Plaka Rezerve İşlemleri

Plaka Rezerve İşlemleri

İstenilen Belgeler
İLK DEFA SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARIN MÜRACAATI

1. Sürücü kursundan alınan sertifika dosyası
2. Nüfus cüzdanı aslı
3. Diploma (Öğrenim Belgesi) aslı
4. Kan grubu belgesi
5. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre)
6. İki adet fotoğraf
7. Sabıka kaydı ve Dr. Raporu süresi 1 yıl olup, süresi dolanlar eskisini muhafaza ederek yenisini alacaklar
8. Sürücü belgesi ücreti 40 TL.
9. Kimlik bilgilerinde değişiklik var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilamı, mahkeme kararı vb. veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)


Devir İşlemlerinde İstenilen Belgeler

1. Noter Satış senedi
2. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
3. Trafik Sigortası (varsa yeni sahibi adına zeyilname)
4. Tescil belgesi
5. Trafik belgesi ( muayenesi bitenler için)
6. Otomobillerde 2, diğer araçlarda 3 adet Araç Trafik Müracaat formu (Ek-1)
7. Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
8. Vergi Numarası (Alıcının)
9. Plakalar TR rumuzlu değil ise plakalar değiştirilecektir


Not: Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili Tescil Kuruluşunda 1 ay içinde adlarına Tescil Belgesi almak zorundadırlar

ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE AYRICA AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR

a. Sicil Tasdiknamesi
b. İmza sirküleri
c. Şirket yetkilisi veya vekili

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacaktır.


Veraset İntikali Yoluyla Yapılacak İşlemlerde İstenilen Belgeler

1. Veraset İlamı alınacaktır (İlgili mahkemeden)
2. Veraset İntikal yönünden borcu yoktur belgesi (İlgili vergi dairesinden)
3. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi
4. Sigorta (varsa zeyilname)
5. Tescil belgesi
6. Trafik belgesi (Fenni muayenesi biten araçlar için)
7. Varislerin nüfus cüzdanları veya sürücü belgeleri asılları veya Noter tasdikli örneği
8. Kaç Varis var ise o kadar Araç Tescil Müracaat formu (Ek-1, şoförler cemiyetinden alınacaktır)

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacaktır.Tescil Belgesi ve Trafik Belgesi Zayii

1. Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliğinden alınacaktır)
2. İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek–1, Şoförler cemiyetinden )
3. Dilekçe
4. Sigorta
5. Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi aslı
6. Karayollarından motor - şase tespiti (muayene)
7. Plakalar TR rumuzlu değil ise değiştirilecektir

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacaktır.Belge Yenileme (Yıpranma)

1. Yıpranan Trafik ve Tescil belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliğinden alınacaktır)
2. İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek–1), (Şoförler cemiyetinden alınacaktır)
3. Dilekçe
4. Sigorta
5. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
6. Muayenesi bitmiş ise Karayollarından muayene yaptırılacaktır
7. Plakalar TR rumuzlu değil ise değiştirilecektir

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacaktır.

1. Yıpranan Trafik ve Tescil belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliğinden alınacaktır)
2. İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek–1), (Şoförler cemiyetinden alınacaktır)
3. Dilekçe
4. Sigorta
5. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
6. Muayenesi bitmiş ise Karayollarından muayene yaptırılacaktır
7. Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecektir

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacaktır.


Trafikten Çekme (Yalnız Tescil Belgesi Alınacaktır)

1. Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliğinden alınacaktır)
2. İki adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek–1), (Şoförler cemiyetinden)
3. Dilekçe
4. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
5. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
6. Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
7. Plakaları getirilecek

Not: Belgeler daktilo ile yazılacaktır.Aracın Hurdaya Ayrılması

1. Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliğinden alınacaktır)
2. 3 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek–1), (Şoförler cemiyetinden)
3. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
4. Araç Ticari ise bağlı olduğu Vergi dairesinden borcu yoktur yazısı
5. Eski Trafik ve Tescil belgeleri
6. Plakalar getirilecek
Not : 1) İşlemi vekil takip ediyor ise vekaletname hurda işlemini yapmaya yetkili olarak tanzim edilecektir.
2) Belgeler daktilo ile doldurulacaktır.
Araçlarda Renk Değişikliği

1. Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliğinden alınacaktır)
2. İki adet Araç Tescil müracaat formu (Ek–1), (Şoförler cemiyetinden)
3. Dilekçe
4. Karayollarından renk tespiti(muayenesi yoksa muayenesi yaptırılacak)
5. Renk faturası ve örneği
6. Sigorta
7. Plakalarda TR. rumuzu yoksa değiştirilecek

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacaktır.Ticariden Gayri Ticariye ve Gayri Ticariden Ticariye Çevirme

1. Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliğinden alınacaktır)
2. İki adet Araç tescil müracaat formu (Ek–1), (Şoförler cemiyetinden)
3. Dilekçe
4. Sigorta
5. Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği
6. Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu Vergi Dairesinden kayıt örneği)
7. Plakalar TR.rumuzlu değil ise değiştirilecektir

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacaktır.

Unvan Değiştirme - İsim veya Soyadı Değişikliği

1. Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliğinden alınacaktır)
2. İki adet Araç Tescil müracaat formu (Şoförler cemiyetinden)
3. Dilekçe
4. Kayıtlı olduğu Nüfus idarisinden vukuatlı nüfus örneği
5. Mahkeme kararı veya Evlenme cüzdanı (Şahıslar için)
6. Şirketler için Resmi Gazete ilanı,
7. Ticaret sicil tasdiknamesi, İmza Sirküleri (Yeni ünvana göre)
8. Plakalar TR.rumuzlu değil ise değişecek

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacakRehin Kaldırma İşlemleri

1. Araç sahibinin veya yasal vekilinin bizzat müracaatı
2. Araca ait tescil belgesi
3. İlgili banka veya kurumdan alınan noter tasdikli ibraname
4. Yeni alınacak tescil belgesi, bu belgenin daktilo ile doldurulması
5. Araç satılacaksa, yeni tescil belgesi alımına gerek yok. İlgili ibraname, tescil belgesinin getirilmesi ile şahsa, tarafımızca verilecek ilgili noterliğe yazısı ile araç satılabilecektir.
6. Ayrıca ilgili banka şubesinin ibranameleri imzalamaya yetkili personelin imza sirkülerinin ekleneceği iadeli taahhütlü postayla gönderilen ya da kendi görevlileri tarafından teslim edilecek rehin kaldırma yazıları (ibraname) noter tasdiksiz ise kabul edilecektir.Araçlarda Yurdu Terk İşlemi

1. MA-MB ve Diplomatlara ve Natoya tahsis edilen araçlara işlem yapılır
2. Beş adet Araç Tescil müracaat formu (Ek–1), (Şoförler cemiyetinden)
3. Beş adet ilişik kesme belgesi (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliğinden alınacaktır)
4. Plakalar getirilecek
5. Trafik belgesi ve Tescil belgeleri getirilecek
6. Dilekçe
7. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı (Nato personeli ve diplomatlar hariç)
8. Kimlik veya ikamet tezkeresi örneği

Not: Belgeler daktilo ile doldurulacakGeçici Plakalarda İstenilen Belgeler

GEÇİCİ PLAKA (A) İSTENEN BELGELER

1. Verildiği yıl için geçerlidir
2. Şirketlere verilir
3. İki adet geçici Trafik belgesi
4. Şirketin faaliyet yetki belgesi
5. İstenilen sayıda karton plaka
6. Harç makbuzu
7. Araçlara plakaları ve ruhsatları şirketler tahsis eder
8. Araçlara plaka tahsisi için Noterlikçe tasdikli taahhütname belgesi yaptırılır
9. Şirketin Ticaret sicil tasdiknamesi ve imza sirküleri getirilir

Not: Belgeler daktilo ile doldurulur

GEÇİCİ PLAKA (B) İSTENEN BELGELER

1. Bir ay süre için verilir
2. Aracın faturası-Gümrük Şahadetnamesi-Satış Senedi ve örneği
3. Sigorta
4. Yabancı Menşeli araçlar için Karayollarından muayenesi yaptırılacak
5. Dilekçe
6. Harç makbuzu
7. Bir ay sonra plakaları ve geçici Trafik belgeleri iade edilecek
8. Plakalar madeni plaka olacak
9. Araca ait tüm belgeler Trafik Şube Müdürlüğü veya Büro Amirliğine iade edilecek
10. Süre bitiminde ise belgeler araç sahibine iade edilecek

