22 Nisan 2009 tarihinde Meclise sevk edilen Kanuni düzenlemenin 37. maddesinin 6. bendi şu şekildedir:


Madde 37-
6) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının;
(1) Birinci paragrafında yer alan "kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II - Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)" ibaresi "Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir."şeklinde değiştirilmiştir.
(2) Son paragrafında yer alan "ve bu hususlara ilişkin esas ve usuller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır." ibaresi ",pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." şeklinde değiştirilmiş ve aynı paragrafa "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." cümlesi eklenmiştir.


MADDE 38- Bu Kanunun;
e) 37 nci maddesinin ... altıncı fıkrasının (a) bendi, .. 1/1/2010 tarihinde,
yürürlüğe girer.İlgili Kanuni düzenlemenin gerekçesi ise şu şekilde açıklanmıştır:


6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin istihdamına dair esas ve usuller 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve yürürlüğü her yıl merkezi yönetim bütçe kanunları ile sağlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde uygulanmaktadır. Bu kapsamda son yıllara kadar az sayıda personel istihdam edilirken sözleşmeli personel kapsamının genişletilmesi nedeniyle, bu pozisyonlarda istihdam edilen personel sayısı hızla artış göstermiştir. Bu genişlemeye paralel olarak bu personelin istihdamında uygulanacak esas ve usullerin daha açık ve kapsayıcı şekilde yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğmuştur. Düzenleme ile, kurumlarda mali yılla sınırlı sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışacakların pozisyon unvanları ve niteliklerinin belirlenerek standardizasyonun sağlanması ve bu konuda farklı kurumlara farklı unvanlarda personel pozisyonlarının vizelenmesinin önüne geçilerek sorunların en aza indirgenmesi, sözleşmenin fesih hallerinin açık ve net olarak düzenlenerek gerek idare ve gerekse sözleşmeli personel açısından belirsizliklerin ortadan kaldırılarak ihtilafların azaltılması, mevcut vizelenmiş pozisyonlardan gerekli görülenlerin belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde iptal prosedürünün açıklanması ile sözleşme usul ve esaslarının belirlenmesi hususlarında Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemeyeceği düzenlenmektedir.


DEĞERLENDİRME


* Söz konusu Kanun tasarısı önce Meclis komisyonunda, daha sonra Genel Kurulda görüşülecektir. Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan ve Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Kanunun yürürlük maddesine göre söz konusu düzenleme Resmi Gazetede yayımlandığı gün değil, 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolaysıyla 1/1/2010 tarihine kadar hali hazırdaki uygulama geçerli olacaktır.


* Düzenleme yürürlükten girdikten sonra, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği istisnalar dışında hizmet sözleşmesini fesih edenler, 1 yıl boyunca yeniden 4/B'li olarak istihdam edilmeyecekler.


* Bakanlar Kurulunun Meclise sevk etmiş olduğu bu kanun hükmü hem Meclis komisyonlarında hem de Genel Kurulunda değişebilir.


Kaynak:memurlar.net

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1457
favori
like
share