Hereke


Harflerde bulunan sesleri göstermek için onların alt veya üstlerine konulan işaretlerdir. Bu işaretler üç tanedir:______________________________________________

Sükun

Harekesizlik demektir. İki çeşittir:


1. Lâzım Sükun


Kur'an okunurken hem geçildiği, hem de durulduğu zaman varlığını koruyan sükundur.


2. Ârizî Sükun

Herhangi bir yerde durulduğu zaman ortaya çıkan, geçildiğinde kaybolan sükundur.


______________________________________________NÛN-İ SÂKİN


Üzerinde hareke bulunmayan cezimli nûn'a denir.

______________________________________________


MÎM-İ SÂKİN


Üzerinde hareke bulunmayan cezimli mim'e denir.
______________________________________________


HARF-İ MED (Uzatma Harfi)

Üç tanedir:

______________________________________________TENVİN

Üç tanedir:


Tenvin, nunlamak; yani "nun" sesiyle okumak demektir.
______________________________________________KASR

Kısaltmak demektir. Uzatmadan okumak anlamına gelir. Okuyuşta aslolan kısa okumaktır. Uzatmak için bir sebep bulunmadıkça uzatma yapılmaz. Meselâ:

Bu kelime "Eee vee lee" şeklinde okunamaz.______________________________________________MED

Uzatmak demektir. İki çeşittir:

1. Tabii Med (Medd-i Tabii):

Bir harfin önüne harf-i med gelirse, o harf uzatılarak okunur. Buna, medd-i tabii; yani tabii med denir.Tabii med hareke uzunluğunun iki katı uzatılır. Buna "bir elif miktarı" denir.2. Fer'î Med:


Tabii med'de ziyâde yapılarak meydana gelen "Med"dir.

Tabii med, bir elif miktarı uzatıldığı halde, fer'î med 2, 3 veya 4 elif miktarı uzatılır.

Fer'î Med'in yapılabilmesi için iki sebep vardır. Buna "Sebeb-i Med" denir.______________________________________________
SEBEB-İ MED

"Tabii Med"di, bir elif miktarından daha çok uzatma sebebidir. İki tanedir:


______________________________________________

FER'î MED'LER

1. Medd-i Muttasıl:

"Harf-i med"den sonra aynı kelimede,"sebeb-i med"den "hemze" bitişik olarak gelirse, Medd-i Muttasıl olur.

Medd-i Muttasıl dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâciptir.

2. Medd-i Munfasıl:

"Harf-i med"den sonra ayrı kelimede "sebeb-i med"den "hemze" bulunursa, Medd-i Munfasıl olur.


Medd-i Munfasıl da dört elif miktarı uzatılır. Uzatılması vâcip değildir, câizdir.

3. Medd-i Lâzım:

"Harf-i med"den sonra aynı kelimede, "sebeb-i med"den "lâzım sükun" bulunursa, Medd-i Lâzım meydana gelir.


Medd-i Ârız'ı iki ya da dört elif miktarı uzatmak câizdir.

5. Medd-i Liyn:

"Harf-i liyn"den sonra aynı kelimede sebeb-i med olarak sükûn bulunursa Medd-i Liyn meydana gelir.

Harf-i liyn, üzerinde cezim bulunandir. Ancak, kendilerinden önceki harfin üstünlü olma şartı vardır.

"Medd-i liyn"de uzatma, liyn harfi üzerinde yapılır, harekede değil.

Not: "Harf-i liyn"den sonra sebeb-i med olarak gelen sükûn, ârızî sükûn ise; bu taktirde medd-i liyn, medd-i ârız'a benzer.
"Harf-i liyn"den sonra sebeb-i med olarak gelen sükûn, lâzım sükûn olursa; o zaman medd-i liyn, medd-i lâzım'a benzer.


______________________________________________İDĞAM-I BİLÂ GUNNE (Gunnesiz İdgam)

Tenvin veya nûn-i sâkinden sonrayani,harfleri gelirse gunnesiz idgam yapılır. İdgam, katmak demektir. Gunne, genizden gelen sese denir.


