatılan kulüplerin müsabakaları TFF tarafından tespit edilecek baska stadyumlarda
oynatılır. Ancak bu stadyum müsabakayı oynayacağı rakip takımın stadyumu olamaz. Herhangi bir nedenle kendi
stadyumunda oynaması gereken müsabakayı baska bir stadyumda oynayan kulüpler bu müsabakalarla ilgili tesis ve
personel ücretleri ile yayıncıdan talep edilen stadyuma giris ücretini de ödemek zorundadırlar.
5. Turkcell Süper Lig müsabakalarının oynanacağı stadyumlarda en az bir yedek kaleyi kullanıma hazır bir sekilde
bulundurmak zorunludur.
6. Seyircisiz oynanacak olan müsabakalarda; stadyuma sadece TFF Yönetici ve yetkilileri ile Devlet Protokolüne dahil
kisiler, ev sahibi ve misafir kulüplerin en fazla 25’ er kisi olmak kaydıyla müsabakadan en geç 2 gün önce bildirecekleri
listelerde ismi bulunan kisiler ve müsabaka kadrosuna giremeyen akredite edilmis en fazla 5’ er futbolcu, TFF dan izin
almıs kisiler ile Türkiye Spor Yazarları Derneğince akredite olmus basın mensupları girebilirler.
7. Turkcell Süper Ligi müsabakalarında sahaya;
a) Kulüplerin müsabakalarında görevli ve sahada yer alması zorunlu bir adet doktor,
b) Saha kenarında düzenlenmis özel yerlerde oturmaları kaydıyla yedek futbolcular ve (ihraç hariç) oyundan
çıkan futbolculardan baska her iki kulübe mensup Yönetim Kurulu’nca atanmıs ve AT’ye uygun akredite olmus kisiler
arasından;
• 1 adet Yönetici
• 1 adet Teknik Sorumlu
• 1 adet Antrenör
• 1 adet Kaleci Antrenörü veya bir adet Antrenör
• 1 adet esofmanlı Fizyoterapist veya Masör
• Yabancı Teknik Sorumlular için bir adet tercüman veya yabancı futbolcular için iletisim kurmak üzere bir adet
tercüman (Bir kisiden fazla olamaz.)
olmak üzere futbolcular haricinde toplam yedi kisi girebilir.
8. Takımların yöneticileri maçtan önce “Müsabaka Đsim Listesini” imzalayacaklardır. Yönetici olmadığı takdirde Teknik
Sorumlu, yoksa Antrenör veya Takım Kaptanı müsabaka isim listesini imzalayabilir.
9. Turkcell Süper Lig müsabakalarında AT hükümlerine uygun olarak saha içine girecek olan oyuncular hariç diğer
yönetici, teknik adam ve görevlilerin akreditasyon kartlarını müsabaka boyunca boyunlarında görülebilir bir sekilde
tasımaları zorunludur. Aksine davranan kisiler ve/veya AT’ye uygun denetim yapmayan kulüpler hakkında FDT
hükümleri uygulanır.
10. TFF’nin ilgili kurullarınca tedbir kararı, hak mahrumiyeti veya müsabakadan men ceza verilen kisiler cezaları infaz
edilinceye veya tedbirleri kaldırılıncaya kadar müsabakalara hiçbir nam ve görev ile akredite edilemezler. Aksine
davranısta bulunan kisi ve kulüpler hakkında FDT hükümleri uygulanır.
11. Müsabaka baslamasına 15 dakika kala saha içerisinde; FGAT, ev sahibi kulüp güvenlik sorumlusu, ev sahibi kulüp
stadyum müdürü, AT’ye uygun akredite olmus foto muhabirleri ve yayıncı kurulus kameramanları, sahaya açılan
kapılardaki özel güvenlik görevlileri, her iki kulübün AT’ye uygun akredite olmus futbolcu ve yetkililer ile gerekli olması
halinde resmi güvenlik dısında (Madde 20-B-20 maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile) kimse bulunmayacaktır. Bu
11
maddeye göre saha içerisine girebilen kisiler oyun süresince saha kenarındaki özel yerlerinde bulunmak zorundadırlar.
Bu sartlara uymayanlar sahadan çıkartılırlar.
12. Saha kenarında oturmalarına müsaade edilenler, görevleri dısında, hiçbir olaya sözle veya fiili olarak katılamazlar.
13. Saha kenarına oturmalarına müsaade edilen görevlilerden biri oyunculara taktik ve talimat verebilir. Ancak, o kisi de
teknik alan içerisinde kalmalı, her zaman sakin ve kontrollü hareket etmeli ve talimatını verdikten sonra yerine
dönmelidir. Maç süresince teknik sorumlu yedek kulübesi yanında AYAKTA DURABĐLĐR.