GEÇİCİ PLAKA (C YOL BELGESİ) İSTENEN BELGELER

1. İki adet Geçici Trafik belgesi
2. İki adet Karton geçici plaka
3. Aracın satın alındığı belge örneği
4. Sigorta
5. Maliyeden Harç makbuzu
6. Araç sürücüsünün sürücü belgesi fotokopisi
7. En fazla 6 (altı) gün yol izni verilir
8. Araçlar belirtilen güzergah dışına çıkamazYabancı Uyruklu Vatandaşlara Verilen Plaka İşlemlerinde

1. Yabancı uyruklu kişiler, Türkiye den satın almış oldukları araçlarda, faturalı araç ise, faturalı araç tescilinde istenilen belgeler istenir.
2. Türkiye'de tescilli araçlarda ise, Noter satışlı araçların tescilinde istenilen belgeler istenir.
3. İkametgah teskeresi veya pasaport aslı
4. Türkiye de eğitim veya başka amaçla bulunan yabancı uyruklu kişiler çalıştıkları kurumlardan görevli olduklarına dair belge ibraz ederler.
5. Yabancı uyruklu kişilerin yurt dışından getirdikleri kendi araçların tescili sırasında, adlarına kesilmiş gümrük şahadetname istenir., bu araçlar karayollarında fenni muayeneye tabi tutulur.
6. İlgili tescil kuruluşundan birer adet, Motorlu araç Trafik ve tescil belgesi,

Not: Alınan bu belgeler daktilo ile doldurulur.Ad ve/veya Soyad veya Ticari Unvan İhtiva Eden Tescil Plaka İşlemleri

1. Araç Faturalı ise, faturalı araçlar için uygulanan tescil işlemleri uygulanır.
2. Araç Şubemize tescilli ise, dilekçe ile müracaat edilir.
3. Araç başka İl'den nakil geliyor ise, nakil araçlar için yapılan tescil işlemleri uygulanır
4. T.C Ziraat Bankası Trafik Hizmetleri geliştirme fonuna aktarılmak üzere Memur maaş katsayısı x10.000 +%17 KDV yi ödediklerine dair makbuz istenir.
5. Yıllık Vergisi tescil tarihinden itibaren yıllık sürenin sona erdiği günden başlamak üzere (30) gün içinde plaka vergisini ödemeyenler hakkında 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.LPG İşlemi Yapılan Araçlarda Aranılan Belgeler

1. Fatura
2. Montaj tespit raporu
3. İmalat yeterlilik belgesi
4. Karayolları uygunluk belgesi
5. Aracın Karayolları muayene istasyonundan tespit yaptıracaklar
6. Dilekçe
7. 2 adet Ek-1 formu
8. Trafik ve tescil belgesi, Trf.Tes.Şb. veiya Br.Aliğinden alınacak
9. Trafik Sigortası
10. Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği

ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE

1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
2. İmza Sirküleri
3. Şirket yetkilisi veya vekaletli vekiliİcra Kanalı İle Satılan Araçlarda İstenilen Belgeler

1. İcra Müdürlüğü, Vergi Dairesi gibi kuruluşlarca satış yazısı ekinde satış tutanağı ile birlikte
2. Taşıt alım vergi makbuzu
3. Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
4. Harç makbuzu
5. Trafik Sigortası
6. Trafik belgesi(Muayenesi bitenler için)
7. Tescil belgesi
8. Otomobillerde iki, diğer araçlarda üç adet müracaat işlem formu (Ek-1)
9. Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi veya Noter tasdikli örneği
10. Plakalar TR rumuzlu olacak, değil ise, eski plakalar gelecek
11. İcra satışı yapılan araçlar istenilen belgeler ile birlikte bir ay içerisinde ilgili tescil kuruluşuna tescil edilmek zorunluluğu vardır.

ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE

a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
b. İmza Sirküleri
c. Şirket yetkilisi veya vekilMotor ve Şase Değişiminde İstenilen Belgeler

1. Motor satış senedi, Gümrük şahadetnamesi veya Fatura ile satın alınan Motor bloğunun girişi ile ilgili son sahibi arasındaki tüm satışa esas belgeler.
2. Garanti kapsamındaki motor için, motor bloğunu değiştiren yetkili firma kendi adına fatura kesecek ve ilgili Trafik kuruluşuna hitaben motorun garanti kapsamından verildiğini ve araç maliki adına tescil edilmesi için dilekçe yazılacak
3. Motor bloğunun tespiti için araç karayollarına tespite gidecek
4. Şoförler Derneğinden Araç Tescil Müracaat işlem formu (2 adet)
5. Trafik Tescil belgesi, Trafik Tescil Şube veya Bürosundan alınır.


