Özel Teknelerin Kayıt Belgelendirme Ve Donanımına İlişkin Yönerge

ÖZEL TEKNELERİN KAYIT BELGELENDİRME VE DONATIMINA
İLİŞKİN YÖNERGE
Amaç
Madde 1–– Bu Yönerge özel teknelerin kayıt belgelendirme ve donatılması ile
taşıyacakları asgari emniyet teçhizatının belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2–– Bu Yönerge Amatör Denizci Yönetmeliği’nde tanımlanmış özel
tekneler ile bunları sevk ve idare edecek kişileri kapsar.
Dayanak
Madde 3–– Bu Yönerge 1/7/2004 tarih ve 25509 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Amatör Denizci Yönetmeliğinin Değişik 22 nci maddesi
hükmüne dayalı olarak hazırlanmıştır.
Genel Esaslar
Madde 4–– Bu Yönergenin amacına uygun olarak genel esaslar aşağıda
belirtilmiştir;
a) Özel tekneler Türk vatandaşı kişiler ile Türkiye’de oturma izni almış olan
yabancı uyruklulara ve su sporlarında faaliyeti olan Türkiye’de kurulu dernek ve vakıflara
aittir.
b) Özel tekneler kiraya verilemezler gelir elde etmek amacıyla kullanılamazlar.
Bir özel teknenin gelir elde etmek amacıyla kullanılmak istenmesi halinde kaydı “ticari”
olarak değiştirilir ve ilgili mevzuat uygulanır.
c) Özel teknelerin yurt dışına çıkış işlemlerinde Yat Turizmi Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri uygulanır.
d) Özel tekne sahipleri her hangi bir kooperatif kulüp dernek veya federasyon
gibi kuruluşa üye olmak zorunda değildir.
e) Özel tekneler adına “Özel Tekne Belgesi” düzenlenir (EK-1). Bu tekneler;
bölge mesafe ve zaman sınırı olmaksızın bu belge ile tekne sahibi sorumluluğunda
seyrederler.
f) Bu Yönerge yayımlanmadan önce “özel yat özel tekne amatör balıkçı teknesi
özel sürat teknesi v.b. veya diğerleri” adı altında belgelendirilmiş tekneler için sahipleri
Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığına dilekçeyle başvurarak tonilato belgelerinin
asıllarını iade etmeleri neticesinde bu teknelere Özel Tekne Belgesi düzenlenir.
g) Boyları 24 metreden büyük tekneler ile gemi siciline kaydedilmeleri
sahiplerince talep edilen özel tekneler adlarına Tonilato Belgesi düzenlenmek koşuluyla
belgelendirilirler. Boyları 24 metreden büyük özel yatlar “Gemilerin Gemiadamları ile
Donatılmasına İlişkin Yönerge”nin yatlarla ilgili (8) sayılı çizelgesi uyarınca donatılır.
h) Özel teknelere ait servis botları teknenin çevresindeki emniyetli göz sahası
içerisinde yeterlik belgesi ve tekne belgesi olmadan kullanılabilir.
ı) Özel tekneler en az Amatör Denizci Belgesi sahibi kişi tarafından sevk ve idare
edilir.
i) Özel teknelerin baş omuzluklarına tekne adı kıç tarafta uygun bir yere de tekne
adı ve kayıt limanı yazılır. Harflerin boyu 10 cm.den küçük olamaz. Harfler okunaklı ve
teknenin gövde rengine zıt renkte olmalıdır.
j) Gezi ve sportif amaçlı olarak mürettebatsız (bare-boat) kiralanmış ticari yatlar
da amatör denizci belgesi ile kullanılabilir. Ancak bu şekilde kullanılan ticari yatlarda 60
günü aşmayan bir süreyle düzenlenmiş kira sözleşmesi seyir sürecinde bulundurulmak
zorundadır
Ölçü ve Kayıt
Madde 5–– Özel tekneler 4/5/1967 tarih ve 12589 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliği’ne göre üç boyut kuralı
uygulanarak ölçülür. Bu ölçümde aşağıda belirlenen hususlar uygulanır;
a) Bölge Müdürlüğü merkezli limanlarda Bölge Müdürlüğü Gemi Sörvey Kurulu
diğer limanlarda Liman Başkanlıkları ölçü ve kayıt işlemini yapar.
b) Tekne sahibinin ilgili birime başvurması üzerine bulunduğu yerde ölçülür.
Başvuru dilekçesine teknenin fotoğrafı veya prospekti ile tekne ve motor faturaları
eklenir.
c) Özel tekne kayıtları Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı tarafından yeni
açılacak ayrı bir teknik kütük defterinde her tekneye ayrı bir kayıt numarası verilerek
tutulur. Bu durumda mevcut teknelerin eski kütük kayıtları kapatılır.