14. Turkcell Süper Lig müsabakaları öncesinde, devre arasında ve müsabaka sonrasında soyunma odalarına girecek
olan yöneticilere ev sahibi takım tarafından AT hükümlerine uygun olarak akreditasyon kartı verilmek zorundadır. Bu
kartları tasımayanlar koridorlara ve soyunma odalarına giremezler. Ev sahibi kulüp yöneticileri de bu kartları tasımak
zorundadırlar. Akreditasyon Talimatı hükümlerine uygun akreditasyon denetimi ve islemlerini yapmayan ev sahibi
kulüpler hakkında FDT hükümleri uygulanır.
15. Müsabakalarda misafir takımlar yedek kulübesini öncelikli belirleme hakkına sahiptir.
16. Kale ağları ev sahibi kulüp tarafından sağlam, deliksiz olarak takılmalı ve yere sabitlestirilmelidir.
17. Köse bayrak direkleri zorunlu olduğundan, kırılma vesaire gibi durumlar karsısında mutlaka yedeği
bulundurulmalıdır.
18. Uluslararası standartlara uymayan stadyumlarda ve sahalarda maçların oynanmasına TFF izin vermeyebilir.
Stadyumların oyun zeminleri S>’ye uygun doğal çim veya FIFA sertifikalı suni çim olmalıdır. TFF 2008 - 2009 Futbol
sezonundan Turkcell Süper ligde, sezon boyunca geçerli ‘’FĐFA 2 yıldız’’ sertifikasına sahip suni çim üzerinde müsabaka
oynanmasına izin verilir. Suni çim sahaya sahip stadyumlarda müsabaka oynayacak kulüpler gerekli sertifikaları 2008 -
2009 sezonu basında TFF’ye ibraz etmek zorundadırlar.
19. Stadyum; kapasite, sağlık hizmetleri(odalar ve donanımları) , tüm sistemler (sıhhi tesisat, ısıtma ve sıcak su sistemi,
anons sistemi, skorboard sistemi, kamera sistemi vb.), saha aydınlatması ve tüm alanlarla ilgili elektrik donanımları, acil
durumlarda kullanılacak sistemler ve materyaller, yangın ve diğer yapısal sağlamlık yönlerinden periyodik olarak
çalısabilirliği açısından yetkili kisi ve kurumlarca kontrol edilmis olmalıdır ve istenildiği takdirde yetkili mercilerden alınan
belgelerin TFF’ye sunulması zorunludur. Bu hususlarda meydana gelebilecek aksaklıklardan tamamen ev sahibi kulüp
sorumlu olacaktır.
20. Stadyumda anons sistemi çalısılır vaziyette olmalı, kesinlikle tarafsız bir sekilde kullanılmalı, ev sahibi takımı
destekleyici sekilde rakip takıma karsı kullanılmamalıdır. Anonslar anlasılır ve duyulur sekilde yapılmalıdır. Aksine
davrananlar hakkında FDT hükümleri uygulanır.
21. Stadyumun soyunma odası koridorlarında, yesil zeminde, maç öncesi, devre arası ve maç sonunda kesinlikle
görevliler dısında kimse bulunamaz. Görevlilerin AT hükümlerine uygun akredite olmaları gerekmektedir.
22. Stadyumun içerisindeki büfelerde içeceklerin kapalı sekilde ve sise içerisinde satılması kesinlikle yasak olup, ayrıca
seyircilerin stadyuma bu ve benzeri maddelerle alınması yasaktır. Aksine davranan kulüpler hakkında FDT hükümleri
uygulanır.
23. Stadyum büfelerinde ve çevresinde alkollü içecekler satılamaz.
24. Stadyum içindeki kamera ve reklam panolarının düzeni, reklam pano ölçüleri ile müsabaka baslamadan önce
seremoni esnasında takımların ve basın mensuplarının hangi sekilde yer alacağı ekli tablolara uygun olmak zorundadır.
Reklam panolarının yüksekliği seyircilerin ve foto muhabirlerinin görüs alanını bozacak sekilde olamaz.
25. Turkcell Süper Ligi müsabakalarından önce saha zeminin sulanması isleminin müsabakadan 75 dakika önce
bitirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sulama isleminin tüm saha da yapılması zorunlu olup, sahanın sadece bir bölümünün
sulanması kesinlikle yasaktır.
Eğer sulama devre arasında olacaksa bu durum hakkında TFF Temsilcisine mutlak suretle bilgi verilmeli ve sulama yine
tüm saha olarak yapılmalıdır.