Çalışma Karnesi Tasdik İşlemleri

1. Çalışma Karnesinin tasdik işlemleri için, Sürücü belgesi, Ticari Taşıt kullanma belgesi (Bağlı olduğu Şoförler Derneğinden) alınır, ve şahsın şahsen Trafik Şube veya Bürosuna müracaat ederek tasdik edilir.
2. Çalışma karne tasdik işlemlerinde plaka yazılı olmadığından, her İl veya İlçe Trafik Tescil Şube ve Bürosunda çalışma karnesi tasdik işlemleri yapılabilirÇalınan Araçlarla İle İlgili İşlemler

1. Karakol tarafından tutulan tutanak ile, Oto hırsızlık Büro Amirliğinden çalıntı olduğuna dair belge getirilir.
2. Araç sahibinin isteği halinde, l ay geçince bir dilekçe ile aracın Taşıtlar Vergi Dairesindeki kayıtları kapatılabilir.


Çalıntı Araç Bulunduğu Zaman

1. Karakoldan alınacak teslim tutanağı ile birlikte Oto Hırsızlık Büro Amirliğinden aracın bulunduğuna dair belge getirilerek, Taşıtlar vergi Dairesine yazı yazılır ve kaydı açılır.
2. Bulunan araç sahibi bağlı bulunduğu Sigorta şirketinden para almış ise, ilgili sigorta şirketinden kendi adına ruhsat çıkması için bir vekil tayin eder.


Logo

1. Şirketlerin ve Ticarethanelerin ünvanı veya yan kuruluşları adına tescilli araçlara şahıs adına tescilli araçlar için Logo taşınacak şirket ile Noter tasdikli sözleşme (Logo taşıma süresi ve tutarı TL olarak belirtilecektir)
2. Logo daki marka, şirket ünvanında geçmiyor ise, marka tescil belgesi aranacak.
3. Trafik ve Tescil belgesi alınacak
4. Trafik Sigortası
5. Nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi aslı veya noter tasdikli örneği

ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE

a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
b. İmza Sirküleri
c. Şirket yetkilisi veya vekil


Sürücü Belgesi Almak İçin Müracaat

1. Sürücü kursundan alınan belgelerin fotokopisi
2. Sertifikanın aslı.
3. nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi
4. Diploma aslı.
5. Şoförler Derneğinden dosya (Dosya içindeki evraklar nüfus bilgilerine göre doldurulacaktır.)
6. Kan grubu belgesi
7. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi sınıfına göre
8. İki adet fotoğraf
9. Sürücü belgesi ücreti


Yabancı Sürücü Belgelerinin Tedbil İşlemleri

1. Yabancı sürücü belgesinin aslı ve noter tasdikli fotokopisi
2. Noter veya konsolosluk onaylı Türkçe Tercümesi
3. Şöforler Odasından sürücü belgesi dosyası alınarak (daktilo ile yazılacak)
4. Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)
5. Cumhuriyet Savcılığından Sabıka Kaydı
6. 3 adet vesikalık fotoğraf
7. Türk Vatandaşı ise nüfus cüzdanı aslı fotokopisi ve ikametgah ilmuhaberi
8. İkamet tezkereli ise ikametgah tezkeresi aslı ve fotokopisi
9. Elçilik mensubu ise hüviyet aslı ve fotokopisi
10. Kan gurubu belirtir belge
11. Maliye harcı ve sürücü belgesi kart ücreti
12. Şahsın bizzat müracaatı
13. Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi ile yurt dışında okul bitirenlerin Milli Eğitim Müd. Denklik Belgesi
14. Pasaport aslı ve sürücü belgesini aldığı tarihte o ülkede bulunduğuna dair giriş çıkış vizesi
(Güncelleme Tarihi: 18.03.2009)


Kayıp ve Çalıntı Sürücü Belgesinin Yeniden Çıkartılması

1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (Şubemizde Mevcut)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı
3. Kaybolan sürücü belgesinde mevcut değil ise, kan gurubu belgesi.
4. İki adet fotoğraf
5. 45 Yaşını dolduran vatandaşlarımızdan, sağlık raporu (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)
6. Sürücü belgesi ücreti. 40 TL.
7. Zayii ve çalıntı müracaat tutanağı (Mıntıka polis merkezi ya da jandarma karakolundan)
8. Kimlik bilgilerinde değişiklik var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilamı, mahkeme kararı vb. veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)