Belgelendirme
Madde 6–– Özel teknelerin belgelendirilmesinde aşağıda belirlenen hususlar
uygulanır;
a) Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış “Özel Tekne Belgesi” (Certificate for
Private Craft) Bölge Müdürlüğü/Liman Başkanlığı tarafından düzenlenir ve bu işlem için
herhangi bir harç alınmaz.
b) Özel Tekne Belgesi kayıp ve aşınma halleri hariç içindeki bilgiler
değişmedikçe süresiz olarak geçerlidir.
c) Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yönünden özel teknelerin vergilerivergi
dairelerince takip edilir. Vergilendirmeye yönelik bildirim Özel Tekne Belgesini
düzenleyen birim tarafından belgenin fotokopisi bir üst yazı ile ilgili vergi dairesine
gönderilerek yapılır.
d) Teknelerin sahip değişikliği sonucu Özel Tekne Belgesi düzenlenebilmesi için
ilgili vergi dairesinden teknenin vergi borcu olmadığına dair yazı talep edilir.
Özel Teknelerin Donatımı
Madde 7–– Özel teknelerin donatımında;
a) Özel tekneler en az Amatör Denizci Belgesi (ADB) veya Usta Gemici ve üstü
yeterlik belgesi sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyre çıkarlar. Ancak 16 yaşından
küçük ADB sahibi kişilerin sevk ve idare ettiği teknede 16 yaşından büyük uygun ehliyetli
en az bir kişi bulunacaktır. ADB bir gemiadamı yeterlik belgesi değildir. Bu belge ile her
türlü tekne özel veya ticari yat ile ticaret ve balıkçı gemilerinde gemiadamı sıfatıyla
çalışılamaz.
b) Ulusal ve uluslararası yarış sınıfı tekneler (motorsuz yelken veya kürekle
hareket eden Optimist Laser Fin 470 Pirat Dragon Windsurf gibi)sınırları
belirlenmiş alanlar içinde eğitim antrenman veya yarış amacıyla kullanılırken ADB
yeterliliği gerekmez.
c) Bir özel tekne sahibi tarafından başkalarına tekne sahibi dernek veya vakıf ise
bunların üye ve sporcularına “Yetki Yazısı” (EK-2) ile geçici olarak verilebilir. Yetki
yazısı seyir süresince teknede bulundurulur ve yetki devredilen kişi en az amatör denizci
belgesi veya usta gemici ve üstü yeterlik belgesine sahip olmak zorundadır.


Asgari Emniyet Teçhizatı
Madde 8–– Özel teknede bulundurulacak asgari emniyet teçhizatı Özel Tekne
Belgesi’nde belirtilmiş olup eksik veya kullanım süresi geçmiş teçhizat ile sefere
çıkılmaz.
Denetim
Madde 9–– Özel teknelerin seyir esnasında denetlenmeleri ilgili hükümler
çerçevesinde yapılır.
Yürürlülükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 10–– 16/7/2004 tarih ve 1647 sayılı Bakan Olur’u ile yürürlüğe giren
Amatör Özel Teknelerin Donatımına İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 11–– Bu Yönerge Bakanlık Makamının onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12–– Bu Yönerge hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan yürütür.EK-2 için açıklama
Bu yazı bir özel teknenin sahibi dışında kişi veya kişilerce amacına uygun olarak
kullanılacak olması halinde düzenlenir. Dernek ve vakıfların adlarına kayıtlı tekneleri
üyeler ve sporcular da bu belge ile kullanırlar. Örneğin bir özel teknenin bir geziden veya
katıldığı bir yarıştan getirilmesi veya gezi veya yarışın başlayacağı limana götürülmesi
tekne sahibinin rahatsızlık veya bir başka nedene dayalı olarak teknesinde
bulunamaması ender de olsa teknesini gezmek veya yarışmak amacıyla bir dost veya
akrabasına makul bir süre için emanet etmesi gibi haller yanında tekne sahibi kişi ADB
sahibi olmayabilir veya olmak istemeyebilir veya sağlığı ADB almasına uygun değildir
veya ADB sahibi olmasına rağmen kullanım sorumluluğunu üstlenmek istemeyebilir ve
süreli veya süresiz bir hizmet sözleşmesine bağlı olarak kaptan sıfatıyla bir gemiadamı
yeterlik belgesi sahibi kişiyi istihdam edebilir. Yazının noter veya liman başkanı
tarafından tasdikli olmasına gerek yoktur tekne sahibi ile yetki verilen kişinin ıslak
imzalarını taşıması yeterlidir. Tekne sahibi ile yetkili kişi arasında bir hizmet sözleşmesi
varsa ve bu sözleşme sadece bir sefere ait değilse yetki yazısına seferin süresi ve
limanları yazılmaz. Bu yazının daktilo veya bilgisiayarda yazılmış olması
gerekmezokunaklıyazılması yeterlidir.Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2367
favori
like
share