B. TRĐBÜN DÜZENLEMESĐ VE ORGANĐZASYON:
1. Federasyonca belirlenen Emniyet ve Güvenlik tedbirlerine uymayan kulüpler hakkında FDT hükümleri uygulanır.
12
2. Stadyumlara seyri engellemeyecek nitelikte, S>’ye uygun sekilde seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına tel,
duvar, bariyer ve benzeri fiziki engeller konulabilir. Fiziki engeller ilgili Güvenlik Biriminin olumlu görüsü ve Đl Spor
Güvenlik Kurulu kararı ile kaldırılabilir.
3. Stadyumlarda engellilerin müsabakaları izleyebilmeleri için durumlarına uygun yerler tahsis edilmelidir.
4. Tribünlerdeki merdiven boslukları, tribün giris ve çıkıs kapı önleri kesinlikle bos bırakılmalıdır.
5. Tüm tribünlere (Protokol ve Localar dâhil olmak üzere) biletle/ve veya kombine kartla girilir. Müsabakaların yapıldığı
alanlar çevresinde bilet satısı için ayrılmıs yerler ile Federasyon veya kulüp tarafından uygun görülen yerler ve görevliler
dısındaki kisilerce bilet satısı yapılamaz. Müsabakalarda her ne suretle olursa olsun toplu veya organize biçimde rayiç
bedelin altında veya üstünde, müsabaka biletinin temini, dağıtımı, bilette yazılı bedelin üstünde satılması ve kapasitenin
üstünde seyirci alınması veya bu yerlere biletsiz seyirci kabul edilmesi yasaktır.
6. Tüm tribünlerin biletleri farklı olmalı ve ayrı ayrı renk kodları içermelidir. Ayrıca bu renk kodları stadyum çevresi
yönlendirme isaretlerinde, kapı girislerinde ve biletlerde bulunmalıdır. Biletlerde giris kapısı, oturma numarası ve renk
kodu bulunmalıdır. Biletin üzerinde yazılı tribün haricinde baska bir tribüne aynı bilet ile girilemez.
7. Protokol tribününde misafir takım yöneticilerine daha evvel bildirmek kaydı en fazla 10 kisilik yer ayrılır.
8. Stadyum tribünlerinde yer alan koltukların S>‘ye uygun sekilde numaralandırılması zorunludur.
9. Protokol tribününde müsabakada görevli Temsilci ve Gözlemciye müsabakayı rahat bir konumda izleyebilmeleri ve
herhangi bir olay anında kısa sürede saha içine inebilecekleri bir yerden yer ayrılır. Ayrıca müsabakada doping
görevlisine de protokol tribününde bir kisilik yer ayrılmalıdır.
10. Ev sahibi kulüp müsabakayı yapacağı stadyuma oturma yeri kadar seyirci almak ve alınacak seyirci miktarı kadar
bilet basımını temin etmek zorundadır.
11. Müsabakalarda satılan biletlerin listesi, ev sahibi kulüp tarafından müsabaka temsilcisine müsabakanın bitimini takip
eden 15 dakika içerisinde teslim edilmek zorundadır.
12. Ev sahibi kulüp, stadyumun oturma kapasitesinin minimum % 5’i kadar misafir seyirci için güvenliği tam olarak
sağlanmıs bir tribünde yer vermek zorundadır. Ancak, müsabaka saatinden 24 saat önce misafir takımın stadyumun % 5
oturma kapasitesinden daha az miktarda talepte bulunması halinde, ev sahibi kulüp misafir takımın talep ettiği miktarda
oturma yeri tahsis ederek, tahsis olunan mahaldeki misafir takım seyircilerini tüm güvenliklerini temin etmek zorundadır.
Misafir takımın belirtilen sürede tahsis miktarı talebini bildirmemesi halinde tüm tahsis haklarından feragat etmis sayılır
ve ev sahibi kulüp tüm oturma yerleri ile ilgili karar vermekte serbesttir.
13. Misafir seyircilere, aynı seyir kalitesindeki yerler için ev sahibi seyircilere uygulanan bilet fiyatından farklı bir bilet
fiyatı uygulanamaz.
14. Müsabakalarda görevlendirilen temsilci ve gözlemci dısında; Federasyon Baskanı, Baskan Vekilleri, Yönetim Kurulu
Üyeleri, MHK ile GTK Baskan ve Üyeleri, Genel Sekreter ve Vekilleri ile Federasyon Vekilleri stadyumlarda istediği yere
girebilir, bu kisilerin bilgi ve belge temin etme hakkı mevcuttur.