Yıpranma veya Kimlik Değişikliğinden Dolayı Sürücü Belgesi Değişimi


1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe. (Şubemizde mevcut)
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı
3. Daha önceki belgesinde mevcut değil ise, kan grubu belgesi
4. İki adet fotoğraf
5. 45 yaşını dolduran vatandaşlarımızdan, sağlık raporu (Devlet Hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından)
6. Sürücü belge ücreti. 40 TL.
7. Eski Sürücü belgesi.
8. Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı mahkeme kararı vb. veya vukuatlı nüfus kayıt örneği)

NOT:
1) Sürücü belgesi ücretleri her yıl değişmektedir.
2) Sürücü belgesi ile ilgili tüm işlemler için G.B.T. tahkikatı yapılmaktadır.


Nakil Araçlarda İstenilen Belgeler

1. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben Dilekçe.
2. 4 adet Araç Tescil Müracaat Formu (Ek1) (Şoförler cemiyetinden alınacaktır.)
3. Araç Tescil Dosyası (boş sayfa şoförler cemiyetinden alınacaktır.)
4.Noter satış senedi
5.Taşıtlar Vergi Dairesinden borcu yoktur yazısı
6. Tescilli olduğu İl veya İlçeden sakınca yoktur yazısı
7. Eski Tescil belgesi ve Trafik belgesi
8. Trafik Sigortası
9. Eski plakalar gelecek
10.Tescil belgesi ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliğinden alınacaktır.)
11.Karayolları Muayenesi, eksoz muayenesi
12.Çalıntı Kontrolü (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliğinden alınacaktır.)
13.Şahsın kendisi veya yasal vekilinin bizzat müracaatı
14. T.C. Kimlik Vergi ve telefon numarası

NOT: Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır.


ARAÇ ŞİRKET ADINA KAYIT YAPILACAK İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR

a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
b. İmza Sirküleri
c. Şirket Yetkilisi veya vekili
Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.


Şahadetname İle Yeni Kayıt Yapılacak Araçların İşlemlerinde İstenilen Belgeler

1. Şahadetname
2. Çevre kirliliği makbuzu (10 yaş ve daha küçükler için)
3. Uygunluk belgesi (Yetkili Makine Mühendisleri tarafından çizilir)
4. Gümrük vezne alındı makbuzu
5. Aracın muayenesi yapılacak (Karayolları Muayene istasyonundan)
6. Trafik Sigortası
7. Tescil Belgesi ve Trafik belgesi
8. Otomobillerde 3 adet, diğer araçlarda 4 adet araç trafik müracaat formu (Ek-1)
9. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi aslı veya Noter tasdikli örneği.
10. Vergi numarası
11. Aracın eski plaka ve belgeleri (Geldiği Ülkenin)

NOT: 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır.


ARAÇ ŞİRKET KAYIT YAPILACAKSA

a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
b. İmza sirküleri
c. Şirket Yetkilisi veya vekili


Faturalı Araçlardan İstenilen Belgeler


1.Fatura
2.Ö.T.V. Makbuzu Aslı
3.Karayolları Uygunluk Belgesi (Teknik Belge)
4.Tip onay belgesi (Uygunluk belgesi olan araçlar için)
5.Fatura kesme yetki belgesi
6.Çalıntı Kontrolü (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliğinden alınacaktır)
7.Mali Mesuliyet Mecburi Trafik Sigortası
8.Motorlu Araçlar Trafik belgesi ve Tescil belgesi (Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Büro Amirliğinden alınacaktır.)
9. 4 adet Araç Tescil Müracaat formu (Ek1) (Şoförler Cemiyetinden alınacaktır.)
10.Araç Tescil dosyası (boş dosya Şoförler cemiyetinden) alınacak
11. Şahsın kendisi veya yasal vekilinin bizzat müracaatı.
12.T.C. Kimlik, Vergi ve telefon numarası

Not: Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde tescil ettirmek zorunluluğu vardır.


ARAÇ ŞİRKET ADINA KAYIT YAPILACAK İSE AŞAĞIDAKİ BELGELER EKLENECEKTİR

a. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
b. İmza Sirküleri
c. Şirket Yetkilisi veya vekili
Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve İmza Sirküleri alındığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 11325
favori
like
share