Burada, tenvinden sonra harflerinden geldiği için, tenvindeki nun sesi, lâm harfine katılarak okunur.Tenvinden sonra harflerinden geldiği için, tenvindeki nun sesi, ra harfine katılarak okunur.______________________________________________İDĞAM-I MEAL GUNNE (Gunneli İdgam)

Tenvin veya nûn-i sâkinden sonra , yâni harflerinden biri gelirse gunneli idgam yapılır.


______________________________________________
İDĞAM-I MÜTECANİSEYN


Cinsleri aynı olan harflerin birbirlerine idgam edilmeleridir. Cinsleri aynı olan harfler 8 tanedir.


Üç gruba ayrılırlar:
______________________________________________

İDĞAM-I MÜTEGARİBEYN


Birbirlerine yakınlığı olan harflerin idgam edilmesidir.


Birbirlerine yakınlığı olan harfler 4 tanedir.


İki gruba ayrılırlar:


______________________________________________İGLAB


Tenvin veya nûn-i sakin'den sonraharfi gelirse iglab yapılır.İglab, çevirmek demektir. "Nun" sesi "mim"e çevrilir.
______________________________________________
IZHARTenvin veya nûn-i sakin'den sonra ızhar haflerinden biri gelirse, ızhar harfleriyle nun sesinin arası açılarak okunur.


Izhar harfleri altı tanedir:


______________________________________________
İHFATenvin veya nûn-i sakin'den sonra ihfâ harflerinden biri gelirse, tenvin veya nûn-i sakinin gunnesi tutularak okunur. Buna ihfâ denir.AÇIKLAMATenvin veya nûn-i sakinden sonra:

1.harfleri gelirse, idgâm-ı meal gunne,
2. harfleri gelirse, idgâm-ı bilâ gunne,


3. harfi gelirse iglab,


4. harfleri gelirse ızhar,5. Yukarıdaki onüç harf dışında kalan onbeş harf gelirse ihfâ olur. İhfâ harfleri geri kalan bu onbeş harftir.______________________________________________MÎM-İ SÂKİN'İN ÜÇ HALİ:Mîm-i sâkin, üzerinde cezim bulunan "mim"e denir.


1. Mîm-i sakinden sonra "mim" harfi gelirse, idğam-ı misleyn meal gunne denir.

2. Mîm-i sakinden sonra "be" harfi bulunursa dudak ihfâsı olur.

3. Mîm-i sakinden sonra "mim" ve "be" harfleri dışında bir harf bulunsa o zaman ızhar olur.


______________________________________________

KALKALE (Vurgulu Okuyuş)


Kalkale harfleri beş tanedir.


yani

Bu beş harf, sâkin oldukları zaman vurgulu okunurlar. Buna kalkale denir.

______________________________________________HÜKMÜRRA


"Ra" harfinin okunuş şeklidir.


1. "Ra" harfi, ötre ya da üstünlü olursa kalın okunur.


2. "Ra" harfi, esreli olursa ince okunur.

3. "Ra" harfi kendisi sakin, önceki harf ötreli veya üstünlü olursa kalın, esreli olursa ince okunur.
______________________________________________SEKTEKur'an-ı Kerîm'de dört kelime üzerinde sekte yapılır. Yani ses kesilerek okunur.

Buna sekte denir.


Sekte yapılan yerler şunlardır:


1. Kehf Sûresi 1. âyetin sonunda kelimesinde

Burada sekte yapılmasaydıderken ihfa yapılması gerekirdi.
2. Yâsin Sûresi 52. ayetteki kelimesinde


3. Kıyame Sûresi 27. ayetteki kelimesindeSekte yapılmasa idi idğâm-ı bilâ gunne olacaktı.


4. Mutaffifîn Sûresindeki kelimesinde
Sekte yapılmasaydı idgâm-ı mütegaribeyn olacaktı.


______________________________________________KUR'AN-I KERÎM'DE BULUNAN İŞARETLER


1. Bu gördüğünüz şekil, sûre başlarında bulunur. İçinde sûrenin adı, âyet sayısı ve nerede nâzil olduğu yazılır.


2. Hizib gülleri. Bu şekil, cüz başlarını, secdeleri ve hizipleri belirtmek için kullanılır.
20 sayfaya bir cüz denir. Her 20 sayfada bulunur ve içinde yazar.