15. Müsabakalarda, takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, saygı durusunda
bulunulması TFF’nin iznine tabidir. Aksine davrananlar hakkında FDT hükümleri uygulanır.
16. a) TurkcelL Süper Lig Kulüplerinin müsabaka öncesi sahaya çıkmak istedikleri pankartlar TFF’nin iznine tabidir
b) Pankartların Sosyal ve Toplumsal mesaj içermesi sarttır.
c) Kurum ve Kurulusların Pankart taleplerini Kulüplere yapmaları Kulüplerinde TFF’ye müracaat ederek onay almaları
gerekmektedir.
d) Pankartların boyu en az 14 metre eni ise en az 1 metre olmalıdır.
e) Pankart taleplerinin müsabakadan en az 7 gün önce yapılması durumunda değerlendirilecektir.
f) Pankart izni verilen müsabakalarda Pankartın müsabaka Temsilcisi tarafından görülmesi sağlanmalıdır.
g) Kulüpler yukarıda sayılanlar dısında TFF’nin uygun göreceği pankartlarla müsabakaya çıkmak zorundadırlar.
17. Spor ahlakına aykırı, tahrik edici, asağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz
sarf edilmesi veya bu mahiyette afis veya pankartların müsabaka alanına veya yakın çevresine asılması yasaktır.
13
18. Müsabakalardan önce yapılacak olan her türlü gösteri ve törenler Federasyon iznine tabidir. Federasyonca izin
verilen gösteri ve törenlerin saha içerisinde (çim zeminde) müsabakanın baslamasına 45 dakika kala ve saha dısında(çim
zemin dısında) müsabakanın baslamasına 15 dakika kala bitirilmesi ve sahanın müsabakaya hazır hale getirilmesi
zorunludur.
19. Müsabakalardan önce orta yuvarlağa konulabilecek kulüp sponsor logoları, müsabaka baslamadan bes dakika önce
kaldırılmalıdır.
20. Reklam amaçlı olarak saha içerisinde bulunan maskotların müsabaka baslamadan bes dakika önce sahayı terk
etmeleri zorunludur.
21. Turkcell Süper Ligi müsabakalarında müsabakanın oynanacağı gün saat 10:00’da müsabakanın yapılacağı
stadyumdaki es güdüm toplantı salonunda her iki takım temsilcilerinin katılacağı Müsabaka Esgüdüm Toplantısı yapılır.
Bu toplantıya Federasyon Temsilcisi baskanlık eder. Toplantıya, her iki takım temsilcilerinden baska, Maçın, Dördüncü
Hakemi, Resmi Güvenlik Amiri, Ev Sahibi Kulüp Güvenlik Sorumlusu, Đlk Yardım Sorumlusu, Đtfaiye Yetkilisi, Ev Sahibi
Stadyum Müdürü, Ev Sahibi Kulüp Medya Sorumlusu ve Ev Sahibi Kulüp Akreditasyon Sorumlusu katılır. Müsabakanın
sonrasında uygun görüldüğü takdirde Temsilcinin Baskanlığında Değerlendirme Toplantısı yapılır. Bu toplantıya ev sahibi
takım yetkilisi, Resmi Güvenlik Amiri, Ev Sahibi Kulüp Güvenlik Sorumlusu ile Ev Sahibi Stadyum Müdürü katılır.
Toplantıların organizasyon sorumluluğu ev sahibi kulüptedir. Kulüpler, sezon baslamadan önce bu toplantılara katılacak
kulübü temsile yetkili kisilerin adlarını Federasyona bildirmek zorundadır. Takım Temsilcileri, Kulüp Yönetim Kurulu
Üyeleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Müdür, Müsabaka Direktörü veya Kulüp Müdürü olabilir.
Đdari Menajer, Stadyum Amiri ve diğer ilgililer kulübü bu toplantıda temsil edemez.
22. Stadyum Krokisi ve her tribünün ayrı ayrı kapasiteleri, esgüdüm toplantısından önce TFF Temsilcisine verilmek
zorundadır.
C. GÜVENLĐK:
1. Ev sahibi kulüpler; müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında stadyum çerçevesinde ve/veya stadyum içinde ilgili
kamu kurum ve kuruluslarıyla gerekli koordinasyonu sağlayarak emniyet ve güvenliğin sağlanması bakımından her türlü
önlemi almak zorundadırlar.
