Osmanlı resmi kıyafet örnekleri ve Tanzimat'tan (1839) Cumhuriyet'e Türk resmi


Akçakoca Bey
İlk Kumandanlardan

Sultan Osman
Osmanlı Devleti Kurucusu

Konur Alp
İlk KumandanlardanAlay Başçavuşu
Sadaret Alayında İnzibata Memur

Çavuşbaşı
Divan Çavuşları Amiri (Adalet Bakanı)

Beylikçi
Fermanların Yazıldığı Kalemin Amiri

Amedi
Dış İşleri Özel Kalemi Amiri

Büyük aaakereci
Bakanlık Özel Kalemi AmiriBabıali Tercümanı
Sadrazamla Elçiler Arasında Tercümanlık Eden

Avrupalı Sefir
Avrupalı bir Elçi Tipi

Reisülküttab
Dış İşleri Bakanı

Buhara Sefiri
Buharalı Elçi

İç Ağası


Baş Çavuş
Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen Üçüncü Amir

Kul Kahyası
Yeniçeri Ağasından Sonra Gelen İkinci Amir

Kapıcı Başı
Saray Kapıcılarının Subayı

Orta Çavuşu
Baş Çavuşun YardımcısıBaş Cuhadar
Padişahın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan

Dersvekili
Şeyhülislam Namına Ders Okutan

Şeyhülislam
Ulema Sınıfının Başı ve Müftü

Vekayici
Resmi Tarih Yazarı (Vakanüvis)


Başçuhadar
Sadrazamın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan

Defterdar
Maliye Bakanı

Defter Emini
Devlet Arazi Kayıt Defterlerinin Muhafızı

Nişancı
Devlet Bakanı

Darbhane Emini
Darbhanenin AmiriBaş Çuhadar
Padişahın Atının Sağ Tarafında Yürüyen Muhafız

Silahtarağa
Padişahın Silahlarını Muhafaza Edip Taşıyan

Peyk
Padişahın Seyahatlerinde Önde Giden Yaya Haberci

Solak
Padişahın Seyahatlerinde Merasim Kıtası Eri


Baş Falakacı
Sadaret Ceza Amiri

Vezir Baş Tebdili
Sarıazamın Hususi Ziyaretlerinde Maiyet Amiri

Kuloğlu Baş Cuhadarı
Belediye Tahsildarları Amiri

Baş Kılavuz
Alaylarda Yol Açan Çavuşların Amir


Baş Karakullukçu
Karakullukçuların Amiri

Karakullukçular
Yeniçeri Ocağında En Kıdemsiz Erler

Orta Sakası
Her Yeniçeri Birliğinde Bulunan Sucu


Mekke Kadısı
Mekke Baş Hakimi

Rumeli Kazaskeri
Rumelideki Kadıların Amiri

Nakib-ül-eşraf
Peygamber Soyundan Olanların Başı

İstanbul Kadısı
İstanbul Baş Hakimi


Baş Teşrifatçı
Protokol Amiri

Devlet Kethüdası
Başbakan Yardımcısı ve İç İşleri Bakanı

Teşrifatçı
Protokol Amiri

Hil’at Giyen Memurlar
Mükafaten Hususi Elbise Giydirilen Memurlar

Cellad
İdam Hükümlerini İnfaza Memur

Celladbaşı
Celladların Amiri

Subaşı
Şehrin İnzibat Amiri

Asesbaşı
Yeniçeri Ocağı İnzibat Amiri

Böcek Başı
Gizli Polis Amiri

Cebehane Karakullukçusu
Cephane Muhafızı

Cebehane Çorbacısı
Cephane Subayı

Bostancı
Saray Muhafızı

Satır
Tören Kıtası EriÇırak Esnaf
Esnaf Çırağı

Usta
Küçük Rütbeli Yeniçeri Subayı

Kalyoncu
Yelkenli Gemi Efradından

Tulumbacı
Yeniçeri Ocağında Etfaiye Eri

Çuhadar
Yeniçeri Ocağının Hükümet Nezdindeki Mümessili

Divan Çavuşu
Hükümet Toplantılarında İntizamı Temine Memur

Yasakçı
Elçilikleri Muhafazaya Memur Yeniçeri
Darüssaade Ağası
Harem Ağalarının Amiri

Sultan Mahmud II
Otuzuncu Osmanlı Padişahı

Silahtarağa
Padişahın Silahlarını Muhafaza Edip Taşıyan

Baş Cuhadar
Padişahın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan


İç Ağaları
İç Saray Hizmetleri

Enderun Dilsizi
Saray Soytarılarından


İçoğlan Çavuşları
Acemi Ocağı Subayları

Zülüflü Baltacı
İç Saray Hizmetlisi

Eski Saray Baltacısı
Eski Saray Hizmetkarlarından


İç Oğlan Çavuşu
Acemi Ocağı Subayı

Galata Çavuşu
Galata Muhafızları Subayı

Tersane Baş Çavuşu
Tersane Muhafızları Subayı

Kaptan Paşa
Deniz Kuvvetleri Başkumandanı (Bahriye Nazırı)

Çıplak Çavuş
Çıplaklar Subayı

Çıplak
Kaptanpaşa Maiyeti


Kalpaklı

Şubara Neferi

Nizamı Cedid Neferi

Şubara Neferi

Selim III. Kurduğu Yeni Ordu ErlerindenBeğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 481
favori
like
share