Her cüz 4 hizbe ayrılır. Her cüzün ¼'ünde bu şekil içerisinde yazılmış olarak görürüz.
Bir de Kur'an-ı Kerîm'de 14 yerde secde âyeti vardır. Bu ayetleri belirtmek için yine aynı şekil o ayet hizâsına konur ve içinde yazar.3. Med-Kasr işaretleri


Med işareti hangi harfin altında bulunuyorsa o harf uzatılır.

Kasr işareti hangi harfin altında bulunuyorsa, o harf kısa okunur.

4. Vasl işareti
Vasl hemzeleri üzerine konur. Bu hemzeler okunmaz.

5. Katı' işareti
Vasl edilmemesi, yani muhakkak okunması gereken hemzelerin altına konur.

6. Vasıl nûnu

Sonu tenvinli kelimelerden bir sonraki kelimeye geçişi sağlar.
7. Harfi
Kur'an-ı Kerîm'de harfiyle yazıldığı halde gibi ince okunması gereken yerlerde kullanılır.


8. SecavendlerAyetlerin nerelerinde durulması ya da geçilmesi gerektiğini belirten işaretlerdir.


Lâzım vakıf: Muhakkak durulması gerektiğini işaret eder.

Mutlak vakıf: Durulması evlâdır.

Câiz vakıf: Hem durmak, hem de geçmek caizdir. Fakat durmak evlâdır.

Mücevvez vakıf: Durmak caiz olmakla beraber, geçmek evlâdır.

Murahhas vakıf: Zarûret halinde durulur.

Lâ vakfı: Durmamak gerektiğine işarettir.

Ayn vakfı: Rükû alâmetidir. Namazda Kur'an okunurken burada rükû yapmanın uygun olduğuna işaret eder.


______________________________________________VAKF (Durmak)Durulan kelimenin sonunda harf-i med bulunuyorsa, gerek durunca ve gerekse geçince o kelime aynı okunur.


Meselâ:

Kelimenin sonu iki üstün olunca "A" sesiyle uzatarak durulur.


Kelimenin sonu iki esre, iki ötre, üstün, esre, ötre olursa hareke düşer ve kelimenin sonu sâkin olur.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 3574
favori
like
share
kelebek güzeli Tarih: 21.02.2011 14:36
emeğine sağlık
kocadayi2 Tarih: 06.06.2010 13:46
Bunu yazan hazırlayan ve sunanlardan Allah razı olsun çok faydalı ve güzel

Teşekkür eder saygılarımı sunarım.
everekli38 Tarih: 18.04.2010 07:21
ALLAH razı olsun ...
makir Tarih: 06.03.2010 00:33
Çok faydalı bilgiler kardeşim,Allah razı olsun...
mihmandar Tarih: 08.09.2009 21:27
msj yeni gördüm ,
okullar başlayınca sanırım kurs başlayacak haber gelecek onu bekliyorum yine de takıldığım yer olursa sorarım çok teşekkür ederim.
ultimatom Tarih: 21.08.2009 00:32
mihmandar

Kardeş takıldığın ve sormak istediğin birşey olursa sorabilirsin ...
mihmandar Tarih: 20.08.2009 18:50
bu yıl kuran kursuna gitmeyi planlamıştım bu bilgiler iyi oldu.

daha seri okumak birazcık olsun bazı kelimeleri bari anlayabilmek adına ömrümüz malayani işlerle geçmesin dengeleyelim hayatı diye...
ultimatom Tarih: 10.07.2009 21:56
Allah razı olsun arkadaşlar ...
elifsuu Tarih: 10.07.2009 18:54
ultimatom kaliteli ve bilgi dolu paylaşımız için tesekkürler...