2. Kulüpler, güvenliği sağlamak için Stadyum ve Güvenlik Komitesi tarafından o stadyum için belirlenen akreditasyon
sisteminin isleyisinde kullanılmak üzere asgari sayıdaki özel güvenlik elemanlarını hakem, futbolcu ve yetkililerin stada
girislerde, teknik alanlar olan soyunma odası koridorlarında ve buraların kendi içindeki geçis yerlerinde, teknik
alanlardan hakem, futbolcu, yetkililerinin sahaya çıkıslarında, tribünlerin önünde bulunan ve sahaya açılan kapılarda AT
hükümlerine uygun görevlendirerek müsabaka öncesinden, müsabakanın tamamlanıp seyircinin, sporcuların ve
hakemlerin tahliyesine kadar geçecek dönem içerisinde müsabakanın yapılacağı yerde bulundurmak ve spor alanının iç
güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.
3. Kulüpler, Kanun, Yönetmelik ve Statüde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla müsabaka ve saha
güvenliğinin sağlanmasına yetecek sayı ve nitelikte Yasalar çerçevesinde Özel Güvenlik Hizmeti satın almaya yetkilidir.
4. Đlgili tüm kanun ve yönetmelikler, talimatlar ve yetkili makamların alacağı kararlar ısığında hazırlanacak güvenlik
konsepti kapsamında stadyumların dıs güvenliği genel kolluk güçlerince, saha içi ve tribün güvenliği ise bir üst maddede
belirtilen kulüpler tarafından temin edilen Özel Güvenlik Birimlerince ve saha yetkililerince sağlanır. Kapı aramaları özel
güvenlik güçleri tarafından yapılır. Müsabaka güvenlik amirinin talebi ile Emniyet Güçleri gerekli hallerde olayın meydana
geldiği alanlara müdahale edebilir. Esgüdüm toplantılarında stat içi ve dısı güvenlik konsepti belirtilmelidir.
5. Stadyum dısında görev alacak güvenlik görevlileri stadyum dısında iki güvenlik kordonu olusturup, bu kordonlarda üst
araması yaparak biletsiz seyircileri geçirmemelidir.
6. Stadyumun içerisinde güvenlik görevlilerinin oturacağı bölümler önceden belirlenmelidir. Bu bölümler için kesinlikle
bilet satısı yapılmamalıdır.
7. Stadyumlarda; her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap gibi patlayıcı, parlayıcı,
yanıcı, yakıcı maddeler ile tas, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek
veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer maddeler ile alkollü içecekler ve çevreyi kirletecek nitelikte rulo ve benzeri
cisimler bulundurulamaz ve satılamaz. Yukarıda yer alan madde ve cisimlerin müsabakaların yapıldığı stadyumlardaki
tüm alanlara sokulması, bu alanlarda saklanması, tasınması kullanılması veya sahaya ve tribünlere atılması yasaktır.
8. Stadyumlardaki geçit, koridor, merdiven, kapı vesaire alanların bir olay anında seyircilerin serbestçe akısına mani
olacak engellerden arınması için ev sahibi kulüp tarafından gerekli sistemin kurulması zorunludur.
14
9. Stadyumun tüm çıkıs kapıları ile tribünlerden oyun alanına açılan kapılar dısa doğru açılacak sekilde yapılacak ve bu
kapılar seyirciler stadyumda olduğu sürece kilitlenmeyecektir. Bu kapıların her birinde, kötü niyetli kullanımların
engellenmesi ve acil bosaltma hallerinde yönlendirme amacı ile birer özel güvenlik görevlisi bulundurulacaktır. Kötü
niyetli ve kural dısı kullanıma mani olmak için, bu kapılara içerden herhangi bir kisi tarafından kolayca açılabilecek bir
sistem takılabilir. Her halükarda bu kapılar içerde seyirciler bulunduğu sürece kilitlenemez.
10. Reklam panolarının yerlerinin, güvenlik çıkıslarını engellemeyecek ve oyuncular için bir tehlike yaratmayacak sekilde
düzenlenmesi gerekmektedir.
11. Müsabakada güvenliğin yeterince veya hiç sağlanamadığı durumlarda, TFF’nin izni alınarak müsabaka ertelenebilir.
Ertelenen müsabaka ile ilgili kararı TFF Yönetim Kurulu verir.
12. Herhangi bir müsabakada saha olaylarının gerçeklesmesi durumunda, stadyumun fiziki sartları müsabaka yapmaya
uygun hale getirilinceye ve güvenlik kosulları sağlanıncaya kadar bu sahada müsabaka oynanması TFF Yönetim Kurulu
tarafından geçici olarak men edilebilir.
13. Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında itfaiye ile ambulans araç ve görevlilerini
bulundurmak zorundadırlar.
