ALLAH UTANDIRMAZ SENİ

Sen usandırma eli el de usandırmaz seni.

Hilekârlık eyleme kimse dolandırmaz seni.

Dest–i a’dâdan soğuk su içme kandırmaz seni.

Korkma düşmandan ki âteş olsa yandırmaz seni.

Müstakîm ol Hazret–i Allah utandırmaz seni.

Halk arasında adâvet sû–i zândandır bütün.

İhtilâl–i mülket–i âlem fitendendir bütün.

Öldürenden bilme cürmü suç ölendendir bütün.

Ne fenâlık görsen elden sanma sendendir bütün.

Müstakîm ol Hazret–i Allah utandırmaz seni.

İster isen hıfz ede ırzın Hüdâ–yı lem–yezel.

Irzına a’dâ–yı bed–hâhın bile verme halel

Tâ ezelden söylenir halkın dilinde bu mesel

Celb eder elbette insana mükâfatın amel.

Müstakîm ol Hazret–i Allah utandırmaz seni.

Halkı tahrîb eyleyip de kendin âbâd eyleme.

Bu cihânda ev yapıp ukbâyı berbât eyleme.

Nef’in için ‘zâlim–i bîrahm’e imdâd eyleme.

Âlemi tenfîr eden ahvâli mu’tâd eyleme.

Müstakîm ol Hazret–i Allah utandırmaz seni.

Seyyiât insana nefs–i kemterîninden gelir.

Her hacâlet âdeme sû–i karîninden gelir.

İzzet ü zât mekâna hep mekîninden gelir.

İstikâmet müstakîmü’l–hâle dîninden gelir.

Müstakîm ol Hazret–i Allah utandırmaz seni.


Düşmânı tezlîl için hîleyle etme iştigâl.

Hüsn–ü efkâra olur hail cihanda sû–i hâl.

Yüzsuyu dökme teessüf çekme etme kıyl ü kâl.

Sen sakîm olma verir maksûdun elbet Zü’l–Celâl.

Müstakîm ol Hazret–i Allah utandırmaz seni.

At riyâyı elden ıslâha çalış ahvalini

Boşboğazlık etme tâ’dil eyle kıyl ü kâlini

Sen ne türlü saklayım dersen de sû–i hâlini

Hak Teâlâ senden a’lemdir senin ahvâlini.

Müstakîm ol Hazret–i Allah utandırmaz seni.

Hâline şeytân güler gördükte senden gafleti.

Üstüne güldürme öyle düşmen–i bed sîreti

Hâin olma ver emânetle cihâne şöhreti

Herkesin destindedir âlemde zill ü rif’ati.

Müstakîm ol Hazret–i Allah utandırmaz seni.

Zâmin olan ey SÂİD erzaka Hâlık’dır sana.

Mâsivâya ser–fürû etmek ne lâyıktır sana.

Iztırâbı celb eden meyl–i alâıkdır sana.

Gayr için düşme lisân–ı nâsa yazıktır sana.

Müstakîm ol Hazret–i Allah utandırmaz seni.

DİYARBAKIRLI SAİD PAŞA(1832–1891

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 366
favori
like
share