D. BASIN:
1. Her kulüp en az iki medya sorumlusu istihdam edecektir. Bu kisiler kendi sahalarında oynadıkları tüm müsabakalarda
medya görevlilerine yardım için hazır bulunacak ve TSYD ile isbirliği içerisinde olacaktır.
2. Basın mensuplarının Akreditasyon Talimatı’nda belirtilen hükümlere uygun olarak akredite olmaları gerekmektedir.
3. Müsabakalarda Futbol Federasyonundan Yayın Yetki Belgesi alan Televizyon kuruluslarının kameraları stada girip
çekim yapabilirler.
4. Lig müsabakalarına iliskin olarak yayın yetki belgesi almıs olan kurulusun kameraları stadyum içerisinde Ek 4’de ve
S>’na uygun belirtilen yerlere konumlandırılır. Ek 4’de ve S>’de belirtilen alanların tamamının kullanılıp
kullanılmayacağı yayıncı kurulusun inisiyatifindedir. Ev sahibi kulüp, yayıncı kurulusun Ek 4’de belirtilen yerlerde kamera
bulundurmasını ve Türkiye Futbol Federasyonu Yayın Talimatı hükümleri uyarınca yayın yapmasını hiçbir sekilde
engelleyemez. Bu hükme aykırı davrananlar hakkında FDT hükümleri uygulanır.
5. Yayın hakkı sahibi kurulusun dısında ki haber amaçlı görüntü almak isteyen diğer kameramanlar maç sırasında
kameralarını basın toplantısının yapıldığı odaya veya ev sahibi kulüp yetkililerinin uygun göreceği bir kamera saklama
dolabına bırakacaklardır. Söz konusu kameralar sadece basın odasında, basın toplantısı ve karma alan (mixed zone)
esnasında kullanılabilecektir.
6. Soyunma odası koridorlarına hiçbir kamera veya foto muhabiri giremez. Foto muhabiri ve kameramanlar kesinlikle
yesil zemine giremez,
Ek 4 ve Ek 5 -Tablo ve S>’de belirlenen pozisyonlarının dısına çıkamazlar.
7. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında oyun alanında veya yakın çevresinde röportaj yapılması yasaktır. Flas
röportajlar bu kuralın istisnasıdır. Flas röportaj; müsabaka bittikten sonra yedek kulübeleri ile soyunma odaları arasında
belirlenen bir bölgede gerçeklestirilebilir. Bu bölgeyi müsabaka öncesinde S>’ye uygun sekilde Federasyon Yetkilileri
ile ev sahibi takım birlikte belirler. Bu bölüme sadece yayın hakkı sahibi kurulus girebilir.
8. Ev sahibi kulüp, röportajlar için basın odasını, flas röportaj alanı ile karma alanı (mixed zone) hazırlar.
9. Basın mensupları ve medya kuruluslarının; yönetici, teknik adam ve futbolcularla röportaj yapmaları, ancak
müsabakanın bitiminde mümkün olup kesinlikle oyun alanı haricinde basın odasında yapılacaktır. Basın toplantısının
organizasyonundan ev sahibi kulüp sorumludur.
10. Maçtan sonra her takımın teknik direktörü basın toplantısına katılmakla yükümlüdür ve tercihen bir ya da iki oyuncu
bu toplantılara katılabilir. Basın toplantısı organizasyonunu kulübün medya sorumlusu yapar ve toplantılar medya
sorumlusu tarafından yönetilir.
15
11. Foto muhabirleri müsabaka esnasında birinci reklam panolarının önünde duramazlar.
12. Maçtan sonra futbolcuların otobüse gittikleri güzergâh üzerinde Karma Alan (Mixed Zone) belirlenir ve futbolcular ile
orada röportaj yapılabilir. Bu alana diğer TV kuruluslarının kameraları da serbestçe girer. Karma alan (Mixed Zone)
S>’ye uygun olarak Federasyon yetkilileri ve ev sahibi kulüp tarafından birlikte belirlenir.
13. Sahada görev yapacak foto muhabirleri ev sahibi kulüp tarafından kale arkasında isbu statüde belirlenen hükümlere
uygun sekilde yerlestirilmelidir.
14. Kulüpler stadyumlarda, S>’ye uygun olarak basın tribününe bağlantısı olan ve en az 10 kisinin çalısabileceği
telefon ve internet hattına sahip bir basın çalısma odası düzenlemelidirler.
MADDE 21- ELEME USULÜ MÜSABAKALARDA NETĐCENĐN ALINMASI:
Đsbu statünün 12.maddesinin 2/e bendinde yer alan durumun meydana gelmesi halinde bu madde hükmü uygulanır.
1. Eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakaların normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde, müsabaka
15’er dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmaz ise, kazanan takım seri penaltı
atısları sonucunda belirlenir.
2. Penaltı noktasından yapılan vuruslar, berabere biten bir maçtan sonra, müsabaka yönetmeliği gerektiriyorsa, hangi
takımın galip sayılacağını belirleyen bir yöntemdir.
3. Penaltı noktasından yapılacak vuruslarda yöntem:
a) Müsabakanın sona erdiği anda (uzatma süreleri dâhil) bir takım rakibine göre daha fazla sayıda oyuncu ile
maçı tamamladığında, rakibinin oyuncu sayısı ile esit olması için kendi takımının oyuncu sayısını, rakip takımın oyuncu
sayısına indirecek ve çıkartılan her oyuncunun isim ve forma numaraları hakeme bildirilecektir. Bu konu ile ilgili
sorumluluk takım kaptanına aittir.
b) Penaltı noktasından yapılan vuruslar için hangi kalenin kullanılacağına hakem karar verecektir. Bu amaçla
asağıdaki yöntem tavsiye edilmektedir.
- Hakem, iki kaptanın huzurunda paranın yazı tarafının bir kaleyi, tura tarafının diğer kaleyi göstereceğine
dair karar verir.
- Daha sonra penaltı noktasından vuruslar yapmak üzere hangi kalenin kullanılacağını belirlemek için para
atısı yapar.
- Bununla beraber hakem, halen penaltı vuruslarının yapılacağı kaleyi güvenlik, emniyet, oyun alanının
durumu ve ısık dâhil nedenlerle para atısı yapmadan seçebilir. Bu takdirde hakemin kesin olan söz konusu
kararının nedenini bildirmesi gerekmez.
c) Hakem, penaltı noktasından yapılan vuruslar baslamadan önce, her iki takımdan da esit sayıdaki oyuncunun
orta yuvarlak içinde olmasını sağlayacak ve penaltı vurusları bu oyuncular tarafından yapılacaktır.
d) Hakem para atısı yapar ve atısı kazanan takımın kaptanı ilk vurusu veya ikinci vurusu yapmaya karar verir.
e) Hakem yapılan vurusların kaydını tutar,
f) Asağıdaki durumlara bağlı olarak, her takım 5'er vurus yapar,
g) Vuruslar takımlar arasında sıra ile yapılır.
h) Eğer, her iki takım beser vurusu tamamlamadan takımlardan birisi, diğer takımın, bes vurusunu tamamlasa
dahi yapamayacağı kadar gol yapmıssa vuruslara son verilir.
ı) Eğer her iki takım da beser vurus yaptıktan sonra esit sayıda gol yapmıs veya hiç gol yapmamıslarsa, vuruslar
aynı sıra ile esit sayıdaki vuruslar sonucu bir takımın diğer takımdan bir fazla gol yapmasına kadar devam eder,
i) Eğer bir kaleci vuruslar sırasında sakatlanır ve kaleciliğe devam edemezse, takımı da müsabaka yönetmeliğinde
belirtilen sayıda oyuncu değistirmemisse, kalecinin yerine listedeki bir yedek oyuncu geçebilir,
j) Yukarıdaki belirtilen kaleci değismesi dısında, yalnız normal maç süresinin veya yapılmıssa uzatma sürelerinin
sonunda oyun alanında bulunan oyuncular penaltı noktasından yapılan vuruslara katılabilirler.
k) Her vurus bir baska oyuncu tarafından yapılır ve bir oyuncu ancak kendi takımında vurus hakkına sahip bütün
oyuncular birer vurus yaptıktan sonra ikinci vurusunu yapabilir,
l) Vuruslar sırasında oyun alanındaki bir oyuncu kalecisi ile yer değistirebilir,
m) Vuruslar sırasında oyun alanında sadece vurus hakkına sahip oyuncular ve maçın hakemi ile yardımcı
hakemleri bulunacaktır,
n) Vurusu yapan oyuncu ve iki kaleci dısında, bütün oyuncular orta yuvarlak içinde olacaklardır,
o) Vurusu yapan oyuncunun takım arkadası olan kaleci oyun alanının içinde, vurusların yapıldığı ceza alanının
dısında gol (kale) çizgisinin ceza alanı sınır çizgileri ile bulustuğu noktada durmak zorundadır,
ö) Penaltı noktasından yapılan vuruslarda, aksine bir karar belirtilmediği sürece, ilgili Oyun Kuralları ve IFAB
Kararları uygulanır.
MADDE 22 - ULUSLARARASI KUPA MÜSABAKALARINA KATILMA:
16
1. UEFA Kulüplerarası müsabakalarına katılmak için UEFA Kulüplerarası Müsabakaları Talimatları ve UEFA ülke
sıralamaları listesine göre tespit edilecek takım sayıları dikkate alınır.
2. UEFA Kulüplerarası müsabakalarına katılmaya hak kazanan kulüplerin KLT hükümleri çerçevesinde lisans almıs olması
zorunludur.
3. Sampiyonlar Ligi Müsabakaları;
Sampiyonlar ligi müsabakalarına Turkcell Süper Lig Sampiyonu olan takım katılır.
Sayet UEFA ülke sıralaması listesi gereği bu sampiyona için istenilen takım sayısı birden fazlaysa sampiyonu takip eden
lig ikincisi de katılır.
4. UEFA Kupası Müsabakaları;
UEFA kupası müsabakalarına FORTIS Türkiye Kupası’nı kazanan takım katılır.
Sayet FORTIS Türkiye Kupası’nı kazanan takım aynı zamanda Sampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanmıssa Kupa
finalisti UEFA Kupasına katılmaya hak kazanır. Aynı sekilde Kupa Finalisti de Sampiyonlar ligine katılmaya hak
kazanmıssa lig sıralamasında UEFA Kupasına katılmayı hak eden kulüpten sonraki sırayı alan kulüp bu kupaya katılır.
Sayet UEFA ülke sıralaması listesi gereği bu sampiyona için istenilen takım sayısı birden fazla ise Turkcell Süper Lig puan
sıralamasında Sampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan kulüpleri takip eden sıralamadaki takımlar da UEFA kupasına
katılır.
Kupa sampiyonu olan takım lig sıralaması gereği de UEFA Kupasına katılmaya/gitmeye hak kazanırsa lig sıralamasında
Kupa sampiyonunu takip eden takım UEFA Kupasına katılır.
5. UEFA’nın UEFA Kulüplerarası Müsabakalara katılma sartlarında belirleyeceği talimatlar ve yapacağı değisiklikler
aynen kabul edilir ve uygulanır.
MADDE 23 – ÖZEL MÜSABAKA VE TURNUVALAR
Federasyonumuzun yıllık Sezon Planlaması ve programlarında yer alan yarısmalara ilaveten yine bu takvim içindeki
uygun tarihlerde kulüplerin yapacağı hazırlık müsabakaları veya özel turnuvalara iliskin hususlar ayrı bir statü ile
belirlenir.
MADDE 24- KULÜPLERĐN UYMALARI GEREKEN HUSUSLAR:
1. Sporcuların sağlığını tehlikeye sokacak olan veya toplu zehirlenmelere karsı gerekli tedbirleri almaktan kulüpler
sorumlu olacaktır. Kulüplerin bu gerekçe ile müsabakanın ertelenmesi talebi Federasyon tarafından yapılacak inceleme
neticesinde uygun görülmeyerek reddedilebilir.
2. Kulüpler ekte sunulan zaman çizelgesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. (Ek: 6)
3. Seremonide, misafir takım oyuncuları basta takım kaptanı olmak üzere, önce hakemlerin ve daha sonra ev sahibi
takımın oyuncularının elini sıkacaklar ve sonra da ev sahibi takımın oyuncuları hakemlerin elini sıkacaklardır. Daha sonra
her iki takım kaptanı kur’a çekimi yapmak üzere hakemlerin yanına geleceklerdir.
MADDE 25 – STATÜ HÜKÜMLERĐNE AYKIRILIK
Đsbu Statü hükümlerine aykırı davranan kisi ve kuruluslar hakkında FDT hükümleri uygulanır.
MADDE 26– SON HÜKÜMLER:
Bu statü hükümlerinin neticeye tesir edecek sekilde ihlallerinde hükmen mağlubiyet kararı almaya TFF yetkilidir.
Statüde ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai karar verme yetkisi TFF’ ye aittir
MADDE 27 - YÜRÜRLÜK
17
TFF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu Statü’ nün 20. maddesinin B bendinin son fıkrasına ve 20.
maddesinin C bendinin 13. fıkrasına ek yapılmıs; 20. maddesinin A. Bendinin 5 ve 6. fıkraları, 20.
maddesinin B bendinin 11. fıkrası, 13. maddesinin 15. fıkrası ve 20. maddesinin C bendinin 7. fıkrası
değistirilmis olup, bu ekler ve değisiklikler TFF’nin resmi internet sitesi olan [url]www.tff.org[/url] adresinde 29
Aralık 2008 günü ilan edilerek yürürlüğe girmistir.